17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


Аппамы къазаны

Заман къалай терк озады, бир тёлю башхасын алыша. Адамла кетедиле, ала бла бирге уа харкюнлюк жашауда хайырланнган затлары да. Алгъын  кийизле, агъач адырла  шёндю къайда, иелери бла бирге жокъ болгъандыла. Алай эсе да, бир-бир затла сакъланнгандыла, кёчгюнчюлюкден окъуна адамла бла бирге къайтхандыла. 

Окъутууну тёрели эмда бусагъатдагъы амалларын да хайырландыра

Жай айланы кезиуюнде, жаланда школлада угъай, къошакъ билим берген учреждениялада да солуу заман башланнганды. Аланы эм уллусунда – Элбрус районну Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы арасында – окъуу жыл жетишимли озгъанды. Ары жюрюгенле кёп затны билгендиле, юйреннгендиле эм кеслерини хунерлерин ачыкълап, аслам  эришиуге да къатышхандыла.

Кесин башха лигада сынаргъа излейди

Тебуланы Мырза-Бек каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионуду, даражалы къырал эм халкъла аралы эришиуледе хорлагъанды, спортну устасыды, РФ-ни жыйымдыкъ командасыны санында Каратени битеудуния федерациясы бардыргъан турнирлеге дайым къатышады. 

БИТЕУ ОЮМЛАны тынгылы тинтирге алланыпды

Калининградда волонтёрла бла сёлеше, Россейни Президенти Владимир Путин барыбызны да тынгысызландыргъан, пенсия жыл санны кётюрюу вопросха жууап бергенди.

Устазла окъутуу усталыкъгъа юйреннгендиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну Элбрусда окъуу-илму комплексинде «Билим бериуню эсеплери: башланнган класслада окъугъанлагъа багъа бичиу амалланы игилендириу» деген  аты бла Битеуроссей форум болгъанды. Аны вузну педагогика, психология эм физкультура-спорт институту къурагъанды.

Къыйналгъан саусузланы халларын женгиллендирирча

Элбрус посёлканы жамауатын медицина болушлукъ бла жалчытыу не халда болгъанын билир мурат бла районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий мындагъы больницаны жокълагъанды. Аны физиотерапия, цифралы флюорография, администрация – мюлк кабинетлеринде, лабораториясында, ашханасында иш къалай къуралгъанын кёргенди.

Къыралны бек акъыллылары окъуна анга тынгылагъандыла

Алгъаракъда Лайпанланы Къазий бла Батчаланы Мусаны «На крыле времени» деген китабын жангыдан окъудум. Анда сёз къарачай-малкъар халкъны керти уланы Алийланы Жашууну жашы Умарны юсюнден барады. Уллу къуллукъчула бла суратлары да кёргюзтюледиле анда. 1922 жылда алыннганында уа ол бачаманы тюз къатында олтуруп турады. Ол заманда анга 27 жыл бола эди. 

Огъурлу жумушлагъа кёллендирген дерсле

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны  Нальчикде «Элбрус» деген энчи отряды КъМР-ни Ич ишле министерствосуну Экстремизмге къажау арасы бла бирге  «Вершина» санаторийде «Лидер» деген профильли сменнге кёре солугъан 60 сабийге аскер-патриот акция бардыргъандыла.

Махтаулу къаячыланы эсгере

Мальбахов атлы къырал миллет китапханада «Тейри къылыч» атлы клуб ишлегени белгилиди. Аны кесине салгъан борчу  – бизни тарыхыбызда белгили кюнлени эсгериу, башха эс бурурча затланы республиканы жамауатына ачыкъ этерге деп алайды. 

Республикаларыбызны араларында ариу къоншулукъ халланы андан ары айнытыуну онгларын сюзгендиле

Къабарты-Маклкъарны Башчысы Юрий Коков бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияда болгъанды эмда къоншу республиканы оноучусу Вячеслав Битаров бла эки регионну араларында  байламлыкъланы андан ары кючлендире барыуну амалларын сюзгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS