24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Аналаны бла сабийлени саулукъларына - тийишли къайгъырыу

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла ёсюп келген тёлюню, аналыкъны, юйюрню къоруулауну мадарларын сюзгендиле.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Пасха байрам бла алгъышлауу

Бир континентден башхасына – лыжала бла велосипедледе

Россейден бла Франциядан лыжачыланы командасы февральны ал кюнлеринде Кавказны тауларына экспедициягъа чыкъгъан эди. Къауумгъа жети профессионал спортчу киргендиле: эки россейли бла беш французлу. Белгили тау гидле Алексей Шустров бла Константин Заздравных тыш къыралдан къонакъла бла бирге лыжала бла велосипедледе Азербайджандан Грузиягъа, андан а Шимал Кавказгъа ётгендиле.

Гудучула тутулгъандыла эм терсликлерине женгдиргендиле

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясына Хасанияда жашагъан жети адам маллары тас болгъанларыны юслеринден билдиргендиле. Оператив-излеу мадарла  этип бу органны уголовный розыскыны къуллукъчулары полицияны участка уполномоченныйлери бла бирге бу аманлыкъны этгенлерине ишекликде ючеуленни тутхандыла.

Эки жанына да асыулу жолугъуу

Къабарты-Малкъарда УФСИН-ни 3-чю номерли колониясында ата-аналагъа, тутмакъланы башха жууукъларына да ачыкъ эшиклени кюню болгъанды.

Эсеп тенгди, алай а командабыз турнир таблицада кётюрюлгенди

Россейни футболдан биринчилигини 31-чи турунда «Спартак-Нальчик» кеси майданында Москваны «Спартак-2» командасы бла тюбешгенди. Аланы оюнларына къараргъа бир мингнге жууукъ адам жыйылгъан эди.

Жыргъа, ашха да уста Динара

Бир жол редакцияны жумушу бла Кёнделен элде Доттуланы Ахматны атын жюрютген школгъа барама. Анда малкъар тилни бла литератураны окъутуугъа жораланнган конкурс бара эди. Дерследе да олтуруп, хар затны да кёргенибизден сора бизни окъуу юйню жыйылыула бардырылыучу залына ашырадыла - эришиуню бир кесеги анда ётгенди. Ол концерт программа бла бошалады.

«Кесими жеримде не зат тындыраллыкъма, къолай жанына нени тюрлендираллыкъма деп ойларгъа борчлубуз къайсыбыз да»

Нальчик шахардан ингилиз тилден устаз, фахмулу таулу къыз Элжорукъланы Заира «Ачыкъ дуния» («ОРЕN WORLD») деген программаны чеклеринде Америкада он кюн тургъанды. Битеу Россейден жиберилген заявкалагъа къаралгъандан сора ары барыргъа бешеулен сайланнгандыла, аладан бири бизни къыз болгъанды.
- Заира, «Ачыкъ дуния» деген программаны юсюнден  айтсанг эди.

«Врач усталыкъны сайлагъан жашауу тынч болмазлыгъын ангыласа игиди»

14 апрель - Уголовный-толтуруучу системада медицина службаны кюнюдю. Аны бла байламлы КъМР-де ФСИН-ни 7-чи номерли бёлюмюню баш психиатр-нарколог врачы ич службаны капитаны Ахматланы Хусейинни къызы Жулдуз бла тюбешип, аны ишини, кесини, юйюрюню юсюнден да ушакъ этгенбиз.

Эм ахшылагъа - кубокла, грамотала, саугъала

Бу кюнледе Черек районну Къашхатау элини Маданият юйюнде «Миллетлени араларында келишиулюкню жалчытыу эмда бир бирни ангылап жашау этиу» деген район программагъа тийишлиликде «Бир бирге тёзюмлю болууну тереги» деген ат бла викторина бардырылгъанды. Анга онунчу классланы окъуучулары къатышхандыла. Командаланы хар биринде бешишер адам бар эди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS