Кёкшуу ёсдюргенлеге къошула барады

Басхан районда быйыл биринчи кере кёкшуу салгъандыла. Кишпек элден Замир Тхакахов аны сынау халда 22 гектарда орнатханды. Ол Шимал жанында ёсген битимге саналгъанлыкъгъа, бизни республикада хауа болум анга тап келишеди. Жаланда иги къараргъа эм бираз къоранчла этерге тюшерикди.

Кёкшуу ачы жерни сюеди. Ол себепден хар терекчикни кесин плёнкагъа чулгъап, торф къуюп, энчи ортанытыргъа керекди. Аны бла бирге алагъа тамычы халда сугъарырча мадар этиледи. Быллай амал тамырлары иги кесек заманны къургъакъсымай турурча болушады.
Ол апрельни аягъында чагъып башлайды, биринчи тирликни уа июньда береди. Бир юлкюден юч, иги къаралса уа, беш килограмм нанынкъ алыргъа болады. Тирлик жыйылгъандан сора созмай, аны сууукъда сакъларча энчи жерге жибередиле. Ызы бла витаминле эм   микроэлементле бла бай наныкъ сатыу -алыу точкалагъа ашырылады. 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: