Солуу учузуракъ болурча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле. Льгота быллай жумушланы жалчытыугъа бериледи: тренажер залда жараула, спа, ол санда бассейнде жюзюу да, косметика процедурала, хамам, интернет связь, конференц-залланы хаух алыу, машиналаны къалауурла сакълагъан жер ючюн.

Бу оноу адамланы солууларын къурагъан организациялагъа бла къонакъ юйлеге ала жаратырча пакетле жарашдырыргъа онг берликди. Турист объектлени ишлеген неда аланы хаух берген, къурулуш бла кюрешген инвесторла уа НДС-ни тёлеуден 2022 жылны мартында эркин этилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: