17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


Тюбешиуледен, хапарладан профилактиканы адрес амалына кёчерге

Орта кюн КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде Наркотиклеге къажау комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда жаш тёлюню арасында наркоманияны профилактикасын бардырыу, бу ишде жууаплы ведомстволаны араларында байламлыкъланы къурау жаны бла соруула сюзюлгендиле.

Чехли компания бла файдалы келишимле жарашдырыр умутлудула

Къабарты-Малкъарны Правительствосунда Чехиядан Montpetrol.Spol.s.r.o. компанияны делегациясы бла жолугъуу болгъанды бу кюнледе.

Тёгерек стол Огъурлу, хайырлы жумушлагъа билеклик этерге итине

«Заман» газетни редакциясында бу ыйыкъда Андрей Николаевич Алфёров бла тюбешиу болгъанды, ол чыгъаргъан китапланы юслеринден ушакъ баргъанды.

«Халкъымы арасында тургъан кезиуюмде мен сезген жылыу бла ёхтемлик къадалып ишлерге кёллендиредиле»

Саратовну Л.В. Собинов атлы къырал консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги Малкъандуланы Ахматны бу кюнледе «Минги Тау» деген биринчи малкъар симфониясыны премьерасы Нальчикде жетишимли озгъанды. Аламат макъамла, къызыу къарсла, жарыкъ ышарыула, алгъышла, гюлле – бир сёз бла айтханда, толу аншлаг.

Кесигизни бу ауруудан сакълауну мадары - тазалыкъ

Жыл сайын 28 июльда кёп къыраллада Гепатитге къажаулукъну битеудуния кюнюн белгилейдиле. Быйыл ол бу аурууну диагностикасын этиу эмда багъыу деген чакъырыу бла бардырылады, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясындан. 

Тарыхха биринчи штангачыча киргенди

Элжорукъаланы Олеся  спортну сюйген абадан адамланы эслеринде биринчи штангачы къызча къалгъанды. Кеси заманында ол жангыз бизни республикада угъай, битеу Шимал Кавказда да спортну бу тюрлюсюнде уллу жетишимле бла къууандыргъанды. 

Жамауатны къоркъуусузлугъун жалчытыугъа – баш магъана

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россейни МЧС-ини бла регионланы араларында байламлыкъланы къурауну сорууларына аталгъан битеуроссей кенгешге къатышханды. Ол селектор халда бардырылгъанды. 

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны таматасыны къуллугъун Сергей Васильев толтурлукъду

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны  башчысыны къуллугъун болжаллы халда Сергей Васильев толтурлукъду. Ол алгъын Росгвардияны Къарачай-Черкесде бёлюмюню СОБР-уна таматалыкъ этгенди. Ведомствону алгъыннгы башчысы полицияны полковниги Макытланы Мусса уа башха ишге кёчюрюлгенди. 

«Элбрусну» айнытыугъа жоралап

Москвада РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министрини орунбасары Одес Байсултанов «Эльбрус» тау лыжа курортну инфраструктурасыны айныууна жораланнган кенгеш бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи заместители Мурат Керефов, «Шимал Кавказны курортлары» акционер обществону баш директору Хасан Тимижев эм министерствону специалистлери къатышхандыла. 

Сугъарылгъан жерлени кёбейтирге муратлыдыла

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий тюнене  бардыргъан кезиулю кенгешде отузгъа жууукъ бегимни проектлерине къаралгъанды эм къабыл этилгенди. Жыйылыугъа министерстволаны, ведомстволаны эмда жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери да къатышхандыла.  

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS