24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Чыгъармаларын, огъурлулугъун да игилик бла сагъыннгандыла

Республиканы жамауаты озгъан ыйыкъда белгили къабартылы жазыучу, драматург, Къабарты-Малкъарны искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Аскерби Шортанов туугъанлы 100 жыл толгъанын белгилегенди. А. Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театр быллай жылы тюбешиулени сыйлы жериди.

«Тинтиуле кёргюзтгеннге кёре, къарачайлыла бла малкъарлыла дюгерлилеге бегирек жууукъдула»

Жангы технологияла айный баргъаны бла байламлы дунияда сейир болумланы, озгъан ёмюрледе адамланы къалай жашагъанларын да билирге амал чыгъады. Ол ишде себеплик этген илмуладан бири уа генетикады. Бюгюнлюкде республикабызда этногеномика бла кюрешген Жаубермезланы Муратды.

Ачыкъ эмда къызыннган сёлешиу

«Заманны» къуллукъчулары жылны кезиуюнде окъуучула бла жолугъа, ушакъ эте турадыла. Бютюнда жазылыу кампанияны кезиулеринде. Аллай иш озгъан ыйыкъда Долинскде сегизинчи номерли школда бардырылгъанды. Анда журналистле Шауаланы Разият бла Османланы Хыйса, устазла, тамата классланы школчулары бла жолугъуп, газетни юсюнден хапар айтхандыла.

Чабакъ ферманы биринчи атламлары окъуна хайыр келтирип башлагъандыла

Тырныаууз шахарны эски кёлюню мурдорунда къуралгъан чабакъ ферма кесини уллулугъу бла сейир этдиреди. Келир заманда бу комплекс бизни суу жаныуар этден сора, икра бла да жалчытып турлукъду.

Табийгъатны сакълау, туугъан жеринги сакълауду

Табийгъатха ие кёзден къарамай, биз кеси кесибизге хата салабыз. Белгили совет педагог В.А. Сухомлинский аны юсюнден былай жазгъанды: «Къудурет деген - айырылмазлыкъ бир сау затды. Анда жарашыулукъ, келишиулюк, бир бири бла байламлыкъ, бир бирге кёре болуу да бардыла. Ол жашау берген кючдю, аны ёзегиди. Адам бла да ол юзюлмезлик байламлыкъдады.

«Бюгюннгю жашау бир угъай, эки, юч тыш къыраллы тиллени билиуню излейди»

Арт кезиуде жаш тёлю, къабыргъасын жашаугъа жарашдыра, аны бла бирге уа тутхан ишлеринде юлгюлю да болгъанлары ахшы ышанды. Нальчикде «Альбион» лингвистика ара ачылгъанлы алай кёп заман озмагъан эсе да, бери кёпле жюрюйдюле. Биз, аны директорларындан бири Мисирланы Фатимагъа тюбеп, школну ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.
- Фатима, «Альбионну» ачылыу жолу неден башланнганды?

Жер-жерли самоуправленияны жетишимлери эм кемчиликлери Баксанёнок элни юлгюсюнде

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуу Баксанёнок элде бардырылгъанды. Анда «комитетни сагъатыны» чеклеринде депутатла 2003 жылда 6 октябрьде къабыл кёрюлген «РФ-де жер-жерли самоуправленияны ишин къурауну битеулю принциплерини юслеринден» 131-ФЗ номерли Федерал законну жашауда бардырыуну энчиликлери» деген вопрос бу элни юлгюсюнде сюзюлгенди.

Терроризмни бла дин экстремизмни ниетлерине къажау кюрешни амаллары сюзюлгендиле

Ставропольда Россейни Къоркъуусузлукъ Советини Секретары Н.П. Патрушев  РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси О.Е. Белавенцев эмда  федерал округга кирген регионланы башчылары, федерал министерстволаны бла ведомстволаны келечилери бла бирге терроризмни бла дин экстремизмни ниетлерине къажау кюрешни амалларын сюзгенди. Кенгешге Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А.

Файдасын букъдургъанды, бюджетге налогла тёлемей къойгъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары «Прохладненский ремонт механика завод» акционер обществону алгъыннгы генеральный директоруна аманлыкъ бла байламлы иш ачхандыла.

Беккиланы Тамерлан - Россейни чемпиону

Бизни жерлешибиз Беккиланы Тамерлан алгъаракълада «Тамбов» баскетбол клубха кёчюп, аны къауумунда ойнап башлагъан эди. Бу кюнледе уа Россейни экинчи дивизионуну Суперлигасыны чемпионаты бардырылгъанды. Анда айтылгъан команда хорлагъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS