19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

06.02.2018, 11:19 - Новости

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды.

05.02.2018, 11:15 - Новости

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

05.02.2018, 11:14 - Новости

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Последнее


Жууаплы эмда магъаналы къыйынларына - тийишли махтау

  Озгъан шабат кюн Нальчикде Къырал концерт залда Басманы кюню къууанчлы белгиленнгенди. Журналистлени  профессионал байрамлары бла алгъышларгъа  КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны, Парламентни бла Правительствону,  тюрлю-тюрлю министерстволаны бла ведомстволаны, организацияланы, район администрацияланы    келечилери да келген эдиле.

Къагъанакълагъа - саулукъ, аналагъа - насып

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы Перинатал арада болгъанды, анда уа бюгюнлюкде дунияны жарыгъын 562 къагъанакъ кёргенди. Сагъынылгъан араны толу болмагъан эки айны кезиуюнде ишини  медицина статистикасы  уа республикада сабийден ауругъанлагъа болушлукъну качествосу иги да кётюрюлгенин белгилейди.

Уллайгъанлагъа уллу хурмет бла

Алгъаракъда «Эльбрусоид» фонд, жангы жылгъа жоралап, «Ниети тазаны иши ахшы» деген ат бла жандауурлукъ акция бардыргъанды. Алай бла жаш тёлюню уллайгъанланы жарсыуларына эс бурургъа, алагъа сакъ болургъа чакъыргъандыла. Анга жыйырмадан аслам волонтёр къатышханды.

Эллиге жууукъ вопросха къаралгъанды

Жангы жылгъы солуудан сора КъМР-ни Парламентини президиумуну биринчи жыйылыуу болгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Жыйылыуну ача, ол коллегаларын байрам бла алгъышлагъанды. Ол кюн повестка уа кенг болгъанды – депутатла 48 вопросну сюзгендиле. Ол санда бир-бир республикалы законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле.

Бирлешип, айырыулада законлукъну жалчытырыкъдыла

КъМР-ни Жамауат палатасы республиканы  коммерциялы болмагъан 20 жамауат организациясы (НКО) бла РФ-ни Президентине айырыула баргъан кезиуде бирге ишлеуню эм жамауат къараучуланы хазырлауда байламлыкъла жюрютюуню юсюнден келишим тауусханды, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.

Партия Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыргъа деп кесини майданларын береди

Партияны  Генеральный советини секретары Андрей Турчак бу органны президиумуну жыйылыуунда «Единая Россия»  Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыуну кюнюн 14 январьда бардырыуну юсюнден волонтёрланы тилеклерин къабыл кёргенин билдиргенди.

Рынокда сураллыкъ проектле жарашдырадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал  университетде студентле «От Идеи к Продукту» деген  форумда кёргюзтюлген проектлерини презентациясын бардыргъандыла.    

Ахшы адетлерибизге къоркъуу чыгъыпмы къалды?

Алгъаракъда газетибизни дайым окъуп тургъан Гайыланы Аскербий сёлешип: «Тойда жетмишжыллыкъ киши, къурманлыкъ къой башны юлешген кезиуде, аны къулагъын стол таматагъа бергенди. Абаданла окъуна ол  ариу  жоругъубузну  унутуп барадыла. Аны тюзю къалай болгъаныны юсюнден жазсагъыз эди», - деп тилейди.

Сейирлик жерлерибиз бизге, келгенлеге да зауукълукъ берип турурча

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди. Мураты уа – мындагъы сейирлик табийгъатны сакълау, альпинизмни эм туризмни айнытыу эди.

Ипотека алабыз да, жаяу жюрюйбюз

Доллар еврогъа жууукълашырыкъды
Иш хакъ сомла бла тёленнгенде, сатыу-алыу да ала бла этилгенде, тыш къыралланы ахчаларыны къыйматлары тюрлене баргъанларына артыкъ къайгъырыр кереклиси жокъду деп не бек айтып турсакъ да, бизни гражданларыбызны асламысы сом кючлюрек болса сезедиле жюрек ырахатлыкъны.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS