Календарь событий

08 мая 2024

Эришиуле Тогъузаланы Кемалны хурметине жораланадыла

Он биринчи майда 10 сагъатда Къашхатауда орналгъан спорткомплексде волейболдан къызланы араларында Уллу Ата журт урушну эмда урунууну ветеранынаТогъузаланы Кемалны эсгериуге жораланнган регионла аралы турнир бардырыллыкъды.

Къырал Башчы салгъан борчла толтуруллукъдула

Президентибиз Владимир Владимирович Путин 2030 жылгъа дери эмда 2036 жылгъа дери да алгъадан эс бурулуп турурча Россей Федерацияны айнытыу жаны бла миллет борчланы юсюнден указгъа къол салгъанды. 

Ток бла сылтасусуз болурча

Быйыл биринчи кварталда «Россети Северный Кавказ» биригиуню келечилери ара  сетьлеге  700-ге жууукъ  жангы абонентни къошуп,   ток бла сылтаусуз этгендиле. Саулай алып айтханда,  ала  10,5 мегаватт (МВт) электрокюч бла жалчытылыннгандыла.

Къоранчланы азайтыргъа онг табылгъанды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню таматасыны къуллугъун толтургъан   Резуан Загаштоковну  башчылыгъы бла  ишчи    комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда баш тема быйыл биринчи кварталда биригиу къаллай бир файда тюшюргенине жораланнганды.   

Эм иги предприятияланы белгилегендиле

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда кёп фатарлы жашау журтланы жумушларына  къарагъан 185 чакълы коммунал мюлк (ЖКХ) предприятие ишлейдиле.  Аладан «Россети Северный Кавказ» ток ючюн борч этмей,  болжалындан кеч къалмай тёлеген -  «Гарант», «Монолит»,  «Инициатива»,  «Наш Дом»,  «Комфорт» эм   «Лидер Сервис» биригиулени энчи белгилейди. Болсада бир къауум организацияны алыкъа   хайырланнган  электрокюч ючюн 99 миллион сом берликлери барды. 

Кюзлюкле тап халдадыла

Жыл сайын «Россельхозцентрни» республикада бёлюмюню келечилери уллу къоранчлагъа келтирирге боллукъ аурууланы, къурт-къумурсхаланы  ачыкълар муратда  дайым тинтиуле  бардырадыла.  Аны бла байламлы кёп болмай управленияны таматасы Хасанбий Курижев ишчилери  бла бирге Чегем районда «Грин ПИКъ» биригиуде болгъанды. Ала сабанлада баш къусхан «Юка» къышлыкъ будайны   болумуна къарагъандыла.   

Этден иги кесек сатылгъанды

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерича, Къабарты-Малкъарда жылны биринчи кварталында  этден (союлмагъан ауурлукъда) эл мюлклени барысында да 24,2 минг тонна сатылгъанды. Ол,  былтыр бу заманы  бла тенглешдиргенде,  4,5 процентге кёпдю.

Къоркъуусузлукъгъа - аслам эс

Белгилисича, Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясыны специалистлери бизни республикада теплицалары болгъан мюлкледе  болумгъа  кёз-къулакъ болгъанлай  турадыла. 

Эм устала сайланнгандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» - «Урунууну къоруулау жаны бла эм иги уполномоченный» деген атха конкурс бардырылгъанды. РФ-ни Урунуу кодексине тийишлиликде, бёлюмде бу жаны бла уполномоченныйлени профсоюз комитетни жыйылыуунда айырадыла. Анга организацияда ишлеген кимни да сайларгъа боллукъдула, аны къуллугъуна къарамай, деп билдиргендиле предприятияны пресс-службасындан.

Мектепи тийресинде терекле орнатхандыла

Россейде «Эсгериуню бахчасы» атлы халкъла аралы экология-патриот акция быйыл энди бешинчи жылны бардырылады. Аны (акцияны) мураты уа- Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине атап, 27 миллион терекчик орнатыуду.

Ана уа ахыр кюнюне дери сакълап, ышанып турду…

Газаланы Таусолтан бла Къудайланы Жалдуз Чегем ауузунда Эл-Тюбюнде тынч-ырахат жашай эдиле. Аланы беш уланлары бла юч къызлары бар эди: Къайсын, Абдул-Керим, Алий, Сагъыт, Омар, Сафият, Асият, Булжаман.

Тамата жашларыны заманы жетгенде, ата-ана ишни къолгъа алып, аны юйдегили этер акъылдадыла. Анга да къууана, башха сабийлерини къайгъыларына киргенлей, бу огъурлу юйюрге уллу къыйынлыкъ сынаргъа тюшдю.

Газетни къадары кеси къолубуздады

Багъалы шуёхла!

«Жетишимибизни мурдору ата-анала бла байламлыкъны къурауду»

Бизни жашларыбыз бла къызларыбыз, бирсиледен артха къалмай, тутхан ишлеринде бет жарыкълы, хурметли да болсала – ол шартха барыбыз да кёлленебиз. Нальчикни сабий садларында, мектеплеринде таматалыкъ этгенлерибиз да бардыла аланы арасында. Аладан бири уа Къадырланы Аминады.

 

Хунерлерин ачыкълагъандыла

«Россей школ жаз башы» экинчи Битеуроссей фестивальны Ставропольда озгъан ахыр урумунда эки жюзден аслам лауреатны бла алчыны атлары белгиленнгендиле. Бу проектни «Биринчилени къымылдаулары» жашауда бардырады.

Аскерчи нёгерлерине юлгю болгъан таулу батырла

Быйыл 1 майда  СССР-ни Баш советини президиумуну Указы бла   жангы къырал саугъа тохташдырылгъанды – «Кавказны къоруулагъаны ючюн» майдал кийирилгенли 80 жыл толгъанды. Ол а Кавказ ючюн къазауатны магъаналылыгъына, аны жигит къоруулаучуларына берилген хурметге  шагъатлыкъ этеди.

Хайырланыучулагъа хар жаны бла да тап тюшерча

Хурметли инсанла! Токну эсеплеген приборланы кёргюзтюулерин хар ай сайын 23-26 кюнледе «Каббалкэнерго» компаниягъа билдирирге кереклисин унутмагъыз.

Фатарны иеси ким болгъаны билир ючюн

Роскадастрны регионда бёлюмюнде эсгертгенлерича, 2023 жылны мартында тепдирилмеген мюлкню иелерини юсюнден энчи данныйлени ючюнчю инсаннга билдирмеуню юсюнден закон кючюне киргенди.

Хыйлачыланы жангы амаллары

Жашауда къаллай тюрлениу болса да, хыйлачыла да алагъа кёре жангы алдау амал табаргъа кюрешедиле. Адамлагъа телефон бла сёлешип, кеслерин банкланы ишчилерича неда правону къоруулагъан органланы келечилерича, арт кезиуледе уа аланы кеслерини жууукъларыча танытыргъа кюрешедиле, жалгъан интернет-сайтлагъа кирирге чакъырадыла, ётюрюк саугъала бла алдайдыла. Быланы кёбюсю эрттеден бери да белгили амалла болгъанлыкъгъа, хыйлачыланы ыргъакъларына тутулгъанланы саны хазна азаймайды. Сакълыкъны баш жоругъу: керти полициячыла эмда банкланы ишчилери сизден энчи информацияны, смс-кодланы, пароль деген затланы сурарыкъ тюйюлдюле, кеслерин танытырча удостоверенияларын суратха тюшюрюп жибермейдиле.

Теплицада заранлы къурт-къумурсхала болмазча

Былтыр ишлеп башлагъан «Чегем-Агро» теплица комплексде шёндю ишни къазауат баргъан кезиуюдю. Анда кёп болмай бадыражанладан биринчи тирлик жыйгъандыла, аны алыучулагъа жибергендиле.