19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

06.02.2018, 11:19 - Новости

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды.

05.02.2018, 11:15 - Новости

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

05.02.2018, 11:14 - Новости

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Последнее


Владимир Путинни ышаннгылы адамларыны санында

Къабарты-Малкъарны алгъыннгы премьер-министри Андрей Ярин озгъан ыйыкъда къыралны Президентине кандидат Владимир Путинни  айырыу штабыны аппаратыны таматасы болгъанды.

Социал жумушла ал жанында турлукъдула

КъМР-ни Правительствосуну быйыл биринчи жыйылыуунда министрле Чуваш Республика эм Тула область бла бирге ишлеуню юсюнден келишимлени проектлерин къабыл кёргендиле эмда бир-бир къырал программалагъа тюзетиуле кийиргендиле. Битеу да бирге 15 бегим къабыл этилгенди. Кенгешни Правительствону таматасы Мусукланы Алий бардыргъанды.

Тийрелени айнытыуну, бюджет ахчаны аяулу жюрютюуню юсюнден баргъанды сёз

Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бу кюнледе Москвада Гайдар атлы форумну чеклеринде  бардырылгъан «Россия и мир: цели и ценности» деген пленар  жыйылыугъа къатышханды.  Анда  РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев сёлешгенди эмда эксперт къауум бла тюбешгенди.

Алгъыннгы тюкенни мекямында - тынгылы спорт зал

Жангы жылны аллында Хасания элде «Эльбрусоид» фондну башламчылыгъы эм предпринимательле Гузойланы Рашидни бла Гуртуланы Кязимни болушлукълары бла дзюдо эм къатыш единоборствола бла кюреширча спорт зал ачылгъанды. Алгъыннгы  тюкенни бу ишде хайырланыргъа эл администрацияны башчысы Азаматланы Къайсын бергенди.

Хушто-Сыртдан Чегем чучхурлагъа дери жолну тапландырыу планнга кийирилликди

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы жолларыны болумлары эмда аланы тапландырыуну мадарлары сюзюлгендиле.

Ма быллай батырла келтиргендиле хорламны

Ахмед Нахушев Уллу Ата журт урушда душманла бла сермешледе жигитликлери ючюн къырал саугъалагъа кёргюзтюлюп, алай  тюрлю-тюрлю сылтаула бла алмай  къалгъан аскерчилерибизни жууукъларына  аланы тапдырыу жаны бла уллу эм магъаналы ишни толтурады. Бюгюнлюкде ол бардыргъан сыйлы ишни хайырындан 80 аскерчиге жетмей къалгъан энчи белгилери берилгендиле.

Тынчайып къалыр умут жокъду

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди. Сёз республиканы энергетика комплексинде болумну, тамамланыргъа керекли жумушланы юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Адамланы эркинликлери бла сейирлери - анга неден да багъалы

Белгили зоотехник, эл мюлк производствону уста башчысы эмда къураучусу, КъМР-ни Парламентини биринчи эмда экинчи чакъырыуларыны Черек муниципал райондан депутаты Герийланы Билялгъа 80 жыл болады.

«Окъуулу, адепли, жангычылыкъгъа талпыннган инсанланы ёсдюрюрге кюрешебиз»

Узакъ тау элледен биринде – Огъары Бахсанда – орналгъан мектепге эрттен сайын сабийле къауум-къауум болуп келедиле. Бу школ Элбрус районну эм республиканы эрттегили окъутуу учрежденияларындан бириди. Алгъаракълада ол кесини 85-жыллыгъын   белгилегенди. Биз аны директору Гежаланы Шамкъыз бла билим бериуню, мектепни юсюнден да ушакъ этгенбиз.

Эл мюлкде инвестиция проектлеге къырал да билеклик этеди

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну АПК-да рыноклагъа къарагъан  департаментини башчысы Анатолий Куценко видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды. Сёз анда агропромышленность комплексде объектлени  ишлеу эмда жангыртыу  бла байламлы проектлеге инвестицияла этиуню юсюнден баргъан эди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS