12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


АРАБЫЗДА ШУЁХЛУКЪНУ КЮЧЛЕНДИРГЕН ЭКИ БАЙРАМ

Бу кюнледе Нальчикни Культура фондунда Дагъыстан Республиканы кюнюн белгилегендиле эм ол республиканы халкъ поэти, Социалист Урунууну Жигити, Ленин эм Сталин саугъаланы лауреаты, Уллу Ата журт урушну ветераны  Расул Гамзатовну 95-жыллыгъына атап, эсгериу ингир бардыргъандыла.

Кийизлери бюгюн да жылытханлай, къууат бергенлей турадыла

Эрттегили  кийизле, жамычыла, башлыкъла, жарсыугъа, бусагъатда алай кёп табылмайдыла. Аланы багъалары уа болмагъанча уллуду. Багъалары деп мен ырысхыны ёнчелеп угъай, тарых жанын алып айтама. Нек дегенде буруннгулуланы кийиз уруулары, анга салгъан накъышлары, бояулары да башха тюрлю болгъандыла.

Жигитлиг а жашайды

Къашхатауну ортасында, маданият юйню жанында къауум эсгертме барды. Ала урушлада, кёчгюнчюлюкде жоюлгъан эллилеге аталыпдыла. Алайтын ётгенле алагъа эс бурмай кетмейдиле. Къатларында сюелип, сагъышлы да боладыла.

Къуралыулу эмда хыйсаплы

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде боксдан  «Россейни жашлыгъы» физкультура-спорт обществону чемпионаты бардырылгъанды. Ол Элбрус районну Элбрус элини башчысы Жаппуланы Муссаны хурметине жораланып къуралгъанды.

Огъары малкъарлыла - Сюргюнде

Сурат сюргюнню кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областыны Журавлёвка элини Калтан станциясында алыннганды. Хапаргъа кёре, быладан бири чеченли жашды, къалгъанлары уа Огъары Малкъардандыла. Бир къауумуну атларын тохташдыргъанбыз.

Чыгъармаларындан огъурлулукъ, халаллыкъ урадыла

Бу кюнледе Нальчикни «Гранд Кавказ» атлы къонакъ юйюнде  Александр Янинни сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол художникни 60-жыллыкъ юбилейине аталады. Анда къыркъ сурат барды. Аланы уста бу арт жыллада ишлегенди.

Къаллай халда да жунчумазча

Кёп болмай Элбрусда Адыл-Суу тарында   МЧС-ни «Нальчик» излеу-къутхарыу отрядыны къаууму юйрениуле бардыргъандыла, деп билдириледи ведомствону сайтында. Юч кюнню ичинде сегиз адам къаялада къутултуу амалланы, ачыгъаннга биринчи  болушлукъ бериуню эм таудан къоркъуусуз  эндириуню жорукъларын къатлагъандыла.  

Республикалы законлада тохташдырылгъан битеу льготала сакъланадыла

КъМР-ни Парламентинде «Единая Россия» политика партияны фракциясы   эр кишилеге 60 жылда, тиширыулагъа 55 жылда  къырал социал болушлукъ бериуню юсюнден законну проектин хазырлагъандыла. Ол РФ-ни Президенти Владимир Путинни регионлада пенсия жыл саннга жетген инсанлагъа льготаланы сакълау жаны бла  буйрукъларыны чеклеринде этилгенди.

Башыбыз кёкге жетгенча болдукъ!

Миллетибизде озгъан шабат кюнню сакъламагъан хазна адам болмаз эди арт эки-юч айны ичинде. Ол кюн Тюменланы Альберт къатыш сермешлени АСВ организациясыны бел бауу ючюн кюрешип, аны алыргъа таукел атлагъан эди. 

Сёз жаш тёлю политиканы айнытыуну юсюнден баргъанды

РФ-ни Федерация Советинде Жаш законодательлени палатасыны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анга КъМР-ни Парламентини депутаты Ирина Марьяш да къатышханды. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS