17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


Коррупциягъа къажау законла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, профилактиканы кючлендириуге эс бурулгъанды

КъМР-ни Правительствосунда тюнене бардырылгъан семинар-кенгешде сёз РФ-ни коррупциягъа къажау законлары Къабарты-Малкъарда къалай толтурулгъанларыны, норматив-право актланы хазырлауда алагъа не магъана берилгенини эмда республикада бу жаны бла болумну юсюнден баргъанды.

«Ариу табийгъатыгъыздан, жарыкъ адамларыгъыздан айырыллыгъыбыз келмейди, бери къайтыргъа сюебиз»

 Билдиргенибизча, «Маяки дружбы. Россия сближает-2018» деген жаш тёлю проектге кёре Россейни кёп регионларындан  жаш адамланы къаууму Къабарты-Малкъарны жокълагъанды. Ала он кюнню ичинде мында жашагъан халкъланы адет-тёрелери, маданиятлары, тарых эсгертмелери, табийгъатыбызны тамашалыкълары бла да шагъырейленнгендиле, бу жерли жаш тёлю бла бирге тийрелени тазалау ишлеге да къатышхандыла. 

Атланнганланы таматасына - 80, кичисине -20 жыл

9 августда  Нальчикде ипподромну аллында майдандан хаж къылыргъа  дагъыда эки къауум атланнгандыла. Аладан бирине КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны  башчысыны биринчи орунбасары Мисирланы Хызыр, башхасына уа Ахматланы  Назир хажи башчылыкъ этедиле.  Биринчи къауумгъа элли тогъуз, экинчисине  да отуз эки адам киредиле. Аладан бек таматаларына  80, кичиге уа 20  жыл болады.

«Прораб болуп, уллу объектле ишлергеди муратым»

Нальчик шахар кюнден- кюннге ёсе, айбат бола барады. Къарап-къарагъынчы анда-мында  бийик, омакъ юйле сюелип къаладыла.  Кёп болмай биз аладан биринде болгъанбыз, къурулушчулары бла да сёлешгенбиз.

Тийрени сыфатын тюрлендиргенле

Къурулушчу жер башында эм мамырлы, сыйлы да  усталыкъгъа саналады. Алагъа деп байрам да бошдан тохташдырылмагъанды. Ол 1956 жылдан башлап жыл сайын белгиленеди. Быллай жарыкъ кюнде  Бахсан ауузунда белгили граждан эмда промышленность объектлени сюегенлени да эсге тюшюрюуню тийишли кёргенбиз.

Ахыр кюнюне дери чынтты журналистлей эмда жазыучулай къалгъанды

Белгили журналист, жазыучу Занкишиланы Хаждауутну жашы Хусейге быйыл 80 жыл боллукъ эди.  Аны таныгъанланы эслеринде ол малкъар халкъны айтхылыкъ адамларыны юсюнден сюйюп жазгъан, арый-тала билмеген журналистлей, сейир затланы хапарлагъан жазыучулай къалгъанды. 

Жангы спорт мехкемеле ачыладыла, ала бош турмайдыла

Элбрус район бюгюнлюкде спортда жетишимлери бла республикада алчыладан бириди. Мындан  ауур атлетикадан, грек-рим тутушуудан, каратеден, боксдан, пауэрлифтингден - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени чемпионлары чыкъгъандыла.

«Жыр ариу сезимлери, ачыкъ, керти сёзлери бла багъаланады»

«Иман» вокал коллектив 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны къауумунда  сахнагъа чыкъгъандыла. Ол санда  Жаболаны Арсен да. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Станицаны тарыхы бла культурасы сейирди

Мария бла Виктор Котляровланы басмаларында Екатериноградская  станицаны юсюнден китап дуния жарыгъын кёргенди.  Станица  1780-чи жыллада Россейде  губерния шахар болгъанды.

Къабарты-Малкъарны суу басхан районларында болушну кёргендиле, ырхы келирге къоркъуулу жерлени тинтгендиле

7 августда Россей Федерацияны Граждан къорууланыуну ишлери, къыйын болумла эмда табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу жаны бла министри Евгений Зиничев бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников Къабарты-Малкъарны къоркъуулу жерлерин бийикден къарап кёргендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS