13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


«Спортну къояргъа тюшгенди, энди продюсерге окъуйма, режиссёр жумушну да бардырама»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле. 

Аны ёзек ышанлары - антына кертичилик, халаллыкъ, шуёхлукъну багъалай билиу

Бу кюнледе «И Долг, и Честь» деген аты бла китап чыкъгъанды.

Патриот ниетде юйретиуню, культурабызны бла тилибизни сакълауну магъаналы борчха санап

Къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд ишин башлагъанлы 15 жыл болгъанды. Аны туугъан кюню 4-чю майда Музыка театрда къууанчлы халда белгиленнгенди. Сюйген организацияларыны къууанчына тамата тёлю, жаш адамла, сабийлери бла ата-анала да жыйылып келгендиле. Байрам ингир а миллет маданиятланы фестивалы бла башланнганды. Миллет маданиятланы 
фестивалы

Сейирлик фикирле бийлейдиле тёгерекни

Нени юсюнден жазадыла, окъуйдула бусагъатда жаш адамла? Аланы къайгъы этдирген, къууандыргъан затла башхаракъдыла. Огъесе алаймы кёрюнеди?

Жюрек оту, халкъына сюймеклиги, аны къууанчы, жарсыуу да поэтни азатлы сёзюнде

Хар не да сабийликден башланады

Жаш тёлюню экстремизм ниетледен не къадар кери тутуу - барыбызны да эм магъаналы жумушуду

КъМР-ни Жамауат палатасында «Шёндюгю жаш тёлю эм экстремизм бла байламлы проблемала» деген темагъа  «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Къырал Думаны депутатлары республикада кёрген затларын жаратхандыла, айырмалы врачланы, устазланы грамотала бла саугъалагъандыла

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа ишчи жумуш бла РФ-ни Къырал Думасыны Урунуу,  социальный политика эм ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечилери келгендиле. Жолоучулукъларыны биринчи кюнюнде парламентарийле республикада социальный магъаналы объектле бла шагъырейленнгендиле.

Салыннган жууаплы борчланы толтурур ючюн, битеу онгларыбызны хайырланып, къарыуубузну аямай кюреширге тийишлиди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков бардыргъан кенгешде Россей Федерацияны Президентини Владимир Путинни быйыл 7 майдан «РФ-ни 2024 жылгъа дери миллет умутларыны эмда стратегиялы борчларыны юсюнден» буйругъун толтурууну юсюнден сёлешиннгенди. Жыйылыугъа Правительствону, министерстволаны эмда ведомстволаны таматалары къатышхан эдиле.

Эрмитаж эллерибизде обаланы тинтеди

Россейни Къырал Эрмитажы къурап, Огъары Куркужинде бла Кичибалыкъда бурун заманланы обаларында эки археология экспедиция тинтиу ишле бардырадыла. Аны юсюнден  айтхылыкъ музейде  Кюнбатыш Европаны бла Сибирьни археология  бёлюмюню таматасыны орунбасары Юрий Пиотровский билдиргенди. Ол айтханнга кёре, Шимал Кавказны  обаларына алимле  не заманда да эс бургъанлай турадыла.

Туугъан жерибизни, маданиятыбызны сюйгенлени, табийгъатыбызны аяргъа итиннгенлени бирикдире

Къабарты-Малкъарны курортла эм туризм министерствосунда Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну жыйылыуу болгъанды. Анда аны 2017-2018 окъуу жыллада ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, айырмалы болгъанланы саугъалагъандыла. Тюбешиуню клубну башчысы Мокъаланы Тенгиз бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS