12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Билимлерин кётюргендиле, проектлерин да къоруулагъандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда  халкъ  мюлкню эм къырал  къуллукъну  россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде президент программаны чегинде социал ишге кадрла хазырлау  жаны бла  проектле  къорууланнгандыла. 

ЫРЫСЛА

.Адамны сибиртги бла урса – къаратон къалыр.
.Сибиртгини юсю бла атлагъан гюняхды.
.Атны башына ургъан ырысды.
.Бешикни къурлай тебиретген ырысды.
.Босагъада олтургъан жарлы болур.
.Гитче сабийни юсю бла атласанг, ёсюмю тыйылыр.
.Гыржын ургуланы аякъ тюпге атып малтагъан ырысды.
.Жаз башында уугъа баргъан ырысды.

Ариу къылыгъы, тизгинлилиги, огъурлулугъу бла айырмалы эди

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

Кёп жумушла тамамланнгандыла, алай этиллик ишле энтта асламдыла

Бу кюнледе Урушну, урунууну, Сауутланнган Кючлени эмда право низамны  сакълаучу органланы ветеранларыны  Нальчик шахарда жамауат организациясыны  президиумуну жыйылыуу болгъанды. Ол Акъ-Сууну администрациясында бардырылгъанды. Анга ветеранланы советине киргенледен сора да, элни  сыйлы  акъсакъаллары да къатышхандыла.

Сабий садикледе, къошакъ билим берген учреждениялада жерлени кёбейтиуге - энчи эс

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде РФ-ни Президентини 2012 жылда чыгъарылгъан «О мерах реализации государственной политики в области образования и науки» деген май указын (№599) жашауда бардырыуну ведомствола аралы ишчи къауумуну жыйылыуу болгъанды. Аны къырал кенгешчи Натби Бозиев бардыргъанды.

Туризмни айнытыргъа ахшы онгларыбыз бардыла, жаланда аланы хайырлана билирге керекди

КъМР-ни Жамауат палатасыны советини 33-чю жыйылыуунда регионну  рекреация  жаны бла иши тинтилгенди. Анга толтуруучу власть органланы,  тюрлю-тюрлю  биригиулени келечилери къатышхандыла. 

Мамырлыкъ, келишиулюк сакълансала, закон башчылыкъ этсе, барыбыз да къуралыулу урунсакъ, жалчыталлыкъбыз халкъны ырахатлыгъын бла къолайлыгъын

6 октябрьде КъМР-ни Башчысыны  къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну советини жаны бла советни бирикген жыйылыуун бардыргъанды.

КъМР-ни оноучусу Грозныйни 200-жыллыгъына аталгъан къууанчлагъа къатышханды, анда Къабарты-Малкъарны къошун жокълагъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Грозный шахар къуралгъанлы 200 жыл толгъанына аталгъан къууанчлагъа къатышханды. Шимал Кавказны халкъларыны маданият эмда спорт фестивальларына келгенлени алларында сёлеше, Къабарты-Малкъарны жамауатыны атындан чечен халкъны ол аламат байрам бла жюрегинден къызыу алгъышлагъанды. 

Эки къарындаш республиканы шуёхлукъларын бла байламлыкъларын айнытыуда магъаналы атлам

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

Жангылгъанла азатлыкъда жерлерин табарча

КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуунда тутмакъладан эркин этилгенлени жамауат жашаугъа сингдириуню, алагъа социальный, медицина болушлукъ бериуню  мадарлары сюзюлгендиле. Кенгешни Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ советни секретары Казбек Татуев бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS