Календарь событий

05 мая 2024

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Пасха байрам бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны православный христианларын сыйлы байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 Пасха  дин ахлулагъа жангырыуну къууанчын сездирген, игиликге ийнандыргъан, огъурлу ишлеге кёллендирген сыйлы байрамды.

«Бу дуниягъа жарыкълыкъ, игилик келтире эсем, кесими насыплыгъа санайма»

Тиширыу – анады, эгечди, юйню от жагъасын сакълаучусуду. Бу дуниягъа ол ахшылыкъ, жылыулукъ, ышаннгылылыкъ, жарыкълыкъ, чомартлыкъ келтирир ючюн жаратылгъанды. Аллай ариу ниетли бир ненча тиширыу бирикселе уа, не  къыйын, жууаплы ишни да тамамлаяллыкъдыла. 
 

Билимин, жюрек жылыуун да аямагъанды эллилеринден

Наршауланы Абдулкеримни жашы Хажимуса къыркъ жылгъа жууукъ   заманны Тёбен Чегемни больницасында врач-невропатолог  болуп ишлегенди. Ол кезиуде районда аны танымагъан, хурмет этмеген хазна адам болмагъанды. Анга бир тюрлю уллу къырал саугъа берилмеген эсе да, ол аллына жарсыуу бла келгеннге къарауу бла, жюрек жылыуун бериую бла кесин хар заманда да бийик профессионалча кёргюзтгенди. Эллиле, башха жерледен келген саусузла да анга чынтты халкъ врач дегендиле. Ол жашаууну ахыр кюнлерине дери адамлагъа болушханлай, Гиппократны антына кертичилей къалгъанды. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И