Юлюшлю къурулушда ахшы амал

Юлюшлю къурулушда эскроу-счёт деген амал чыкъгъанлы талай жыл болады. Анга кёре кёп фатарлы юй сюерге умут этген компания, къурулушну алгъынча ахчаны адамладан жыйып угъай, жаланда кесини финансларын неда банкдан алгъан кредитни хайырланып бардырыргъа боллукъду. Юй ишленип бошалгъынчы,  анда фатар алыргъа сюйгенле уа ахчаны «эскроу» деген счётха кёчюрюрге керекдиле.

Башхача айтханда, ары дери къурулушчула ишни халкъдан ахча жыйып алай бардырыучу эдиле. Бирде, аны эбине жетдирмей, жыйылгъан средстволаны да къымып кетгенле да болгъандыла. Энди уа алай этер амал жокъду. Юй битип, адам да фатар къоллу болса, ахча ол компаниягъа жаланда ма андан сора берилирге керекди. Ары дери уа анга бир жан да тиерик тюйюлдю.

Объектни хайырланыргъа эркинлик берген власть орган кёп фатарлы юйню кадастр эсепге салыуну къайгъысын этерге борчлуду. Документле жыйылып, кадастр палатагъа жиберилселе, аны специалистлери ол юйню юсюнден толу информацияны ЕГРН-ге тюшюредиле. Техника планда халатла табылсала, аланы кетериуге юч ай бериледи.

Алгъыннгы законнга тийишлиликде юйню ишлеген компания аны кадастр эсепге салыу бла кюрешмегенди,  аны борчлары бериу-алыу актха къол салыннганы бла бошала эдиле. Энди уа анга бу иш не къадар терк тындырылса иги боллукъду. Ансыз сагъынылгъан счётлада жыйылгъан ахча бериллик тюйюлдю.

Фатар къоллу болгъан адам иеликге регистрацияны этер ючюн, документлени МФЦ-гъа элтип неда Росреестрни сайтында эмда къырал жумушланы тамамлау порталда берирге эркинди. Бир ыйыкъдан кеч къалмай ол анга толу ие боллукъду. Къаллай документле бериллиги жашау журт не халда сатылып алыннганына кёре болады. Сёз ючюн, анда кредит неда ипотека хайырланылгъанмыды, иелени арасында акъылбалыкъ болмагъанла бармыдыла. Къагъытла бла бирге бериу-алыу акт эмда долевой къурулушну юсюнден келишим да жиберилирге керекди.

Адамладан ахча жыярча къурулуш компания юйню ючден бирин окъуна битдирирге керекди. Аны бла бирге анда отоуланы эмда жерлени (ол санда машинала салыучу) эм азындан ондан бири эскроу-счётдан башха амал бла сатылыргъа керекдиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: