12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Жол фондну кёбейтиуню къошакъ мадарлары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы кенг эди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Даражасын окъуучуларыны жетишимлеринде кёреди

Хар инсанны да жашауунда аны юйретген, тюз жолгъа салгъан адамла боладыла. Отарланы Захират да – Кёнделенни тёртюнчю номерли школуну педагогу – кесини къадарында анга усталыкъны сайларгъа, аны жашырынлыкъларына тюшюнюрге болушлукъ эте келгенлеге аслам кере тюбегенди.

КЪАРТЛАДАН ЭС СУРАГЪАН, ЖАШЛАДАН ТОЙ КЪУРАГЪАН

Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны аты «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни жаратылыуу, саулай да къарачай-малкъар тепсеу искусствону жангырыуу, аны андан ары къарап-къарагъынчы айныуу бла къалгъанды эсибизде. Ол хунерли балетмейстер, хореограф, фольклорчу, этнограф эди – барыбызгъа да къарындаш.

Айтыр затла бар эдиле

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни кезиулю жыйылыуунда жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде тамамланнган ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Дагъыда «Телефон эм Интернет хыйлачылыкъны профилактикасы» деген акцияны кезиуюнде полициячылагъа этилген болушлукъ да сюзюлгенди.

Чапыракъланы шууулдагъанлары тынчлыкъ, зауукълукъ берип турурча

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны агъач мюлкюнде ишлерин сюйген, сынамлары болгъан адамла къармашадыла. Биз аладан бири  «Чегем лесничествону» баш агъашчысы Наршауланы Муслим бла учрежденияларыны юсюнден сёлешгенбиз. 

Кеси акъылыбыз бла жашаргъа итинейик

Россейли жырчы Егор Кридни озгъан ыйых кюн концерти ётерге керек эди. Алай халкъны эр кишилерини бир къаууму, ол санда къатыш сермешледен UFC организацияны чемпиону Хабиб Нурмагомедов да, ол артист эм анга ушаш «былхымсызла» аланы туугъан жерлеринде концертле берирге тийишли тюйюлдю деп сюелгендиле.

«Къыралыбызны байрагъы кётюрюлгенде бийлеген сезимле аламатдыла»

Элбрус районда, Шимал Кавказда да Галия Абулькина эм белгили спортчуладан бириди. Жыйырмадан артыкъ жылны ичинде ол сермешлени талай тюрлюсюнде уллу жетишимле болдуралгъанды, жюзден аслам майдал къытханды, аланы асламысы уа алтындандыла. Кубокларыны, дипломларыны бла грамоталарыны да саны жокъду. 

Балагъыз сабий садха бара эсе...

Сабий биринчи  окъуу сынамны школгъа дери билим бериу учрежденияда алады. Аны ючюн къоркъуусуз, ариу халла къурау, законлада белгиленнген жорукъланы толтуруу аны юйретиуге, саулай жашаууна да  себеплик этедиле.

«Ниет байлыгъыбызны, тарыхыбызны жыйып, сакълап, тёлюден тёлюге тапдырыуну бек магъаналы борчха санайма»

Этезланы Фатимат, Элбрус районну тарых музейини директору, бу кюнледе юбилейин белгилейди. Акъ-Суу элде ёсгенди, КъМКъУ-ну орус-малкъар бёлюмюн бошагъанды, комсомолда, культурада да ишлегенди. Баш иеси Хызир бла юч сабий ёсдюргенди.  Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Пенсиячыланы мында хурметлейдиле эмда багъалайдыла

«Каббалккоммунэнерго» Нальчикни уллу  предприятияларындан бирине саналады. Ол шахарчыланы электрокюч бла жалчытады эм ток берген мюлкге ремонт бардырады. Быллай къыйын ишде  аслам пенсиячы уруннганы уа бютюн сейирди.  Биз аладан бири,  техника службаны таматасы - баш инженерни орунбасары Виктор Загазежев бла тюбеп сёлешгенбиз.  

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS