24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Абшаланы Магометни китабы халкъла аралы конкурсха къатышады

Профессор Абшаланы Тахирни жашы Магометни «Малкъарны тарыхыны бла культурасыны эсгертмелери» деген китабы миллет географияны, экологияны, Россейни тарых-культура эм табийгъат хазнасыны «Хрустальный компас» биринчи миллет саугъасы ючюн конкурсха къатышады. Ол «Табийгъат эм тарых-культура жаны бла бек иги социально-информация проект» деген номинацияда кёргюзтюлгенди.

Табийгъатда халгъа - тохтаусуз эс бёлюу бла къайгъырыу

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды. Аны председатели Нурали Машуков бек алгъа жыйылгъанланы жангы министр Шауаланы Пагону жашы Илияс бла шагъырейлендиргенди, аны башчылыгъында ведомство тутхан ишин андан ары да жетишимли бардырлыгъына ышаннганын билдиргенди.

Республикада регион окъутуу-музей кластер къураллыкъды

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди. Музей ишни  айнытыу программаны жашауда бардырыуну чегинде федерал маданият арала бла байламлыкъланы, ич эм тышындан келген туризмни андан ары айнытыу, Къабарты-Малкъарда Х.М.

Борчларын бет жарыкълы толтургъанлагъа - алгъышла, саугъала, жырла

21 апрельде битеу къыралда Жер-жерли самоуправленияны кюню белгиленеди. Тюнене Курзалда Нальчикде аны бла байламлы къууанчлы жыйылыу болгъанды, бу органлада ишлегенлеге алгъышлаула айтылгъандыла, саугъала берилгендиле, жарыкъ концерт къуралгъанды.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Жер-жерли самоуправленияны кюню бла алгъышлауу

Жыйымдыкъ командада биринчи

Бангкок шахарда ауур атлетикадан дунияны биринчилигине Къабарты-Малкъар бла Ингуш республикаладан Хас-Магомед Балаев бла Элбрус районну келечиси Хапаланы Магомет къатышхандыла. Ала экиси да 94 килограммгъа дери ауурлукъда эришгендиле.

Хорлагъанла Анапагъа барлыкъдыла

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде «Юность России» физкультура-спорт биригиу боксдан 13-14-жыллыкъланы араларында биринчилик бардыргъанды. Анга къатышып, кеслерин сынаргъа сюйгенлени саны жюзге жете эди.

Алчы командагъа кёз ачдырмагъандыла

Россейни футболдан биринчилигини 32-чи турунда «Спартак-Нальчик» Ленинград областьны «Тосно» командасы бла ойнагъанды. Матч Великий Новгородда "Электрон" стадионда бардырылгъанды, анга къараргъа 1500 адам келгендиле.

Тазалыкъ - ол аламатды!

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни оноуу бла быйыл Экологияны жылыча бардырылады. Къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд да бу кюнледе «Таза шахар» деген эстафетаны ачханды. Аны хайыры бла адамланы туугъан жерибизге сакъ болургъа, жашагъан жерлерин кирсиз тутаргъа чакъыргъандыла.

Билмегенча этип турургъа жарарыкъ тюйюлдю

Россейде ВИЧ- инфекциялары болгъанланы саны бир миллиондан озгъанды. Къабарты-Малкъарда уа бир минг бла беш жюзге жете турады. Россейни Саулукъ сакълау министерствосу болумну эпидемия халда болгъанын чертгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS