22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


Республиканы багъыу бла окъутуу учрежденияларына - жангы улоула

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды. Бюджет ассигнованияла правительствону резерв фондундан бёлюннгендиле.

Школчуланы къоркъуусузлукълары - ал жанында

Кюн сайын автоинспекторла школчула эмда аланы ата-аналары бла юйретиу-ангылатыу дерсле бардырадыла. Биринчи окъуу кюнледе автоинспекторла сабийлени автомобильледе къалай жюрютюрге кереклисини юсюнден айтып ангылатхандыла.

Чыкъгъан тыйгъычлагъа да къарамай

Бусагъатда иш тапхан кимге да къыйынды, бютюнда сакъат адамлагъа. Прохладна районда Урунуу, иш бла жалчытыу эм социальный къоруулау араны башчысы Ольга Лобойко айтханнга кёре, жыйырма бла бир инвалид эсепде турадыла.

Врачны бла саусузну аралары не халдады

Кёп болмай Нальчик шахарны 1-чи номерли клиника больницасында «Врач бла саусуз бир оюмгъа келирча не этерге керекди?» деген темагъа жоралап ачыкъ сёлешиуле болгъандыла. Аны республиканы Врачларыны палатасыны жаш тёлю комитети бла бирге Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультети къурагъанды.     

Аны юсюнден сагъышланыргъа къачан да артыкъ тюйюлдю

19 сентябрьде Къабарты-Малкъарда, Россейни бирси субъектлериндеча, Пенсия билимликни бирикдирилген кюню бардырылгъанды. Аны мураты - жаш адамланы (школчуланы, студентлени) пенсия эм социальный жаны бла ангылауларын ёсдюрюудю, аланы боллукъ пенсиялары тап къуралырча къаллай мадарла этерге кереклисине тюшюндюрюудю.

Жерлешлерибиз – доммакъ призёрла

Россейни дзюдодан чемпионатыны экинчи кюнюнде  бизни республикадан спортчула эки майдал алгъандыла, деп билдиргендиле Спорт министерствону пресс-службасындан. Эришиу Нальчикде «Гладиатор» универсал спорт комплексде бардырылады. Анга битеу къыралдан эм кючлю, сынамлы спортчула къатышадыла, ол санда Къабарты-Малкъардан да.  

Бу хайырлы онгну ычхындырмагъыз

Къабарты-Малкъарда кесеклеге къажау прививкаланы биринчи кезиую башланнганды. Иммунизацияны 313 минг адамгъа, ол санда 120 минг сабийге этерге белгиленеди. Сагъынылгъан уколну этдирир ючюн, инсан жашагъан жеринде поликлиникагъа барыргъа керекди.

Айырмалыланы атлары жылны ахырында айтыллыкъдыла

СКФО-ну медиасферасыны келечилерини «Медиа Кавказ» деген конкурсда къатышыргъа жазылыулары 15 сентябрьде бошалгъанды. Анга къатышыргъа саулай да 357 заявка берилгенди. Аладан 72-си – Ставрополь крайны, 59-су – Къарачай-Черкесни, 55 - Дагъыстан Республиканы, 52-си – Шимал Осетия-Аланияны, 43-сю – Чеченни, 43-сю – Ингушетия Республиканы эмда 24-сю Къабарты-Малкъарны СМИ-лериникиледиле.

Игиликге жораланнган дерсле

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал университетинде аны жаш тёлю политика эм юйретиу жаны бла управлениясы къурап «Миллетле аралы эм динле аралы экстремизмни профилактикасы» деген комплекс программаны чеклеринде бардырылгъан семинар-тренинг ишин башлагъанды. Беш кюнню ичинде анга тюрлю-тюрлю бёлюмледен 1-3 курслада окъугъан студентле къатышырыкъдыла.

Жарыкълыкъ, жютю акъыллылыкъ, мадарлылыкъ

Бу кюнледе Къырал концерт залда КВН-ни театры «Болт» деген оюнну жангы сезонун ачханды. Ала кеслерини чамлары бла къараучуларын ючюнчю жыл къууандырадыла. Къараргъа сюйгенле да кёп болгъандыла, командалагъа да къызыу къарсла бла тюбегендиле.   

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS