28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
13.01.2024 - 08:35 | 👁 7

Подробности...

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы басма органларыны хурметли ишчилери эмда ветеранлары! Сизни Россейли Басманы кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
Жамауат
12.01.2024 - 15:46 | 👁 10

Подробности...

Газет миллетни къыраллыгъын белгилейди

Озгъан жылны аягъында газетге жазылыуну эсеплери бизни къууандыргъандыла. Башхача айтханда ,2024 жылны биринчи жарымына «Заман» газетге 1700-ден аслам адам жаздыргъанды. Адам саныбыз бла тенглешдирип...
Жамауат
12.01.2024 - 13:59 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫЛЫ КЕЛИНЧИК

Бизни тийребизге аныча келин келмегенди. Кеси да къабартылы эди, ариу, жаш къызчыкъ. Къоншу жаш аны юйюне келтирген кюн бюгюнча эсимдеди. Кюн мутхуз, булутлу эди. Жауун а, жаууннга да ушамай, жауа...
Жамауат
12.01.2024 - 13:48 | 👁 11

Подробности...

«Жамауатны сейирлерин жакъларгъа, тюзлюкню къорууларгъа борчлубуз»

Чеченланы Шамилни жашы Борис КъМР-ни прокуратурасында уголовно-сюд бёлюмге башчылыкъ этеди. Ол юстицияны тамата кенгешчисиди, РФ-ни    прокуратурасыны сыйлы къуллукъчусуду, «КъМР-ни сыйлы юристи»...
Жамауат
11.01.2024 - 11:13 | 👁 15

Подробности...

Водительлени быйыл не зат сакълайды?

Жангы 2024 жыл водительлеге хайырлы жангылыкъдан башланнганды дерге боллукъду. Удостоверенияларыны болжалы быйыл неда келир жыл чыгъарыкълагъа аны энтта да юч жылны ичинде хайырланыргъа эркинлик...
Жамауат
10.01.2024 - 20:05 | 👁 24

Подробности...

Жигитлени хурметлегендиле

Ташлы-Талада алгъаракълада Ата журтну жигитлерини кюнюн белгилегендиле. Туугъан жерлерин душмандан сакълагъан, ётгюр жашла таулу миллетде аз болмагъандыла. Аланы атлары, намыслары, жылла...
Жамауат
10.01.2024 - 18:57 | 👁 8

Подробности...

Магъаналы сорууланы тинтгендиле

Алгъаракълада Къашхатауда КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла жаш тёлю ара ачылгъанды. Ол Черек районну жаш адамланы айныуларына иги амалла къурайды, анда кёп магъаналы...
Жамауат
10.01.2024 - 16:21 | 👁 10

Подробности...

Юйюрлени къолайлыкъларын игилендирир муратда

2024 жыл Россейде Юйюрню жылы белгиленеди. Аны бла байламлы бу материалда сабийлери болгъан юйюрлеге къыралны жанындан къаллай болушлукъ этиллигини юсюнден билдирирге сюебиз.
Жамауат
10.01.2024 - 11:55 | 👁 20

Подробности...

Игилени атлары белгили боллукъду

Продукцияларыны качествосуна шагъатлыкъ этген сертификат алыргъа сюйгенлеге тийишли программаны былтыр Кавказ.РФ институт бла Роскачество бардырып башлагъан эдиле.
Жамауат
10.01.2024 - 11:50 | 👁 7

Подробности...

Ариулукъну энчиликде кёреди

Къашхатауда ёсген жаш Нёгерланы Алим сейир усталыкъны – косметологну жолун сайлагъанды. Ол бюгюнлюкде Москвада ишлейди. Косметолог болгъанындан сора да, дерматовенерологду, «Эксперт» деген илму-...
Жамауат
09.01.2024 - 16:20 | 👁 9

Подробности...

Сабийлеге аман юлгю кёргюзтмегиз

Кюн сайын къоркъуусузлукъгъа энчи эс бёлгенлей турургъа чакъырады РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясы. Къыш кезиуде уа ол бузлагъан кёлледе учуу бла байламлыды.
Жамауат
09.01.2024 - 15:57 | 👁 22

Подробности...

Студентлени илму ишлерине – тийишли багъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Экономика эм управление» факультетинде регионну «Экономиканы «цифрагъа» кёчюрген сагъатда АПК-да предприятияланы ишлерин бардырыу: чурумла эмда аладан...
Жамауат
08.01.2024 - 09:35 | 👁 15

Подробности...

Къар юзюлюрге къоркъуу алыкъа кетмегенди

«Эльбрус» курортну тау-лыжа эмда канат жоллары жабылып тургъанлы ючюнчю кюн барады.
Жамауат
07.01.2024 - 09:35 | 👁 7

Подробности...

Миллетлени араларында келишиулюкню сакъларгъа алланып

КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла  министерствосу бардыргъан «Коммерциялы болмагъан эм иги  организация» деген  конкурсда  республиканы Маданият фонду  быйыл бла ючюнчю кере...
Жамауат
06.01.2024 - 09:35 | 👁 15

Подробности...

Жигитлени юслеринден энтта да бир хапар

Уллу Ата журт уруш бошалгъанлы быйыл жетмиш сегиз жыл болады. Алай а ол салгъан жарала бир юйюрде да сау болмагъанлары хакъды. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.01.2024 - 10:54 | 👁 7

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
Саулукъ
17.01.2024 - 09:00 | 👁 11

Подробности...

Хайырлы ашланы сайлай билирге керекди

Семиз болмаз ючюн не заманда не зат ашаргъа керекди? Жыл сан жетсе, ашыбызны тюрлендирирге заман да жетемиди? Эрттен азыкъгъа ашагъан затынг жаугъа айланмайды, деген кертимиди? Бир кюнню ичинде, бек...
Документле
16.01.2024 - 15:12 | 👁 9

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
16.01.2024 - 15:05 | 👁 6

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Саулукъ
16.01.2024 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Къан басымны мардада тутарча

Саулукъну мардада тутууда къан басымны магъанасы уллуду. Докторла аны ёнчелей турургъа кереклисин къайтарып айтадыла, нек дегенде ол тюрленнгени бла кёп ауруула кеслерин билдирип башлайдыла. Ол...
Билим
16.01.2024 - 09:45 | 👁 13

Подробности...

Билимлерин ёсдюрюрге чакъырадыла

Россейни МИД-ини къыралыбызны ара шахарында халкъла аралы байламлыкъла институту бла ООН-нга болушлукъ этген Россей ассоциация Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлерин ООН-ну Москвада...
Маданият
16.01.2024 - 09:15 | 👁 8

Подробности...

«Хар жыйрыкъны да энчи магъанасы барды»

Бизни республикада къол усталыкъ бла  кюрешген къызларыбыз асламдыла. Ала кеслерини энчи оюмларын, кёз къарамларын   ишлеринде кёргюзтгенлери  керти да  къууандырады. Аллай усталадан  бири уа Таира...
Маданият
16.01.2024 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

«Сенден ариу болмаз, ой, жерни юсюнде»

Дунияда бир бирге ушагъан эки адам жокъду. Ма, бюгюн эрттенликден окъуна жауун жауа турады. Эшикден маллагъа къарап, жибип кирген Даниял, юсюн алышындыра:
Документле
16.01.2024 - 09:00 | 👁 6

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Право
16.01.2024 - 08:10 | 👁 4

Подробности...

Хыйлачылагъа алданмаз ючюн – ишекли болургъа

Право сакълаучула аманлыкъчыла бир хыйлаларын ачыкълагъанлай, ала мычымай жангыларын къурайдыла. Болсада, аладан сакъланыргъа амалла уа бардыла, аланы юслеринден banki.ru сайтда айтадыла.
Документле
15.01.2024 - 16:21 | 👁 7

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ Б У Й Р У ГЪ У
Маданият
15.01.2024 - 16:11 | 👁 10

Подробности...

Патчахны оноуу

Миллетибизде сейир таурухла бла жомакъла кёпдюле. Ала асламында адамланы игиликге, тюзлюкге юйретгенледиле. Бюгюн сизни да аладан бири бла шагъырей этерге сюебиз.
Документле
15.01.2024 - 15:56 | 👁 18

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Спорт
15.01.2024 - 13:51 | 👁 9

Подробности...

Баш борчлары жетишимли гёжефлени хазырлау

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада олимпиада резервли 14 спорт школ ишлейди. Алада 371 тренерни башчылыгъында 11 минг адам спортну 22 тюрлюсюне...
Спорт
15.01.2024 - 13:51 | 👁 7

Подробности...

Къыралны биринчилигинде эриширикдиле

«Олимпийская деревня-80» спорт арада грек-рим тутушуудан эки кюнню ичинде Москваны биринчилиги бардырылгъанды, анга 21 жыллары толмагъан гёжефле къатышхандыла. Мында хорлагъанлагъа къыралны...

Страницы