13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


Жамауатны оюмун толу тергеп

Нальчикни жер-жерли администрациясыны башчысында къуралгъан Жамауат экология советни биринчи жыйылыуу болгъанды. Аны къурауну юсюнден кёп болмай оноу этилген эди.

«Саусуз больницагъа терк жетдирилсе, анга болушургъа онгла кёбейедиле»

Бусагъатда инсульт болуп, больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла да, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Ол аурууну тыяр ючюн не зат этерге керекди? Бу соруудан башлагъанбыз  республикалы клиника больницаны врачы-терапевти Чаналаны Зухура бла ушагъыбызны. 

Юйюр хазналагъа сюймеклик бла

КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну Кёп функциялы жаш тёлю арасы студентлени бла школчуланы араларында тюрлю-тюрлю конкурсла къурагъанлай турады, битеуроссей даражалары болгъанлагъа да тири къатышады. «Мени юйюрюмде эм багъалы зат» деген ат бла бардырылгъан эришиу аладан бириди.

Аскерчилени араларында дунияны эки кере чемпиону

Бир ыйыкъны ичинде Москваны «Игровой» спорт залында аскерчилени араларында спорт тутушуудан (эркин эм грек-рим тутушуу) дунияны 33-чю чемпионаты бардырылгъанды. Анга 22 къыралдан  380-ден аслам спортчу къатышхандыла, аланы ичлеринде Олимпиада оюнланы, Еропаны эм дунияны чемпионлары да болгъандыла.

Гитче каратечиледе - тюрлю-тюрлю майдалла

Карачаевск шахарда каратени киокусинкай тюрлюсюнден, Россейни Жигити Биджиланы Локъманны жашы Солтан-Хамитни хурметине аталып,  Къарачай-Черкесни биринчилиги бардырылгъанды. Анга бизни республикадан Шаркъ единоборстволаны Олимпиадагъа кирмеген тюрлюлеринден юйретген спорт школдан сабийле къатышхандыла. 

Жангы правительствону къаууму къабыл кёрюлгенди

Владимир Путин вице-премьерлени бла министрлени къуллукъларына Дмитрий Медведев кёргюзтген кандидатураланы къабыл кёргенди.  Ала аны юсюнден россейли Президентни Бочаров Ручейде резиденциясында сёлешгендиле. Путин кандидатураланы барысын да  Медведев бла тюнене эрттенликде окъуна сюзгенин айырып айтханды.

Республиканы андан ары айныууну ышаннгылы себеби

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла. Документде республиканы экономикасыны баш магъаналы бёлюмюне инвестицияла не къадар кёп салынырча этиуню амалларын жарашдырыуну мадарлары белгиленедиле.

КъМР-де тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде Къабарты-Малкъарны жеринде тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден эки жанлы келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

«Терекалмаз» Узбекистаннга жерни тешген оборудование жиберип турлукъду

Къабарты-Малкъар Республиканы делегациясы КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри З-Г.А.Губашиевни, Промышленниклени бла предпринимательлени союзуну регион бёлюмюню президенти В.Ш.Хажуевну, «Терекалмаз» АО-ну баш директору А.Б.Тлеужевну къауумунда Узбекистаннга иш бла баргъанды.

Бюджет бузукъсуз толтурулгъанды, къырал борчну кемейтиуню шарт мадарлары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентинде бардырылгъан жамауат тынгылаулада 2017 жылда республиканы баш финанс документи къалай толтурулгъаны сюзюлгенди. Кенгешге депутатла, КъМР-ни Башчысыны Парламентде келечилери, министрле, Контроль-эсеплеучю палатаны бла жамауат организацияланы къуллукъчулары да чакъырылгъан эдиле. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS