12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Кавказгъа сюймеклиги – поэтикалы суратларында

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

Маллагъа - чипле бла биркала

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Жигитлени хурметлегендиле

Кёп болмай Огъары Курпда 1942 жылда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде республиканы немислиледен къоруулай жоюлгъан  эки совет аскерчини сюеклери табылгъандыла. Аланы сый берип асырагъандыла, митинг да къурагъандыла.    

Федерал ара бла келишимлени чеклеринде республикада 430 объект салынырыкъды, тюрлю-тюрлю жумушла толтуруллукъдула

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене Правительствону юйюнде Министрлени кабинети бла жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде республиканы социальный сферасын бла экономикасын айнытыуда эсеплени  тинтгенди.

Жууукълашыугъа, шуёхлукъгъа тюз атламла

Тюнене Нальчикде къууанчла бардырылыучу «Акрополь» юйде «Къонакъбайлыкъ – 2018» проект  башланнганды. Аны, хар замандача, КъМР-ни Граждан  обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерство къурагъанды эмда бардыргъанды.

Жашла, къызла къадалып окъургъа итиниулюк антларын эшитдиргендиле

Озгъан шабат кюн  «Россей студенчествону парады – Къабарты-Малкъар Республика» деген байрам къуралгъанды. Анга бизни республикадан билим берген онюч учреждениядан тёрт мингнге жууукъ жаш адам  къатышханды.

Тепсеу - аны жашауу, аны къадары

Бу кюнледе республиканы жамауаты белгили балетмейстер, халкъ маданиятха тинтиу ишлери бла уллу къошумчулукъ этген, «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни къурагъан, КъМР-ни, КъЧР-ни да культураларыны сыйлы къуллукъчусу Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны 80-жыллыкъ юбилейине аталгъан концерт программагъа къарагъанды.

Ичгичиликни хатасын аслам юлгю бла ангылатхандыла

Бу кюнледе Россейде ичгичиликге къажау кюнню белгилегендиле. Аны сентябрьде бардырыу а бизни къыралда озгъан ёмюрден бери да тёреди, христиан дин бла да байламлыды. Аны ючюн ол кюн къыздырыучу, кефлендириучю ичгилени сатхан лавкала жабылгъандыла, дин ахлула уа кеслерини тёрели борчлу постларын тутхандыла. 

Табийгъатны керти тенглери

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде 2018 жыл волонтёрну жылына саналады.  Аны чеклеринде Табийгъат байлыкъла эм экология министерствону болушлугъу бла «Экодемия»  проект бардырылады. Анга жай лагерьледе энчи билим бериу программагъа кёре къудурет жаны бла жарыкъландырыу иш бардырыу да киреди.

Жигитлени тийишли саугъаларын заман толкъунла жуталмагъандыла

Бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу къуралгъанды. Ол СССР-ни къырал саугъаларына тийишли болгъан къызыл аскерчилени орденлерин бла майдалларын жууукъларына къууанчлы халда бериу бла байламлы эди. Тюбешиуге урушха къатышханланы жашлары, къызлары, туудукълары, къарындашлары, эгечлери, башха жууукълары да келгендиле.        

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS