24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Эллилери жерлешлерине жылы тюбедиле

Бизни тёлюбюзню бир кесеги Орта Азияда бла Къазахстанда, бирси бёлеги уа мында туугъандыла. Асламыбыз - тау элледе. Анда ата-аналарыбыз, ынналарыбыз, аппаларыбыз жашагъан, биз ойнагъан арбазла ачхандыла бизге уллу дуниягъа жолну. Журтубуз бла байламлыгъыбыз а юзюлмейди, эрикдирмейди, унутулмайды.

Жаш предпринимательлеге - юйретиу курсла

Кёп болмай «Гитче шахарлада бла элледе жашагъан жаш адамланы профориентациясыны школу» деген проектни чеклеринде Чегем районда предпринимательство бла энди кюрешип башлагъанла юйретиу курсланы ётгендиле.

Аны ишлери суратлау искусствону алтын хазнасына киргендиле

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде КъМР-ни сыйлы суратчысы, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, СССР-ни Художниклерини союзуну келечиси Акъкъызланы Якуб туугъанлы 75 жыл толгъанына жораланып кёрмюч ачылгъанды.

Жыйылыугъа къатышханла Ботталаны Хадисни сыйын чексиз кётюрдюле, больницагъа аны атын атауну тюзге санадыла

Шабат кюн 2-чи номерли шахар клиника больницада «Актуальные вопросы клинической патологии. Достижения и перспективы» деген ат бла регионла аралы илму-практика конференция башланнган эди. Кеси да бу саулукъ сакълау учрежденияны къурагъан, аны республикада угъай да, битеу Россейде да бек иги больницаланы санына кирирча этиуге уллу къыйын салгъан Ботталаны Батталны жашы Хадисге аталгъанды.

Бирден кюч салып кюреширге

Бу кюнледе Нальчикде Культура фондда тиширыуланы Нальчик шахар совети  эмда КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу къурагъан «тёгерек столда» сёз миллет адет-тёрелени сакълауда тиширыуну магъанасыны юсюнден баргъанды. Аны ишине алимле, культураны, искусствону келечилери, миллет араланы башчылары, студентле да къатышхандыла.  

Тамамланнган жумушланы жаратхандыла, делегатла айыргъандыла

Шабат кюн Нальчикде Профсоюзланы юйюнде РФ-ни Коммунист партиясыны КъМР-де бёлюмюню XVII отчёт конференциясы болгъанды. Аны бёлюмню секретары Борис Паштов бардыргъанды. Анга КПРФ-ни Ара комитетини секретары Россейни Къырал Думасыны депутаты Казбек Тайсаев да къатышханды.

Жылыу бла жалчытыу бир тюрлю чырмаусуз ётгенди

КъМР-ни Парламентини Къурулуш, жашау журт-коммунал мюлк эм отлукъ-энергетика комплекс жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда 2016-2017 жылыу бериу сезонну кёрюмдюлери сюзюлгендиле. Аны ишине законла чыгъарыучу органны спикерини орунбасары Михаил Афашагов да къатышханды.

Эгешчиклени махтаулу атламлары

Тырныауузну 3-чю номерли орта школун тауусхандан сора Мырзаланы Элдар Нальчикде Экономика эм информатика колледжде, Пятигорскда Къырал службаны Шимал Кавказ академиясында окъугъанды. Сагъынылгъан вузда уа,  Архангельскден келип билим алгъан Нина Семушина бла танышып, ала юйюр къурайдыла.

БулунгучуКъанитат

Чам
Базарын бошап, Къанитат вокзалгъа жетгенинде, Булунгуну автобусу туруучу жеринде сюеле эди.
– Ий маржа, теркирек жер алып къояйым ансы, кишини туруп намыс этериги жокъду, аурунг, – дей, кесин автобусну ичине атды. Насыпха, бир-эки сабийден башха аны ичинде жан жокъ эди. Сумкаларын да тынгылы орнатып, терезе къаты табыракъды дегенча, жерин табып, бир кесек шошайды.

Кеч табылгъан насып

Аскербий бла Зарият бир жыллыкълыла, бир элде туугъандыла, ёсгендиле, жашагъандыла. Жашагъандыла десек да, Аллахха шукур, бюгюнлюкде да сау-саламатдыла. Жыл санларын айтханда, алтмышдан атлап тебирегенди. Алай, жарсыугъа, юйюр къурамагъандыла. Кеслери жангыз бирер юйде, бир орамда  турадыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS