22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


Туристлеге не жаны бла да болушургъа

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Железноводск шахардан Элбрусну тийресине келген кезиуде ачыгъан туристлеге не жаны бла да болушлукъ этерге буюргъанды. Аладан ючюсю тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла, энтта экеулен къайда болгъанлары белгисизди.

Энчи эс бёлгенигизни эмда республиканы экономика тохташыууну жалчытыу вопрослада себеплигигизни бек багъалайбыз

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков Россейни Правительствосуну Председатели Д.А. Медведевни туугъан кюню бла алгъышлагъанды:
«Хурметли Дмитрий Анатольевич!

Адам эм закон

Ахчаны тёлемей къутулургъа излегенди
Быйыл 31 августда КъМР-ни инсаны, Новороссийск шахарда автовокзалда такси алып, Прохладный шахаргъа келгенди. Алай жерине жетгенлей, жол ючюн хакъны тёлемей (14300 сом), къачып къутулгъанды.

Хорлам къызыу эришиуде алыннганды

Къабарты-Малкъар къырал университетни тишырыу командасыны ызындан эр киши коллективи да республиканы пляж волейболдан чемпионатында хорлагъанды, деп билдиргендиле вузну пресс-службасындан.

Жакону тереклери

Бир-бир эллерибизде ташланы, тереклени окъуна бардыла атлары. Ала бла байламлы хапарла, таурухла бюгюн да халкъны ауузунда жюрюйдюле. Сёз ючюн, Чегем тарында Эл-Тюбюнде, межгитни ёрге жанында, Абустолту деген жерде эки битим ёседи. Бири шапталды, экинчиси уа – сары эрик.

Хатерлиле сабийлени кёзлерин жарытхандыла

Сёзсюз, огъурлу ишле этгенле, керек заманда оюмлу, акъыллы, ариу сёз айта билгенле арабызда, насыпха, кёпдюле. Алайсыз жарамайды, аны барыбыз да ангылайбыз. Бютюнда аллай себеплик, кёз-къулакъ болуу сакъат сабийлеге бек керекди. Инвалидлени обществосу да алагъа къолдан келгенича болушургъа кюрешеди.

Белгисиз тарых бетлени баямлагъан фильм

Бу кюнледе Культура фондда «Мария - русская царица из Кабарды» деген документли фильмни презентациясы болгъанды. Аны Къабарты-Малкъар Россей бла бирлешгенли 460 жыл толгъанына жоралап, НОТР телеканалны директору Владимир Вороков алдыргъанды. Жыйылыугъа тарыхчыла, культураны бла искусствону адамлары келген эдиле.

Греклилени бла малкъарлыланы араларында аслам ушашлыкъ эсленеди

Грецияны бек сейирлик жерлеринден бири – Родос айрыкамды. Мында жангы шахарны къатында орта ёмюрледе ишленнген да барды. Андагъы музей байды, экспонатларын кёрюрге битеу дуниядан адамла келедиле.

Предпринимательлеге къараучула азыракъ келирча

КъМР-де Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижев РФ-ни Президентинде бир атлы институту бла къырал налог служба бардыргъан кенгешге къатышханды. Сёз анда контроль-касса техниканы хайырланыуда жангы жорукълагъа кёчюуню юсюнден баргъанды.

Табийгъат къыйынлыкъладан сакъланыр ючюн, терен тинтиуле бардырыргъа, талай инженер жумушланы тындырыргъа тийишлиди

Саулай къыралыбызда Къабарты-Малкъарда Бахсан ауузунда болгъан табийгъат  къыйынлыкъланы юслеринден билдириулеге сагъайып тынгылагъанбыз. Алгъадан окъуна чертирге тийишлиди, республиканы къуллукъчулары къутхарыу эм излеу ишлени бийик даражада къурагъанларын.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS