02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


«Тау жырны эки къанаты»

Ма аллай ат бла Нальчикде Маданият фондда жаш жырчыланы республикалы конкурсу болгъанды. Аны КъМР-ни Жамауат палатасы, Тиширыуларыны союзу эмда Маданият фонд Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына жоралап къурагъандыла. Анга республиканы хазна къалмай битеу районларындан да жырчыла къатышхандыла.

Къазахстандан, Судандан да келгендиле алимле закийибизге баш урургъа

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде «Художественный опыт Къайсына Кулиева в сохранении российской культурной идентичности» деген ат бла Битеуроссей академиялы илму конференция кесини ишин бардыргъанды.

«Асыл-Суу» икрадан тёрт кере кёп алыр муратлыды

Тырныауузда чабакъла ёсдюрген «Асыл-Суу» предприятияны баш директору Макытланы Ибрагим ТАСС информагентствогъа билдиргеннге кёре, жылны ахырына ала 40-50 килограмм къара икра алыр муратлыдыла. Келир жыл а, быйылны кёрюмдюсюн (150 кг) тёрт кереге чакълы кёбейтип, 600 килограммгъа жетдирирге дейдиле.

Кемчиликле туура этилгендиле, аланы кетериуню мадарлары белгиленнгендиле

Кёп болмай Терк районну администрациясыны башчысы Муаед Дадов суу, газ, коммунал, транспорт инфраструктура бла жалчытыу, къурулуш ишле эмда жерлени хайырланыу бла байламлы кенгеш бардыргъанды, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Усталыкъларында айырмалыла энди Москвагъа чакъырыллыкъдыла

Чекленнген онглары болгъан адамланы араларында бардырылгъан «Амбиликс» конкурс бошалгъанды, аны жабылыуу къууанчлы халда республиканы белгили артистлерини къатышыулары бла ётгенди.

Харкюнлюк партия ишни тирилтирге, съездге бет жарыкълы тюберге

«Единая Россия» политика партияны Баш советини председатели Борис Грызлов бла партияны Генеральный советини секретарыны къуллугъун толтургъан Андрей Турчак 25 октябрьде болгъан тюбешиулеринде харкюнлюк партия ишни эмда  ХVII съездге хазырланыуну борчларын сюзгендиле.

Баш финанс документни сюзюуге тийишли министерствола бла ведомствола да къошуллукъдула

КъМР-ни Парламентини къараууна «Къабарты-Малкъар Республиканы 2018 жылда эмда 2019-2020 жылланы план кезиуюнде бюджетини юсюнден» республикалы законну проекти берилгенди.

Поэтни туугъан кюнюне майдан хазыр боллукъду

Бу кюнледе Нальчикде Къулийланы Къайсынны атын жюрютген проспектде Къурулушчуланы маданият юйюню аллында майданда тапландырыу ишле къыстау барадыла. Закий поэтни эсгертмесине элтген жолчукъла кенгертилгендиле, ала тюрсюнлю плиткала бла айбатландырылгъандыла, фонтан салыннганды, аны тёгерегин тюрсюнлю чыракъла жарытырыкъдыла.

«Бийик усталыкъны, чыдамлылыкъны эмда жигерликни юлгюсюн кёргюзтесиз»

29 октябрь Автомобиль эмда шахар транспортда ишлегенлени кюнюндю. Бу бёлюмде уруннганланы бла аны ветеранларын профессионал байрам бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Instagramны юсю бла алгъышлагъанды.

Къабарты-Малкъар «Лидеры России» Битеуроссей конкурсха къатышырыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коков кадрла политика бла байламлы кенгеш бардыргъанды. Анда ол хунерли эмда умутландыргъан жаш адамланы ачыкълау, аланы власть органлагъа бла управлениягъа кёргюзтюу жаны бла ишни кючлендирирге керек болгъанын энчи чертгенди, аны республиканы социал-экономика борчларын жетишимли толтурууну магъаналы амалларындан бирине санагъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS