19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

06.02.2018, 11:19 - Новости

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды.

05.02.2018, 11:15 - Новости

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

05.02.2018, 11:14 - Новости

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Последнее


Тамата классланы окъуучулары ана тилден дерслени сайларгъа эркиндиле

Интернетде Къабарты-Малкъарда школлада ана тилни бла адабиятны дерслерин азайтадыла, къабарты эм малкъар тиллеге юйренирге чекле салынадыла деген хапарла кенг жайылгъандыла. Аны бла байламлы республиканы прокуратурасындан бу жаны бла федерал излемлени ангылатырларын тилегенбиз.

Гитче шахарланы энчиликлерин бузмай айнытыргъа

Кёп болмай Москва областьны Коломна шахарында  федерал эм регион къырал къуллукъчула къатышып форум ётгенди. Анда сёз гитче шахарланы бла эллени айнытыуну юсюнден баргъанды. Жыйылыуда Тырныаууз, Бахсан эм Прохладна шахар округланы администрацияларыны башчылары Жаппуланы Руслан, Хачим Мамхегов эм Игорь Тараев да болгъандыла.

Бусагъатдагъы халны сакълар эмда игилендирир ючюн туристлени шёндюгю сурамларына келиширге тийишлиди

Былтыр 30 декабрьден быйыл 8 январьгъа дери къысха кезиуде Минги тауну тийресинде къуру Азауда  40,5 мингнге жууукъ адам солугъандыла. Ол а былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 17 процентге асламды. «Чегет» къонакъ юйде бардырылгъан жангыртыуланы хайырындан а Чегетге солургъа келгенлени саны 3 процентге ёсгенди.

Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай тынчайыргъа уа сылтаула аздыла

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосунда республиканы шахарларында бла эллеринде санитар болумну тинтиу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда былтырны тёртюнчю кварталында ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Кенгешге министерствону тийишли бёлюмлерини таматалары, жер-жерли администрацияланы келечилери да къатышхандыла.

Жангы ахчала къаллайладыла

Белгилисича, бизни къыралда былтыр жангы 200 эм 2000-сомлукъ къагъыт ахчала жюрюп тебирегендиле. Ала башхалагъа хазна ушамайдыла, кеслерини да энчиликлери  кёпдюле.

Хар кимге да хатер этиу - жюрегини излемиди

Бюгюнлюкде заман да ёзгере, аслам къыйматха кёз къарам да тюрлене баргъанлыкъгъа, тёгерекде тиширыу биригиуле кеслерини ишлерин тохтатмай, жамауатдан ыразылыкъ табадыла. Зольск районну Хабаз элини аллай совети да ол сандады, аны кесине да Ахматланы Аминат (халкъ а аны Люба деп таныйды) башчылыкъ этеди. Андан сора да, Жер-жерли самоуправленияны советини депутатыды.

Окъутууда алчы амалланы тири хайырлана

Тырныауузну алтынчы номерли орта школуну башланнган классларыны устазы Орусланы Марина бу ишге Ставропольну къырал университетинде педагог усталыкъны алгъанындан сора келгенди. Бюгюнлюкде аны стажы жыйырма жылдан атлагъанды.

Волейболчу къызла да элни атын иги бла айтдырадыла

Бабугент элде тиширыу волейбол командаланы араларында жыл сайын бардырылгъан тёрели турнир озгъанды. Аны Черек районну спорткомитети хазырлагъан эди.

Властьны регион органларыны бла Росгвардияны араларында байламлыкъланы кючлендире барыуну амаллары сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини федерал службасыны директоруну биринчи орунбасары -  РФ-ни миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующиси генерал-полковник Сергей  Меликов бла тюбешгенди.

Сёлешиуню баш темасы – къоркъуусузлукъну жалчытыу

Тюнене Пятигорскда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS