24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Бирлешип, талай къыйматлы проектни тындырлыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал университет бла Сочиде къырал университет (СГУ) бийик билим бериуде байламлыкъла къурар умутда алгъаракъда келишим этгендиле. Анга къол салырны аллында бардырылгъан тюбешиуге КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары Таймураз Ахохов, университетни профессор-преподаватель къаууму, студентле да къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМКъУ-ну пресс-службасындан.

Билим бериу къолайлыгъын айнытыу, квалификациялы кадрланы хазырлау вопросла сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков Сочини къырал университетини ректору Г.М. Романова бла тюбешгенди. Ала мындан арысында да республиканы билим бериу къолайлыгъын айнытыу, квалификациялы кадрланы хазырлау жаны бла вопросланы сюзгендиле.

Адам эм закон

Бузукълукъну жабар ючюн ахча излегенди
РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары Ич ишле министерствону Нальчик шахарда управлениясыны дознавателине уголовный иш ачхандыла. Ол РФ-ни Уголовный кодексини 290-чы статьясыны 2-чи кесегине бузукълукъ этгенине ишеклик барды (ишчи борчун толтургъан кезиуде улутха алгъаны ючюн).

Керти сууаплыкъ алгъандыла

«Бергенни кёлю жарыкъ» деп эрттегилиле бошдан айтмагъандыла.

Россейни жыйымдыкъ командасыны санында

Бу кюнледе Минги тауда «Озон» къонакъ юйде Россейни грек-рим тутушуудан миллет жыйымдыкъ командасы дунияны чемпионатыны аллында юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын бардырады. Мында тынгылы хазырланыргъа битеу онгла къуралыпдыла.

Тийишли алышындырыу

Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школунда грек-рим тутушуу бла кюрешген спортчуланы жангы тёлюлерин хазырлаугъа уллу эс бурулады. Заманлары жетгенлей, ала атларын айтдыргъан абадан гёжефлени алышындырлыкъдыла.

Терен къолла, таза хауа, чокъуракъ чучхурла

Къыралыбызда угъай, битеу дунияда да бек ариу жерледен бири Малкъар ауузу болур десек, ётюрюк айтырыкъ тюйюлбюз.

Чюгюндюрчюле

Чюгюндюр тёбени къатында сюелгенле, биринден къалгъанла, таулуладыла. Теммоланы Ибаны къызы Ханифаны звеносуду. Была жазда урлукъ салгъандыла, жайда аны ёсдюргендиле. Танг жарыгъы бла тенг туруп, бахчагъа чыкъгъандыла, битимлени жукъартыучула аман хансын арытхандыла, сугъаргъандыла. Кюзде уа тирлик жыйгъандыла. Беш-алты килограмм ауурлукълары болгъан тамырла бар эдиле.

Юридический жаны бла хакъсыз болушлукъ кимге бериледи

Къабарты-Малкъар Республиканы хакъсыз юридический болушлукъ бериу жаны бла эркинликлери 2014 жылда 31 декабрьде чыгъарылгъан 76-РЗ номерли республикалы закон бла эмда республиканы Правительствосу къабыл этген жорукъла бла белгиленедиле.

Ветеранла ыразылыкъларын айтхадыла

Къабарты-Малкъарны Пенсиячыларыны союзуну башламчылыгъы бла алгъаракълада Чегем чучхурлагъа экскурсия бардырылгъанды. Анга 38 адам къатышханды, ол санда Эльвира Хамдохова таматалыкъ этген «Ветеран» ансамбльни солистлери да, деп билдиредиле информагентстволадан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS