22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


Аламат эмда таукел кюреш

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков кесини Instagram страницасында  Европаны дзюдодан биринчилигинде алтын майдал алгъан Муртаз Шериевни алгъышлагъанды.

Сёлешиуню баш темасы - эл мюлк кооперацияланы къурау

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары, эл мюлк министри Сергей Говоровну башчылыгъында Анзорейде эл мюлк кооперацияланы къурау эм жерлени игилендириу жаны бла кенгеш бардырылгъанды, деп билдиредиле Лескен районну администрациясыны пресс-службасындан.  

Спорт къыралланы бла континентлени бирикдиреди, ёсюп келген тёлюню жетишимлеге, хорламлагъа кёллендиреди

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады. Эр кишилени бла тиширыуланы араларында тюрлю-тюрлю ауурлукълада бек кючлюле сайланнганлары бла бирге команда эришиуле да барадыла.

Аты айтылгъан журналистни къыйматлы дерси

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде белгили журналист, жазыучу, «Российская газетаны» халкъла аралы информация бёлюмюню редакторуну орунбасары Максим Макарычев эмда аны коллегасы редакцияны филиалыны таматасы Галина Адерехина тарых, филология эм журналистика бёлюмледе окъугъан студентле бла тюбешгенди.   

Хакъсыз онлайн билим бериу программа

«Жюзкюнлюк воркаут» билим бериу программаны кюз арты кесеги 23  сентябрьде башланырыкъды. Аны кезиуюнде жаланда орамлада спорт майданланы хайырланып кесинги тап халгъа къалай келтирирге боллугъуну юсюнден сёз барлыкъды.

Жунчумагъандыла, терк болушхандыла

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда управлениясыны башчысы полицияны полковниги Геграланы Маратны атына Карашаев атлы орамда жашагъанладан ыспас письмо келгенди. Ала Управленияны участка уполномоченныйлерине 77-жыллыкъ эр кишиге болушханлары ючюн жюрек ыразылыкъларын билдирип жазгъандыла.

Чамы-кюлкюсю, тепсеулери...оюмлары бла да бай оюн

Бу кюнледе Башкъортостанны Мустай Карим атлы Миллет жаш тёлю театры бизни республикабызгъа келгенди. Ала Нальчикде Музыка театрда Ч. Айтматовну, Ф. Булаковну чыгъармаларына кёре салыннган, «Чиполлино» жомакъны мурдорунда труппа кеси къурагъан постановкаланы кёргюзтюрюкдю. Къонакъла бери «Уллу гастрольла.

Коллективни жаратып, кеталмай къалгъанды

Шауаланы Юсюпню къызы Назиля Нальчикде жашайды. Пятигорскда лингвистика университетни бошагъандан сора келген эди ол Чегем райондагъы республикалы психоневрология интернатха. Кеси уа башха жерде алгъан усталыгъыма кёре иш тапсам, кетерме деген акъылда эди.

«Шауурдатха келсем, дунияда сезилмеген хауа бла солуйма, къарыу алама»

Бизни адамларыбыз уллу шахарлада ишлеген жерлеринде бек фахмулулагъа саналгъанларын билген окъуна этмейбиз. Кесибизни гитче дуниячыгъыбыздан чыгъалмай, болгъан затыбызгъа да багъа бералмай. Алай, шукур, чексиз дуниягъа жолла ачхан, космос бла байлагъан хунерли инсанларыбыз бардыла. Аладан бири бусагъатда Санкт-Петербургда жашагъан художник Уяналаны Асланды. Ол абстракционистди.     

Бийик, субай наратла тёгерекге къууатлыкъ жаядыла

Элбрус аламат тау-лыжа курортча дуниягъа эрттеден бери да белгилиди. Бу жерлеге энчи ариулукъ берген, адамны кёзюн къууандыргъан шартладан бири уа нарат агъачладыла. Аланы ариу ийислери кёплеге дарманлыкъ этеди. Мында тёрт жюзге жууукъ терек бла кёкен ёседи.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS