02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Тебердиланы Таулан - округну чемпиону

Къарачай-Черкесде грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга 2002-2004 жыллада туугъан эки жюзден аслам жаш спортчу къатышхандыла. Ала 32-ден башлап 120 килограммгъа дери ауурлукъ къауумлада эришгендиле.

Москваны биринчилигинден алтын майдал бла

«Эльбрус» сабий-жаш тёлю спорт школдан Будайланы Омар Москваны грек-рим тутушуудан биринчилигинде алтын майдалны къытханды. Бусагъатда ол Иван Ярыгинни атын жюрютген олимпиада резервли спорт школда окъуйду. Омар, 59 килограммгъа дери ауурлукъда тутуша, беш тюбешиу бардыргъанды эм аланы барысында да хорлагъанды. Финалда уа 7:0 эсеп бла къытханды.

Гитчеле эселе да, гёжефледиле

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде ауур атлетикадан Къабарты-Малкъарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга 18 жыллары толгъан эм андан гитче жашла бла къызла къатышхандыла.

Ара шахарчылагъа хорламны тынч берип къоймагъандыла

Газетибизни 197-чи номеринде билдиргенибизча, «Спартак-Нальчик» командабыз Россейни футболдан чемпиону деген ат ючюн кюрешге киралмагъанды. Болсада анга кесин къыралны кубогуна сынаргъа онг чыкъгъанды. Анда биринчи оюнун ол чемпион клуб «Спартак-Москва» бла ара шахарны «Открытие-Арена» майданында бардыргъанды.

Къуллукъгъа законсуз салыннганы ачыкъланнганды

Бахсан районну прокуратурасы муниципал службаны юсюнден законла къалай толтурулгъанларын тинтгенден сора, Кременчуг-Константиновское элни администрациясыны башчысы къуллугъундан эркин этилгенди, деп билдиргендиле бизге КъМР-де прокуратураны пресс-службасындан.

Эллиле жаш тёлюге къайгъырадыла

Огъары Малкъарда бу кюнледе бардырылгъан жыйылыуда сёз терроризм эмда экстремизм бла байламлы ишлеге къажау турууну, ёсюп келген тёлюню адеп-къылыкъгъа юйретиуню, миллетчилик эмда динлени айырыу болмазча этиуню, мамырлыкъны сакълауну юсюнден баргъанды.

Акъылманны аты бла - даражалы эришиу

Тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде малкъар адабиятны мурдорун салгъан закий жазыучубуз Мечиланы Кязимни аты бла эркин тутушуудан Битеуроссей турнир бардырылгъанды.

Экология къоркъуусузлукъну сакълаугъа - энчи эс

Республикада экология болумну тинтиуню чеклеринде Жамауат палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм жашау журт-коммунал мюлк жаны бла комиссиясыны членлери Руслан Мазлоев бла Хасанби Машуков Урван районда кир-кипчикни айырыу бла кюрешген заводда болгъандыла, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.

Огъурлулукъну жолунда - ачыкъ жюрек бла

Байрым ингирде Нальчикде Музыка театрда психоневрология аурууладан къыйналгъан сабийлеге болушлукъгъа деп ачылгъан «Алгъа атлам» («Шаг вперед») атлы жандауурлукъ фонд концерт программасын къурагъанды. Анда жыйылгъан ахча ары биринчи тюшгени болгъанды.

Ёмюрлюк тизгинле кёп тилледе эшитилдиле

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына жораланып биринчи номерли школ-интернатда «Мамырлыкъ, къууанч Сизге, саула» деген ат бла тюбешиу болгъанды. Анга школгъа жюрюп окъугъанладан сора да, дистанциялы халда билим алгъанла тири къатышхандыла. Кёбюсюнде юйде тургъан сабийлеге быллай тюрлю жыйылыула уллу къууанч болгъанын белгилерчады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS