26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Келишимни бегитирикдиле

Къабарты-Малкъарны бла Карелия Республиканы башчылары быйыл июньда Санкт-Петербургда бардырыллыкъ Халкъла аралы экономика форумда Сатыу-алыу-экономика, илму-техника эмда социал-культура жаны бла бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол саллыкъдыла.

Чакъырыу сёз

21 майда Кавказ уруш бошалгъанлы 153 жыл толады. Ол анга къатышханланы барысына да, бютюнда бег а адыг халкъгъа, уллу къыйынлыкъла сынатханды.

Кёлледе къоркъуусузлукъну жалчыта

Къабарты-Малкъарны ара шахарында «Курортное» кёлню жагъаларын бла къайыкъла тургъан жерни хайырланыугъа чек салыннганды, деп билдиргендиле МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан.

Хорламны келтиргенлени унутмайдыла

Нальчикде Уллу Ата журт урушну жылларында жоюлгъан совет аскерчилени хурметлерине жораланнган эсгертмелени тапландыргъандыла. Битеу да шахарда  орналгъан жыйырма мемориал бла обелискге къарагъандыла. Затишьеде аскерчилени къарындаш къабырларыны башындан салыннган плитала да жангыртылгъандыла, жулдузла къызыл тюрсюннге боялгъандыла. Сын таш кеси да жылтырайды.

Жигитни юлгюсюнде кишиликни дерси

Озгъан байрым кюн Нальчикде 9-чу номерли орта школда ич службаны  лейтенанты Владислав Бартошекни хурметине мермер къанга ачылгъанды. Ол 2000 жылда 12 сентябрьде къуллугъун толтура тургъан кезиуде жоюлгъанды. Анга ёлгенден сора Суворов атлы майдал берилгенди.

Айырмалыла юч кюн Абрау-Дюрсода солугъандыла

Россейде предпринимательствону тарыхыны юсюнден ючюнчю битеуроссей олимпиаданы регион кезиуюнде хорлагъанла - КъМКъАУ-ну бла КъМКъУ-ну студентлери Аят Губашиева, Хажислам Алоев, Тина Танашева, Марианна Шогенова, КъМР-ни Бизнес институтуну келечиси Гасийланы Фатимат бла Аграр университетни доценти Зумакъулланы Фатимат - кёп болмай Краснодар крайда Абрау-Дюрсо элге барып келгендиле.

Хабазчы школчула - игилени санында

«Хар нени да билирге сюеме» деген ат бла бардырылгъан интеллектуал конкурсну жетинчи кезиую бошалгъанды. Аны Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда Илму арасыны Информатика эмда регион башчылыкъ этиу жаны проблемаланы институту къурагъанды. Анга халкъла аралы деген даража берилгенли да эки жыл болады.

Ставропольчула Къайсын бла шагъырейленедиле

Бу кюнледе Ставрополь шахарны Халкъ чыгъармачылыкъ юйюнде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан кёрмюч ачылгъанды. Анда график Светлана Кузнецова поэтни туугъан жерин суратлагъан чыгъармала эм музейни фондунда болгъан экспонатла кёргюзтюледиле.

«Сабийлени, ала тышындан болушлукъ излемей, кеслерини билимлерине базыныргъа юйретеме»

Устаз усталыкъны сайлап, анга кертичилей къалып, жаш тёлюню къадалып окъутханларыбыз аз тюйюлдюле. Герийланы Зулижан да аллайладанды. Ол бийик квалификациялы педагогду. Кёп жылланы ичинде Нальчикни онтёртюнчю номерли школуну профильли тамата классларында математикадан окъутханы уа аны профессионаллыгъыны ышаныды.

Видеокамерала - бек бийикде

Бу кюнледе Минги тауда 3912 метр бийикликде веб-камерала орнатылгъандыла. Аны юсюнден АО «Курорт Эльбрус» кесини сайтында билдиргенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS