24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Алгъа сюйюп аладыла, артда уа эригип эшикге атадыла

Нальчикде хауле итлени бла киштиклени тутарча энчи жер керекди дегенли кёп заман озгъанды. Былтыр а шахарны администрациясыны сайтында ол ачыллыгъыны, анга жер окъуна бёлюннгенини юсюнден бир ненча кере жазылгъанды. «Орамлада иесиз парийле кёп болгъанларыны юслеринден администрациягъа тарыгъыула кёп келедиле.

Ахшы жумушлагъа къызындыра

Республиканы школларыны къайсысына барсанг да, къолдан чемерлеге тюбериксе. Сёзсюз, ол иги шартды. Нек дегенде гитчеликден къаллай болса да бир усталыкъгъа юйренсенг, ол ахырына дери сакъланады. Бизни окъуучуларыбызны араларында хунерлиле аслам болгъанлары къууандырады. Фахмуну бютюн айнытыр ючюн а мектепде къолдан уста устазла керек боладыла.

Сабийлени окъуулу-билимли этерге онгла кёпдюле, аланы жангы амалла бла жаратыргъа керекди ансы

«Заман» газетде ана тилибиз бла байламлы материалланы сюйюп окъуйма. Аланы бирлерине къууанама, бирлеринде кётюрюлген темалагъа уа жюрегимден жарсыйма. Аладан сора жашауда ана тилни магъаналылыгъыны, аны жерини юсюнден энтта да бир кере сагъышланама. Сёзсюз, аны айныуунда устазны, школну да борчу уллуду эм ауурду. Аны юсюнден оюмуму жазаргъа сюйгенме редакциягъа.  

Тохтамай бийик муратларына жетерге итине

Тохаланы Хыйса «Каббалкгипс» предприятияны техника жаны бла директоруду. Бир кезиуде ол РФ-ни эл мюлк организацияларында оноучу кадрланы хазырлау жаны бла президент программагъа да жетишимли къатышханды. Бюгюнлюкде  чынтты профессионалгъа эм фахмулу таматагъа саналады. Хыйса, билимини, сынаууну хайырларындан коллективни бирикдирип, производствону андан ары айныта барады.

Таулу жаш – аскер округну башчысыны экинчиси

Бу кюнледе миллетибизге къууанч хапар келгенди – Беппайланы Далхатны жашы Алим Узакъ Восток аскер округну башчысыны экинчисине салыннганды. Аны эшитгенлей, соруп-сурап, анасы Зайнафны табама.

Жюреклени аламат учунуулары

Исламейни 1-чи номерли орта школунда «Добровольцы – детям» деген жандауурлукъ акцияны экинчи кесеги болгъанды. Аны Бахсан районну Билим бериу управлениясы бла Сабий чыгъармачылыкъ арасы къурагъандыла. Бу ишни магъанасы саулукъларында кемчиликлери болгъан сабийлеге болушургъа, социал жаны бла айнытыргъа эмда юйюрлеринде болумларын игилендириргеди.

Предприятияла бла байламлыкъланы тохташдыра

Кёп болмай КъМКъУ-да усталыкъ сайларгъа болушхан ыйыкъ башланнганды. Аны чеклеринде вузну тюрлю-тюрлю бёлюмлеринде оранизацияланы башчылары, студентле, университетни тамата курсларында окъугъанла эм Гитче школ академияны келечилери да къатышып «тёгерек столла» болгъандыла.

Бирлешиу кючлерине къошарыкъды

Кёп болмай КъМКъУ-да «КъМР-ни Студент совети» жаш тёлю жамауат организацияны къурау жаны бла жыйылыу болгъанды.

Бизнес бла кюрешгенлеге - эс тапдырыу

Гитче эмда орта предпринимательствону айнытыу жаны бла къырал корпорацияны башчысы Александр Браверман бу кюнледе видеоконференция бардыргъанды. Анга Россей Федерацияны Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини орунбасары Олег Фадеев да къатышханды.

Эм абадан окъуучубуз

Ёз тиллеринде чыкъгъан газетге сейирлери уллу болгъан, аны хар заманда алгъан окъуучуларыбызны араларында жыл санлары жюзден атлагъанла да бардыла. Аланы араларында Элбрус элден Ёзденланы Исхакъны айтыргъа боллукъду.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS