26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Бир къырал экзаменнге хазырланыуну эмда аны болдурууну юсюнден баргъанды сёз

Тюнене Правительствону юйюнде Юрий Коков бардыргъан уллу кенгешде Бир къырал экзаменнге хазырланыуну эмда аны бардырыуну юсюнден сёлешиннгенди.

Адам эм закон

Тюз хапар билдиргеннге - 5 миллион сом
КъМР-де Следствие управленияны Нальчикде следствие бёлюмюню къуллукъчулары мурдарлыкъны шагъатларын излейдиле. Ала РФ-ни Уголовный кодексини 167-чи статьясыны 2-чи кесегине (башха адамны ырысхысын жокъ этгени ючюн) эмда 105-чи статьяны 21-чи кесегине (мурдарлыкъ) бузукълукъла этилгенлери бла байламлы уголовный иш ачхандыла.

Хунерлилигини кёп тюрлюлюгю

Бу кюнледе КъМР-ни Миллет музейинде Милана Халилованы «Дерево жизни» деген биринчи энчи кёрмючю къуралгъанды. Жаш художник жыйышдыргъан экспозиция бай эди, анда, тюрлю-тюрлю суратладан сора да, кийизле да болгъандыла. Аланы хар биринде халкъны энчилиги, миллет оюулары кёргюзтюлгендиле.

Жамауатха къоркъуу салгъан ауруу

Отуз беш жылны ичинде ВИЧ-инфекциягъа къажау иш тохтамагъанлай бардырылады. Бу ауруу бюгюнлюкде бек иги тинтилгенледен бириди, жайылыу амаллары барысы да белгилидиле, алай адам улу алыкъа аны хорлаялмайды.

Туугъан жерлерини юсюнден жазмаларына - тийишли багъа

Нальчикде Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны юйюнде «Къонакъбай Кавказ» деген ат бла Битеуроссей краеведениялы турнир-конференция бардырылгъанды. Бу проект «Интеллектуально-творческий потенциал России» деген Миллет билим бериу программаны чеклеринде Илмуланы гитче академиясыны башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Бусагъатдагъы излемлеге келиширча

Кёп болмай «Синдика» къонакъ юйде Шимал Кавказны акушерлерине бла гинекологларына деп «Репродуктивное здоровье семьи» деген регион аралы илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну болушлугъу бла КъМКъУ къурагъанды.

Артист болургъа сюе эсенг, аллай онг чыкъгъанды

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёрлары директор Жангоразланы Мажитни башчылыгъында Черек районну школларында болгъандыла эмда быйыл окъууларын бошай тургъан жашла, къызла бла да тюбешгендиле. Аланы муратлары - артист болургъа сюйгенлени, анга хунерлери болгъанланы сайлауду.  

Жашаууну баш жумушу - фольклорубузну не жаны бла да терен тинтиу

Бу кюнледе Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтда КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, филология илмуланы доктору, белгили фольклорчу Малкъондуланы Хамитни 70-жыллыкъ юбилейин къууанч халда белгилеуню чеклеринде «Фольклор и литература карачаевцев и балкарцев: история, современность, перспективы» деген ат бла «тёгерек стол» къурагъандыла.

Къойчу таягъы бла бирге къалам жюрютген назмучу

Огъары Чегемде туугъан малкъар жазыучу Къудайланы Хамитни жашы Маштайгъа быйыл токъсан жыл толлукъ эди. Аны биринчи назмулары туугъан элинден узакъда жазылгъандыла. Окъуучу да таулу жашны чыгъармачылыкъ ишини юсюнден бек биринчи анда – Къыргъызстанда - билгенди, аны къыргъыз тилде чыкъгъан назмулары бла сюйюп танышханды.

Болжалдан алгъа бошар умутлудула

Белгилисича, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда къурулуш ишле къыстау барадыла. Бюгюнлюкде анда жангыртыу жумушланы иги кесеги бошалгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS