26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Былтыргъыны эсеплерин чыгъаргъандыла, аллыбыздагъы кезиуге борчла салгъандыла

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финансла министерствону коллегиясыны уллу жыйылыуун бардыргъанды.

Жютю акъыллыла эришгендиле

Къашхатауда орта школда бардырылгъан КВН оюнда жаш тёлю миллет адет-тёрелени, тарыхны, маданиятны нечик билгенин кёргюзтгенди. Бу иш районну администрациясыны эмда окъуу учрежденияны педагогларыны башламчылыкълары бла бардырылгъанды. Оюннга тамата классланы окъуучулары «Этномикс» эмда «ДНК» деген командалагъа бёлюнюп къатышхандыла.

Ахшы башланыу

Тёбен Чегем элде боксдан секция ачылып ишлегенли тогъуз ай болады. Белгили спортчу Элбайланы Владимирде жарау этерге сюйгенлерин билдирип ары жыл санлары 12-ден - 17-ге дери 35 жаш келген эдиле.

Кёп сагъышла туудургъан таурухларыбыз

Халкъда жюрюген хапарлагъа кёре, нартла буруннгу заманлада жашагъан кючлю, жигит адамла болгъандыла. Аланы эм белгилилерини юслеринден аслам таурух жюрюйдю. Ала аууздан ауузгъа айтыла, тёлюден тёлюге ёте келип, шёндю басмаланнгандыла. Ол затланы окъусакъ, миллетибизни тарыхы, культурасы, къалыубала жашауу бла шагъырейленебиз.

Хар бёлюмде да магъанасы уллуду

Метрология - ол ёлчеулени, аланы бирликлерин жалчытыуну, тюз шартла тохташдырыуну амалларыны, жорукъларыны эмда мадарларыны юсюнден илмуду. Алай эсе уа, бизни жашауубузну битеу сфераларына сингнгенди десек, терс болмакъ. Аны жетишимлери экономиканы кёп къалмай битеу бёлюмлеринде да кенг хайырланыладыла.

Пенсиячылагъа - учуз кредитле

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю пенсиячылагъа деп жарашдырылгъан программаны юсю бла быйыл 548 кредит бергенди. Ол а битеу да 177 миллион сом болады. Озгъан жылны ал кезиую бла тенглешдиргенде, ёсюм он процентден асламды, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Аталарыбызны сыфатларын, муратларын эмда къадарларын кёз аллыбызгъа келтире

Бу кюнледе Ставрополь крайны  ООО «Снег» китап басмасында журналист, жазыучу Османланы Хыйсаны «Балкария сквозь века» деген магъаналы китабы чыкъгъанды. Ол Малкъар Россейге къошулгъанлы 190 жыл толгъанына аталгъан аламат жыйымдыкъ болуп тюшгенди окъуучуну къолуна.

Къыйынларына - тийишли багъа

Республикабызны Культура министерствосу жазыучуларыбызгъа, композиторларыбызгъа, жырчыларыбызгъа бирси белгили адамларыбызгъа жораланнган ингирлерин даражалы къурап, жамауатдан ыспас ала келеди.

Чынтты алим, оюмлу оноучу, къайгъырыулу, ачыкъ жюрекли инсан

РАЕН-ни эм АМАН-ны академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, тарых илмуланы доктору, профессор Рашад Гугов туугъанлы бу кюнледе 90 жыл боллукъ эди. Ол бир талай чакъны ичинде Къабарты-Малкъар илму-излем институтну тарых секторуну башчысы болуп тургъанды. Илму бла кюрешгени бла бирге студентлеге да билим бере, КъМКъУ-ну битеулю тарых кафедрасына таматалыкъ этгенди.

«Тарыхны унутургъа жарамайды, алай ётюрюклени жаяргъа, мардадан чыгъаргъа да керек тюйюлдю»

Хар жылдан да 21 майда Кавказ урушда (1817—1864 жж) жоюлгъанланы эсгериуню кюню белгиленеди. Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа болгъан бушуулу затла  унутулуп къалмай, бюгюннгю жашаугъа, ёсюп келген тёлюню юйретиуге да себеплик этип келедиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS