24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Къырал жумушланы электрон амал бла толтуруу - ол къайсы жаны бла да игиди

Къабарты-Малкъарда Ич ишле министерствону жууаплылыгъында болгъан къырал  жумушланы электрон амал бла да толтурургъа онг барды. Сёз ючюн, тюрлю-тюрлю справкала алыргъа, машинаны жюрютюрге праволаны жарашдырыргъа, россейли эм тыш къыраллы паспортланы хазырларгъа да боллукъду. КъМР-де МВД-да бу кюнледе болгъан брифингде сёз да аны юсюнден баргъанды.

Къуллукъчу эсенг, адамлагъа тынгыла эмда аланы эшит

Заман бла бирге жашаугъа кёп жангылыкъла кийирилгендиле, аны бла бирге  уа бир-бир ахшы тёреле да кетериле барадыла. Элни турмушу, къайгъылары шахарныкъындан иги да башха болгъанын барыбыз да билебиз.

Таза хауа, экскурсияла, дарманла, ариу тилли юйретиучюле

«Радуга» санаторий Долинскде тереклени, юлкюлени, гюллени араларында орналыпды. Аны кенг арбазында - жомакъланы жигитлерини сыфатларыны ташдан, бетондан ишленнген суратлары, ортада уа беш метр бийикликге ургъан фонтан. Мында саулукълу балачыкъла бла бирге санларында къыяулары болгъанла да турадыла. Алагъа деп тюрлю-тюрлю процедура кабинетле ишлейдиле.

Къууанчны, жарсыуну да эл бла бирге сынай жашайды

Ахметланы Валентина, Буштокъланы Магометни къызы, Кёнделен элни больницасында элли эки жылдан артыкъ ишлегенди. Аны ишчи книжкасында жаланда эки жазыу барды – келгени бла кетгени. Эрттеги ариулугъу, нюрю кетмеген жылыулу бетинде аны тюбеген адамына къууаннганы, ыразы болгъаны туура жазылып турады.

Хар бёлюмде да ёсюу эсленеди

Къабарты-Малкъарда промышленность, аш-азыкъ жарашдырыу, къурулуш эмда сатыу-алыу бёлюмледе быйыл ал беш айны ичинде къаллай тюрлениуле болгъаныны юсюнден къырал статистика службаны республикада бёлюмюню интернет-сайтында толу шартла келтириледиле.

«Артист халкъына керек болгъанын ангыласа, сезсе, энчи учунуу эмда таукеллик бла ишлейди»

Кёплеге жай солуу кезиу болгъанлыкъгъа, чыгъармачылыкъ коллективлени бирлерине ол кюнле бютюн жетишимли, бютюн ишге алланнган сагъатладыла. Бизни ёхтемибиз, жарыкъ умутубуз «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбль да бу кезиуде кёп магъаналы иш тындырыргъа жетишгенди.

Жолланы жамагъанда битум баула хайырланыллыкъдыла

Шимал Кавказда федерал жолланы тапландыргъанда битум баула хайырланылып башларыкъдыла. Аны юсюнден бизге Упрдор «Кавказ» федерал къырал предприятияны пресс-службасындан билдиргендиле. Аны келечисини айтханына кёре, бу инновациялы материалны нефтьни жарашдыргъан россейли предприятияла чыгъаргъандыла.

Бизни жашла къыралны эм къарыулу командаларын озгъандыла

«С.П. Королёв атлы Кубок» ючюн баргъан битеуроссей эришиуледе хорлагъанла Нальчикде саугъаланнгандыла. Ракеталаны юлгюлерин къурашдырыу жаны бла сынаула Урван районда Нарткъаладан узакъ бармай Кахун ёзенде 10-15 июльда бардырылгъан эдиле. Анда бизни жашла биринчи битеукомандалы жер алгъандыла. Ала Москваны, Мурманск областьны, башха шахарланы бла районланы кючлю командаларын озгъандыла.

Кюзлюклени орадыла, къудоруну, картофну жыядыла

Терк районда кюзлюк битимлени, жазлыкъ арпаны, жашил къудоруну эмда картофну жыйыу иш къыстау барады, деп билдиредиле муниципалитетни эл мюлк управлениясындан. Алгъаракълада жауунла тохтамай жаууп тургъанларыны хатасындан сабан ишлени кечирек башларгъа тюшгенди. Ол себепден аграрийле шёндю хар чууакъ кюнню толу хайырланыргъа, мирзеуню да бир бюртюгюн къоймай жыяргъа кюрешедиле.

Республикабызны инвестиция кючюн кётюрюуню магъаналы шарты

Бюгюн «Инвестируй в Кавказ» деген кезиулю бизнес-сессия Къабарты-Малкъар Республикада башланады. Толтуруучу власть органланы эмда регион бизнесни келечилери быллай тюбешиуню бизде бардырыуну магъанасыны юсюнден кеслерини оюмларын айтхандыла:

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS