19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

06.02.2018, 11:19 - Новости

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды.

05.02.2018, 11:15 - Новости

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

05.02.2018, 11:14 - Новости

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Последнее


Фильмлери эмда хапарлары бла тарыхыбызны ачыкълайды, бетибизни чыгъарады

Юйюр таматагъа уа анда кёп ишлерге тюшмегенди – Уллу Ата журт уруш башланып, анга бронь бергенлерине да къарамай, кеси ыразылыгъы бла фронтха кетеди. Алай этмей да не мадар бети болгъан адамгъа - баш иелери урушха кетген тиширыуланы кёзлерине къараяллыкъ тюйюл эди, тамата жашы Малкъарбий биринчи кюнюнден къазауатда болса да.

Тюрк тилли миллетле хайырланнган жыл санау

Къарачайлыла, малкъарлыла (таулула) эртте заманладан бери окъуна хайыуанланы бла жаныуарланы атлары аталгъан онекижыллыкъ календарьны хайырланып болгъандыла. Анга мючел дегендиле. Ол амал адамны жыл санын тергерге бютюнда бек болушханды.

«Кюн шахарчыкъла» битеу районлада да ачыллыкъдыла

Тюнене Терекде «Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны» бёлюмю ачылгъанды. Анга аталгъан къууанчха КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

Хакъсыз медицина болушлукъну кенгертир мурат барды

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа келир жыл хакъсыз медицина болушлукъ бериуге битеу да 9,581 миллиард сом къоратыллыкъды. Андан 1,445 миллиард сомну республиканы бюджети бёллюкдю, къалгъаны уа борчлу халда  медицина страхованияны  фондундан жиберилликди.

Къар Аппа бла жомакъны дуниясына

Тюнене КъМР-ни  профсоюзларыны  юйюнде республикалы ёлка  къууанчлы халда ачылгъанды. Ол 6 январьгъа дери бардырыллыкъды. Анга Къабарты-Малкъарны битеу районларындан, шахарларындан, эллеринден да жыл санлары жетиден онтёртге дери болгъан он минг   къызчыкъ бла жашчыкъ чакъырыллыкъдыла.

Ток бла жалчытыуда чырмау чыкъмазча

Кёп болмай энергокюч бла къоркъуусуз жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны таматасыны эм Россейни энергетика министрини орунбасары Андрей Черезовну башчылыгъы бла Нальчикде федерал магъаналы кенгеш бардырылгъанды.

Билим бериуню болуму бир районну юлгюсюнде

Кёп болмай «Чегем муниципал районда билим бериуню болуму эм аны айнытыу» деген кёрмючню чеклеринде КъМР-ни Билим бериу министерствосунда «тёгерек стол» болгъанды. Анга республиканы  Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, районну администрациясыны башчысы Артур Текушев эм башхала къатышхандыла.

Озгъан жылны жетишимле бла ашырыу, жангысына ахшы умутла бла тюбеу

Беш жылны ичинде  В.М.Коков атлы къырал аграр университетде  Жангы жылны  къууанчын белгилемегендиле. Ол а алгъыннгы ректор Борис Жеруков аманлыкъчыны къолундан ажымлы ёлгени бла байламлы эди. Алай заман аяусуз алгъа барады, андан артха къалыргъа уа жарамаз. Быйыл  бу   окъуу юй келе тургъан  2018 жылгъа  жарыкъ  тюбейди, анга уа,насыпха, кёп сылтау барды.

Башламчы къауум Владимир Путинни РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтгенди

Москвада ВДНХ-да Владимир Путинни РФ-ни президентине кандидатха кёргюзтюу жанлы болгъан башламчы къауум  кенгеш бардыргъанды. Анга Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ), политика партияланы, жамауат организацияланы эмда  къыралны башчысыны политикасын къабыл кёрген къауумланы барысыны да келечилери да къатышхандыла.

Спорт федерацияла: жетишимле эмда чырмаула

КъМР-ни Парламентини Спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда спорт федерацияланы ишлерини эсеплери сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS