17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


Электрон кабинетни болушлугъу бла

РФ-ни Пенсия фондуну сайтында инсанны энчи кабинетинде жангы эки жумушну тамамларгъа боллукъду: граждан авиацияда эм ташкёмюр промышленностьда ишлегенлеге къошакъ ахча тёлеу эм уллу жетишимле болдургъанлагъа ырысхы жаны бла къошакъ халда болушлукъ этиу.

Изленирик сынам жыйгъандыла

Кавказны халкъларыны маданият эм спорт фестивальларыны чеклеринде Нальчикни жер-жерли администрациясыны Физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясы «Спартак» стадионда гитче футболдан эришиу бардыргъанды. 

Огъурлу муратлагъа кёллендире

Бу кюнледе Зарагиждеги школну арбазында жарыкъ стартла ётгендиле. Аланы Черек районну администрациясы  сабийлени саулукълу жашау бардырыргъа гитчеликден тюшюндюрюр, миллетни, динни да башхалыкъларына къарамай, бир бирге тёзюмлю болургъа юйретир, терроризм, экстремизм, правогъа бузукълукъ этиу, наркомания, коррупция дегенча осал затладан кери этер мурат бла къурагъанды. 

Къабарты-Малкъарны бла Къытайны арасында эки жанына да файдалы байламлыкъла къурауну ышаннгылы атламлары

Къытайны Россей Федерацияда Посольствосуну делегациясы ол къыралны Энчи эмда Толу эркинликли келечиси  Ли Хуэйни башчылыгъында  тюнене Къабарты-Малкъарда болгъанды.

Бирден кюч салып заранлыкъны кетередиле

Билдиргенибизча, талай кюн алгъа  республиканы ёзен районларында уллу жел кётюрюлюп, адамланы, къыралны да  ырысхыларына  кёп  заран тюшюргенди. Зольск эм Прохладна районлагъа  артыкъ да уллу хата жетгенди. Алада ток, газ  ызла  юзюлгендиле, иели юйлени бла къырал учрежденияланы  кёплерини  башларын жел алып кетгенди.

Танышыу, кёрюу, сёлешиу жууукълашдырадыла

Россейде  3 августдан башлап ол айны 18 дери  миллет келишиулюкню «Маяки дружбы.Россия сближает-2018» деген жаш тёлю проект жашауда бардырылады.  Анга кёре жаш адамла, ол санда тыш къыраллыла да, кеслери ыразылыкълары бла  тюрлю-тюрлю регионлагъа барып, алада жашагъан  халкъланы  адет-тёрелери, маданиятлары, табийгъатлары, жашау-турмушлары  бла шагъырейленедиле. 

Къайсынны огъурлулугъун, таулу халкъча, тазалыгъын мен шёндю да сезгенлей турама

Башкъортостан Республиканы маданият, адабият дуниясында  эмда басмасында бек къууанчлы иш болгъанды.

БИЗНИ ТАУЛАНЫ СЮЙГЕНЛЕЙ КЪАЛГЪАНДЫ

Дуглас 1845 жылда Лондонда туугъанды. Сабийлигинден окъуна жолоучулукъну сюйгенди, бай юйюрде ёсгени ючюн, атасы банкир эди,  аллай онгу да болгъанды. Африкада, Азияда да кёп къыраллада айланнганды ол. Испанияда, Португалияда, Скандинавияда, Балканлада тау бийиклеге чыкъгъанды, тинтиу ишле бардыргъанды.  

Сабийлеге – Оюнла, эришиуле, таматалагъа – хайырлы информация

Нальчикде «Искож» микрорайонда,  Неделин атлы орамда 2-чи номерли юйню арбазында «Шуёхлукъ жай» деген кезиулю акция ётгенди бу кюнледе. Аны шахар округну жер-жерли администрациясыны Физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясы, Жаш тёлюню кёп жумушларын тамамлаучу ара эмда «ЮгТелСет»интернет-провайдер къурагъандыла, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

Чыдамлы, къыйынлыкълагъа бойсунмагъан, жигер Кари

Кёп болмай эрттегили шуёхум Аминатха тюбеп къалама. Бир бирибизни тансыкълагъаныбыздан сора, жашаудан, турмушдан да хапар сорабыз. Экибиз да терек салкъынында шинтикге олтуруп ушакъ этебиз. Сёлеше келгенде, ол анасыны эгечи Бийнёгерланы Чофаны къызы Карини юсюнден хапар айтады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS