28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
05.01.2024 - 09:35 | 👁 25

Подробности...

Шошлукъну чюйреси

Алийланы Шахарбий атлы Къарачай къырал драма театрда Ёлмезланы Мурадинни «Шошлукъну чюйреси» деген чыгъармасына кёре салыннган сахна оюн кёргюзтюлгенди. Аны Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал...
Жамауат
04.01.2024 - 09:35 | 👁 10

Подробности...

Солуу кюнледе да ишлерикдиле

Жангы жылгъа кёп къалмагъанды. Аны бла байламлы жамауат байрамгъа къазауатда хазырланады.
Жамауат
02.01.2024 - 09:35 | 👁 12

Подробности...

Жашаууну баш магъанасы – чыгъармачылыкъ

Багъатырланы Хусейни жашы Илияс – журналист, режиссёр, документли киноланы устасы,  КъЧР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, кёп тюрлю телевидение саугъалагъа тийишли болгъанды. Ол санда...
Жамауат
30.12.2023 - 09:35 | 👁 29

Подробности...

«Кесими онтогъузунчу ёмюрге тюшген суннганма»

16 декабрьде Москвада Кремльде VIII халкъла аралы жандауурлукъ кадет бал болгъанды. Анга къыралны 84 регионундан кадет классланы, ведомстволу школланы, Суворов, Нахимов атлы училищелени, аскер-спорт...
Жамауат
29.12.2023 - 19:42 | 👁 9

Подробности...

Сютю эти да дарманды

Эчки сютню ийнекникинден баш энчилигинден бири аллергия этдирмегениди. Ийнек сютча аны да казеинлери барды, болсада аллергияны къозгъагъан альфа-1s тюрлюсю жокъду. Аны бла бирге эчки сютню къурамында...
Жамауат
29.12.2023 - 19:41 | 👁 30

Подробности...

Иги муратлары кёпдюле

Бюгюнлюкде къыралда жемишни бла наныкъны ючден бири Къабарты-Малкъарда жыйылады. Бусагъатда республикада кёпжыллыкъ битимле 24,5 минг гектарда ёсдюрюледиле, андан терк айныгъан терек бахчалагъа 19,5...
Жамауат
29.12.2023 - 17:35 | 👁 10

Подробности...

Сакълыкъгъа эм сабырлыкъгъа чакъыргъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Бахсан, Зольск эмда Прохладна районлада уллу желле уруп, электрокюч бла жалчытыу бузулургъа боллугъуну юсюнден эсгертиу этгенди.
Жамауат
29.12.2023 - 17:33 | 👁 10

Подробности...

Тюз сайлау этерча

Къабарты-Малкъар Республиканы «Кёп жумушланы тамамлагъан жаш тёлю арасы» КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Проф.ток» деген усталыкъ сайларгъа болушуу жаны бла ярмарка...
Жамауат
29.12.2023 - 17:31 | 👁 11

Подробности...

Къатындагъына къайгъыра билиу

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар  гуманитар-техника колледжде жыйылыу болгъанды.  Ары Нальчикни биринчи номерли школа-интернатындан, кеслери  юйлеринде  окъугъан саулукъларында энчиликлери болгъан ...
Жамауат
29.12.2023 - 15:12 | 👁 7

Подробности...

Предпринимательлеге – тап себеплик

Гитче эмда орта предпринимательство бла кюрешгенлеге, дагъыда кеслери иш къурап къармашханлагъа «МПС» деген Къырал корпорация кёп жаны бла билеклик этеди.
Жамауат
28.12.2023 - 10:30 | 👁 19

Подробности...

Жетишимле болдургъанланы саугъалагъандыла

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю да къошулуп бардырылгъан «Деловая высота - 2023» конкурсуну эсеплерин бу кюнледе чыгъарып, хорлагъанланы саугъалагъандыла. Бизнес-...
Жамауат
28.12.2023 - 09:45 | 👁 13

Подробности...

Байрам зауукълу ётерча – жорукъланы унутмазгъа

Жангы жылны аллында адамла пиротехниканы алып башлайдыла. МЧС-ни регионда Баш управлениясындан эсгертгенлерича, аланы энчи, пиротехниканы сатхан тюкенледен алыргъа тийишлиди, алада сатыучу...
Жамауат
28.12.2023 - 09:30 | 👁 7

Подробности...

Усталыкъларын ёсдюрюуню къайгъысын кёрюп

Къабарты-Малкъарны къырал аграр университети кесини «Агрокадрла - 2030» деген магъаналы проектин жетишимли бардырады. Вуздан билдиргенлерича, быйыл «Приоритет-2030» программаны чеклеринде 330 чакълы...
Жамауат
28.12.2023 - 09:01 | 👁 9

Подробности...

Ишни эбин билген оноучу

 Бу материалны бизге Бахсан райондан, КъМР-ни сыйлы журналисти Ауес Ныров жибергенди. Бюгюн аны басмаларгъа тийишли кёребиз.  
Жамауат
27.12.2023 - 13:00 | 👁 20

Подробности...

Жууугъуна болушама деп, сюдге тюшгенди

Миграция бла байламлы бузукълукълагъа къажау излей-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары КъМР-де МВД-ны миграцияны соруулары жаны бла бёлюмюню...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
15.01.2024 - 13:50 | 👁 5

Подробности...

Чулгъамда уа – уу

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау бёлюмюню келечилери алгъын да башы сюдлюк болгъан 55-жыллыкъ инсанны юйюн тинтгендиле.  Аны кезиуюнде полициячыла кырдыгы бла чулгъам тапхандыла. Битеу да  бирге 4...
Тарых
15.01.2024 - 13:41 | 👁 5

Подробности...

Къабарты-Малкъарны бийик саугъасы

Къабарты-Малкъар эл мюлк ишлени (урлукъ себиу, тирлик жыйыу) тамамлауда, колхозланы эмда совхозланы онгларын кючлендириуде къыралны аллында борчларын жик жиги бла толтургъаны ючюн, СССР-ни Ара...
Маданият
15.01.2024 - 10:54 | 👁 8

Подробности...

элден хапар айтырча

Ибрагим, алыкъына къарыуу, кючю къоймагъан къарт, ингир сайын, малгъа къарап бошагъандан сора, юйюню аллында бурууну жанында кеси ишлеген узун шинтикде олтурургъа бек сюйюучюдю. Ол туугъан, жашагъан...
Спорт
15.01.2024 - 08:30 | 👁 11

Подробности...

Къыйынларына – бийик багъа

Былтыр «Спорт – жашауну низамыды» федерал проектни чегинде «Спорт элде» битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Аны «Элдеги жаш тёлюню россейли союзу» биригиу къыралны Спорт министерствосуну себеплиги бла...
Спорт
12.01.2024 - 13:57 | 👁 12

Подробности...

Айтхылыкъ гёжефлени хазырлагъанды

Россейни сыйлы тренери, Къабарты-Малкъарны физкультурасыны эм спортуну сыйлы къуллукъчусу Маккаланы Махти, кёп айтхылыкъ гёжефлени юйретип, саулай къыралда да ауур атлетиканы айныууна уллу къыйын...
Маданият
12.01.2024 - 13:55 | 👁 9

Подробности...

Байламлыкъ тёреле бузумлайдыла

Алгъаракълада  Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр биринчи кере Юг Осетия Республикада болгъанды. Гастрольла бла алышыныу программаны чеклеринде ала Цхинвалда Коста Хетагуров атлы...
Маданият
12.01.2024 - 10:22 | 👁 14

Подробности...

Таулну ол иссиликде букъудан сакълагъанды, къышда уа – сууукъдан

Бу жол сёзюбюзню башлыкъны юсюнден бардырлыкъбыз – озгъан ёмюрледе аны къалай жюрютгенлерине эмда бусагъатда жангыргъан халына эс буруп.
Тарых
11.01.2024 - 10:58 | 👁 10

Подробности...

Таукелни къылыч кесмез

Халкъыбызны атын игилик бла айтдыргъан адамларыбыз не заманда да кёп болгъандыл. Аллай инсанларыбыздан бири уа Османланы Магомет эди, халкъда анга Темирбаш дегендиле. Жаш тёлю хазна билмесе да,...
Тарых
11.01.2024 - 10:21 | 👁 8

Подробности...

Халкъны жигитлиги ёмюрлюк этилгенди

4 январьда Нальчик, 11 январьда уа Къабарты-Малкъар саулай фашист душмандан эркин этилгенди.
Маданият
11.01.2024 - 10:00 | 👁 7

Подробности...

Культура юй – адамла сюйюп келирча болургъа тийишлиди

Байзуллаланы Джамиля Быллымны Маданият юйюне башчылыкъ этеди.  Ол Быллымда туугъанды, ёсгенди, мектепни да мында алтын майдалгъа тауусханды. Бийик билимни алыргъа Къабарты-Малкъар къырал...
Билим
11.01.2024 - 08:00 | 👁 15

Подробности...

Ахшы амалланы кийиргенди

Узакъ тау эллерибизни школларына Советлени къыралыны кезиуюнде башчылыкъ этгенлеринден сора да, мектеплени даражаларын кётюрюуге, аланы тапландырыугъа да эс бургъан, кёллери бла ишлерине...
Спорт
10.01.2024 - 14:18 | 👁 10

Подробности...

Биринчи штангачы къыз

Элжорукъаланы Олеся спортну сюйген абадан адамланы эслеринде биринчи штангачы къызча къалгъанды. Кеси заманында ол жангыз бизни республикада угъай, битеу Шимал Кавказда да спортну бу тюрлюсюнде уллу...
Билим
10.01.2024 - 14:13 | 👁 11

Подробности...

Эл мектепни тамбласы бизни къолубуздады

Билим бериуге, ёсе келген тёлюлени юйретиуге, заманны излемлерине кёре, аслам эс бурулады. Терс-Къолда бу иш къалай къуралгъаныны юсюнден элни орта школуну директору Залийханланы Лейля билдиргенди. 
Маданият
10.01.2024 - 14:10 | 👁 4

Подробности...

Аны сюйгени Таукъан болгъанды

Озгъан ёмюрню 90-чы жыллары уллу сынау эдиле Мурадиннге, кёп башхалагъача. Къырал жашау болумун тюрлендирип, кимле ахшы, аман да умутларына ат бла баргъанда, ол а умутсуз да болуп, жаяу баргъанча эди...
Тарых
10.01.2024 - 09:27 | 👁 23

Подробности...

Чегем ауузунда жюрютюлген жер атла

Газет окъуучуларыбыз, сайтыбызгъа кирип къарагъанла да жер, суу атланы юсюнден билдириулени дайым излейдиле. Бюгюн Башийланы Азаматны тилегин толтура, Толгъурланы Бекмырза жарашдыргъан Чегем ауузунда...

Страницы