19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


«Юйдегили болгъан туудугъум тоюндан суратын биринчи манга алып келеди»

Бёзюланы Акули бюгюнлюкде да сексен эки жылында белгили къол устады, дарман кырдыкла бла багъыучуду. Ол сыргъан тёшеклени бла жууургъанланы республикабызны тышындан окъуна келип аладыла. Огъурлу ынна бла ушагъыбызда аны жашау жолун, ата-бабаларыны, таулу халкъны чемерлигин кёргюзтген юлгюлю адамланы эсгергенбиз. 

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюнню башха кезиуге кёчюрюрге керекмиди?

Бир къауум жамауат организация КъМР-ни Башчысына къагъыт жазып, Малкъар халкъны байрамын 28 мартдан 3 майгъа кёчюрюрюн тилегендиле. «…28 март  Россейни халкъыны эсинде Кемеровода болгъан бушуулу ишле бла байламлы болгъанлай къаллыкъды.

Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай быйыл тамамландырыллыкъ жумушла бютюнда жууаплыдыла

Былтыр Къабарты-Малкъарда жашау журтладан кёп къалмай 427 минг квадрат метри ишленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм юч процентден атлагъанды. Бу тарихле республиканы Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосуну былтыргъы ишини эсеплерин чыгъарыу жаны бла коллегиясында келтирилгендиле.

Ишчи жерле бла жалчытхан предпринимательлеге - энчи кёзден къарау

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде правительствону бир ненча бегимини проектлери сюзюлгендиле эм къабыл этилгендиле.

Жамауат палатаны къауумун къурауну низамы тохташдырылгъанды

КъМР-ни Парламентини президиумуну повесткасы бу жол бай болгъанды – депутатла 40-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Суу къопхандан заран тюшмей къутулурча

КъМР-ни Правительствосунда Табийгъат къыйынлыкълагъа къажау эм от тюшюуден сакъланыу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуунда республика черекледе суу кётюрюлюу, ырхы тюшюу эм къар юзюлюу кезиуде адамланы, халкъ ырысхыны къорууларгъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди. Аны премьер-министрни орунбасары - комиссияны башчысы Владимир Болотоков бардыргъанды. 

Ара шахардан улоу ауурлукъ кетерилликди

КъМР-ни Башчысы  республиканы ара шахарыны баш магъаналы жолларында тапландырыу эмда жангыртыу жумушла  къалай тамамлана тургъанларына къарагъанды. Аладан бири - Калюжный орамды. Анда ремонт ишле 2017  жылда башланнган эдиле. Андан бери  жолну баш къатысы, коммунал инфраструктураны тозурагъан ызлары, жан-жанларындагъы ташла, чыракъ чыпынла да алышындырылгъандыла.

Тийишли буйрукъла берилгендиле, аланы толтурууну болжаллары да тохташдырылгъандыла

Юрий Коков Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарда жашагъан бир къауум адам бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды.  

Миллет къоркъуусузлукъну жалчытыу вопрослары эмда террорчулукъ ишлени тыйыуну къошакъ мадарлары сюзюлгендиле

Тюнене Черкесскде Россей Федерацияны Къоркъуусузлукъ Советини Секретары  Николай Патрушев кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков къатышханды, сёлешген да этгенди.

Чыдамлыкъны бла кертиликни юлгюсю болгъанлай къаллыкъдыла

Экинчи дуния урушда  адамла жангыз да къазаутда туугъан жерлерин къоруулай жоюлмагъандыла, кёпле концлагерьледе зорлукъ чегип ёлгендиле. 1933-1945 жыллада фашист концлагерьлеге дунияны 30 къыралындан 20 миллионнга жууукъ инсан тюшгендиле, аладан 12 миллиону тутмакъладан сау чыкъмагъандыла. Аланы бешден бири уа сабийле эдиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS