24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Кёлню сыйдамында субай къанкъазла жюзедиле

Шабат кюн Нальчикни зоопаркында адамла болмагъанча кёп эдиле. Халкъ къанкъазла жюзген кёлню ачылыууна къараргъа келгенди. Бир ненча айны ичине былайда айбатлы жер къуралгъанына шахарчыла болмагъанча къууаннганларын букъдурмайдыла.

Терс атламладан кезиуюнде тыярча

Кёп болмай Бызынгыда Черек районну прокурору Тимур Хавпачев, Ич ишле министерствону бёлюмюню таматасыны орунбасарлары Балаланы Александр, Баллиланы Юсюп эмда Вячеслав Шашев эллиле бла тюбешгендиле. Жыйылыугъа  тийре администрацияны баш специалистлери да къатышхандыла.

Эси барны - тамбласы бар

«Эсгертме» деген сёз «эс» деген бек магъаналы бёлюм бла башланады. Не заманда да адам улу кесини заманыны, жашау халыны, сагъышларыны, къылыкъ-хунерини юсюнден аны ызындан келген тёлюле билселе сюйгенди. Ол себепден ариу ыз къояргъа да кюрешгенди.

Борчун билиу, шуёхлукъгъа кертилик - аны баш ышанлары

Жашау жолубузну жыллагъа бёлюп санайбыз. Бирле анга эс бурмайдыла, жыл дегенинг кёзню жумуп ачхынчы кетген такъыйкъады деп. Башхалагъа уа ол кезиу, артха къарап, келген жолунга багъа бердирген чекди, дейдиле. Баям, экинчиси тюздю.

Малкъар тилге эллиге жууукъ фильм кёчюрюлгенди

Белгилисича, къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд кёп магъаналы проектле бардырады. Аладан бири -    фильмлени, мультфильмлени ана тилибизге кёчюргенлериди.

Муратыбыз - адамгъа биринчи болушлукъ тапдырыргъа юйретиу

Республикадан кёпле, Пятигорскде жаш тёлю «Машук» форумгъа къатышып, проектлерин къоруулайдыла. Аланы араларында грант къоллу болгъанла да бардыла. Тамара Кувичко аладан бириди. Ол Россейни МЧС-ини от тюшюуге къажау къырал службасыны Москвада академиясында окъуйду, ич службаны лейтенантыды.  

Жылны айырмалы устазы ким болур?

Окъуу жылны аягъында «Жылны устазы» деген битеуроссей конкурсну бардырыу ахшы тёреге эрттеден бери айланнганды. Тюнене Нальчикде аны республикалы  кезиую къууанчлы халда ачылгъанды.

Бийик стандартлагъа келишдире

Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясы бу кюнледе «Прохладный- Бахсан-Элбрус» трассаны Элбрус элден Азаугъа дери кесегинде тынгылы жангыртыу ишлени башлагъанды. Бу объектни узунлугъу оналты километр болады.

Сёлешиуню ёзеги - къошакъ билим бериуню халы

Правительствону юйюнде КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасарыны – билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни башчылыгъында ведомствола аралы ишчи къауумну РФ-ни Президентини 2012 жылны 7 майындан «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» деген указын жашауда бардырыу бла байламлы жыйылыуу болгъанды.

Къаллай китапла эмда дерсликле бла окъурукъдула школчула?

Бу кюнледе Нальчикде «Битеулю билим бериу системаны модернизациялауну къыйматлы аспектлери: «Просвещение» китап басманы ресурслары» деген ат бла уллу семинар бардырылгъанды. Ол сагъынылгъан издательствону эм  республиканы Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  министерствосуну башламчылыкълары бла къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS