24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Билимлерин бла сынауларын бирлешдирир муратда

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы премьер-министрини орунбасары Владимир Болотоковну Сочиде туризм эмда курорт иш къырал университетни ректору Галина Романова бла тюбешиую болгъанды.

Республиканы солуу лагерьлеринде халны къаты контрольда тутаргъа

Май районну Котляревкая станицасында «Казачок» солуу лагерьде тургъан онтёрт сабий больницагъа жетдирилгендиле. Алгъадан ала аш бла ууланнганларына ишеклилик болгъанды. КъМР-ни Башчысы Ю.А.

Къарындаш халкъланы араларында байламлыкъланы мындан ары да айнытыргъа таукелленип сёлешгендиле

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коковну бла Адыгея Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан М.К. Кумпиловну ишчи тюбешиулери болгъанды.

«Инвестируй в Кавказ» деген бизнес-сессиягъа хазырланыу не халда болгъанына эмда аны къуралыулу бардырыуну амалларына къаралгъанды

Нальчикде Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коковну бла Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министрини биринчи орунбасары О.Х. Байсултановну эки жанлы тюбешиулери болгъанды. Аны кезиуюнде «Шимал-Кавказ федерал округну 2025 жылгъа дери айнытыуну» къырал программасыны баш магъаналы регион инвестиция проектлерин толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

Жетишимле баямдыла, болсада ала бла чекленип къалыргъа жарарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков бу кюнледе бардыргъан кенгешде республиканы 2017 жылны биринчи жарымында социал-экономика айныууну эсеплери чыгъарылгъандыла эмда Республиканы, Билимни кюнлерин белгилеу, Къабарты-Малкъар Россейге кеси ыразылыгъы бла къошулгъанлы 460-жыллыгъын байрамлау бла байламлы жумушла сюзюлгендиле.  

Бирикген юйюрде - зауукълукъ, кюлкю

Кёп болмай озгъан «Алтын къол» фестивальгъа юйюрлери бла келгенле да болгъандыла. Бабугентден Османланы Мурадинни бийчеси, сабийлери, туудукълары да анда эдиле. Ала байрамда жырчылагъа тынгылагъандыла, тепсегенлеге къарагъандыла, кёпден бери кёрмей тургъан  шуёхларына, жууукъларына тюбегендиле, жангы адамла бла танышхандыла.

Болжалы озгъан продукция сыйырылгъанды

Жылны аллындан бери республикада малчылыкъны продукциясын сатыу бла кюрешгенлени предприятияларында план эм пландан тышында 52 тинтиу бардырылгъанды. Ол ишлени 80 проценти розница сатыу бардыргъан объектледе ётгендиле. Аны юсюнден Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны сайтында айтылады.

Кечеги къонакъла

Кечеги къонакъла
Хапар
Бекирбий эрттеден бери да малда ишлеген кишиди. Къош ата юйю болуп калгъанды. Тау жайлыкълада къойла кютеди. Бир кюн гелеу сыртда отлатады. Бираздан а тауну ары этегинде кёрюрсе аны.

Ахшы къошумчулукъ

Россейни каратеден биринчилигине хазырланыуну чеклеринде Краснодар крайны Тимашевск шахарында эришиу бардырылгъанды. Ол Следствие органлада къуллукъ этгенлени кюнюне аталып къуралгъанды. Анга Краснодар крайдан бла шахардан, Дондагъы Ростовдан, Сочиден, Ейскден, Къабарты-Малкъардан, Кърымдан жаш спортчула къатышхандыла.

Солтан-Хамитни саугъасы

Бу сиз суратда кёрген Zinger къол машинканы мени ыннамы анасы Къаракъызланы Амырханны къызы Хабийге жууукъ адамы - аты кенг белгили болгъан революционер Къалабекланы Солтан-Хамит - ол Къудайланы Сеит бла бир юйюрлю болгъанында саугъагъа берген эди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS