24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Ариу да, эсли да къызла - аграр университетде

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Мисс Студенчество КБГАУ-2017» деген конкурсну ахыр кезиую болгъанды. Анга он къыз къатышханды. Ала, ариулукъларындан, субайлыкъларындан сора да, фахмулу, билимли да болгъанларын кёргюзтюрге керек эдиле. Алагъа композитор Анзор Хаупа, «КъМР-ни бирикген профсоюзларыны организациясыны» союзуну бёлюмюню таматасы Лариса Ворокова, М.

Аланы барын да бир огъурлу сезим кёллендиреди - туугъан журтха сюймеклик бла тюзлюкню излеу

КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда  миллетлени ишлери жаны бла управлениясында бу кюнледе жамауат организацияланы келечилерини къатышыулары бла «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда сёз жаш тёлюню патриот ниетде юйретиуню эмда излеу ишни юсюнден баргъанды.

СКФО-ну айнытыуну къырал программасына кёре Къабарты-Малкъарда вольфрам ангидридни производствосу къураллыкъды

Нальчикдеги гидрометаллургия заводну Прохладна районнга кёчюрюу эмда аны мурдорунда вольфрам ангидридни экологиягъа къоркъуусуз производствосун къурау жаны бла инвестиция проект «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыуну» 2025 жылгъа дери жарашдырылгъан къырал программасыны регион подпрограммасыны себеплиги бла жашауда бардырыллыкъды эмда федерал бюджетден ахча болушлукъ аллыкъды.

Республиканы бюджети былтыр артыгъы бла толгъанды

Къабарты-Малкъарны премьер-министри Мусукланы Алий тюнене бардыргъан кенгешде Правительствону талай бегимини проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыугъа аны орунбасарлары Сергей Говоров бла Нина Емузова, министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери къатышхандыла.

Келгенлени экология, журт-коммунал мюлкде, социал бёлюмде хал жарсытады

Тюнене Правительствону юйюнде Къабарты-Макъарны Башчысы Юрий Коков республикада жашагъанланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Бу жол анга Нальчик шахар округдан, Бахсан, Элбрус, Чегем, Черек районладан да келгендиле.

Элде уруннганланы учуз кредитле бла жалчытыугъа энчи эс бурулгъанды

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коковну  «Россельхозбанк» АО-ну правленини председатели Дмитрий Патрушев бла ишчи тюбешиую болгъанды. Ушакъны кезиуюнде банкны регионну жеринде къыйматлы инвестиция проектлени жашауда бардырыугъа къатышыууну, АПК-ны, башха магъаналы бёлюмлени айнытыуну программаларына тутхучлулукъ этиуню амаллары сюзюлгендиле.

Мамырлыкъны, тохташыуну сакълар, жаш тёлюню бузаргъа кюрешгенлени жолларын кесер ючюн кючюбюзню, онгларыбызны да бирикдирирге

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде республиканы Муслийманларыны дин управлениясыны къуллукъчулары эмда районланы раис-иймамлары бла тёрели тюбешиуню бардыргъанды. Анда жаш тёлюню юйретиуню, динле аралы келишиулюкню сакълауну вопрослары сюзюлгендиле.

Жерде ишлерге юйренирикдиле

Гитче шахарлада эмда элледе жамауат тириликге себеплик этген фонд былтыр бардыргъан конкурсда КъМР-ни Элли-фермер мюлклерини эмда эл мюлк кооперативлерини ассоциациясы (АККОР) да хорлагъанды. Аны «Мени жерим» деген билим бериу проекти «Гитче шахарлада бла элледе жашагъан жаш адамланы профориентациясы» деген номинацияда айырмалы болгъанды, деп билдиргендиле АККОР-дан.

Къайсынны чыгъармачылыгъы сизге къаллай магъананы тутады?

Ариу, бай тилли Къулий улуну аты сау дуниягъа да айтылгъанды. Бюгюнлюкде жаш тёлю закийни даражасын бийик кётюре билгени, жазмаларын сюйюп окъугъаны къууанчлыды. Аны бла байламлы тюрлю-тюрлю сфералада ишлеген жаш адамланы поэтни чыгъармачылыгъыны юсюнден оюмларын билгенбиз.
Жекеланы Асият,
Бийик тау геофизика институтну инженер-технологу:

Къарыусуз тереклени кетерирге тюшгенди

Белгилисича, наратла иги да бийикге ёседиле, алай тамырлары уа, бирси терекледеча, жерге терен кирмейдиле. Аны ючюн жел аланы женгил аудурургъа боллукъду.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS