13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


Устазланы, окъуучуланы да атлары махтау бла айтылгъандыла

Нальчикде  9-чу номерли лицейде быйыл  9-чу классны  124 эмда 11-чи  классны 74  адам бошайдыла.  Аланы алгъышларгъа кёпле келген эдиле.

Школну бошагъанланы кёплери - даражалы олимпиадаланы алчылары

Тырныауузну 5-чи номерли  гимназиясыны байрамына Элбрус районну  жер-жерли администрациясыны таматасыны биринчи орунбасары Арслан Улимбашев, КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министрини орунбасары Олег Коновалов келгендиле.  Выпускниклени, ата-аналаны эмда устазланы Улимбашев алгъышлагъанды. 

Къачан да жюрекледе сакъланырыкъ жылла

Эрттенликден окъуна омакъ кийиннген жашла бла къызла тюрлю-тюрлю гюл къысымлары, шарлары, тасмалары бла да кёзге хычыуун кёрюне, кёлюнгю да кётюре, ол кюн уллу жашаугъа биринчи атламны байрамы болгъанын эсгертгендиле.

Ахыр къонгуроу зынгырдады, алда - Бир къырал экзамен

Тюнене бизни республиканы 265 школунда да ахыр къонгуроу бла байламлы тёрели байрамла болгъандыла. Саулай алып айтханда, быйыл онбиринчи 
классланы 4449 жаш адам бошайды, тогъузунчуну уа - 8278. Бир-бир 
къууанчлагъа бизни корреспондентлерибиз да къатышхандыла. 
Аланы материалларын басмалайбыз

Выпускниклеге энчи бийикликле тежегендиле

Буз уруудан къорууланыуну, сабийлени жай солууларын къурауну къайгъысын кёргендиле

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну къыйын табийгъат болумладан къутулуу, аланы  хаталарын кетериу эмда от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссиясыны бу кюнледе  бардырылгъан кенгешинде талай магъаналы вопрослагъа къаралгъанды.

Объектни республиканы иелигине алыу, аны муниципалитетге ётдюрюу низам тюрленнгенди

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда депутатла былтырны бюджети къалай толтурулгъаныны юсюнден отчётну къабыл кёргендиле, законла чыгъарыучу органда Жамауат советни къауумун белгилегендиле эмда туризм бла байламлы ишни юсюнден законнга тюзетиулени сюзгендиле. Битеу да бирге депутатла 14 законну проектин тинтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Санкт-Петербургда Къабарты-Малкъарны бла Аскер-тенгиз академияны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды

Тюнене Санкт-Петербургда ХХII халкъла аралы тёрели форум ачылгъанды. Аны ишине Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков да къатышады.

Аны энчи хунерлиги - жангычылыкъ

Таулу жашланы бла къызланы араларында бюгюнлюкде не жаны бла да айырмалы болгъанла асламдыла. СССР-ни сыйлы изобретатели, Россейни сыйлы рационализатору, техника илмуланы кандидаты Къайгъырмазланы Алийни жашы Антон аладан бириди. 

«Жамауатны маданиятха талпыныулугъу болгъан къадарда, бу илму айнып турлукъду»

Филология илмуланы доктору, профессор, КъМКъУ-ну орус тил эм битеулю тил билим кафедрасыны мурдорунда диссертация советни келечиси Геляланы Ариукагъа алгъаракълада «КъМР-ни билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу» деген ат берилгени аны таныгъанланы, биргесине ишлегенлени, ол окъутханланы да къууандыргъанды.

Учхан чегемлини ётгюр туудугъу

2017 жылда дунияда эм бийик таугъа – Эверестге – чыкъгъан Аккайланы Алимни жашы Азнаур  кёп болмагъанлай Гималайлада Непалны бла Къытайны чеклеринде орналгъан Лхоцзени тёппесине (8516 метр) ёрлегенди. Ол халкъла аралы даражалы къутхарыучуду, альпинизмден инструктор-методистди, 180-ден артыкъ къутхарыу ишге къатышханды. Бизни оюмубузгъа кёре, белгили къаячыны уллу жетишимлери алыкъа алдадыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS