24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Тамбланы къайгъысын кёре

МРСК СК - «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан «Подскажем потребителю» деген конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла. Анга Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни бошагъан Анатолий Шуков бла Аида Тхагапсова эмда Нальчикде 5-чи орта школну талай окъуучулары тири къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Тауланы юсюнден уллу белгилилик эмда барыбызны да сюймеклигин тапхан фильм

Элли жыл мындан алгъа, 1967 жылны июль айында «Вертикаль» деген художестволу фильмни премьерасы болгъанды. Бу кинолентаны Одессаны  киностудиясы Элбрус тийрелеринде алдыргъанды. Ол белгили режиссёр-постановщикле Станислав Говорухинни бла Борис Дуровну биринчи ишлери эди.

Белгили актёрла Къара-Сууда чалгъы чалгъандыла, бишлакъ жарашдыргъандыла

Къыралыбызны белгили телеканалларыны келечилери, бизни тау ауузларыбызгъа къонакъгъа келип, аланы юслеринден бериуле хазырлагъанлары ахшы тёреге айланнганды. Алай бла бу кюнледе битеудуниягъа айтылгъан «RussiaToday» каналда «TasteofRussia» деген бериуню бардыргъан белгили актёрла Оскар Кучера бла Глен Куцовски Черек ауузунда болгъандыла.

Кёрген, сынагъан затларыны юсюнден керти, ачыкъ жюрекден келген хапар

Бу кюнледе басмадан Зумакъулланы Борисни «О времени и о себе» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Автор ал сёзюнде айтханына кёре, бери кирген затланы юслеринден жазаргъа эрттеден умут этип тургъанды, болсада кезиу, алай буюрулгъан болур эди, бусагъатда жетгенди.

Кёп алгъыш эшитеди

Хасанияны почтасында тогъуз адам ишлейди. Аладан бири Ахкёбекланы Жамиляды. Ол операторду. Ышаннгылы ишчиледен бириди.
Ариу тилли, ариу сёзлю къызды. Газ, суу, ток эм башха коммунал жумушла ючюн ахча тёлерге келгенлеге бет жарыкъ тюбейди. Аланы жумушларын терк тамамлайды. Аны ючюн кёп алгъыш да эшитеди.

Аны поэзиясын мен белорус тилге къууанып кёчюреме

Поэзия жаратылгъанлы бери да адамла аны кючюню жашырынлыгъына, жюреклени ёмюрлеге бийлеп къойгъан женгил сёзлерини тамашалыкъларына тюшюнюрге итинедиле. Бир-бирле хар зат бир ажайыплыкъны хайырындан туууп къалгъан сунадыла. Аланы оюмларына кёре, ол сейирлик поэтни тёгерекдеги дуниядан бир жомакълы узакълыкълагъа элтип къууандырады, ызы бла ол къууанч къанатланып, окъуучугъа да жугъады.

Бу тарых магъаналы ишге жырла тагъылгъандыла, нарт сёзле къуралгъандыла

XVI ёмюрню ал кезиуюнде Кавказда хал тынч болмагъанды. Осман империяны эм аны жанлы Кърым ханствону чабыууллукълары халкъгъа уллу хата салгъандыла. Аны бла бирге уа бийле бир бирлери бла кюрешлерин тохтатмай, регионну андан да къарыусуз этгендиле. Быллай болумда уа Шимал Кавказны халкълары, ол санда адыгла да, къарыулу къыралдан болушлукъ излей, Россей бла жуууукълашыргъа кюрешедиле.

Таза суу бла толусунлай жалчытылынадыла

Бахсан шахар округну Строительный районунда жай кезиуде таза суу артыгъы бла хайырланылгъаны ючюн анда талай юйге ол жетмей окъуна къалыучу эди. Алай бла суу къытлыкъ сынагъанланы тилеклерин толтура, муниципалитетни администрациясы болумну игилендирирча мадар этгенди. Энди «Юность» стадионну тийресинде озгъан байрым кюн жангы скважина ачылгъаны бла адамла суу къытлыкъдан къутулгъандыла.

Михаил Мамиашвили Къабарты-Малкъарны башчыларына ыразыды

Россейни спорт тутушуудан федерациясыны президенти Михаил Мамиашвили Къабарты-Малкъарны башчыларына спортну бу тюрлюсюн айнытыугъа, бийик даражалы спортчуланы хазырлаугъа этген къошумчулукълары ючюн ыразылыгъын билдиргенди.

Табийгъатыбызны халы - бизни культурабызны кюзгюсюдю

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосунда ведомствону таматасы Шауаланы Илиясны башчылыгъы бла Къабарты-Малкъар Республиканы муниципал къуралыуларыны санитар болумларын тинтген ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда 2017 жылны экинчи кварталыны  эсеплери сюзюлгендиле эмда къаллай ишле тамамланнганларына къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS