22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


Гражданланы праволарыны ышаннгылы сакълаучулары

Элбрус районда Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социальный къоруулау ара адамла аслам жокълагъан учрежденияладан бириди. Мында урунуу, иш бла жалчытыу жаны бла жумушланы тамамлайдыла, энчи категориялылагъа социал болушлукъ тапдырадыла. Бусагъатда районда 93 предприятие бла организация ишлейди, алада он мингден артыкъ адам къармашады. Аланы ючден экиси бла байламлыкъ жюрютюрча келишим этилгенди.

Газ ючюн борчланы жапмай амал жокъду

Кёп болмай Бахсан районну администрациясыны башчысы Рустам Канаметов муниципалитетде хайырланылгъан табийгъат газ ючюн борчну жабаргъа кереклиси бла байламлы оператив кенгеш бардыргъанды.

эс бёлюп тынгылагъанды

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясыны башчысы полицияны полковниги Геграланы Марат шахарны инсанларыны тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды. Приёмгъа Управленияны бёлюмюню башчысы Сергей Карпенко эмда Жамауат советни таматасыны орунбасары Хазратали Хамирзов да къатышхандыла.

Жангыртыу жумушланы качествосуна багъа жамауат бичерикди

«Единая Россия» политика партияны «Городская среда» проектини чеклеринде кёп къатлы юйлени арбазлары къалай тапландырылгъанларына жамауат контрольну тамамлау жаны бла памятка чыгъарылгъанды. Аны юсюнден РФ-ни Къырал Думасыны депутаты, партия проектни жашауда бардырыргъа жууаплы Александр Васильев айтханды, деп билдиргендиле бизге партияны пресс-службасындан.

Табийгъат къыйынлыкъланы тыяр ючюн, керекли ишлени алгъадан тамамлауну эм башха салыргъа алланып

Республиканы Башчысы РФ-ни Правительствосуну Председателине быйылны август айында Къабарты-Малкъарда ырхы тюшюрген хатаны юсюнден айтханды. Андан сора да, быллай болумла келлик заманда жерлерин тапмазча не этерге кереклиси бла байламлы вопросла да сюзюлгендиле.
Стенограммадан:

«Жетишимлени мурдору - кеси кесинге ийнаныу, арымай-талмай кюрешиу эмда низам»

Амина Жаман АБШ-да жетишимли ишлеген къабартылы къызды. Ол голливуд киноиндустрияны стандартларын андан ары айнытыргъа онгу болгъан аты айтылгъан режиссёрду. Аны оюм эте билген хунери энчиди, кенгди, чыгъармачылыкъ онглары уллудула, ол кеси да тутхан ишинде жангы жетишимле болдурлугъуна ийнаннганладанды.

Къайда жашасала да, ана тилни, культураны, ата-бабаларыбызны миллет энчиликлерин сакълаугъа тийишли магъана бере

20 сентябрьде КъМР-де Адыглыланы (черкеслилени) кюню белгиленеди. Бу байрамны республиканы жамауатын, башха къыраллада жашагъанланы бирикдириуде, миллет культураны бла адет-тёрелени сакълауда магъанасыны юсюнден «Адыгэ хасэ» жамауат организацияны башчысы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэ айтады:

Халкъны бирикдирген, тамблагъа таукел къаратхан байрам

Тюнене Музыка театрда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюн къууанч халда белгилегендиле.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Адыглыланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлауу
Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Жюрегимден сизни Адыглыланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлайма!

Уллуну-гитчени да ауур атлетикагъа сейирлерин къозгъагъан тренер

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди. Анда жарау этгенле, къатышхан эришиулеринде алчыланы санына къошула, атларын дайым айтдыргъанлай турадыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS