24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Кёрмючюне сюйюнюп къарайдыла

Мокъаланы Байдуллахны къызы Текуланы Дина кийиз сокъгъан чемерлерибизден бириди. Ол Россейни халкъ устасыды.

Скульптура - аны сюймеклиги эмда къадары

Къабарты-Малкъарны искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, Россейни сыйлы художниги скульптор Михаил Хамидович Тхакумашевха бу кюнледе 90 жыл толгъанды. Къулийланы Къайсынны Нальчикде, Биринчи Чегемде да, Али Шогенцуковну Бахсанда, Къабарты театрны аллында да, Бетал Калмыковну эм башха кёп эсгертмелени авторуну жашаугъа сейири уа бюгюн да азаймагъанды, аны къой бютюнда къошула барады.

Жаш тёлюню тирилигин къозгъай

Бизни республикада жаш тёлюню социал-экономика эм жамауат-политика жаны бла айнытыуну жолларын излеуде майдан къураугъа бурулуп, форум бардырыллыкъды. Ол «Эльбрус. Территория успеха» деген ат бла КъМКъУ-ну окъуу-илму комплекс солуу базасында июль айны 21-ден 25-сине дери озарыкъды.

Жылыу бла жалчытыуну жараулу амалын излейдиле

Звёздный элде юйлени жылыу бла жалчытыу системаны иши тохтатылгъаны бла байламлы эллиле берген заявленияны юсю бла КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде, аны башчысы Ирина Безникова да къатышып, «Звёздный» коммунал предприятияны таматасы бла тюбешиу болгъанды, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

Ата журтубузну жанларын аямай къоруулагъанланы унутмазгъа

КъМР-ни Жамауат палатасыны Жаш тёлю советини активистлери бла Жаш тёлю политика, спорт эм патриот ниетде юйретиу жаны бла комиссиясы 11 апрельден башлап 5 июльгъа дери «Этих дней не смолкнет слава» деген проектни бардыргъандыла, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.

Предпринимательлеге билек болур, инвестицияланы да кёбейтир ючюн

«Инвестируй в Кавказ» деген ючюнчю бизнес-сессия 19 июльда Къабарты-Малкъарда ётерикди. Ол РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствону эмда КъМР-ни Правительствосуну башламчылыгъы бла, «Шимал Кавказны айнытыу корпорация» эм «Шимал Кавказны курортлары» компанияла да себеплик этип бардырыллыкъды. Кесин да «Посети Кавказ» деген фонд къурагъанды.

Шахарны тийресини айбатланыууна къайгъыра

Нальчик шахарны жер-жерли администрациясында быйыл муниципалитетни тийресин тапландырыу жаны бла программаны тамамлау къалай баргъанына къаралгъанды.

Тозурагъан юйледен - жангы фатарлагъа

Нальчикде Кадыров атлы орамда кёп фатарлы эки юй хайырланыргъа берилгенди, деп билдиредиле муниципалитетни жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.
Бу юйле адамланы тозурагъан жашау журтладан кёчюрюу жаны бла 2014-2017 жыллагъа жарашдырылгъан жер-жерли программаны чеклеринде ишленнгендиле. Экисинде битеу да 91 фатар барды.

Чегем сууну жагъаларын тазалагъандыла

Шабат кюн «Чегем чучхурла» табийгъат эсгертме комплексни тийресинде Экологияны жылыны бла «Россейни сууу» акцияны чеклеринде субботник ётгенди. Аны КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу, «Энчи сакъланнган табийгъат жерлени дирекциясы» ГКУ эм Чегем районну администрациясы къурап бардыргъандыла.

Хар чууакъ сагъатны багъалай

Прохладна районда жерчиликде уруннганла кюзлюклени бла къудоруну тирлигин жыйыу бла бу кюнледе къыстау кюрешедиле. Муниципалитетни эл мюлк эмда аш-азыкъ управлениясындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкге ала арпаны – 3640, будайны – 1540, къудоруну эмда жашил къудоруну – 3200, зынтхыны – 1200 эмда мал ашха жараулу битимлени – 675 гектар жерде оруп бошагъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS