19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Чексиз сыйын кёрюу, къыйынына тийишли багъа бичиу, толу ийнаныу

КъМР-ни Айырыу комиссиясыны оноу этерге эркинликлери болгъан келечилери, тюнене эрттенликде 10 сагъат 10 минутда РФ-ни Президентин сайлауну эсеплерин чыгъарып,  бегимге къол салгъандыла эмда аны РФ-ни Ара айырыу комиссиясына жибергендиле. 

«Путин - бизни Президентибиз!»

Аллай ат бла тюнене Нальчикде  Музыка театрны аллында концерт-митинг болгъанды. Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 400-жыллыкъны майданында  адам асыры кёпден, тырнакъ басар жер жокъ эди. Жаш адамла уа бютюнда аслам эдиле.  Ала бла КъМР-ни культурасыны сыйлы артисткасы Фатимат Чехмахова бла Атталаны Азнор   жарыкъ саламлашхандыла.

Юйретиуню ёзек мураты - сабийлени не жаны бла да айнытыу

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям!» деген республикалы конкурс-фестивальны чеклеринде Бабугентде Батчаланы Роза атлы орта школда тюбешиуле бардырылгъандыла. Ачыкъ дерследе устазла профессионал даражаларын, сабийле жыргъа, тепсеуге хунерлерин, къол усталыкъларын да кёргюзтгендиле.

Кёргенлери, эшитгенлери кёпге дери эслеринде къаллыкъды

Тырныауузну биринчи номерли лицейини эм экинчи номерли орта школуну окъуучуларыны къауумлары Санкт-Петербургда билим бериу экспедицияда болгъандыла. Ол РФ-ни Президентини грантын алгъан «От неприятия «чужих» к сотрудничеству с «другими»» деген проектни чеклеринде къуралгъанды.

Юйлени жумушларына къарагъан компанияладан сурамны къатыландырадыла

Кёп фатарлы юйлени жумушларына къарау системаны игилендирир умут бла РФ-ни Жашау журт кодексине эмда талай норматив актларына алгъаракъда тюрлениуле сингдирилгендиле. Аны юсюнден адамланы талай сорууларына Къабарты-Малкъарда «ЖКХ-да жамауат контрольну регион арасы» деген жамауат организацияны башчысы Руслан Мазлоев жууапла бергенди.

Хорламгъа - къыйын сынауланы юсю бла

Нальчикде 2-чи номерли лицейде «Жылны педагогу -2018» Битеуроссей конкурсну муниципал кезиуюню эсеплери чыгъарылгъандыла.

Сабий поликлиникаланы къолгъа аллыкъдыла

Сабий поликлиникаланы бла бёлюмлени мюлк-техника онгларын игилендирир мурат бла республика тийишли федерал программагъа къошулгъанды. Аны бардырыргъа Россей Федерацияны Правительствосу резерв фондундан он миллиард сом бёлгенди. Андан Къабарты-Малкъаргъа быйыл 71 миллион сом берилликди.

Онеки ёксюзге - фатарладан ачхычла эмда саугъала

Озгъан орта кюн КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда ёксюз эмда къарар адамлары болмай къалгъан сабийлеге фатарладан ачхычла берилгендиле. Бу жол аланы Прохладна, Терк, Урван эмда Лескен районладан онеки адам алгъанды.

Окъуучуланы кёбюсю хакъсыз кружоклагъа жюрюрча

Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа хакъсыз кружоклагъа битеу сабийле жюрюрча онгла къураргъа мурат барды. Бусагъатда ол жетмиш процентден аз-маз атлайды. 

Производствону кенгертирге, тышында да тюкенле ачаргъа умутлудула

Адам улу аякъ кийимни къачандан бери хайырланнганын билген къыйынды. Алай не заманда да аны тынгылы, иссиде, сууукъда да жарарча, кёзге да ариу кёрюнюрча этерге кюрешгендиле. «Чуругъунг тар болса, саулай дуния тар болгъанча кёрюнеди» деп бошдан айтмагъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS