13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


Барыбызны да кёлюбюз кёк бла тенг болду

Саратов шахарда Л.В.Собинов атлы къырал консерваторияда таулу композитор Малкъандуланы Ахматны «Минги тау» чыгъармасыны премьерасы болгъанды. Бу симфония таулуланы музыка тарыхында биринчиди.  «Глинка, музыканы халкъ къурайды биз а жаланда аранжировка этебиз, дегенди. Ала керти сёзледиле. Къарачайлыланы бла малкъарлыланы музыка хазналары чексиз байды», - дейди Ахмат.  

Аны жазыуу – туугъан жерини эмда адамлагъа къуллукъ этиу

Быйыл миллетибизни игилеринден бири Къудайланы Нохну жашы Хасаннга жюз жыл боллукъ эди. Таныгъанланы айтыуларына кёре, ол адамлыгъы, батырлыгъы, халаллыгъы да болгъан чынтты таулу киши эди.

Сакъсызлыкъны кетерирге итине

Прохладна районну  жол патруль службасында къуллукъ этгенле,  водительле эмда автотранспорт предприятияда ишлегенле бла келишип, жамауат транспортну арт мияласына энчи билдириуле бла къагъытчыкъла  жабышдырадыла. Ол аны ызындан келген машинаны водители улоу тохтагъан  эмда светофорла болгъан жерледе жолну ётген адамлагъа сакъ болургъа кереклисин   эсгертеди.

Студентле - «Лукойл» компанияда сынам аллыкъдыла

 «Лукойл-Энергосети» компанияны Запад-Сибирьде регион управлениясында производстволу бёлюмню башчысы Сибагатулин Рустэм Рафаисович бу кюнледе Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетинде къонакъда болгъанды. Аны кезиуюнде ол вуз бла байламлыкъла къурауну юсюнден сёлешгенди.

Сабийлеге - кече жылтырагъан тамгъала, водительлеге - эсгертиу письмола

Жай каникулла башланнгандыла. Энди школчуланы бош заманлары кёбюрекди. Аланы бир къауумлары лагерьлеге, турист базалагъа, санаторийлеге барып солурукъдула, башхалары уа, юйлеринде къалып,  орамлагъа чыгъып, скутерледе, велосипедледе учарыкъдыла, топ ойнарыкъдыла. 

Жер жюзюнде сый, даража, тин байлыкъ дегенча ангыламла сакъланнган къадарда, поэтни аты, чыгъармалары да жашап турлукъдула

4 июньда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсынны эсгеребиз. Ол арабыздан кетгенли быйыл 33 жыл болады, алай ол  бушуу кюнюбюз бла байламлы Къулий улуну атын жюрютген орамда эсгертмесине асламла, аланы араларында сабийле, уллайгъанла да, келедиле, назмула окъуйдула, эсгериу хапарла айтадыла.  

Эл мюлк кооперацияны ёсюуюне не чырмайды?

КъМР-ни Жамауат палатасында алгъаракълада бардырылгъан жыйылыуда республикада эл мюлк кооперация бюгюнлюкге не халда болгъаныны эмда аны айнытыу онгларыны юслеринден сёлешиннгенди.

Муниципалитетлени таматаларыны жигерликлери, жууаплылыкълары эмда мажарымлылыкълары бюгюн бек изленедиле

КъМР-ни Парламентини Законодательство, къырал къурулуш эм жер-жерли самоуправление жаны бла комитети кесини кезиулю жыйылыуун  Черек районну Бабугент элинде ётдюргенди. Анда сёз «РФ-де жер-жерли самоуправленияны къурану битеулю принциплерини юсюнден» 131-чи номерли Федерал закон бу элни юлгюсюнде жашауда къалай толтурулгъаныны юсюнден баргъанды. 

Пушкинни юсю бла биз кесибизни, къыралыбызны, дунияны ачыкълайбыз

Александр Сергеевич Пушкин, орус халкъны, битеу дунияны да белгили назмучусу, туугъанлы эки ёмюрден артыкъ ётген эсе да, аны жазгъанларына сейир кёпден-кёп бола барады. Аны туугъан кюню россей поэзияны энчи байрамына саналады. Поэтни эсгере, уллу къыралыбызны не узакъ этегинде да окъуучула аны эсгертмесине барадыла, назмуларын окъуйдула, гюлле саладыла. 

Фольклористика айный барады, алай тинтиллик затла уа алыкъа асламдыла

Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтда алгъаракъда «Къарачай-малкъар фольклористика 21 ёмюрде: жетишимлери, бюгюннгю болуму эм айныу жоллары» деген ат бла «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны къураугъа сагъынылгъан махкемени администрациясы, къарачай-малкъар, адыг фольклорланы секторларыны алимлери къыйын салгъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS