17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


Грантла аллыкъланы къол кётюрюу бла тохташдыргъандыла

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосунда хайырланыучу кооперативлени сайлау жаны бла комиссияны  кенгеши болгъанды бу кюнледе. Анда мюлк-техника жаны бла  ахча болушлукъгъа  къайсы биригиуле  тийишли болгъанлары тохташдырылгъанды.

Тийишлисича кёргендиле

Бабугентде жашагъан Глашланы Зюздарийге 90 жыл толгъанды. Черек  районну администрациясыны башчысы Муртазланы Борис аны алгъышлай баргъанды эмда  саугъа да бергенди.

Жаш аналаны жумушларына - врачла, психологла, социологла, юйретиучюле

Тюнене  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Перинатал арасында  Ананы школу  ачылгъанды.

«Жаш адамла, кишиге ышанмагъанлай, жер алып, анда ишлерге юйренселе, ач боллукъ тюйюлдюле»

– Харун, ата-анангы, кесинги юсюнгден айтсанг, ол бек ариу хапар боллукъ сунама. Таныт окъуучуларыбызгъа кесинги.

Гитчеле ойнагъан майданла не халдадыла

Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню эмда «Молодёжка ОНФ» команданы келечилери «Къоркъуусуз сабийлик» деген акцияны чеклеринде школчула солугъан жерледе, жай лагерьледе, ала ойнаучу эм спорт майданлада, къурулуш эмда башха объектледе мониторинг бардырадыла. Аны магъанасы гитчелеге хата жетмезине сакъ болургъады, деп билдиредиле ОНФ-ни бёлюмюню пресс-службасындан. 

Сиз къаллай усталыкъны сайлагъансыз эм къайда окъургъа итинесиз?

Хар инсанны да жашауунда, баям, биринчи магъаналы оноуу усталыкъ сайлауду. Бирле гитчеликден не бла кюрешириклерин, жюреклери къайсы ишге тартханын биледиле. Башхалагъа уа бир оюмда тохташыр ючюн, заман керек болады. Биз да, бу сорууну бардыра, жаш адамла усталыкъ сайлагъанда неге эс бургъанларын билирге излегенбиз. 

 Теммоланы 
Фатима:

Динде анда-мында тюбей тургъан чюйреликлени онгларча

Бу кюнледе Нальчикде «Синдика» къонакъ юйде «Къабарты-Малкъар Республикада ислам уммаланы араларында чюйреликлени кетериуде иймамланы магъаналары» деген республикалы дин форум бардырылгъанды.

Бизни журтубуз - къаячыланы жаны-тини

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла. Алай бла 8 август жашауларын промышленный эм спорт альпинизмге атагъанланы кюнюдю. Аны белгилеу 1786 жылда 8 августда Альпылени эм бийик тауу Монбланнга биринчи кере ёрлеу бла байламлыды. 

Ата-бабаларыны жерлерине - кёрюрге, билирге, тюшюнюрге

Къабарты-Малкъаргъа Иорданиядан, Тюркден, Израильден ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз – битеу да 80 адам – келип, Долинскде «Грушевая роща» санаторийде тохтагъандыла.

Бир бирни ангылагъандыла

КъМР-де УФСИН-ни бла МВД-ны ишчилери акъылбалыкъ болмагъанла жай кезиулерин къолайлы эмда хатасыз ётдюрюрлерине дайым къайгъырадыла. Аланы хайырындан Нальчикде «Вершина» санаторийде эллиге жууукъ жаш бла къыз солуйдула эмда саулукъларын кючлендиредиле. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS