12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


КЪОНАКЪЛА

Мени Окъоу деп бир чегемли нёгерим барды. Аны къатыны Баблина Басхан ауузунданды. Ала, Нальчикни уллу орамында жангы фатар алып, ашап-жашап турадыла. Эркегырыу кеси да уллу къуллукъгъа кирип ишлейди.

Россейни Президенти Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа Казбек Коковха буюргъанды

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин ишчи тюбешиуню чегинде  Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа анга буюргъанын билдиргенди.

«Арабызны бузуп айырыргъа кюрешгенле бизни бютюн бирлешдиргендиле»

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде биринчи курсчула эм студент актив бла тёрели тюбешиуню чеклеринде Юрий Коков жаш тёлю бла диалог халда ушакълашханды.

Повестканы магъаналы сорууу - инсанланфы учуз эм качестволу жашау журтла бла жалчытыу

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда республиканы къырал финансларын игилендириу жаны бла программа къабыл кёрюлгенди, Къабарты-Малкъарны бла Беларусь Республиканы правительстволарыны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимни проектине къаралгъанды. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. 

Жаш адамланы хунерлерин ачыкъларгъа, усталыкъларын кётюрюрге алланып

Тюнене Нальчикде гуманитар-техникалы колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукълары бла байламлы чекленленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионал даражалы чемпионаты къууанчлы халда ачылгъанды.

«Биз энди шуёхлабыз, къарындашлабыз»

Бир ыйыкъны ичинде сегиз жаш «Къонакъбайлыкъ-2018» жаш тёлю проектге къатыша, республиканы башха-башха шахарларында, районларында тенгшилерини юйлерине барып тургъандыла. Бу жолгъу проектни ачылыуу эсде къалырча республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Мурат Карданов аны «Акрополь» юйде бардырыуну дурус кёрген эди.

«Ишибизни юйюр бла къаты байламлыкъда къураргъа итинебиз»

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Мектепге дери окъутуугъа да энчи эс бурула башлагъанды.

Баш борчлары - не болумда да апчымазлыкъ жаш адамланы ёсдюрюу

Сентябрьни жыйырма алтынчысындан башлап, эки кюнню ичинде инвалидлени эмда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионал даражалы чемпионаты боллукъду.

Эл унутмайды Кязимни

Шыкъыда Мечиланы Кязимни Юй-музейин тап халгъа келтириу жаны бла талай иш тамамланырыкъды. Бызынгы элни администрациясыны башчысы Чочайланы Зуфар айтханнга кёре, анда урунурукъ жашла белгиленнгендиле, аланы ары элтирик машинала, улолагъа  къуюллукъ  жау-отлукъ материалла, башха керекле да хазырдыла. 

Оюмлу устаз, фахмулу жазыучу, арый билмеген жарыкъландырыучу

Басхан ауузуну Гирхожан эли игилени туугъан жериди. Анда Отарланы Аубекирни жашы Саид туугъанлы быйыл 115 жыл болады. Ол жете башлагъан заманнга тюшген эдиле жангы умут туудургъан Октябрь революцияны хапарлары, ишлери да. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS