17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


Экзаменлеге къошулгъан педагогланы къызындырлыкъдыла, сабийлеге бакъгъан махкемелеге онг берликдиле

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде талай министерствону  бла ведомствону  ишлерин сюзгендиле, Правительствону бир-бир  бегимлерин тюрлендиргендиле эмда башха вопрослагъа къарагъандыла. Жыйылыугъа жер-жерли администрацияланы эмда тийишли  ведомстволаны башчылары да къатышхандыла. 

Узакъ ёмюрлюкню тасхаларына тюшюне

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери терен къартлыкъгъа дери жашагъанланы генлерин (ДНК) тинтедиле. Ол  ишни Н.И. Вавилов атлы Битеулю генетика институт (ИОГен) бла келишим къурагъанларындан сора бардырып тебирегендиле. Ала районлада, элледе да болгъандыла.

Сыйлы жолоучулукъгъа - кёллери кётюрюлюп, ахшы къууумла бла

Хаж къылыргъа  баргъанланы биринчи къаууму жолгъа 8 августда Нальчикде ипподромну аллында майдандан атланнганды.

Тынгысыз жюрегин ачыкълай

РФ-ни Художниклерини союзуну келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Ахматланы Леуанны биз барыбыз да фахмулу суратчыныча таныйбыз. Хар искусствогъа табыннган адамныча, аны  жашауунда поэзия да магъаналы жерни алады.

АЧКЁЗЛЕНИ КЪЫЙЫН КЕЗИУЛЕРИ

Аман тёрени бузадыла
Бусагъатда барын тутадыла – министрлени, бизнесменлени, миллет жигитлени окъуна. Гудучулукъ бла улутхачылыкъны керилиую мында болмагъанча уллу эди. Башхасы да сейирди – сунмай тургъанлай халкъ кеси тюз ниетли болургъа таукелди.

Сёлешиуле Туризмни айнытыуда республиканы онгларын не къадар толу хайырланыргъа борч салыннганды

Къытайны Россей Федерацияда Посольствосуну делегациясы республикагъа келип тургъанын алгъаракълада билдиргенбиз.

Башкъараны къоркъуусуз этедиле

Элбрус районда Адыл-Суу къолда 2500 метр бийикликде орналгъан Башкъара кёлге баргъан жолну жангыртхандыла эм  аны  сууу жыйылмай  аз-аздан кетерча этгендиле.  

Мария Кучина – Европаны эм иги атлетчилеринден бири

Женгил атлетиканы европалы ассоциациясындан билдирилгенине кёре, прохладначы спортчу Мария Ласицкене (Кучина) «Европаны эм иги женгил атлетчиси» деген атха кёргюзтюлген спортчуланы санына киргенди. 
2018 жылда ол, Лондонда «Бриллиантовая лигада», 2.04 метрге секирип, биринчи жерни алгъанды. Ары дери да 25-жыллыкъ спортчу Парижде да аллай эсеп бла къытхан эди. 

Пассажирлени сейирлерин эм башха салып

Кёп болмай КъМР-ни инфраструктура эмда цифрли айныу министри Владимир Болотоков пассажир транспорт компанияланы ишлерини юсю бла  кенгеш бардыргъанды.

Жерлешлерибиз – саугъаланнганланы санында

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда билим бериуде, илмуда эмда жаш тёлю политика системада жетишимле болдургъанланы белгилегендиле. Аланы арасында Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери да бардыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS