26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Бир бирни жууугъуракъ таныгъан - ол хайырлыды

КъМР-ни Жамауат палатасыны Жаш тёлю советини келечилери бу кюнледе Ингушетияда бардырылгъан «Таргим-2017» деген халкъла аралы форумгъа къатышхандыла.
Ол жыл сайын ётеди. Быйыл аны темасы миллет эм битеудуния экономиканы проблемалары эди. Анга политикле, россей эм тыш къыраллы бизнесменле, алимле эм асламлы информация органланы келечилери къатышхандыла.

Къууаныу, ёхтемлениу, жангы бийикликле тежеу

Эверестге эки кере ёрлеген, КъМР-ни Альпинизм, спорт туризм эм къаялагъа ёрлеу жаны бла федерациясыны президенти Ёлмезланы Абдул-Халим бу кюнледе Непалдан къайтханды. Ол анда КъМР-ни халкъ поэти Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына жоралап Мера таугъа (6476 м) чыкъгъанды.

Айырмалылагъа – дипломла эм саугъала

Окъуу жылны аягъында «Жылны устазы» деген конкурсну бардырыу ахшы тёреге  айланнганды. Быйыл аны республикалы кезиуюне онюч педагог къатышханды. Аланы санында уа Быллым элни битеулю билим берген школуну башланнган классларында окъутхан Къудайланы Индира да барды.

Къабарты-Малкъарда эллиден артыкъ инвестиция проект толтурулады неда хазырланыла турады

«Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Республиканы жеринде 50-ден артыкъ уллу инвестиция проект жашауда бардырылады неда къолгъа алыныргъа хазыр этиле турады. Ала экономиканы тюрлю-тюрлю бёлюмлери бла байламлыдыла, ол санда химия промышленность, аш-азыкъ, энергетика, транспорт, связь, эл мюлк, туризм бла.

Энчи сакъланнган табийгъат эсгертмелени чеклерин белгилерге кереклисин айтхандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде депутатла «КъМР-де энчи сакъланнган жерлени юсюнден» закон къалай толтурулгъанын сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Къазахстандан майдалла бла къайтхандыла

17-18-чи майда Къазахстанда эркин тутушуудан спортну ветеранлары А. Зулкашевни бла У. Молдабековну хурметлерине халкъла аралы турнир болгъанды. Эришиуле 2000-2004 жыллада туугъан жашланы араларында баргъандыла. Анга Огъары Малкъарны, Къашхатауну эм Хасанияны спорт школларыны келечилери да къатышхандыла.

Сау къал, харфлыкъ!

Хасанияны 16-чы номерли орта школуну биринчи классларыны окъуучулары орус эм малкъар тилден харфлыкъларына: «Сау къал», - дегендиле. Анга аталгъан къууанчлы ингирге ата-анала, школгъа жангы окъуу жылда барлыкъ жашчыкъла бла къызчыкъла да чакъырылгъан эдиле.

«Автозапчасть» эм бирсиле…

Кёп болмай Бахсанда сегизинчи турну кезиуюнде биринчи жерлеге чыкъгъан командала - «Автозапчасть» бла «Нарт» - тюбешгендиле. Турнир таблицада къауумла бирге жууукъ тургъанлыкъгъа, аланы къарыулары да бирчады дерча тюйюлдю. Къараучуланы кёбюсю башха болумну сакълагъанлыкъгъа,  къонакъбайла уллу эсеп бла хорлагъандыла.

Билмей тургъанлай бир зат болуп къалмазча

МРСК СК-«Каббалкэнерго» компанияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, энергетикле жайда от тюшюу жаны бла къоркъуулу кезиуге тынгылы хазырланнгандыла. Аны бла байламлы программа жик-жиги бла тамам этилгенди, электрокюч мюлкню бу жаны бла онгларын кючлендириу ишле да эбине жетдирилгендиле. Компанияны тийишли комиссиясыны келечилери тийреледе, мюлкледе эм мекямлада болумну сюзгендиле.

Балала жомакъны бек жаратхандыла

Озгъан орта кюн Нальчикде, Къырал концерт залда Къулийланы Къайсын атлы малкъар драма театр Елена Хабибулинаны чыгъармасына кёре жаш режиссёр Мызыланы Аубекир салгъан «Насыпны чархы» деген спектакль кёргюзтюлгенди. Анга къараргъа шахарны 27-чи номерли орта школуну эмда Вольный Ауулдагъы психоневрология интернатда тургъан сабийле келген эдиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS