19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Чынтты патриотланы ёсдюрюуню неден да багъалыгъа санай

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде, сабийлени, жаш тёлюню Ата журтларын сюерге, аны къорууларгъа юйретирге «Орлёнок», «Зарница» къырал даражалы аскер оюнла къурала эдиле. Аллай биринчи оюнлагъа бизни республикадан Кенжеде жыйырманчы  номерли школну 9-чу классыны окъуучулары да къатышхан эдиле.

Аламгъа эмда кёп илму жангычылыкълагъа жолну ачхан таулу академик

Аламны тинтиу Жерде жашагъанлагъа кёп тюрлю онгла береди. Ол санда саулукъ сакълауда, къоркъуусузлукъну жалчытыуда, промышленностьда, башха сфералада да. Сёз ючюн, дуния къудуретни жашырынлыкъларын ачыкълау планетабызны астероидледен сакълауну амалларын табаргъа  болушханды.  

ЕГЭ-ден къоркъур кереклиси жокъду

Черек районну администрациясыны мекямыны  аллында майданда «Хорламгъа  жюз балл» деген битеуроссей акция бардырылгъанды. Ол школчуланы  ЕГЭ-ден  къоркъургъа керек болмагъанына тюшюндюрюр эмда аны жетишимли берир ючюн не этерге кереклисин ангылатыр мурат бла къуралгъан эди.

Къадарны ариу саугъасы

Былтыр хабазчыла Байрамукъланы Жантемир бла Келимат бир юйюр къурап жашагъанлы жыйырма бла беш жыл толгъанды. Ала айтханнга кёре, ол кезиу кёзге бир кюнча кёрюннгенди. Къадар да къууандырыр ючюн къалмагъанды: беш сабийни ата-анасыдыла. Тиширыу «Материнская слава» майдал бла саугъаланнганды. 
Атамы тилеги 

«Жолгъа буюрулгъан сумкам къачан да хаппа-хазырды»

Хар инсанны да жашауунда бир ниети болмай амалы жокъду. Анга жетишир ючюн а, адам кесин къолгъа алып, жолгъа чыгъаргъа керекди. Он жыл чакълы республикалы телевиденияда оператор болуп ишлеп тургъан Холамханланы Хасанны да аллай бир мураты бар эди - Россейни ара телеканалында кесин сынаргъа.

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганы ючюн жууапха тартылгъанды

316-чы номерли аскер прокуратураны башламчылыгъы бла бардырылгъан тинтиуледен сора алгъыннгы аскерчи къуллугъун оздуруп хайырланнганы ючюн жууапха тартылып, къыралгъа салгъан къоранчны къайтаргъанды. 

Насыпны тутуругъу - сюймеклик бла жарашыулукъ

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Отарланы Хызыр бла протоиерей Валентин Бобылев Нальчик шахарда  колледжлени бир къауумуну  студентлери  бла «Призвание» окъуу юйде тюбешгендиле.  Аны республикада Президент грантланы фондуна тийишлиликде «Патриот»  жамауат организация «Этнокультура - путь к взаимопониманию» деген  проектге  кёре къурагъанды. 

Жаш музыкантла классика чыгъармаланы сокъгъандыла

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту къурап  эки кюнню ичинде духовой  инструментледе согъуу эмда дауурбас уруу жаны бла  «Дух Кавказа»  регионла аралы ачыкъ конкурс экинчи кере бардырылгъанды.

КъМР-ни Башчысыны посланиясында салыннган борчланы толтурууну планы къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда  жыйырмагъа жууукъ соруу  сюзюлгенди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Тюзлюк бла бардырылгъан конкуренция - экономикабызны айнытыуну ахшы себеби

Бу кюнледе Кремльде Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни башчылыгъында Къырал Советни жыйылыуу болгъанды. Анда «РФ-ни субъектлерини къыралда конкуренцияны айнытыуда баш магъаналы борчлары» сюзюлгендиле. Анга КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS