13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


Фольклористика айный барады, алай тинтиллик затла уа алыкъа асламдыла

Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтда алгъаракъда «Къарачай-малкъар фольклористика 21 ёмюрде: жетишимлери, бюгюннгю болуму эм айныу жоллары» деген ат бла «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны къураугъа сагъынылгъан махкемени администрациясы, къарачай-малкъар, адыг фольклорланы секторларыны алимлери къыйын салгъандыла.

Урунуу рынокну жашырынлыкъларына тюшюне

Бу кюнледе Пятигорскде «Шимал Кавказ: кенг халда  айныу эмда адам байлыкъ» деген ат бла халкъла аралы форум бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетни делегациясы да къатышханды, деп билдиргендиле вузну пресс-службасындан.

Абадан класслагъа ариу ашыргъандыла

Нальчикни 21-чи номерли орта школунда тёртюнчю классны бошагъан къызчыкъланы бла жашчыкъланы абадан класслагъа къууанчлы халда ашырыу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл бу мектепде тёрт классны 78 сабий бошагъанды. Аладан 60 чакълы бири «иги» эмда «бек иги» белгилеге окъугъандыла.

«Къоркъуусузлукъну бютюнда къатыландырыргъа кюреширикбиз»

Таулада кюнню халы терк-терк тюрленеди, жазны ахырында окъуна къар жауаргъа болады. Аны ючюн курт юзюлюуден сакълагъан службаны келечилери жангыз да жайда солуучудула.

Башхалагъа аз да амал къоймагъанды

Москвада ауур атлетикадан жаш тёлю спартакиада бардырылгъанды, анда 1995-1997 жыллада туугъан гёжефле эришгендиле. 105 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан Ёзденланы Мурат айырмалы болгъанды. 

Жумушламы огъесе ахчамы?

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда пенсиягъа къошулгъан ахчаны орнуна социал  жумушланы  (НСУ) сайлагъанла  16 957  боладыла. НСУ-гъа  медицина, санатор-курорт эм транспорт бла байламлы жумушла киредиле. Инсаннга аланы кеслерин неда орунларына ахчаны сайларгъа эркинлик бериледи, деп билдиредиле РФ-ни Пенсия фондуну регионда бёлюмюню пресс-сужбасындан.

Ярослав Нилов: Къабарты-Малкъарда халкъны социальный жумушларын толтуруу жаны бла хайырлы система къуралгъанды, хунерли сабийлеге артыкъда уллу эс бёлюнеди

Геуюрге кюн РФ-ни Къырал Думасыны Урунуу, социальный политика эм ветеранланы ишлери жаны бла комитетини келечилери Калмыков атлы санаторийде «Нефролайн» диализ араны иши бла шагъырейленнгендиле эмда Правительствону юйюнде «КъМР-де бюджетден тышында къырал фондланы ишлери эмда сынаулары» деген темагъа «тёгерек стол» бардыргъандыла.

Аминаны хычинлерин битеу къырал кёргенди

Фахмулу, хунерли сабийлени кёрсек, хар бирибиз да къууанмай, ышармай къалмайбыз. Ала кеслерини жыл санларына артыкъ келишмеген, башхача айтханда, къыйын келген жумушланы тамамласала уа сейир окъуна этебиз. Нальчикчи Жылкъыбайланы Амина аллай къызчыкъды. Анга жаланда 4 жыл болады. Алай ол кесини азыкъла жарашдырыуу бла «жулдузду».

БАШХАНЫ ЖАРСЫУУН САНСЫЗ ЭТМЕЙ

Къашхатаучу Чеченланы араларында республикада, андан тышында да белгили адамла кёпдюле, Совет властьны орнатыугъа, граждан урушха да тири къатышхан Чеченланы Къаншау, КъМАССР-ни сыйлы устазы, Уллу Ата журт урушну ветераны, онтёрт жылны ичинде республикада билим бериу министерствогъа таматалыкъ этген Шамиль, аны эгечи Майрусхан – Россейни сыйлы врачы, ол да урушну ветераны, кёп тюрлю къуллукълад

Фахмулу педагог, айырмалы къураучу, таза жюрекли инсан

Огъары Малкъарда  Абайланы Мисост атлы экинчи номерли школда КъМАССР-ны сыйлы устазы Къазакъланы Сафиятха бу кюнледе эсгертме къанга ачылгъанды. Сёзсюз, къырал ишлеген шёндюгю мектеп эркинди, жарыкъды. Алай биз, таматаракъ тёлю, эсибизде тутабыз саман школубузну, аны эллиле тиширыуну башчылыгъы бла ишлеген эдиле. Элде бирлешген, бир бирге сый-хурмет этген тёре къаты жюрюйдю.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS