Хазырлыкъларын тинтгендиле

Бу кюнледе республикада РФ-ни МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны энчи составыны окъутуу-жарау этиу юйрениулери ётгендиле. Штаб мероприятияланы кезиуюнде ведомствону къыйын болумланы кетериуге хазырлыгъын тинтгендиле. Алагъа битеуда 150 адам эм 7 техника къатышхандыла.

Юйрениулени чеклеринде бир ненча тюрлю жарау тактика жумушла бардырылгъандыла. Белгиленнген объектден адамланы къутхарыу, аланы тийишли керекле бла жалчытыу, от тюшюуде къалай ишлерге кереклиси дегенча борчланы толтургъандыла. Авария-къутхарыу операциялагъа энчи эс бёлюннгенди. Техноген халли къыйын болумланы кетериуде уа специалистле тюрлю-тюрлю тинтиуле бардыра, кеслерини хазырлыкъларын кёргюзтгендиле.

Бу юйрениулеге терк болушлукъ берген службаны, полицияны, авариялы службаланы келечилери да къатышханлары себепли, аланы ведомствола аралылагъа санаргъа боллукъду.

-  Юйрениулени бардыргъаныбызны баш сылтауу Граждан оборонаны эм башха службаланы къыйын болумлагъа хазырлыкъларын тинтип ангылауду, - деп чертгенди РФ-ни МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надёжин.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: