12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


«Бир бирни ачытхан, жилятхан угъай, кёллендире билгенди адамлыкъ бла намыслылыкъ»

Адамла мёлекле тюйюлдюле. Бир кюн бир бирлерин къууандырсала, экинчи  чакъда уа эшиклерин жабып къоядыла: билмей тургъанлай тюйюш, къаугъа чыгъады. Бирде уа билеклик этип тургъан адамынг сатып кетеди. 
Къалай жашаргъа боллукъду бу тутхучсуз дунияда? Аны юсюнден болгъанды ушагъыбыз  Яникой элни иймамы Элеккуланы Хасан бла.

Альплагерьни атын айтдыргъанланы сыйларын кёргендиле

Черек районда «Бызынгы» альпинист лагерьни республикада, Россейде жашагъанладан сора да, кёп тыш къыраллыла да биледиле. Ары таза хауа бла солургъа, ариу жерлени кёрюрге, къаялагъа ёрлерге туристле, альпинистле, художникле да кёп келедиле. Жарсыугъа, ары элтген жол а бир кесек чунгурлуду, къыйынды, алай ол да тыймайды ары атланнган жолоучуланы. 

Битеу чырмаулагъа да къарамай, экономикабыз ышаннгылы айнытылады, социал бёлюмде жангыртыу жумушла толтуруладыла

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

Ариу тилекле, субай тепсеуле, мамырлыкъгъа бла шуёхлукъгъа жораланнган жырла

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

Къаршы байламлыкъда урунууну магъанасы чертилгенди

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

Кемчиликле алыкъа бары да кетерилмегендиле

Республикада кёп къатлы юйле, социальный объектле да жылытыу кезиуге хазырдыла. Аны юсюнден кюз арты-къыш кезиуге хазырланыу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуунда белгили болгъанды. Аны Правительствону башчысыны орунбасары инфраструктура эм цифра жаны бла айнытыу министр Владимир Болотоков бардыргъанды. 

Аны баш къайгъырыуу – иги тёрелени сакълау, жарыкъландырыуну кючлендириу эмда гуманитар ангылауланы кенг жайыу

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

Гыржын бурхула

Барысы да алайдыла демейме, алай шахарчыланы бир къаууму аш-азыкъны ыспассыз этгенлерин кёрсем, жюрегим къыйналады. «Аллахдан къоркъугъуз, адамладан уялыгъыз!» - деп къаты айтырыгъым келеди. 

Тарыхны ётген-сётген айтханнга кёре жазаргъа жарамайды

Эртте заманладан бери малкъар халкъ  жашагъан жерлеге жолоучула, саудюгерчиле, алимле келе тургъандыла. Ала табийгъатыбызны  ариулугъун, адамларыбызны турмушун тинтгендиле.  Аланы юслеринден газетледе, журналлада жазгъандыла, китапла чыгъаргъанла да болгъандыла. Бюгюннгю тёлю, тинтиучюле алагъа уллу эс бурадыла.

Терен билим аладыла, тамблагъы усталыкъларын да сайлайдыла

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле. Аланы иги кесегинде уа жашла бла къызла башха-башха предметледен  сынаулагъа хазырланадыла.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS