15.08.2022, 15:08 - Жамауат

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

15.08.2022, 15:06 - Спорт

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

15.08.2022, 10:05 - Маданият

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

15.08.2022, 09:35 - Спорт

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди.

15.08.2022, 09:05 - Тарых

Хасания бла Къашхатау таба онбир-онеки къычырым барып, Хеу сууну  эки жанында орналыпды Герпегеж. Аны къуралгъаныны юсюнден элде абаданла айтып эшитгеними билдирейим.

14.08.2022, 16:06 - Жамауат

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы къутхарыр ючюн жанларын аямай кюрешген, инсанла къуллукъ этген кючлю органды. 

14.08.2022, 12:11 - Жамауат

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
31.05.2022 - 11:01 | 👁 13

Подробности...

Хычыуун эсгериуле, зауукълу кезиуле

Жашауумда кёп унутулмазлыкъ заманларым болгъандыла. Школну биринчи кюнлери, аны бошагъан заманым, КъМКъУ-гъа  кирген заманым, аны бошагъаным,  къырал радиода, ызы бла телевиденияда ишлеген сезимле...

Жамауат
30.05.2022 - 15:47 | 👁 24

Подробности...

Локъман хажини межгити жангыдан ачылгъанды

Озгъан байрым кюн Огъары Малкъарда,  Мухолда межгитни ачылыуу болгъанды. Эсигизге салайыкъ, бу межгитни онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында  кеси къыйынына  Асанланы Локъман хажи ишлетген эди.

Жамауат
30.05.2022 - 15:04 | 👁 8

Подробности...

Чайнаучу чайыр къайдан чыкъгъанды?

1848 жылны 23 сентябри чайнаучу чайырны туугъан кюнюне саналады. Ол кюн американлы жаш Джон Куртис бу затны кесини юйюнде жарашдыргъанды. Ол заманлада чайнаучу чайыр конфетни бир тюрлюсюне санала...

Жамауат
30.05.2022 - 14:55 | 👁 8

Подробности...

Диспансеризация деген ол не затды?

Адам кеси эркинлиги бла тынгылы медицина къарауну ётерге сюйюп, къырал а аллай онг берсе, анга диспансеризация дейдиле. Ол кеси да хакъ тёленмей берилген жумушду.

Жамауат
30.05.2022 - 11:25 | 👁 15

Подробности...

Бизде къаллай жилянла бардыла, аладан кесибизни къалай жакъларгъа боллукъбуз?

Жаз башы-жай келгени бла Къабарты-Малкъарда жилянла бла байламлы проблема да кесин билдире башлайды. Ала къышдан сора уяннгандыла эм жашауларын тири бардырып тебирегендиле, бу кезиуде уа ала бютюн...

Жамауат
30.05.2022 - 10:47 | 👁 11

Подробности...

Абаданла урунуу жылларыны, пенсия балларыны юслеринден билирча

Быйылдан башлап, Россейни Пенсия фонду (ПФ)  45 жылдан абадан адамлагъа пенсия счётларыны, стажларыны эм боллукъ страховой пенсияларыны ёлчемини юсюнден юч жылгъа бир кере билдире турлукъду.

Жамауат
29.05.2022 - 15:38 | 👁 12

Подробности...

Эринмей, эрикмей уруннганны къолундан не да келеди

– Бир жыл Къабарты-Малкъарны эл мюлкде ишлегенлерини делегациясы бла бирге Адыгея Республикагъа барабыз. Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле. Республикабызны ол замандагъы...

Жамауат
28.05.2022 - 10:39 | 👁 6

Подробности...

Жигитча сермешип, душман самолётланы агъызгъанды

Къабарты-Малкъарны жигит уланлары Уллу Хорламны жууукълашдырыугъа жанларын-къанларын аямай къазауат бардыргъандыла. Аладан бири Гелястанланы Зулкъаны жашы Махмут урушда кёргюзтген батырлыгъы,...

Жамауат
28.05.2022 - 09:00 | 👁 7

Подробности...

«Бийик жууаплылыкъны излеген иш»

«Булунгу» чекчи застава битеу къыралгъа да ариулугъу, сейир табийгъаты, тарых эсгертмелери бла белгили Чегем районда орналгъанды. Бизни статьябызны жигити Ислам, аны тукъумун белгили этерге...

Жамауат
26.05.2022 - 15:27 | 👁 16

Подробности...

Огъурлулукъгъа бла игиликге ышаныуун тас этмегенди

 Эсгериу

2012 жылда 30 апрельде узакъгъа созулгъан къыйын ауруудан сора Къабарты-Малкъарны культурасыны белгили къуллукъчусу,Россейни Жазыучуларыны союзуну бла Журналистлерини союзуну члени...

Жамауат
25.05.2022 - 14:58 | 👁 11

Подробности...

«Москвични» ёмюрге созулгъан тарыхы

«Москвич» - Совет Союзда, ызы бла уа Россейде автомашинала чыгъаргъан заводну атыды. Аны тарыхы озгъан ёмюрде отузунчу жылда башланады.

Жамауат
25.05.2022 - 14:53 | 👁 9

Подробности...

Ахшы тёреле унутулмайдыла

Прохладный шахарда устаз Сусана Чолакова эки жыл мындан алда пионер организацияны жангыдан къурагъанды. Жыл сайын организациягъа жангы адамла къошханлай турады.

Жамауат
25.05.2022 - 11:37 | 👁 18

Подробности...

Тайсен бла Гырнау

Мен юйде не итибиз не киштигибиз болурун бек сюе эдим. Алай,  кичи эгечим туугъанда, анам  аланы юйде тутаргъа жарарыкъ тюйюлдю, ким биледи къаллай ауруу  келтирирге боллукъдула ала, деген...

Жамауат
25.05.2022 - 11:24 | 👁 6

Подробности...

Экстремизм не бла къоркъууду?

«Исламизм», «радикал ислам», «дин экстремизм»… Бу ангыламла бизни акъылыбызда терроризм бла тенг болгъандыла. 

Жамауат
25.05.2022 - 11:22 | 👁 10

Подробности...

Кийизлени биринчи усталары

Малкъар халкъны жашауунда малчылыкъ эм андан алыннган продукция не заманда да бек уллу магъананы тутхан эди. Башха тюрк миллетлеча, бизни ата-бабаларыбыз да къой малны жюнюн, болмагъанча, аламат...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
07.07.2022 - 20:08 | 👁 14

Подробности...

Акъ кешене

Хапар айт, хапар айт деп къадалгъанса да, къоймайса. Адам санга не этсин? Къарайма да, айырылыр акъылынг жокъду. 

Маданият
07.07.2022 - 20:05 | 👁 11

Подробности...

Театр – кесине байлагъан ёмюрлюк сюймеклик

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны директору, КъМР-ни халкъ артисти Жангуразланы Байдуллахны жашы Мажитни, жарыкъ кёллю, ачыкъ жюрекли, къудурет фахмудан толу юлюшлю...

Спорт
07.07.2022 - 16:59 | 👁 6

Подробности...

Дзюдочуларыбыз къыралны биринчилигине айырылгъандыла

Армавирде 21 жыллары толмагъан дзюдочуланы араларында битеукъырал эришиуле бардырылгъандыла. 

Илму
07.07.2022 - 16:57 | 👁 13

Подробности...

Хар затны тамырына, жигине жетерге излей

Бюгюнлюкде жаш тёлю культурада, билим бериуде, спортда, илмуда, бирси санагъатлада тири ишлейди. 

Право
07.07.2022 - 16:56 | 👁 3

Подробности...

Коллекторгъа ахчаны берирге ашыкъмагъыз

Коллекторла бла адам кесин къалай жюрютюрге керекди, аладан къоркъуп, ахчасындан къуру къалмазча не этерге тийишлиди, аны юсюнден бизге юрист Азамат Тохов айтханды.

Саулукъ
07.07.2022 - 08:01 | 👁 19

Подробности...

Къурушхан ауруулагъа жарагъан амалла

Кече жукълагъан кезиуде адамны буту бир-бирде къурушуп къалыучуду. Аны бла байламлы ревматология аурууланы бакъгъан врач Алиса Волкова былай айтханды.

Право
06.07.2022 - 20:01 | 👁 5

Подробности...

Жолда жюрюуню жорукълары къатыланнгандыла

Машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги сыйырылгъанына  да къарамай, жолгъа чыкъгъан водительлеге жууаплылыкъны къатыландырыу жаны бла законла къабыл кёрюлгендиле.   Ол а, сёзсюз, магъаналы жумушду....

Фейк (Жалгъан хапар)
06.07.2022 - 17:33 | 👁 13

Подробности...

Змеиный айрыкамны сыфаты бла Америкада коллекциялы ахчаны чыгъаргъандыла

Бюгюнлюкде Украинаны телеграм-каналлары Америка Змеиный айрыкамны сыфатын кёргюзтюп коллекциялы ахчаны чыгъаргъанды деп ётюрюк хапарны жайгъанлай турадыла, деп билдиргенди войнасфейками.рф сайт....

Спорт
06.07.2022 - 17:02 | 👁 11

Подробности...

Уллу жетишимлеге итине

Ангелина Лазаренко – республикабызны эм умутландыргъан жаш спортчуларындан бириди. Тренери Этезланы Владимирни башчылыгъында ол единоборстволаны талай тюрлюсюнде жетишимли болгъанды, спортну...

Спорт
06.07.2022 - 16:52 | 👁 6

Подробности...

Гёжефни жетишимлеринде тренерни къыйыны уллуду

Кёп болмай Тыва Республиканы Къызыл шахарында эркин тутушуудан Россейни чемпионаты бардырылгъанды.

Тарых
06.07.2022 - 08:18 | 👁 6

Подробности...

Нальчикге «Аскер махтаулукъну шахары» ат не ючюн берилгенди?

Озгъан айда Нальчикде Россейде Аскер махтаулукъну башха шахарлары бла бирге  Хорламны Къылычы саугъаланнганды. Ол халкъны душман аскерлеге къажау къазауатда батырлыгъына, эркинликге итиниулюгюне...

Маданият
05.07.2022 - 19:56 | 👁 6

Подробности...

Адабият шуёхлукъну багъалай

Дуния жашауунда халкъланы къарындаш ниетлиликлери, шуёхлукълары, огъурлулукъгъа бла тюзлюкге бирча жол тутуулары кёп затлада кёрюнедиле. Сёз ючюн, бир халкъны музыка чыгъармасына бирси халкъла да...

Экономика
05.07.2022 - 17:06 | 👁 14

Подробности...

Салыннган къыйын зырафына кетмегенди

РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев къырал Думаны аграр вопросла жаны бла Комитетини келечилери бла тюбешгенде, Россей Федерацияда эл мюлк производствону, агропромышленность комплексге...

Билим
05.07.2022 - 17:05 | 👁 10

Подробности...

Ахшы муратлары учундура

2020-2021 окъуу жылда  школчуланы араларында  бардырылгъан ана тилледен регион даражалы олимпиадаларында малкъар тилден тёрт къызчыкъ айырмалы болгъандыла. Аланы  санында Барасбийланы Милана да...

Маданият
05.07.2022 - 16:44 | 👁 13

Подробности...

Жыр дегенинг – таурух хапарлы

Халкъ жырла миллет эсни сакълагъан тарых шартланы кюбюрчегидиле, халкъыбызны келген жолуну шагъатларыдыла. Ма андан барды алада, узакъ ёмюрлеге элтип, анда халкъ жигитле бла тюбешдирип, ёхтем этер...

Страницы