22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


«Бизни керекли затла бла жалчытылыныу иги болгъанды»

«Элбрус лесничество» къуралгъанлы быйыл жыйырма жыл толады. Аны бла байламлы биз аны таматасы Ахматланы Маликден ишлерини юсюнден бир ненча соруугъа жууап излегенбиз.
- Малик Магометович, сиз башчылыкъ этген лесничествону жери къаллай бир барды?
- Ол Кёнделенден Чылмасха дери созулады. Аны кенглиги 20 368 гектаргъа жетеди.

Жерни чырайыны къалауурлары

Жыл сайын Агъач мюлкде уруннганланы кюню сентябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде белгиленеди. Ол бу магъаналы бёлюмню айныууна уллу къыйын салгъан адамланы байрамыды. Аны 1977 жылда тийишли законодательствону къабыл этилгенине жоралагъан эдиле.

Бирликни, шуёхлукъну эм сюймекликни кючю

Элбрус районда жашагъанланы эм кесими атымдан къыйын кюнлерибизде, уллу кёллю болмагъанлай, бизге болушлукъ этгени ючюн Къабарты-Малкъарны жамауатына ыразылыгъымы билдиреме.

Республикалы праволу актланы жарашдырыуну жангы жорукълары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуун законла чыгъарыучу органны спикерини орунбасары Михаил Афашагов бардыргъанды. Депутатла кенгешип, законла чыгъарыучу органны кезиулю пленар жыйылыуун 22 сентябрьде бардырыргъа келишгендиле.

Ачылгъан мекямда археология музей, миллет-культура арала да кеслерине орун тапхандыла

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы окъуу корпусуну къууанчлы халда ачылыууна къатышханды. Энди вузну студентлери, быйыл а биринчи курсха 4 мингден аслам абитуриент киргенди, шёндюгю излемлеге келишген мекямда билим аллыкъдыла.

Физкультураны бла спортну айныуларыны магъаналылыкълары айтылгъанды

Тюнене Юрий Коков Олимпиаданы чемпиону, Россейни дзюдодан сыйлы устасы Беслан Мудранов бла тюбешгенди. Регионну башчысы аты айтылгъан спортчугъа 16 сентябрьде Нальчикде Россейни Дзюдодан чемпионатыны ачылыууна хазырланыугъа энчи къатышханы ючюн ыразылыгъын билдиргенди.

Регионда дзюдону терк бегейгенинде къыйыны барды

Тюнене Правительствону Юйюнде Юрий Коков Россейни дзюдодан жыйымдыкъ къауумларыны баш менеджери Эцио Гамбой бла тюбешгенди. КъМР-ни Башчысы аты айтылгъан спортчугъа республикагъа шуёх кёз къарамы, энчи эс бургъаны эмда ётерик чемпионатны Къабарты-Малкъарда бардырыргъа сайлагъаны ючюн ыразылыгъын айтханды.

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Олег Белавенцевни туугъан кюню бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков РФ-ни Президентини  СКФО-да толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Олег Белавенцевни туугъан кюню бла алгъышлагъанды:
«Хурметли Олег Евгеньевич!

Хайырланыучула табийгъат газ ючюн тёлемегенлерини юсюнден ачыкъ эмда къаты сёлешиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коков «Газпром» ПАО-ну Директорларыны советини председатели В.А Зубковну республикагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре кенгертилген кенгеш бардыргъанды. Анда хайырланыучула табийгъат газ ючюн тёлемегенлерини проблемалары бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

Айлыкъ кезиуюнде тёленмегени ючюн ахча излерге эркинлик барды

Иш хакъ заманында тёленмесе, компенсация этилирге тийишлиди. КъМР-ни прокуратурасындан бизге ангылатханларыча, 2016 жылда октябрьде РФ-ни Урунуу кодексине тюзетиуле кийирилгендиле. Алада сёз айлыкъ заманында берилмегени ючюн этилген компенсацияны ёлчемин тохташдырыуну юсюнден барады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS