Календарь событий

15 мая 2024

«Жигитлени къауумунда» - алчыла

Чегемде 2011 жылда туугъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнирлени бешинчи кезиую къуралгъанды.

Хорламны байрамына – дзюдодан эришиу

Кенжеде дзюдодан эришиу къуралгъанды, ол Хорламны байрамына аталгъанды.

«Тепсеуню кесини энчи тили барды»

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну танымагъан, анда окъугъанланы аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Аллай проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди.

Къарындашла тынч жолланы излемегендиле

Кёнделенчи Байсолтанланы Жабени жети жашы, эки къызы бар эди: Юсюп, Аубекир, Махмут, Ёзюмурат, Локъман, Мухаммат, Ибрахим, Шарийфа, Назийфа. Уланла аталарына иги болушхандыла. Жете баргъаны юйдегили бола тургъанды.

Жалгъан банкир

Хыйлачыланы айтханларына ийнанып, нальчикчи тиширыу «къоркъуусуз» счётха 467 минг сомун ашыргъанды.

Саулукъларына сакъ бола башлагъандыла

Арт жыллада кеслерине къаратыргъа сюйгенлени санына къошула барады.  Аны баш сылтауларындан бирлери – жерлешлерибизни саулукъларына сакъ бола башлагъанларыды эмда ишлеген инсанлагъа диспансеризацияны ётерге борч салыннганыды.

Алгъа итиндирген хорламла

Жылдан-жылгъа бизни республикада спортну магъанасы ёсе барады. Халкъла аралы тюрлю-тюрлю чемпионатлагъа, олимпиадалагъа къатышып, жетишимле болдургъан спортсменлерибизни саны да алай.

«Алтынла» бла къайтхандыла

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.

Газетибизге билеклик этейик

Хурметли жамауат!

Таулула битимлени ахшы хайырланнгандыла

Бизни миллетни тиширыулары къачан да юйюрлерини, сабийлерини да саулукъларына сакъ болгъандыла. Аммаларыбызны заманында медицина артыкъ кенг жайылып болмагъаны себепли, ала тёгерекде ёсген битимлени, хансланы да аламат хайырланнгандыла. Аладан бир къауумуну юсюнден бизге газет окъуучубуз Улбашланы Саният жазгъанды.

Хорламны паркы къураллыкъды

Экинчи жыл Уллу Хорламны 80- жыллыгъы белгиленирикди. Анга  жоралап Нальчикде Хорламны паркын къурар муратлыдыла. Ол байрамгъа дери хазыр болургъа керекди. 

«Инсанны къууанчын ётдюрген бек уллу жууаплылыкъды»

Халкъыбызны эм ариу адетлери тойланы, къурманлыкъланы ётдюрюу бла байламлыдыла. Арт кезиуде быллай байрамларына кёпле артистлени да къатышдырадыла, ала да, фахмуларын, къарыуларын аямай, адамланы къууанч кюнлери жарыкъ болурча кюрешедиле. Аллай адамларыбыздан бири Музыка театрны солисти, жырчы, актриса, ведущий, церемонимейстер Гергъокъаланы Халиматды. Ол ариу ауазы, жюрекге жетген жырлары бла белгилиди, сора республикабызда тиширыуладан биринчи болуп, тойланы бардырып башлагъанды. Бизни бла ушагъында Халимат ишини, кесини энчи жашаууну юсюнден да айтханды.

Жангы излемлеге келиширикди

Келир заманда халкъла аралы «Нальчик» аэропортха тынгылы ремонт этилликди. Ишле 2030 жылны ахырына дери бошалыргъа керекдиле. Анга ахча  федерал бюджетден бёлюнюрюкдю.

Къызыл, сары эм башха тюрлю чайла

Чай ичмеген, аны сюймеген хазна адам болмаз. Къара, къызыл, жашил, сары, акъ тюрлюлери окъуна бардыла аны. Дагъыда кёпле билмеген неда эшитмеген мате, улун, пуэр, каркаде, матча деген аллайла да.

Устаны сайлагъандыла

Урунууну къоруулауну айлыгъына атап, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Юйню эмда фатарны ичинде орнатылгъан газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарагъан эм иги слесарь» деген конкурс бардырылгъанды.