Календарь событий

02 мая 2024

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Къабарты-Малкъарда суу жагъаланы ариуларгъа 30 минг адам къатышханды

28 апрельде Къабарты-Малкъарны юч шахар округунда эм он муниципал районунда жашагъанла «Россейни суулары» 2024 жылда деген битеуроссей акцияны чеклеринде суу жагъаланы ариуларгъа къатышхандыла.                   

Аммаларыбызны сюйген оюнлары

Бу оюн жаз башында бла кюз артында бегирек ойналгъанды. Бешташ оюн акъылбалыкъ болгъан къызчыкъланы бла жашчыкъланы бек сюйген оюнларындан бири болгъанды. Аны къызла, жашчыкъла да тенг ойнагъанлыкъгъа, ол къыз оюннга саналгъанды.

Кёкшуу ёсдюргенлеге къошула барады

Басхан районда быйыл биринчи кере кёкшуу салгъандыла. Кишпек элден Замир Тхакахов аны сынау халда 22 гектарда орнатханды. Ол Шимал жанында ёсген битимге саналгъанлыкъгъа, бизни республикада хауа болум анга тап келишеди. Жаланда иги къараргъа эм бираз къоранчла этерге тюшерикди.

Нартюх салып кюрешедиле

Бизни республикада ёсген мирзеулюк битимлени арасында энчи жерни нартюх алады дерге боллукъду. Аны ёсдюрюу бла иги кесек мюлк кюрешеди. Ол кесек жерде битеди эм дайым бай тирлиги бла къууандырады.

Терек бахчаланы санына къошулады

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда 250 гектар чакълы бирде терек бахчалыкъ орнатылгъанды.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде республикада   терек бахчалыкъланы саны 26,4 минг гектаргъа жетеди.  Аны танг кесегинде неда 23 минг гектардан   артыгъында терк айныгъан тюрлюсю   ёседи.

Жумушланы электрон халда къалай тамамларгъа боллукъду

Роскадастрны республикада бёлюмюнде къырал жумушланы электрон халда къалай тамамларгъа жарарыгъыны, «Госключ» не болгъаныны юсюнден айтхандыла.

Жаралы аскерчиле саулукъларын кючлерча

Къабарты-Малкъарда энчи аскер операцияны кезиуюнде ауур жаралы болгъан аскерчилеге аталгъан спорт проект жашауда бардырылады, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Кеслери иш къурагъанлагъа онг бере

Кеслери иш къурап къармашханладан быйыл биринчи кварталда къыралны юлюшю болгъан компанияла 2,2 миллиард сом багъасына товарла эмда жумушла сатып алгъандыла. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде, сагъынылгъан кёрюмдю 160 процент къошханды, келишимле этгенлени саны уа 1,5 кереге кёбейип, 2,9 минг инсаннга жетгенди, дегендиле МСП Корпорацияда.

Къошакъ файда тюшюрюрге амал барды

Узакъ болжалгъа ахча къыстырыкъ этиу программа (ПДС) быйыл январьда ишлеп башлагъанды. РФ-ни Ара Банкында айтханларына кёре, анга ким сюйсе да къатышыргъа эркинди. Программаны магъанасы недеди?

Хорлам бла къайтхандыла

Республиканы спортну беш тюрлюсюнден  жыйымдыкъ командасы  олимпиаданы эки кере чемпиону Андрей Моисеевни хурметине бардырылгъан  битеуроссей эришиуледен жетишимли болуп къайтханды. Къызланы къаууму энчи эсепде биринчи жерлеге тийишли болгъандыла. Барысындан да алгъа  Атабийланы Малика чыкъгъанды, кюмюш майдал Къалабекланы Азизагъа жетгенди, «доммакъны» да  Атабийланы Алия алгъанды.

Спортну байрамы андан ары бардырыллыкъды

«Единая Россия», Физкультурникни кюнюне жоралап, «Россейни кючю» битеуроссей марафонну бардырыргъа хазырланады. Ол быйыл экинчи кере къураллыкъды эмда 1 июньда башланып, 10 августда жабыллыкъды.

Жашауну жукъасы, къалыны да

Анамы экиге айланнган къарындашы Ахмат дуниясын эртте алышханды, алай а мени эсимден бир заманда да кетмейди.

Газет тарыхны сакъларгъа себеплик этеди

Хурметли жамауат! 

«Къан басымыгъыз мардада тутарча, бир затха асыры бек къууанмазгъа неда къаты ачыу этмезге кюрешигиз»

 Эрттенликде уяннганлай, башынгы жастыкъдан айыралмай къалсанг, ангылайса: биягъы къан басым.  Жаз башы, жауунла, кюн бирде жай, бирде къыш, къан басымны терк тюрленнгени…Не зат этерге боллукъду? Кеси- кесибизге къалай болушайыкъ? Аны юсюнден врач Рахайланы Людмила айтханды.