13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


«Кесини тарыхын, жазыучуларын, поэтлерин билмегенни уллу терсликге санайма»

Жыл сайын къыралда 27 майда Китапханаланы кюнюн белгилейдиле. Ары барып, анда жыйылгъан книгала, газетле, журналла бла хайырланмагъан адам не хазна табылсын. Бизни ата журтубуз  дунияда бек окъуучу къыралладан  бирине саналады.

Огъары Малкъарда сакълауурла жакълагъан тийреде хал ышаннгылыды

 Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла. Бизни республика битеу къыралда да белгили курортладан бири болгъанлай къалады. Тауланы кёрюрге, таза хауа бла солургъа, саулукъларына багъаргъа бери жыл сайын мингле бла туристле келедиле. 

Тийишли усталыкъ сайлап, жетишимлеге жетерча

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни преподавательлери бла  студентлери Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы  Артур Текушев эмбизнес бла кюрешгенлени къаууму, бир-бир предприятияланы башчылары бла  тюбешгендиле. Ары дагъыда  шахарны  школларын быйыл бошарыкъла,  профессионал окъуу юйледе  усталыкъ алгъанла ата-аналары бла чакъырылгъан эдиле.

Иги бизнесменлеге - сыйлы грамотала, саугъала

Предпринимательни кюнюне жоралап, байрым кюн Нальчикде  «Къабарты-Малкъарны бизнес инкубаторунда» республиканы жетишимли бизнесменлерин КъМР-ни Правительствосуну, Экономиканы айнытыу, Промышленность эм сатыу-алыу, Эл мюлк министерстволаны, муниципалитетлени эм шахар округланы сыйлы грамоталары эм ыспас къагъытлары бла саугъалагъандыла.

Окъуучуланы билимлерине тюз багъа бичилирча онгла жарашдырылгъандыла

Тюнене Правительствону юйюнде Рособрнадзорну келечилери бла кенгеш бардырылгъанды. Анда Бир къырал экзаменнге хазырлыкъ не даражада болгъанын сюзгендиле. Жыйылыуну премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. Анга къырал сынауну къураугъа  жууаплы къуллукъчула, билим бериу управленияланы келечилери чакъырылгъан эдиле. 

Эм къыйматлы къырал борчланы тамамлауну амаллары сюзюлгендиле

РФ-ни Президенти Владимир Путин Санкт-Петербургда «Единая Россияны» Генсоветини секретары Андрей Турчак бла тюбешгенди. Къырал башчы партиягъа Къырал Думагъа 2021 жылда бардырыллыкъ айырыулагъа хазырланыу ишде инсанланы жарсыуларына артыкъда уллу эс бурургъа, битеу партия жумушланы ма анга бурургъа кереклисин эсгертгенди.

Ёмюрде да сакълыкъгъа чакъырып турлукъ кюйсюзлюк

Санкт-Петербургда Юрий Коков  РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев, Юг Осетияны Президенти Анатолий Бибилов, РСО-Аланияны башчысы Вячеслав Битаров  эмда Экономика форумгъа къатышханланы бир къаууму бла бирге «Бесланны сабийлерине» деген эсгертмеге гюлле салгъанды.

Биз политикабызны адамгъа къайгъырыулукъ бла, аны къолайлыгъына, сейирлерине, излемлерине уллу эс буруп къурарыкъбыз

Тюнене Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин  Петербургда XXII халкъла аралы экономика форумну пленар жыйылыуунда сёлешгенди.  Аны ишине Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

Саугъагъа - школну сууу, хауасы

Огъары Малкъарда Абайланы Мисост атлы 2-чи номерли орта школда уллу байрам болгъанды: окъууну жетишимли бошагъан сабийлени устазлары, ата-аналары, элни таматалары алгъышлагъандыла. 

Ариу макъамла узакъдан окъуна эшитиле эдиле

Республиканы башха мектеплериндеча, Ташлы-Таланы орта школунда да ахыр къонгуроуну байрамы къуралгъанды. Аны тамата классланы окъуучулары ачхандыла, быйыл школну бошагъанланы юслеринден айтып, келген къонакъла бла шагъырей этгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS