Терек бахчаланы санына къошулады

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда 250 гектар чакълы бирде терек бахчалыкъ орнатылгъанды.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде республикада   терек бахчалыкъланы саны 26,4 минг гектаргъа жетеди.  Аны танг кесегинде неда 23 минг гектардан   артыгъында терк айныгъан тюрлюсю   ёседи.  Мюлкледе алма, кертме, эрик, шаптал эм башха жемиш терекледен сора да, наныкъны эм жилекни да аслам саладыла. Алай бла республика арт жыллада терек бахчалыкъларыны кёплюгю бла алчы регионланы тизмесине киреди.

Былтыр энчи предпринимательле бла биригиуле жемишледен бла наныкъладан 500 минг тонна   тирлик жыйгъандыла. Саулай алып айтханда уа, мюлклени барында да 785,9 минг тонна тирлик алыннганды.

Республика жемиш, тахта кёгет эм наныкъ продукция бла кесин жалчытхандан сора да, бирси регионлагъа да жиберип, импортну алышындырыу программаны толтурады. Келир заманда бахчаланы санына къошула барлыкъды, алай эсе уа, производство да ёсерикди. Терек бахчалыкъ бирси бёлюмлени -аш-азыкъ эм жарашдырыучу производстволаны айныууна да ахшы къошумчулукъ этеди. Сёз ючюн, пластикден орунла, бетон чыпынла, буздан сакълагъан аула эм кёп башха затла этиледиле.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: