24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Бир бирге барыу-келиу - ол аламат тёреди

Бу кюнледе Черек район зольскечи сабийлеге къонакъбайлыкъ этгенди. Школчуланы биргелерине тийрени администрациясыны билим бериу управлениясыны башчысы Асият Кочесокова да болгъанды.Тюбешиу быйыл февральда бегитилген келишимге кёре къуралгъанды.

Вузну айырмалы бошагъанлагъа - къызыл дипломла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бу окъуу юйню айырмалы бошагъанлагъа къызыл дипломлары къууанчлы халда берилгендиле. Аланы жууукълары, тенглери, преподавательле, институтланы директорлары, факультетлени таматалары алгъышлагъандыла.

Жер тебиуге чыдамлыдыла, жылыуну тынгылы сакълайдыла

Прохладна районда «Гласс» предприятияда юйлени къурулушларында хайырланыучу панельлени производствосу ачылгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуну пресс-службасындан.

Алгъышлаула, насийхат сёзле, игиликле тежеу

Баш кюн Нальчикде Жашил театрда, жыл сайын болуучусуча, Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы байрам озгъанды. Аны кезиуюнде сагъынылгъан вузну 645 выпускнигине къызыл дипломла берилгендиле.

Республика ахчаны кереклисича жюрюте билген регионланы санындады

РФ-ни Финансла министерствосу буруннгу жыл регионлада финансла жюрютюуню качествосуну рейтингин къурагъанды. Анда айтылгъаннга кёре, Къабарты-Малкъар алчыланы къауумуна тюшгенди, деп билдиредиле КъМР-ни Финансла министерствосундан.

Предпринимательлеге инвестиция проектлерин тамамларгъа болушлукъ этерге алланып

«Инвестируй в Кавказ» бизнес-сессия Ингушетиядан, Чеченден эм Ставрополь крайдан сора Къабарты-Малкъарда бардырылгъанды. Бу экономика форум «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программаны регионла толтургъан подпрограммаларыны чеклеринде предпринимательлеге инвестиция проектлерин жашауда бардырыргъа къаллай болушлукъ берилгени бла шагъырей этер мурат бла къуралгъанды.

Адам эм закон

Ушкокну кеси къайтаргъаны ючюн – ахча саугъа

16 июльда РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюне огъары бахсанчы келгенди. Ол халжарны чачханда уучу ушкок тапханын билдиргенди, ол аны атасыныкъы болгъанын да айтханды.
Тийишли тинтиуледен сора КъМР-ни Правительствосуну бегимине тийишлиликде сауутну кеси ыразылыгъы бла къыралгъа бергени ючюн анга ахча саугъа этилликди.

Мария Ласицкене алгъа кишини иймейди

Быйыл Мария Ласицкене (Кучина) бир башха спортчугъа кесин хорларгъа аз да онг бермезге ушайды. Жайда ол 13 эришиуге къатышханды, аланы барысында да алчы болгъанды. Бусагъатда атлетчи 2 метрге къыйналмай секиреди.

Къызыу кюрешледе майдалсыз къалмагъандыла

Дагъыстанны Хасавюрт шахарында эркин тутушудан 2003-2007 жыллада туугъан жаш гёжефлени араларында, Анзор Хатыевни хурметине жораланып, биринчи битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга Саха-Якутиядан, Приморск крайдан, Чеченден,Ингушетиядан, Север Осетия–Аланиядан, Дагъыстандан эм бизни республикадан 300-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Назмулары - ариу суратла кибик

Баям, хар инсанны да болур жюрегинде назмучулукъ. Жашауну ангылай тебиресе, ол аны сёз бла айтыргъа итинеди. Бирле аны ариу тизгинлеге тизип белгили этедиле. Аланы окъуй, авторланы жюреклеринде болгъан сезимле бла шагъырейленебиз. Алагъа кёре оюм этебиз. Бирде уа жашаугъа жангы кёзден окъуна къарайбыз. Алайсыз тёгерек сейир да болмаз эди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS