24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Волонтёр къымылдауну къайгъысын кёрюрге оноулашхандыла

КъМР-ни Парламентини Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла эмда Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетлерини, КъМР-ни Жамауат палатасыны, Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла эм миллетлени ишлери жаны бла Управленияны  башламчылыкълары бла къуралгъан «тёгерек столда» республикада волонтёр ишни айнытыуну мадарлары, онглары э

Сакълыкъ хата келтирмез

Терактланы къоркъууу сакъланнганы бла байламлы Россейни Терроризмге къажау миллет комитетини КъМР-де Оператив штабы республиканы инсанларын къоркъуусузлукъ бла байламлы жорукъланы толтурургъа чакъырады.

Айтхылыкъ боксчу бла бирге

Бабугент элде Саулукълу жашауну ыйыгъы бардырылгъанды. Аны кезиуюнде  къызчыкъланы бла жашчыкъланы араларында «Жарыкъ стартла» да болгъандыла. Спорт оюнланы алагъа «Жаш башчыланы школу» деген кружокну таматасы Къадырланы  Эльвира, боксдан дунияны чемпиону Туменланы Бийберт  къурагъандыла.

Кертиге ушамагъан эсепле

Биринчи турда Бахсанда «Автозапчасть» «Къундетейни» 12:0 эсеп бла хорлагъанды. Бир ыйыкъдан Нальчикде 31-чи номерли школну жалгъан кырдыгы бла майданында экинчи кере да «Автозапчасть», жууапсыз 14 гол уруп, Хасаниядан «Жулдузну» къытханды.

Полициячыладан - хорлагъанлагъа кубокла бла майдалла

Тырныауузну картодромунда аскер-прикладной двоеборьеден эришиуле бардырылгъандыла. Ала Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъанлы 60 жыл болгъанына жораланнгандыла. Аланы Элбрус районда МВД-ны ГИБДД-сыны бёлюмю эм анда жамауат совет къурагъандыла.

Уллу спортха биринчи атламла

Элбрус районда, белгилисича, грек-рим тутушуу спортну башха тюрлюлеринден бегирек айныпды. Уллу жетишимле болдургъан гёжефлени уа мындагъы сабий-жаш тёлю спорт школунда хазырлайдыла.

Россейни чемпионатыны призёрлары

Москва областьны Подольск шахарында каратени киокусинкай тюрлюсюнден Россейни биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Бизни республикадан анга Спорт министерствону шаркъ единоборстволадан сабий-жаш тёлю спорт школуну (директору Черкесланы Заурбек) келечилери къатышхандыла.  

Ана тилибизде диктант нени ачыкълагъанды?

Алгъаракълада къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд билимлерин сынаргъа итиннгенлеге диктант жаздыргъан  эди. Ол Москвада, Нальчикде, Черкесскде, Карачаевскде, Ставропольда  бардырылгъанды. Быллай иш биринчи кере этилгени себепли бу башламчылыкъгъа, студентледен сора да, тюрлю-тюрлю сфералада уруннганла, устазла да къатышхандыла.

Лекциялары да эсден кетмезчадыла, къолу да чемер

Медицина илмуланы кандидаты Акайланы Светлана КъМКъУ-ну медицина факультетинде къыркъ алты жыл патология физиологияны окъутханды. Аны сохталарыны араларында профессорла, илмуланы докторлары, кандидатлары да бардыла. Бюгюнлюкде да, уллу алимле болгъандан сора да, ала преподавательлерини лекциялары бла хайырланнганлай тургъанларын айтадыла.

«Бюгюн бизни баш къайгъырыуубуз - махкемелени ырысхы онгларын игилендириу эмда кадрланы усталыкъларын ёсдюрюу»

Элбрус районну маданият учреждениялары бардыргъан ишлери бла не заманда да республикада, андан тышында да белгили болгъанлай келедиле. Алагъа, школчуладан, жаш тёлюден сора, абаданла да сюйюп жюрюйдюле. Ол а чыгъармачылыкъ бла кюрешген коллективлени къыйматын ёсдюреди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS