24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Жанхотияда маданият юй салынады

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

Арбазла айбатланадыла

Нальчикде быйыл шахар тийрелени тапландырыу жаны бла муниципал программа къолгъа къаты алыннганды. Анда белгиленнген жумушланы тамамларыкъ подряд организацияла бла келишимле да этилгендиле, деп билдиргендиле жер-жерли администрациядан.

Айырмалы студентлеге - энчи стипендияла

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле. Ол а вузланы экономика факультетлерини студентлерини кеслерини да орталыкъ баллары 4,6 эм андан бийик болгъанланы араларында бардырылгъан эди.

Телевидениябыз цифрлиге кёчеди

Къабарты-Малкъарны къырал телевидениясы келир жылдан башлап кече–кюн да ишлеп тебирерикди. Бериуле орус, къабарты эм малкъар тилледе жарашдырыллыкъдыла.
Республиканы Правительствосу жангы оборудованияны сатып алырча къырал заказны жарашдырып тебирегенди. Бу жылны ахырына дери телецентр орналгъан мекямгъа да тынгылы ремонт этилликди.

Минги тау – Россейни эм ариу жерлеринден бири

«Комсомольская правда» газет Россейде хар ким да кёрюрге тийишли болгъан сегиз эм ариу жерни тизмесин къурагъанды. Алай бла аланы санына, тийресинде саулай Европада эм бийик къаясы – Минги тау болгъан Къабарты-Малкъар Республика да киргенди, деп билдиредиле информагентстволадан.

Биз - алчыланы санында

«Политэксперт» федерал басманы информациясына кёре, Россейде талай регионлада производство иги да айнып барады. Быллай ахшы жетишими болгъанланы санына Къабарты-Малкъар Республика да тюшгенди.

Инвесторлагъа къолайлы болумла къалай къуралгъанларыны юсюнден баргъанды сёз

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде РФ-ни субъектлеринде инвестиция болумну Миллет рейтингин къураугъа хазырланыу эм Къабарты-Малкъарда бу халны игилендириуде эм иги сынауланы сингдириу жаны бла правительстволу комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Аны премьер-министрни къуллугъун толтургъан Владимир Болотоков бардыргъанды.

Сакъ жауунладан сора хаталадан къутуладыла

Алгъаракълада къаты жауун жаууп, бир-бир жерледе уа буз да уруп, Терк, Элбрус, Лескен районлагъа уллу хата жетгенди. КъМР-ни Башчысы Юрий Коковну буйругъу бла табийгъат къыйынлыкъ сынагъан жерлеге правительстволу комиссия баргъанды. Сакъ жауунла келтирген хатаны къысха заманны ичинде кетерирге, юйлерине, мюлклерине заран тюшгенлеге да тийишли болушлукъ этерге деп, аллай борч салыннганды.

Консерваланы чыгъарыу дайым ёседи

Бизни къыралда импортну алышындырыу программагъа тийишлиликде Къабарты-Малкъарда тахта кёгетледен этилген консерваланы чыгъарыу производствола да иги айный барадыла. Алай бла быллай предприятияланы бары да быйыл сегиз миллиондан артыкъ условный банка продукция бергендиле.

Федерация Советни Председатели бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков республиканы социал сферасын бла экономикасын айнытыуну баш жолларын сюзгендиле

Федерация Советни Председатели Валентина Матвиенко Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков бла тюбешгенди. Ушакъны кезиуюнде РФ-ни субъектини социал сферасын бла экономикасын айнытыуну баш жоллары сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS