12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Ахшы тёрелени андан ары бардыра

Жыл сайын октябрьни биринчи ыйых кюнюнде Къарыуну кюню белгиленеди, ол спортну кюч тюрлюлери бла кюрешген гёжефлени байрамыды. 

Жарыкълыкъ жайгъан таматала

Озгъан ёмюрню 70-чи жылларында Улбашланы Азнор Къашхатауну абаданларындан жыр  къауум къурагъан эди. Ала кёп халкъ чыгъармаланы айтхандыла.

«Халкъны къолайлыгъын ёсдюроюу жаны бла магъаналы борчланы власть органла, граждан обществону институтлары, жамауат саулай бирикселе ишексиз тамамлаяллыкъбыз»

Тюнене Нальчикде Правительствосуну юйюнде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников Парламентни депутатларын, министрлени, жамауатны да КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла шагъырей этгенди.

Ахча аяулу къоратылгъанды, болсада битеу социальный жумушла толтурулгъандыла

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессиясыны биринчи пленар жыйылыуунда депутатла республиканы бюджети быйылны биринчи жарымында къалай толтурулгъанын сюзгендиле, потребитель четенни ёлчемин къабыл кёргендиле эмда пенсиягъа чыгъар жыл саннга жетгенлеге къырал болушлукъ бериуню юсюнден законну проектин тинтгендиле. Битеу да бирге 20 соруу сюзюлгенди.

Илмугъа, музыка искусствогъа бла окъутуугъа керти къуллукъ эте

Рахайланы Измайылны жашы Анатолий 
Искусстволаны Шимал Кавказ институтну ректору, профессор, искусствоведение илмуланы доктору, Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, 
Ингуш эм Север Осетия-Алания республикаланы да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду. Быйыл 
ол туугъанлы  алтмыш беш жыл болады.

Жерлешлерини тишлерин ышартхан доктор

Бу жол къолума къалам алдыргъан элибиз Огъары Малкъарны больницасыны тишлеге бакъгъан кабинетинден къууанып чыкъгъан адамланы тилеклери  болгъанды.  Ала  – Гузеланы Фазика, Къайгъырмазланы Борис, Киштикланы Къанамат, Османланы Сакинат,  Мусукланы Аслан эм кёп башхаладыла.

Мектепни устазлары, окъуучулары бла да ёхтемленирча сылтауу барды

 Бу кюнледе Долинскде генерал-майор Зокаланы Валерийни атын жюрютген 8-чи номерли орта билим берген учреждение кесини 80-жыллыкъ юбилейин  къууанчлы халда белгилегенди.

Жюреклеге тюшген, аманны-игини да сынатхан жылла

Огъары Малкъарда быйыл бек магъаналы, огъурлу иш болгъанды. Муртазланы Зухура «Прерванный полёт» деген китабын чыгъаргъанды. Зухура Абуллаевна къыркъ жыл тарыхдан  устаз  болуп ишлегенди, пенсиягъа жетмиш бир жылында кетгенди. Юйде тургъан эки жылында уа атасыны-анасыны, юйюрюню, элини-жерини юслеринден билген затларын  бирге жыйып, сюзюп, бу чыгъарманы жазгъанды.

«Саркъып баргъан» кюйюзле

Азербайджанлы художник Фаиг Ахмед  сейир усталыкъны айнытады: мурдоргъа тёрели азербайджан кюйюз бичиуню алып, жаш мекямланы, юйлени жасарча  сейир  кийизле согъады. Ол ариулукъгъа къарай, аланы къабыргъадан саркъып баргъан суратла сунаргъа боллукъса.

Элбрусчула майдалла бла къайтхандыла

Кёп болмай Чечен Республикада  къутхарыучуланы «Кавказны кубогу»   битеуроссей  чемпионаты бошалгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан  Элбрусну   излеу-къутхарыу  къаууму къатышханды. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS