22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


Коллегаларын эсгергендиле, жетишимле болдургъанланы саугъалагъандыла

КъМР-де Ич ишле министерствода оператив кенгеш болгъанды. Анга ведомствону оноучулары, жер-жерли бёлюмлени таматалары къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Бирликни бла шуёхлукъну аламат юлгюлери

Бу кюнледе Нальчикде Дагъыстанны халкъларыны бирлигини кюнюн белгилеуге аталгъан къууанчлы жыйылыу озгъанды. Анга бизни республикада бирси миллетлени диаспораларыны келечилери да къатышхандыла.

Жаланда тазирни кёбейтиу жорукъланы тутууну толу жалчыталлыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Жамауат палатасында «РФ-ни Административ бузукълукъланы юсюнден кодексини 12.18 номерли стаьясына тюрлендириуле кийириуню юсюнден» законопроектни жамауат экспертизасын бардыргъандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Хайырлы ушакъла, соруулагъа ачыкъ жууапла

КъМР-ни Парламентинде Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясы билим бериу учрежденияны социально-экономика классыны окъуучуларыны законла чыгъарыучу органны депутатлары бла тюбешиулери болгъанды. Ол Къабарты-Малкъар кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы 460 жыл толгъанына аталгъанды эмда «къырал сагъатны» чеклеринде бардырылгъанды.

Тиширыуланы сейирлерин къорууларгъа алланып

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова Россей Федерацияны Правительствосунда 2017-2022 жыллада Тиширыуланы сейирлерин сакълау жаны бла стратегияны жашауда бардырыугъа жууаплы Координация советни биринчи жыйылыууна къатышырыкъды.

Кёпюрню къысха заманны ичинде жангыртыргъа буйрукъ берилгенди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Урван районда «Нарткъала-Озрек-Эски Черек» жолда суу алып кетген кёпюрню жангыртыу жумушла къалай бардырылгъанлары бла шагъырейленнгенди.

Оюмла этдирген эришиу

Нальчикде «Легион» тренажёр залда 18-21-жыллыкъ спортчуланы араларында мас-рестлингден республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анга регионну жер-жерлеринден жюзден аслам адам къатышханды, деп билдиргендиле Спорт министерствону пресс-службасындан.

Терекчиле онглу болгъанлары баямды

Халкъда: «Битеу жолла Римге элтедиле», - деген сёз жюрюйдю. Алай бу жол КъМР-ни футболдан чемпионатыны кезиулю 23-чю  туруну ызлары Терек шахаргъа элтгендиле. Бу жерли «Тэрч» бла «Псыгансу» клубланы тюбешиулери, къайсы жаны бла да алып къарагъанда, бек сейир ётгенди.

Къыралны жыйымдыкъ командасына тенглешиу

Озгъан ыйых кюн Россейни жыйымдыкъ командасыны бла москвачы «Динамону» контроль матчлары болгъанды. Ол тюбешиу Къабарты-Малкъарда футболну сюйгенлеге бек сейир эди. Кертиси бла да биз къайда, Черчесовну жыйымдыгъы уа къайда?! Эс бёлюп къарасанг, мында барды бир магъана.

Чыгъармачылыкъны жашырынлыкъларына тюшюне

Алгъаракълада Мусукаланы Сакинатны жангы китабы басмадан чыкъгъанды. Ол анга «Сюймекликни жаратылыуу» деп атагъанды. Бу сёз тутушну окъуй, аны изданияны авторуна къалай тап келишгенин кёз аллынга келтиресе. Иш а ол лирика чыгъармаладан, назмуладан къуралгъанында тюйюлдю. Бу жол анга литературоведение статьяла кийирилгендиле. Кеси да юч кесекден къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS