26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Нальчикде жолланы тап халгъа келтириуню юсюнден баргъанды сёз

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Къауданны кюйдюрген хаталыды

Жаз башы келгени бла жер-жерледе от тюшер деген къоркъуу бютюнда уллу болады. Кир-кипчикни, къауданны кюйдюрюп туруу, тийишли жорукъланы сансыз этиу игиликге келтирлик тюйюлдю. Сёз ючюн, быллай хата-палахланы кёбюсюню сылтауу адамланы жууапсызлыкъларындады.  

«Дарманла бла багъыугъа психологияны онгларын да тири къошабыз»

Акъылбалыкъ болмагъанланы араларында кёп иш бардырылады. Жарсыугъа, алкоголизм бла наркомания бусагъатда кенг жайылгъан аурууладыла. Аладан жаланда специалистлени болушлукълары бла къутулургъа боллукъду. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Нальчикде «Наркология диспансер» къырал бюджет учрежденияда, насыпха, аллай специалистле бардыла.

Тюрлю-тюрлю амалла бла жамауатны эсин тартхандыла

«Марш парков» Россейде бла къоншу къыраллада табийгъатны энчи сакъланнган жерлерине тутхучлулукъ этиу жаны бла бардырылгъан халкъла аралы акцияды.  Аны магъанасы энчи тийреле бла байламлы пробемалагъа власть органланы, журналистлени, бизнесни эм саулай да жамауатны эсин буруудады.

Къудуретибизни аламатлыгъы - назмулада эм видеоклипде

Быйыл Россейде Экологияны жылыча бардырылады. Анга жораланып Быллым элде орта школну окъуучулары, устазлары, сабий садха жюрюген къызчыкълары, жашчыкълары да къатышып, байрам къуралгъанды. Аны сагъынылгъан махкемени тамата юйретиучюсю Афашокъланы Залина бардыргъанды. Ол эм алгъа сёзюн Къайсынны къудуретни тамашалыгъына аталгъан назмулары бла башлагъанды.

Милицияны подполковниги

Заман дегенинг алай терк барады, бирде айла бир ыйыкъча ётедиле. Хар кезиуню уа кеси жигитлери: урунууда, башха бёлюмледе алчыла. Заман озгъанлыкъгъа, аланы ахшы ишлери уа эсден кетмейдиле.
Бу хапарымы жигити аллай адамладан бириди. Ол алгъын Нальчикде Ленин атлы РОВД-да къырал автоинспекциягъа башчылыкъ этип тургъан Жекеланы Гыттыуну жашы Мухаммадияды.

Жашауну терен ангылагъан, тюзлюкню излеген, кертиге табыннган къалам къарындашым

Чегем, Чегем ауузу - алгъа бу сёзлени магъаналарын алай кёп адам биле да болмаз эди. Артда уа ала кенг белгили болуп, кеслери да бир ариу, поэтикалы халда эшитилинип башлагъандыла. Нек дегенде Ата журтуна, ёз жерине аламат назмулары бла махтау салгъан, аны даражасын тау бийикликлеге  дери кётюрген Къулийланы Къайсынны аты бла ёмюрлеге байланыпдыла.

Славян жазыуну кюню кёп миллетлени келечилерин бирге жыйгъанды

Тюнене, Славян жазыуну эмда культураны кюнюне жораланып, Нальчикни Тепсеу залында уллу байрам болгъанды. Мында Май, Прохладна районланы келечилери  къолдан усталаны ишлерини, бурун заманладан къалгъан юй адырланы кёрмючюн къурагъандыла. Столлада уа бёрекле, татлы гыржынла, башха ашарыкъла да  кёп эдиле.

«Къагъанакълагъа тансыкъ болуп, ючюнчю, тёртюнчю сабий тапханланы саны иги да ёсгенди»

Бу кюнледе мен ЗАГС-ны Нальчик шахарда бёлюмюню таматасы Валентина Шериевагъа тюбеп, кёп затны юсюнден ушакъ этгенме. Аны бла окъуучуланы да шагъырей этерге сюеме.
-Валентина Борисовна, мындан иги да алгъа ёлгенлени саны туугъанладан эсе  аслам болуп, ол шарт жарсытханлай тургъанды, бусагъатда ол жаны бла хал къалайды?

Къачан да, къайсы бёлюмде да - ал сатырда

Бу кюнледе Къашхатауну маданият юйюне районну ветеранлары кёп санда жыйылгъан эдиле. Ала организациялары къуралгъанлы 30-жыллыгъын къууанчлы халда белгилегендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS