26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Таулу къызчыкъла - Москвада атлары айтылгъан актрисала

Шёндюгю жашауда социал сетьлени магъаналары уллу болгъанына тюшюннгенлей турабыз. Кёп эмда сейир информацияны, сёз ючюн, мен анда табама. Бюгюннгю жигитлерим Отарланы Саиданы бла Камиланы юслеринден да Фейсбукдан  билгенме.

Алчы жерле, дипломла, сертификатла

Орта кюн, Миллет музейни уллу залларындан биринде Кюн шахарны сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыгъыны академиясыны «Свеча» атлы адабият студиясына жюрюген сабийле къурап, Музейлени халкъла аралы кюнюне аталгъан «Под сенью дружных муз» деген жарыкъ алгъышлау - тюбешиу болгъанды.   

Жюрегиме тюшген адамла, жылла, ишле

Озгъан ёмюрню эллинчи жыллары – халкъыбыз Ата журтуна къайтхан къууанч жылладыла. Театрыбызны да жангыдан ачылгъан заманы. Тюзюн айтсакъ, ол кезиу халкъыбызгъа, чыгъарма коллективге да тынч болмагъанды. Тозурагъан таулу журтла, жангыдан къуралгъан колхозла – быланы биринде да клубла окъуна болмагъандыла. Ол угъай да, адамла кеслерине баш сугъар жер къайгъыда эдиле.

Жемишлени тирликлиги бла алчыланы санындабыз

Россейни Эл мюлк министерствосу билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъар жемиш битимлени тирлиги жаны бла алчы регионланы санындады. Анда 135,6 минг тонна кёгет жыйылгъанды.

Жангы гидрометаллургия производство ачыллыкъды

Республикада шёндюгю инновациялы технологиялары боллукъ жангы гидрометаллургия производство хайырланыргъа берилликди. Завод вольфрам концентратланы, вольфрамы бла молибдени болгъан продуктланы жарашдырлыкъды. Проектни экология къоркъуусузлугъун жалчытыугъа энчи эс бурулгъанды.

Аны илмугъа, республиканы айныууна да къошумчулугъу уллуду

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Устойчивое развитие: проблемы, концепции, модели» деген ат бла Битеуроссей конференция (халкъла аралы къошулууу бла) бардырылгъанды. Ол РАН-ны КъМР-де илму арасыны председатели, техника илмуланы доктору, профессор Пётр Мацович Ивановну 75-жыллыкъ юбилейине жораланнганды.

Тау бийикликге Къайсынны сураты чыгъарылгъанды, анда назмулары эшитилгендиле

Айтхылыкъ къаячыбыз, Эверестге эки кере чыкъгъан Ёлмезланы Абдул-Халим Непалгъа кетгенин алгъаракълада билдирген эдик. Ол альпинистлени къауумун Мера пикге элтирге керек эди. Бу кюнледе Ёлмез улу андан къайтханды эмда бизге жолоучулугъуну юсюнден хапар айтханды.

Былтырны бюджети дефицит бла толтурулгъанды, болсада социал магъаналылыгъын тас этмегенди

КъМР-ни Парламентини Бюджет, налогла эм финансла жаны бла комитетини башламчылыгъы бла бардырылгъан жамауат тынгылаулада былтыр республикалы бюджет къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.

Жыйырма беш сабийге - фатарладан ачхычла

Тюнене республикабызны ара шахарында Нальчик сууну боюнунда Хужоков атлы орамда хар биринде да алтмыш юйюр сыйынырча эки жашау журт хайырланылыргъа берилгенди. Аны бла бирге дагъыда къууанчлы жумуш – ёксюз неда къарар адамсыз къалгъан 25 сабий да фатарладан ачхычла къоллу болгъандыла.

Келишимни сюзюу бир-бир кемчиликлени баямлагъанды

Тюнене Правительствону юйюнде министрлени кабинетини башчысы Мусукланы Алийни башчылыгъы бла Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну, «КъМР-ни Профсоюзларыны бирикдирилген организациясы» союзну эм Иш бергенлени регион биригиую «КъМР-ни промышленниклерини бла предпринимательлерини союзуну» араларында юч жанлы келишимни проекти сюзюлгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS