02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Манга да этгенди халаллыгъындан, адамлыгъындан юлюш

Къайсын бла къачан танышханымы бюгюн эсге тюшюрген къыйынды – мен аны хар заманда да таныгъанма деп келеди кёлюме. Ол бир да болмагъанча кесине тартхан, ушакъ этерге сюйген, къатындан кетеригинг келмеген адам эди.

Эстетика кёз къарамы

Къулийланы Къайсын Шимал Кавказны поэзиясын дуния литератураны тёрюне чыгъаргъан поэтди. Аны бла байламлы малкъар халкъны сёз искусствосу, жангы къууатлы болуп, аз санлы миллетге уллу, фахмулу миллет деп айтдыргъанды. Къайсынны поэзиясын битеудуниялыкъ литератураны кёгюнде тейри къылычха ушатхан шартла кёпдюле – табийгъатдан, халкъдан келген фахмусу башчылары болуп.

Ахлулагъа байракъ эди сени атынг, Ас-Аланны акъылманы – Къулий Къайсын!

Отарланы Керим

УНУТАЛМАЙБЫЗ

Ким билсин, урушдан сау чыгъып, рахат
Дунияда жашаргъа иш тюшсе бизге, –
Бюгюн жюреклени кюйдюрген кёп зат
Унутуллукъ болурла. Эсибизге

Тюшмезге да болур къайсы онг, къайда
Жетип, уруш жолда бизни жыкъгъаны,
Шаугютюбюзню кюйдюре, къалайдан
Тийип, окъ къалайыбыздан чыкъгъаны

Сиз Къайсынны не ючюн сюесиз эм багъалайсыз?

Закий Къайсынны аты эм назмулары алгъыннгы Совет Союзда эм бир къауум тыш къыраллада да кенг белгили эдиле. Кёп къырал башчыла айтыргъа сюйген оюмларын аны сёзлери бла туура этип тургъанларын барыбыз да билебиз. Акъылманны сёзюню кючю бюгюнлюкде да сейирсиндиргенлей турады.

Жюрегиме сёнгмез харфла бла жазылгъанды

Халкъыбызны зор бла сыйырылгъан эркинлиги къайтарылып, автономиябыз тохташдырылырдан аз алгъаракъ, андан сора да, бир кесекни мен Москвада окъууда болгъанма.

«Назмуларын аны ёз тилинде окъугъанлагъа сукъланама»

1967 жылны декабрь айында Къулийланы Къайсын манга кесини «Сайламаларын» «Юрию Багову дружески» деген жазыуу бла къол да салып, берген эди. Мен багъалагъан эм уллу поэтни къол ызы. Андан бери бу китапны сыйлы кёрюп сакълайма.

Айтхылыкъ таулу акъылманны чыгъармачылыгъы келлик тёлюлеге сакъланады

«Мени хар затым да мынданды - жашауум, жырым да. Чегем – ол мени башланыуумду. Мында биринчи назмуму тизгенме, ахыргъысын да мында жазарыкъма», - дегенди Къулийланы Къайсын. Алай да болгъанды. Закийни осуятына тийишлиликде аны ахыр жылларында жашап эм ишлеп тургъан юйюню терек бахчасында асырагъандыла. 1986 жылда уа мында музей къуралгъан эди.

Не къыйын кезиуде да кертиликни сайлагъанды

Адам саны аз болгъан, алай а кеси бёкем да, ёхтем да миллет уллу поэтни ёсдюргенди. Къулийланы Къайсын туугъан журтуну, от жагъасыны ийисин жюрегинде сакълай, бирси халкъланы инсанны ангын, ариулукъну сезиу жаны бла кёз къарамларын билирге да сюйгенди. Шаркъны, Кюнбатышны поэзия сынамына юйрене, кесини миллетини поэтика искусствосун жангы макъамла, бояула, оюмла бла байыкъландыргъанды.

Эркинлик ючюн жанын-къанын аямагъан инсан

…Кёчюрюлмезге онгу, эркинлиги да бола тургъанлай, Къайсын Къыргъызстанны ара шахары Фрунзеге (бусагъатда Бишкек) кетеди. Анда комендатурада, кёчюрюлген халкъланы бир келечисича, эсепге тюшюп, тиричилигин башлайды. Къыргъызлы жазыучулагъа къошулуп, аланы чыгъармаларын орус тилге кёчюрюп, дуниягъа белгили этип турады.

«Аллай бирге дери поэт эди…»

Къулийланы Къайсын аллай бирге дери поэт эди, аны башха усталыкъны (профессияны) адамынча кёз аллынга келтиралмазча. Ол хапар айтыргъа да сюйгенди, болсада тынгылай да билгенди. Тенгине болушлукъ керек заманда уа ахшы оратор аламат кенгешчи болгъанды. Уллу жашауун, бир инсаннга да заран салмай, баям, кесинден сора, ма алай жашагъанды. Аны юсюнден заманны эсге алып сагъынсагъ а, ол сейирликди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS