Календарь событий

11 мая 2024

Улутха алыргъа излегенди

Излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Россейни МВД-сыны кеси къоркъуусузлукъ управлениясыны полициячылары бла бирге, РФ-ни Ич ишле министерствосуну Шимал-Кавказ федерал округда Баш управлениясыны келечисини хыйлалыгъын тыйгъандыла.

Жигит аппам

Уллу Ата журт урушда жигитлиги бла аты айтылгъан таулу жашны – Къудайланы Гергъокъну жашы Шамшудинни – юсюнден биз жаза-жаза тургъанбыз. 

Кадетлени антлары

Элбрус районну В.Г.Кузнецов атлы 6-чы номерли школу патриот юйретиуню билим бериу программаны эм магъаналы кесегине сайлагъанды. Окъуу жылны ичинде тохтаусуз патриот низамгъа жораланнган ишле бардырыладыла. Мектепни кесинде бир ненча кадет классы болгъаны да анга шагъатлыкъ этеди. 

 

Огъурлу ыз къойгъанды

Мызыланы Жарахматны жашы Адрай Уллу Ата журт урушха къатышхан аскерчилерибизден бири болгъанды. Ол 1910 жылда Думалада туугъанды. Анда башланнган школну бошагъандан сора, билимин андан ары Ленинчи окъуу шахарчыкъда ёсдюргенди. Андан а устаз болургъа сюйген жашны Пятигорск шахарда ачылгъан экижыллыкъ устаз курслагъа жибергендиле. Ол, аланы бошап, туугъан элине къайтып, школда устаз болуп ишлеп башлагъанды. Бир кесекден таматала ишин сюйген устазны директор этгендиле.