19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Жер-жерли власть «Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай биз бюгюн тындырыллыкъ жумушлагъа энчи эс бурабыз»

Кёп болмай биз, Тырныаууз шахарны администрациясыны башчысы Жаппуланы Руслан бла тюбешип, бюгюнлюкде  муниципалитетде тюрлениулени  юсюнден ушакъ бардыргъанбыз.  
- Руслан Камалович, адамланы жашауларын игилендириу жаны бла жумуш къалай толтурулады? 

Ыразылыкъ, грамотала, саугъала

Кёп болмай Хасанияны Маданият юйюнде Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланнган байрам ётгенди. Эллилени бек алгъа администрацияны башчысы Азаматланы Къайсын алгъышлагъанды.

Талай маданият юйню - районланы иелигине

КъМР-ни Правительствосуну озгъан ыйыкъда бардырылгъан кезиулю кенгешинде медицина, жерле, транспорт, билим бериу, агъач мюлк, социальный эм бюджет политика бла байламлы жыйырма чакълы бегимлени проектлерине къаралгъанды. Жыйылыугъа Правительствону председатели Мусукланы Алий, министерстволаны бла ведомстволаны эм район администрацияланы таматалары да къатышхандыла.

Власть органланы бла граждан обществону институтларыны араларында байламлыкъла салыннган борчланы толтурууну магъаналы себеби

КъМР-ни Жамауат палатасыны таматасы Хазратали Бердов КъМР-ни Башчысы Юрий  Коковну Парламентге Посланиясыны юсюнден кесини оюмун айтханды:

Эки жюзден аслам спортчу къатышханды

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланып, «Нальчик» спорт комплексде эркин тутушуудан эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа регионну битеу шахарларындан бла районларындан гитче жыл санда тутушхан 200-ден аслам спортчу къатышхандыла. Баш судьялыкъны Россейни спортуну устасы Мисирланы Элдар этгенди. 

Къууанчны бла ышаныуну саугъалау

Нальчикде Къырал концерт залда  Даун ауруулары болгъанланы халкъла аралы кюнюне жораланнган жыйылыу ётгенди.  Ары келгенлени алларында  Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармалыкъларыны республиканы юйюнде «Солнышко» къауумгъа жюрюген балала эстрада тепсеуню «Арабеск» ансамбли бла бирге концерт кёргюзтгендиле.

Эм магъаналы борчла - экономиканы ёсдюрюу, адамланы социал излемлерин тапдырыу, жамауатны ырахатлы, къолайлы жашауун жалчытыу

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Парламентине Послание этгенди эмда Правительствогъа, жер-жерли власть органлагъа экономиканы, социальный сфераны айнытыу жаны бла буйрукъла бергенди.   

Смен бла окъутууну кетериу - ал жанында

Нальчикде «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъан коллегияда Къабарты-Малкъарны Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъанды эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

Ачыкъ, ашыкъмай ангылатып

Черек районда Мечиланы Кязим атлы  библиотекада  бу кюнледе   «Айтхылыкъ поэтлени назмуларын окъуй» деген битеуроссей конкурсну муниципал  кезиую бардырылгъанды.

Тау этекледен къарны тюшюредиле

Минги  тауда къар юзюлюп тюшюуге къажау сауутланнган  отрядны  келечилери бу кюнледе онюч жерде жыйылгъан къарны топла бла атдырып энишге тюшюргендиле. Бу иш Чегет бла Терс-Къол къаяланы къатларында бардырылгъанды, деп билдиргендиле МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS