22.06.2018, 21:05 - Статьи

Нальчикде ара сатыу-алыу базарда татлы ашарыкъла сатылгъан павильонда отну ким эсе да билип салгъанды.  Тюрлю-тюрлю экспертизаладан сора анда бензинни эмда солярканы ызлары болгъаны ачыкъланнганды.

22.06.2018, 21:05 - Статьи

Тюнене Нальчикде, Уллу Ата журт уруш башланнганлы 77 жыл толгъанына аталып, «Махтаулукъну ёмюрлюк оту» мемориалны къатында  «Свеча памяти»  халкъла аралы патриот акция болгъанды. Танг аласында,  04:00 сагъатда, жаш тёлю жау чыракъла жандырып, аладан  «77» деген  жазыуну  къурагъандыла. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

Бюгюнлюкде футболдан дунияны чемпионатыны экинчи туруну оюнларыны асламысы бошалгъандыла. Анда кёплени мындан ары къадарлары белгили болгъанды. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

КъМР-де МВД-да бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону оператив иши бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

22.06.2018, 21:01 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифровой айныу министр Владимир Болотоковну таматалыгъы бла бардырылгъан кенгешде сёз республикада отлукъну багъасыны юсюнден баргъанды.

22.06.2018, 21:00 - Статьи

Элбрус районда Терс-Къолда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине ишленнген бек бийик тау эсгертмени эмда къарындаш къабырны къатында немислиле СССР-ге чабыууллукъ этгенли 77 жыл толгъанына аталып бушуулу жумушла бардырылгъандыла. 

22.06.2018, 20:59 - Статьи

Озгъан ыйыкъда Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны Гуманитар тинтиулени институтунда «Жазыу тёрелени тагыларында» деген регионла аралы илму-практика конференция баргъанды.  Ол Отарланы Саидни 115-жыллыгъына эм Этезланы Омарны 105-жыллыгъына аталгъанды.

Последнее


Кичи къарындашларына - жылы письмола

Кёп болмай «Россейни кийик табийгъаты: сакъларгъа эм кёрюрге» деген къыйматлы проектни чегинде аны «Жаныуарлагъа письмо» деген регион аралы кезиую  ётгенди. Ол сабийле бла уллула  табийгъатха аяулу кёзден къарарча, аны сакъларгъа эм айныууна себеплик этерча деп бардырылады.

Энчи хаты бла танылгъан художнигибизни суратларына жангыдан тюшюне

Бу кюнледе Нальчикде Политика репрессиялагъа тюшгенлени мемориалында белгили художник, ол искусство бла кюрешген таулуланы биринчилери окъуна Курданланы Валерийни  75-жыллыгъына аталгъан кёрмюч ачылгъанды. Анга къараргъа суратчыны тенглери, эллилери, жууукъ-ахлулары эм ол искусствону сюйгенле келгендиле.

Бирлеге - дипломла, башхалагъа - шагъатлыкъ къагъытла

Бу кюнледе иймам Абу Ханифа  атлы Шимал-Кавказ ислам университетде  вузну 2017 жылда бошагъанлагъа  дипломларын къууанчлы халда бергендиле.

Къайры къарасанг да - законлагъа бузукълукъ

Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахоховну буйругъу бла мэрияны келечилери  муниципалитетде машиналаны жуугъан жерледе  болгъандыла. Анга налог жыйыучу  эм жашау журт-коммунал службаланы ишчилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан. 

Чам, лакъырда, сюймеклик жырла

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр сахна искусствону сюйгенлени  Жантууланы Иссаны  пьесасына кёре «Киеулюк» деген спектакльге чакъырады. 
Оюн 2018 жылны 27 июнюнда Къырал концерт залда (ГКЗ) кёргюзтюлюнюрюкдю.
19:00 сагъатда башланырыкъды.
Соруулары болгъанла бу телефон номерлеге сёлешсинле: 44-22-10; 8-909-490-12-11.

Аты айтылгъан композиторну хурметине

2018 жылны 26 июнюнда Къырал концерт залда  композитор, КъМР-ни искусстволарыны  сыйлы  къуллукъчусу Жеттеланы  Мустафирни жашау эм чыгъармачылыкъ жолуна жораланнган ингир къураллыкъды. 18:30 сагъатда башланырыкъды.
Сорлукълары болгъанла бу телефон номерлеге сёлешсинле: 42-43-13.

 

«Къыйналгъанланы жазыуларын не мадарла бла да женгиллендирирге кюрешебиз»

Кучукланы Антонина, Биджиланы Магометни къызы, Элбрус элде ёсгенди, КъМКъУ-ну медицина факультетин бошап, Медико-социальная экспертиза по КБР федерал казна учрежденияда ишлейди. Ол бюгюн бизни къонагъыбызды. 
– Антонина, сен бу учрежденияны экинчи бюросуну таматасыса. Не бла кюрешесиз?

тынчмыды уста тиш докторну тапхан?

Арт жыллада республикада энчи иели стоматология клиникала терк-терк ачыладыла. Къырал медицинагъа ал бермезге кюрешгенликге, аладан артыкъ иги ишлемейдиле. Сёзсюз, иги врачла бардыла. Алай, хар усталыкъдача, кеслерини жерлеринде болмагъанла да тюбейдиле. Аланы билимсизликлери, хуржунубузну женгил этгенден сора да, саулугъубузгъа заран тюшюредиле. 

Гъайыт намаз, сыйлау, сабий оюнла, эсде къаллыкъ саугъала

Байрым кюн КъМР-ни муслийманлары, битеу дунияда да дин къарындашлары бла бирге исламда бек сыйлы байрамладан бирин – Оразаны белгилегендиле.  

Ипотека - жашау журтланы рыногун айнытыуну къыйматлы себеби

Юй неда фатар къоллу болургъа сюйгенле ипотеканы быйыл асламыракъ алып тебирегендиле. Аны алайлыгъы кредитлени процентлери азыракъ бола баргъаны бла байламлыды. Жашау журтланы рыногунда бюгюнлюкде къаллай амалла жюрюгенлерини эмда анда болумну юсюнден биз Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Хамидби Урусбиев бла ушакъ этгенбиз. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS