Ахча алыргъа умуту юзюлгенди

Экономика аманлыкълагъа  къажау излеу-тинтиу мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге коммерциялы организацияладан бирини башчысыны аманлыкъчы ишин тохтатхандыла. Ол кредит алгъанда,  хыйлачылыкъ этгенине ишеклик барды.

 Белгили болгъаныча, предприятияны оноучусу банкга организацияны финанс-ырысхы болумуну юсюнден жалгъан документле кёргюзтгенди. Алай бла анга 5 миллион сом кредит берилгенди.

РФ-ни УК-сыны 159.1-чи статьясыны 4-чю кесегине бузукълукъла этилгенлери бла байламлы уголовный иш ачылгъанды. Законлагъа тийишлиликде, быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги 10 жылгъа сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: