02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Ёмюрлюк чыгъармалары - жол нёгерлерибиз

Дуния башында атлары, тюз да Ата журтча, деменгилили, огъурлу эшитилген поэтле бардыла. Дагъыстан десек – Расул Гамзатов эсибизге тюшеди, Къайсын десек – Малкъар акъылыбызгъа келеди. Алим а – Къабартыны, Мустай – Башкъортну, Давид – Къалмукъну белгилеричадыла. Расул эркелетип былагъа «Гамзатов и Компания» деп да айтханды.

Аны чомартлыгъы жете эди неге да

Мен тюбегенлени, таныгъанланы арасында бек айырмалы, бек айтхылы поэт – Къулийланы Къайсын – бизни арабызда жашагъанды, болмагъанча багъалай да билгенди бу жерни, бу тауланы, къаяланы, ташланы, череклени, алай ёз жаны кибиг’ а, сёзсюз, халкъын кёргенди. Аны билгичлиги, уллу билими бар эди жарсыуланы, тыкъсыуланы иги эте, сау эте, хар бирибизге къууанч, къарыу берген, келтирген.

Жаш фахмулулагъа сакъ эди

Битеудуния адабиятны Къулийланы Шууаны жашы Къайсынны чыгъармачылыгъы болмай кёз аллынга келтирген къыйынды. Ол 20-чы ёмюрде бек кёп кёчюрюлген назмучуладан бири болгъанды. Мен ол ахшы адет мындан ары да сакъланырына ийнанама. Адам улу жашагъан къадарда, Къайсынны поэзиясы да жашарыкъды, не ючюн дегенде аны чыгъармаларына миллет, дин чекле жокъдула: ол-ёмюрлюкдю!

Устазланы кёллерин кётюргенди

Къайсынны биринчи таныгъанымда, мен энди акъылбалыкъ бола келген къызчыкъ эдим. Ол бир талай заманны мени Нальчикде Педагогика институтда окъугъан къарындашым Аппайланы Кязим бла бир фатарда жашап тургъанды. Анам бла ары бир ненча кере баргъанма. Ол заманда уруш аллы жыл эди, Къайсын бир да болмагъанча жарыкъ адам эди, бар ахшы умутлары да алда эдиле аны.

Жан жууукълукълары айырылмазча къаты эди

Къулийланы Къайсын кёп иги адам бла шуёхлукъ жюрютгенди. Художник Кърымшамхалланы Хамзат бла белгили этнограф, краевед Шаханланы Тимур аны бек татлы шуёхлары болгъандыла. Аланы араларында жылыулукъ бюгюн да юлгю болгъанлай къалады. Поэтни юсюнден алгъадан эшитип тургъан Тимур Борисович аны бла къалай танышханыны юсюнден эсгериулеринде былай айтханды:

Халкъыбызны бирлик кючю, азат байрагъы

Ол сёлеше башласа, кюн тие башлай эди, къайда эсе да къарс къагъыла тургъанча, къайгъы да жокъча.Къайсын назму айтханда, къалын туман кетип, бийик къая ачыла эди, шауданны ауазы эшитиле, жашау иги бола. Назмуларын а, къайда да, таулагъа айланып айта эди.

Аталыкъ насыпны сынау

«Жомакълары «эртте-эртте...» деп башлана эдиле»

Таулада жаратылгъан, бийикликлеге таукеллендирген проект

2015 жылны 1 ноябринде КъМАССР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, Россей Федерацияны да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 98 жыл толгъанына аталып Огъары Чегемде Эл-Тюбюнде «Къайсыннга жюз атлам» деген мемориал эсгертме къууанч халда ачылгъанды. 350-метрлик хунада 100 мермер ташда закийни назмулары жазылгъандыла.

Поэзия бла музыка – эки акъ къанатлы

Уллу поэтни поэзиясы кеси музыкача эшитиледи. Баям, аны оюмларыны теренлигин эслеген жырчыла ол затны хайырланмай болалмагъандыла. Къайсынны чыгъармаларына кёре жазылгъан жырланы, романсланы саны жокъду. Аланы къайсысы да бизге татлы эшитиледи.

Кёп жыл озса да, бизни арабыздады

Кёп миллетлени, къыралланы айтхылыкъ, белгили суратчылары, композиторлары, артистлери, жазыу ишни усталары, къалай эсе да, энчи, айырма кёзден къарагъандыла, багъалагъандыла тауларыбызны закий, акъылман жашын, назмучусун.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS