12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Жюрегингде сен кюнню жюрюте эдинг

Назмучума деп сен бир заманда да айтмагъанса. Адабият жолунгу  уа къанатлы сёзле бла, жыр бла, назму бла башлагъанса.  Баям, таулу болгъанынг себепли. «Назму жазмагъан малкъарлы къайда?! – деучю эдинг. – Аллай, сыйдамланнган тил бла айтылгъанлары ючюн къалгъандыла эсде эрттегили таурухла – нартла. Жерибиз бийикге ёсгенча, оюмларыбыз да бийикге элтедиле бизни».  

Къыйын жумушланы тийишли тындыргъанды

Озгъан ыйыкъда «Жылны юйретиучюсю – 2018» Битеуроссей конкурсну регион кезиую байрам халда бошалгъанды. Эсгерте кетейик, анга республиканы хар районундан да бирер келечи, башхача айтханда уа, кеслеринде биринчи жерле алгъанла къатышхандыла. Эришиу юч кюнню ичинде эки тургъа бёлюнюп бардырылгъанды. Жюрини оноууна тийишлиликде аны финалына уа жетеулен чыкъгъан эдиле.

Юйюрню сакъларгъа алланып

Нальчик шахарда «Намыс»  реабилитация араны «Истоки» деген проекти  Россей Федерацияны Президентини сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченныйини  башламчылыгъы бла бардырылгъан  «Вектор «Детство-2018»  деген конкурсда  бек кючлю жюз проектни санына киргенди. 

Огъурлулукъ

Хаталы хатерлик

Сыртлада бичен ишлеген не заманда да къыйын, керекли жумушду. Аны себепли шахарда, аны тёгерегинде элледе тургъанла жууукъларына амалларына кёре болушлукъ этип болгъандыла. Харун да тау этегинде жашагъан анасыны къарындашы Солтаннга болушургъа келди. 

Бирге ишлеу эки регионнга да файда келтирир деп умутландырады

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди. Аны къауумунда саулукъ сакълау, инвестицияла, экономиканы айнытыу жаны бла жууаплы къуллукъчула, Сатыу-алыу палатаны келечилери, бизнесменле да бар эдиле.

Ахшыны эл эсде тутады, багъалайды

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды. Жарсыугъа, тилчиликни зараны жетип,  тутмакъгъа да тюшгенди. Андан ишчи фронтха да къатышханды.

Тарыхыбызны унутдурмазгъа, культурабызны, иги адетлерибизни эмда чемерлигибизни сакълаугъа бла айнытыугъа алландыргъан аламат амал

Ыйых кюн Огъары Малкъарда къарачай-малкъар халкъны адет-тёрелерин сакълаугъа бурулгъан «Нарт оюнла» фестиваль бардырылгъанды. Анга республиканы эллеринден, Къарачай-Черкесден да жамауат къатышханды. Ары келгенлени асламы жаш адамла болгъанлары уа бютюнда магъаналыды. 
Юбилейни аллында 

Бийикликге, ариулукъгъа итиниу таркъайырыкъ тюйюлдю

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы китапханада уруннганла къабарты-малкъар поэтле, жазыучула бла тюбешиуле терк-терк къурайдыла.  Бу кюнледе анда Культура министерствону маданиятда эм искусствода ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрюу программасыны чеклеринде назмучу Болатланы Юруслан бла тюбешиу болгъанды.

Сейирлик эмда хайырлы эришиуле

Нальчикде гуманитар-техникалы колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионал даражалы чемпионаты къууанчлы халда жабылгъанды. Быйыл анга он тюрлю компетенцияда 63 специалист, студент эм окъуучу къатышханды.

Эркинликлерини юсюнден - гитчеликден

Россейни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнде, битеу башха субъектледеча, «Пенсия билимни бирикдирилген кюню» бардырылгъанды. Аны чеклеринде окъуучула фондну жер-жерли управленияларында къонакъда болгъандыла, алагъа экскурсияла къуралгъандыла, махкемени иши бла шагъырейлендиргендиле.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS