Календарь событий

10 мая 2024

«Чыгъармачылыкъ адамны солутхан этеди»

Сурат ишлей билген бир энчи  фахмуду. Ол усталыкъгъа   сабийлени юйретсенг,  ол аланы дуниягъа  къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерликге юйретген къызыбыз Бабаланы Индирады. Ол кеси къол устады, хунерли инсанды, КъМКъУ-да дизайн колледжде окъугъан кезиуюнде да аны ариу къол ызы болгъанын педагогла энчи чертип, ишлерин  белгилеп   тургъандыла. Бюгюнлюкде ол бизни ушакъ нёгерибизди. 
 

Тюзню терсге киши да буралмазча

КъМР-ни Маданият фондунда 1941-1945 жыллада болгъан Уллу Ата журт урушда Хорламгъа жоралап «тёгерек стол» болгъанды. Аны  Къабарты-Малкъар Республиканы  Миллетлени ишлени эмда жамауат  проектле жаны бла  министерствосу къурагъанды.