19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Гёжефлерибиз - кючлюлени сатырында

Грек-рим тутушуудан эм магъаналы халкъла аралы эришиулени – Европаны эм дунияны чемпионатларыны – аллында Башкъортостанны  Октябрьский шахарында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 51 субъектинден  21 жыллары  толмагъан 367 гёжеф къатышхандыла. 

Чюгюндюрчюле

Бу суратдагъыланы юслерине - башларына, тизгинлерине къарасанг, ишге угъай, тойгъа келген сунарса. Ала уа барысы да чюгюндюрчюледиле. Бир къаууму немислиле, къалгъанлары уа таулуладыла. Ала танг жарыгъы бла  бахчагъа баргъандыла, битимлени жукъартхандыла, артда бир ненча кере чагъа этгендиле. Кюзде уа  тирлик жыйгъандыла.

Волонтёр къымылдау кесин ахшы жаны бла танытханды

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Республикада добровольческий (волонтёр) къымылдауну айнытыу» деген ат бла ведомствола аралы  жыйылыу бардырылгъанды.

Жангы жырла, терк тепсеуле, спекталькден юзюкv

Озгъан орта кюн, КъМР-ни сыйлы артисткасы  Мамайланы Фатимат бла Газаланы Махмут къурап,  «Тау той» деген уллу концерт ётгенди. Ол Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланнганды. Анга режиссёрлукъну да Фатимат кеси этгенди. 

Онглары чекленнген сабийлени окъутууларын игилендириуню себеби

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында СКФО-ну тьюторланы хазырлауну школуну эсеплери къууанчлы халда чыгъарылгъандыла. 
Мында устазла чекленнген онглары болгъан сабийлеге билим берирча амаллагъа юйреннгендиле. Ол программаны КъМР-ни социальный сфераны жангыртыу арасы сакъатлагъа болушлукъ этген «Возрождение» жамауат организацияны тилеги бла хазырлагъанды. 

Гуданаланы Борис - Россейни художествола академиясыны сыйлы келечиси

Тырныауузчу художник Гуданаланы Долматны жашы Борис Россейни художествола академиясыны сыйлы членине айырылгъанды. Ол айтылгъан махкемени президиумуну бу кюнледе баргъан кезиулю жыйылыуунда анга академик белгилени – мантия бла дипломну къууанчлы халда Художествола академиясыны президенти, СССР-ни эм РФ-ни халкъ художниги Зураб Церетели бергенди. 

Бёлюмню ёсер амаллары асламдыла, аланы толу хайырланыргъа тийишлиди

КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуну коллегиясында аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле. Жыйылыугъа республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Владимир Болотоков,  министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы келечилери да къатышхандыла.

Экотуризмге энчи акъыл бёлюрге кереклисин айтхандыла

КъМР-ни Парламентини спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда туроператорланы ишлери сюзюлгенди эмда Къабарты-Малкъаргъа келген къонакъланы санын ёсдюрюуню мадарлары изленнгендиле.

Журналистиканы ветеранлары оноулашхандыла

Озгъан байрым кюн КъМР-ни Журналистлерини союзунда ветеран советни къаууму бла тюбешиу болгъанды. Аны башчысы Татьяна Ульянова быйыл РФ-ни журналист сообществосуну юбилейи болгъанын, ол кесини 100-жыллыкъ байрамын белгилеригин, аны бла байламлы правленде кёп тюрлю-тюрлю жумушла тамамланыллыкъларын да  билдиргенди. 

Журналистиканы ветеранлары оноулашхандыла

Озгъан байрым кюн КъМР-ни Журналистлерини союзунда ветеран советни къаууму бла тюбешиу болгъанды. Аны башчысы Татьяна Ульянова быйыл РФ-ни журналист сообществосуну юбилейи болгъанын, ол кесини 100-жыллыкъ байрамын белгилеригин, аны бла байламлы правленде кёп тюрлю-тюрлю жумушла тамамланыллыкъларын да  билдиргенди. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS