Календарь событий

14 мая 2024

Уруш жолланы сабийле эсгередиле

Къулийланы  Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театрда Нальчик шахарны онтёртюнчю номерли  гимназиясыны окъуучулары «Ол жолланы унутургъа  жарамаз» деген спектакльни кёргюзтгендиле. Жаш артистле «Биринчилени 
атламлары»  деген организациягъа киредиле.