26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Арендаторланы саны дайым ёседи

Быйыл Бахсан районда нартюхню 25 минг гектар жерде ёсдюрюрге умут барды. Ол муниципалитетде сабанланы 80 процентин тутады, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

Школчуланы предпринимательликни юсюнден ангылаулары аман тюйюлдю

Быйыл 12 майда Нальчикде Россейде предпринимательствону тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кезиую бардырылгъан эди. Аны «Деловая Россия» организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерство болушуп къурагъанды.

Огъурлу юйюрде насып ышаннгылы орналады

Озгъан орта кюн Нальчикде Къырал концерт залда Юйюрню халкъла аралы кюнюне ата лып, уллу байрам болгъанды. Анда дагъыда «Нальчик шахар сайлама тиширыуу-2016» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла.

Мектепге - полпредден саугъала

Бу кюнледе РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси  Олег Белавенцевни буйругъу бла Черек районну Огъары Жемтала элини школунда КъМР-де баш федерал инспектор Владимир Канунников болгъанды. Аны бла бирге районну администрациясыны башчысы Муртазланы Борис да баргъанды.  

Окъуучула бла ачыкъ сёлешиу

«Заман» газетни къуллукъчулары, окъуучула бла жолугъа, редакцияны ишинден да хапар айта, ушакъ эте тургъанларын билдире турабыз. Аллай тюбешиу озгъан байрым кюн Бабугентни школунда къуралгъанды.

Озгъан шургулу ишлени да унутмай, алгъа къараргъа, бийик ниетлеге итинирге

Ыйых кюн Нальчикде 1763-1864 жыллада Кавказ урушда жоюлгъан адыгланы эсгериуню кюнюне аталгъан бушуулу ишле бардырылгъандыла. Ала 20 майда солуу паркда «Древо жизни» эсгертмени аллында халкъ жырланы ингиринден башланнгандыла. Республиканы эллеринден чыгъармачы коллективле, энчи жырчыла да  ол урушха аталгъан, аны бла байламлы кюйлени айтхандыла.

Ючюсю да нокаутла бла хорлагъандыла

Газетни озгъан номеринде билдиргенибизча, шабат кюн миллетибизни къатыш единоборствола бла кюрешген юч келечиси Тюменланы Альберт бла Бийберт эм Элбайланы Даниял кеслерини кезиулю тюбешиулерин Санкт-Петербург, Новороссийск эм Назрань шахарлада бардыргъандыла.

Эверестни Азнауур да бойсундурду

Алгъаракъда белгили гид Александр Абрамовну башчылыгъында Эверестге чыгъаргъа кезиулю къауум атланнган эди. Ол жигитлени ичинде халкъла аралы класслы къутхарыучу, Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны келечиси Аккайланы Алимни жашы Азнауур да бар эди.

Музыкалы корпусха кадетле алынадыла

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту (Нальчик ш.) 2017-2018 окъуу жыллагъа Музыкалы кадет корпусха кадетле алыу башланнганын билдиреди. Сайлау искусствола жаны бла орта профессионал билим бериуню программасына кёре барлыкъды. Анга «Инструментлени согъуу» усталыкъ да къошуллукъду.

Тырныауузда магъаданны къазып башларгъа«КавказВольфрам» компания къуралгъанды

Къабарты-Малкъарда «КавказВольфрам» компания къуралгъанды. Ол Тырныауузда  вольфрам-молибден магъаданны къазып башларыкъ тау-байыкъландырыучу комбинатны къурулушун къолгъа аллыкъды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS