13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


«Тарыхны унутургъа жарамайды, аны толу билирге андан тюз оюмла чыгъарыргъа тийишлиди»

Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа 1817—1864 жыллада бардырылгъан Кавказ урушну бушууу бюгюн да унутулмагъанды. Хар жылдан да адыгла жашагъан жерледе, ол санда тыш къыраллада да, 21 майда ол къазауатда жоюлгъанланы эсгериуню кюню белгиленеди. Алай Кавказ урушну магъанасыны, аны регионну халкъларыны жашауларында жерини юсюнден даулаша бюгюн да тохтамагъандыла. 

«Сынауларынгы, жарсыуларынгы тергесенг, ётген жолунг кёп кёрюнюр, тындырылмагъан жумушланы санасанг а - ол бир да азды»

Къабартылы поэт, Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Тхазеплов Хасан Миседович бу кюнледе 75-жыллыгъын белгилейди. Биз да юбилейини аллында аны бла тюбешип, ушакъ бардыргъанбыз. 
– Хасан, газет окъуучулагъа  жашау жолугъузну аллыны юсюнден  айтсагъыз эди.

Керти поэзияны сюйюу, хатерликни бла къарындашлыкъны багъалау халда

Бу кюнледе Грозныйде А.А.Айдамиров атлы Миллет библиотекада белгили малкъар поэт, тилманч, драматург, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, Кавказны жазыучуларыны регионла аралы клубуну президенти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни 80-жыллыгъы кенг халда белгиленнгенди.

Сейир-тамашагъа къалдыргъан жерлерибизни саны жокъду

Бизни республиканы сейирлик жерлерини юсюнден Мария бла Виктор Котляровла кёп  шартла жыйышдырып, китапла басмалагъандыла. Жолоучулагъа деп  ингилиз тилде  чыгъарылгъан «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» деген  издание уа айырмалыладан бириди дерге боллукъду. Ол 2016 жылда чыкъгъанды.

Азинатны «Артекде» сакълайдыла

Назму окъуудан «Живая классика» Битеуроссей конкурсну регион кезиую алгъаракъда Нальчикде «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны мурдорунда озгъанды. Анда уа эм уллу жетишимни Тырныауузну бешинчи номерли гимназиясыны жетинчи классыны окъуучусу Жанатайланы Азинат болдургъанды.

Хар жырда – журтубузгъа, шуёхлукъгъа, бирликге махтау бериу

Бу кюнледе Къарачай-Черкесни эм ариу жерлеринден биринде - Бал чучхурла тийресинде - автор жырны бешинчи фестивалы бардырылгъан эди. Ол  Владимир Высоцкийни 80-жыллыгъына аталгъан проектди. Анга бизни республикадан къауум адам къатышханды, ол санда Сарбашланы Азнор, Трамланы Люба, Аталаны Жашарбек эм башхала. «Заман» газетни, телевиденияны келечилери да болгъандыла ол кюн анда.

Ауур аманлыкъла этгенлери ючюн терсленедиле

Нальчикни гарнизон аскер сюдюнде Россейни МВД-сыны эмда ФСБ-сыны Ингушетия Республикада бёлюмлерини къуллукъчуларына ачылгъан уголовный ишни тинтип башлагъандыла.  

Мароккодан - «кюмюш» бла

Аликберланы Алан Россейни боксдан жаш тёлю командасыны санында кёп болмай Мароккону Марракеш шахарында Битеудуния гимназиадагъа (Окъуучуланы араларында олимпиада оюнла) къатышханды. Былайда бизни республикадан бу эришиулеге жаланда ол сайланнганын чертирчады.  

Абаданла кюмпьютерден билимлерин баямларыкъдыла

РФ-ни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Спасибо интернету – 2018» деген IV битеуроссей конкурс башланнганын билдиредиле. Анга компьютерде бла Интернетде ишлерге юйреннген, ол санда энчи копьютер курсланы ётген абадан къауум -  50 жылдан таматала - къатышыргъа боллукъдула.

Викторинала, турнирле, ачыкъ дерсле

Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповеднигинде "Жаш тёлю эм табийгъат – бирлешген тамблагъы кюн" деген чакъырыу бла "Марш парков - 2016" атлы халкъла аралы акция ётгенди. Ол энчи къорууланнган табийгъат тийрелени проблемаларына власть органланы, СМИ-ни, бизнесни эмда жамауатны эслерин бурур умутда бардырылады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS