26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


«Восточныйге» энди ток толу жетиширикди

Нальчикде «Восточный» микрорайонда МРСК СК - «Каббалкэнерго» компанияны специалистлери бу кюнледе жангы подстанция орнатхандыла. Аны хайырындан энди ол тийредеги Перинатал араны, ишлене тургъан жангы автовокзалны, мында къураллыкъ жашау журт комплексни эмда башха социал объектлени ток бла ышаннгылы жалчытыргъа боллукъду, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Акъ-Суугъа автобус жюрюрюкдю

Жууукъ кезиуде Акъ-Сууда жашагъанланы 13-чю маршрут бла байламлы жарсыулары ахырысы бла да тауусуллукъдула. Нальчик шахарны администрациясыны транспорт управлениясыны таматасы Алик Небежев айтханнга кёре, маршрут таксиле халкъны ташыуну кереклисича жалчыталмагъанлары себепли къысха заманны ичинде линиягъа автобусла саллыкъдыла. Аланы тендер бардырып сайларыкъдыла.

Производствону кенгертедиле, файданы кёбейтедиле

Май районда «Красная нива» эл мюлк кооперативни юй къанатлылагъа бакъгъан бёлюмюнде жангыртыу ишле тамам этилгендиле: 48 минг жумуртха сыйыннган инкубатор сатып алыннганды, дагъыда эки производстволу мекямгъа ремонт этилгенди. Ишлени асламысын былтыр окъуна этип бошаргъа къолдан келген эди.

Эл мюлк продукция чыгъарыуда алдабыз

Къабарты-Малкъар СКФО-ну регионларыны арасында эм кёп эл мюлк продукция чыгъаргъаны бла алчыгъа саналады. Кавказда не заманда да эл мюлкге аслам эс бурулгъанды. Бютюнда бег а малчылыкъгъа.

Хунерлилеге - насийхат сёзле эм саугъала

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал университетинде фахмулу жаш тёлюню слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасында эмда республикалы эришиуледе хорлагъанланы да саугъалагъандыла.

Пионерлени санына къошулгъанды

19 майда - Пионерияны кюнюнде - Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексни фойеси боюнларында къызыл галстуклары бла жашладан бла къызладан толу эди.  Ол кюн мында республиканы ара шахарыны окъуу учрежденияларыны жаш тёлю организацияларыны биринчи слётлары бардырылгъанды.   

Адепликни бла кертичиликни школу

Комсомолну бла пионер къымылдауну хурметли ветеранлары!
 «Комсомолгъа-100 жыл» деген халкъла аралы къурау комитет эмда «Комсомол юйретгенле – мени Ата журтум» жамауат организацияны ара совети сизни В.И. Ленин атлы Битеусоюз пионер организацияны 95-жыллыгъы бла алгъышлайдыла.

Субботникни ахчасы сабийлеге къоратыллыкъды

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда быйылны биринчи кварталында республикалы бюджет къалай толтурулгъаны сюзюлгенди эмда «КавказВольфрам» акционер общество къурауну юсюнден оноу къабыл кёрюлгенди. Битеу да бирге жыйылыуда 23 бегимни проектине къаралгъанды. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Юг федерал университетде Алим Кешоковну бла Къулийланы Къайсынны хурметлерине мермер къанга орнатхандыла

Юг федерал университетни бийик билим берген школуну Шимал-Кавказ илму арасында 20 майда КъМР-ни халкъ поэтлерине - Дондагъы Ростовну азатлау ючюн сермешлеге къатышхан Алим Кешоковну бла Къулийланы Къайсынны хурметлерине эсгериу мермер къанга салгъандыла. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Правительствосуну къаууму къатышханды.

Регионла аралы байламлыкъланы, огъурлу къоншу халланы мындан ары да кючлендире барыргъа оноулашхандыла

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъарны бла Къарачай-Черкесни Башчылары Юрий Коковну бла Темрезланы Рашитни тюбешиулери болгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS