22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


Кёрмюч, викторина, фильмге къарау

Энергияны аяу жаны бла #ВМЕСТЕЯРЧЕ Битеуроссей фестивальны чеклеринде, КъМР-ни Т.К. Мальбахов атлы къырал миллет библиотекасыны техника литература бёлюмюнде фестиваль бардырылгъанды.

Айтып айтылмазча кёп тюрлю эмда хайырлы жумушла бардыргъан фонд

Къабарты-Малкъарда культурагъа къошумчулукъ этген «Амра» миллет фонд къуралгъанлы он жылгъа жууукълашханды. Андан бери ол тюрлю-тюрлю проектлеге къатыша, жетишимли болгъанлай да келеди. Аны келечилери къолдан усталыкъны аслам ызы бла кюреше, кеслерини хунерлерине сабийлени да юйретедиле.

Россейни бла Къазахстанны предпринимательлерини сейирлерин къоруулауда жангы амалла ачыладыла

Евразиялы экономика союзну чеклеринде Россейни бла Къазахстанны бизнес-омбудсменлерини биринчи форуму къуралгъанды. Анга Къабарты-Малкъар Республикада Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижев да къатышханды.

Иши, къылыгъы бла даража, махтау, сый тапханды

Къачан да иш кёллюлени, башларын тутханланы, сабийлени аягъы юслерине салгъанланы жамауатда сыйлары энчи жюрюгенди. Гюлюйланы Мустафа да аланы санындады. Тырныауузда аны танымагъан хазна болмаз дерчады. Ол кёп жылланы шахарны тюрлю-тюрлю предприятияларында уруннганды. Быйыл анга алтмыш жыл толгъанды.

Жаш тёлю палатагъа кирирге онг алыкъа барды

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти Жаш тёлю палатагъа къошакъ айырыула бардырылгъаныны юсюнден билдиреди.

Клиентлеге - беш жюз миллионнга жууукъ розницалы кредит

Быйыл биринчи сентябрьге, белгиленнгенича, Къабарты-Малкъарда «Россельхозбанкны» бёлюмю берген розницалы кредитни ёлчеми 2,6 миллирд сомгъа жетгенди. Жылны башында окъуна банк 1,7 минг адамгъа 492 миллион сом бергенди. Клиентлени 50 проценти ахчаны бир жукъгъа хайырланырча аладыла. Ипотекалы кредит алгъанланы саны уа 36 процент болады.    

Полицияны бек иги участковыйин биз кесибиз сайларыкъбыз

«Халкъ участковый» деген битеуроссей конкурсну республикалы бёлюмю башланнганды. Бу акция полицияда къуллукъ этиуню даражасын кётюрюр, адамланы право низамны сакълаучу органлагъа ышаныулукъларын кючлер мурат  бла хар жыл да бардырылады.

Салыннган хаталаны толу кетерир, мындан ары табийгъат къоркъууланы тыяр мадарланы белгилегендиле

КъМР-ни Правительствосуну Табийгъат къыйынлыкъладан сакъланыу эмда ала келтирген хатаны кетериу эм от тюшюуден къорууланыу жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуу Тырныауузда премьер-министрни орунбасары Владимир Болотоковну башчылыгъында бардырылгъанды.

Элледе шёндюгю излемлеге келишген халланы къураргъа

«Единая Россия» политика партия «2013-2020 жыллада эл мюлкню айнытыу» къырал программа файдалы болгъанын белгилегенди. Аны бла бирге Правительство, РФ-ни Эл мюлк министерствосу техниканы алышыугъа этилген болушлукъну жангы жорукълагъа кёре берирге, келир жыл элледе 27 школ ишлетирге ахча бёлюрге керекдиле.

Проект аслам файда келтирликди

Тырныаузда вольфрам-молибден жаратылгъан жерде бу металлны жангыдан къазып башлау ишни ахча жаны бла багъасы 10 миллиард сом боллукъду.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS