24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Бек кючлюлени сайларыкъдыла

Шабат кюн «Спартак» стадионда Кавказ миллетлени маданият эм спорт фестивальларыны муниципал кезиую бардырыллыкъды. Ол кюн анда аны республикалы кесегине Нальчикни атындан къатышырыкъланы сайларыкъдыла.

Альпинист таудан кетгенди, тиширыу а суугъа жыгъылгъанды

Черек районда Кюннюм Межерги таудан бараз кюн эрттенликде Ригадан келген турист 3900 метрден кетип ёлгенди. Аны юсюнден РФ-ни МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасы билдиргенди.

Эки жерлешибиз дунияны чемпионатына къатышырыкъдыла

Россейни дзюдодан жыйымдыкъ командасыны баш менеджери Эцио Гамба дунияны чемпионатына къатышырыкъ командабызгъа кимле киргенлерин ачыкъ этгенди, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан. Аланы санында Къабарты-Малкъардан да эки спортчу барды.

Керти собрчуланы атлары айтылгъанды

Росгвардияны Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясында «Эльбрус» СОБР–да къуллукъ этгенлени араларында бек игилени сайлар мурат бла жыл сайын бардырылыучу конкурс бошалгъанды. Юч кюнню ичинде баргъан эришиулеге бу энчи отрядда къуллукъ этген къыркъ адам къатышханды. Ала кючлерин, къарыуларын, ангылауларын, теркликлерин да сынагъандыла.

Профессионал оюн кёргюзтгендиле

Россейде ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда Управлениясыны 1-чи номерли колониясыны арбазында майданда футболдан эришиуле болгъандыла. Тутмакъда тургъанладан къуралгъан команда «Ансар» бла тюбешгенди.

Жигитлиги ючюн - ыразылыкъ къагъыт

Бу кюнледе РФ-ни МВД-сыны «Урван» муниципалитетле аралы бёлюмюнде КъМР-де От тюшюуге къажау къырал службасыны профилактика жаны бла къауумуну башчысы Буранов ич службаны капитаны Алим Апажиховну отну ёчюлтгенде кёргюзтген кишилиги ючюн Ыразылыкъ письмо бла саугъалагъанды.

«Эрттенликде» сабийлеге сейирликди, зауукълуду

Нальчикде Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны республикалы юйюнде «Эрттенлик» деген ат бла кюндюзгю лагерь къуралгъанды. Ол экинчи жыл ишлейди. Биринчи смени бу кюнледе бошалгъанды. Анда эки жюзден артыкъ жаш бла къыз солугъандыла. Ала Нальчикден 2-8 классланы окъуучулары эдиле.

Алтын къоллу Жаннет

Бызынгы элден Аттоланы Жаннет, Атабийланы Сулейманны къызы, къолдан усталадан бириди. Ол гыранчалагъа накъышла салып, чачакъла тюйреп, алай ариу этеди, къарап турурса. Аны баш, къол ауларына сурам уллуду. «Ала бла чыкъгъан келинле насыплы боладыла», - дейдиле аны эллилери.

Бусагъатдагъы технологияла, жумушланы бийик качествосу, келгенлеге керти къайгъырыу

Къабарты-Малкъарны ара шахары-Нальчикде – «ЛЕНАР»-ны тарыхы 1997 жылда академик Святослав Николаевич Фёдоровну огъурлу сёзлеринден эм аны кесини къатышыуу бла башланнганды. Ол бизни къыралда биринчи энчи медицина махкемеди. Анда кёзлеринден къыйналгъан адамлагъа, ала къайсы жыл санда болгъанлыкъгъа да, проблемаларын кетерирча болушлукъ жыйымдыкъ халда, бек бийик даражада этиледи.

Табийгъатыбыз илхамландырады аны жырларгъа

Уяналаны Алийни Элбрус районда таныйдыла, биледиле, республикада да белгилиди аты. Аны ариу ёнюн жерлешлери, ёз журтубузну къонакълары да жаратадыла.
Андан сора да, ол кёп халкъла аралы фестивальлагъа да къатышады. Ауазы бла айырмалы инсан малкъар халкъ жырланы айтыргъа сюеди. Къараучулагъа аланы байрамлада, концертледе саугъалагъанлай турады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS