Суратларында - шуёхлукъну ышанлары

Республикада Владимир Вороковну атын жюрютген  маданият  фонд  къурап, сабийлени эмда жаш адамланы араларында кёп тюрлю-тюрлю конкурсла  хазна ыйыкъ озмай  бардырыладыла. Ала онлайн халда да  боладыла. Аллайладан бири уа  бу кюнледе «Нартланы дуниясы»  эмда  «Шуёхлукъну, къарындашлыкъны  жоллары бла»  деген атла  бла бардырылгъандыла.  Анга  мектепледе окъуй тургъан жашла бла къызла   ишлеген суратлары бла  къатышхандыла.  Аланы араларында  кёп миллетлени   келечилери: малкъарлыла, къабартылыла, дюгерлиле, тюрклюле, татарлыла, эбизеле, къарачайлы къарындашларыбыз, эгечлерибиз да  бар эдиле. Аллай конкурслада хорлагъанлагъа багъалы саугъала да бериледиле. Биринчи юч жерни алгъанланы ишлери бла уа къабыргъагъа тагъылгъан тюрсюнлю календарь да чыгъарылады.

Эришиуню баш мураты уа бу жол  –жаш тёлюню тарыхыбызгъа жууукъ этип, къарачай-малкъар, къабарты  эпосну билдириу, шуёхлукъну, тенгликни, бир бирге тёзюмлюкню  багъалай билирча этиуге бурулуп эди. Ары интернет бла  келген  ишлеге къарай, сабийлени жюреклери хар бирибиз да билген, эшитген Дебетге, Ёрюзмекге, Сосурукъгъа, Сатанайгъа тартыу бла къалмай, нартланы жауларын –эмегенлени да - ала уста билгенлерин кёргюзтедиле. Ким биледи, алагъа эриши, къужур жаныуарланы сыфатларын ачыкълагъан сейир болгъан болур эди. Календарьгъа айырылгъан ишлени  араларында  ала аслам  эдиле.  Сурат ишлеуде биринчи, тири  атламларын этип башлагъан  жаш художникле  аллай  эриши жигитлени жаратадыла деген оюмдан бек узакъдама. Кимни да жангы адам, жангы  зат эсин  алгъанларыча, баям, жашла бла къызла кеслерини усталыкъларын алай тюрлю сынаргъа сюйгендиле. Сёзсюз, шуёхлукъну  белгилери бла байламлы  ишле да  аладан кем тюйюл эдиле. Ол угъай да, ала бютюн аслам болгъандыла. Хар биринде  эки, юч, тёрт  эм андан да кёп миллетлени адамларыны араларында байламлыкъланы суратлагъандыла. Шуёхлукъгъа атап, сабийле  жазма ишле да жибергендиле.

Биринчи жерлени  алгъан къызчыкъланы бла жашчыкъланы  тизмесине къарай, аланы  санында орус, дюгер, эбизе, татар  тукъумла аслам болгъанлары сейирге къалдырмай къоймайды. Александр Понамарёв, Александр Сафронов, Екатерина Подсвирова, Лев Лобжанидзе,  Ахмед Аксаков эмда башхала. Бизни жерлешлерибиз:  Вольный Ауулдан Байсыланы Амираны,  Чегем районну Шалушка элинден Хочуланы Аминатны ишлерине да эс бурурча эди. Ала  да номинациялагъа кёре, биринчи эмда экинчи жерлеге тийишли болгъандыла.

 - Сёзсюз, конкурсда  графикада, тюрсюнлю бояула бла ишлеуде эришгенле да болгъандыла. Сабийлени  кёрмючледе чыгъармаларын кёрген ким да ангыларыкъды,  ала устазлары бла хар не тюрлю  материалланы хайырланнганларына да. Ала тюрсюнлю халыладан, жюнден, къагъытдан, мияладан этген ишлери эсибизни алыучудула, - дейди Фондну председатели Люаза Макоева.

  Жаш фахмуланы ачхандан эрикмеген, аладан заманларын, хунерлерин да аямагъан устазла, Люазача  да  къураучу хунерлери болгъан  адамла кёп ариу  сёзлеге тийишлидиле.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: