16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

16.08.2018, 11:52 - Статьи

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Последнее


Бары жыйылгъанланы кёллерине жетгендиле

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Тохтамай алда барады

Германияда Берлинни Олимпиада стадионунда континент даражалы чемпионатда прохладначы спортчу Мария Ласицкене (Кучина) биринчи жерни алгъанды. 
Анда дагъыда Европаны XXIV чемпионаты да бардырылгъанды. Анда да ол, 2 метрге секирип, алгъа чыкъгъанды. Бу бийикликге   спортчу тёрт сантиметр къошаргъа кюрешгенди, алай болалмагъанды. 

«Спартак-Нальчик» клубну жангы таматасы

"Спартак-Нальчик" футбол клубну директору Азрет Бишенов къуллугъундан кеси ыразылыгъы бла кетгенди. КъМР-ни спорт министрини буйругъу бла директорну къуллугъун энди Машуков Аслан Владимирович толтурлукъду. Аны юсюнден организацияны энчи сайтында билдириледи.

Айырмалылагъа - алгъыш сёзле, ахшы тежеуле

Европаны эркин тутушуудан биринчилигинде Россейни жыйымдыкъ къаууму битеукоманда зачётда биринчи жерни алгъанды. Аны алай болуруна уа къошумчулукъну бизни республикадан гёжефле Ахмед Шокумов (74кг.) бла Азамат Закуев (92кг.) этгендиле – жашла экиси да алтын майдалла къытхандыла. 

Ачыкъ сёзню кючю бла

МВД-ны Нальчикде Управлениясыны келечилери,  каникулланы  «Жамауат совет бла бирге» деген Битеуроссей акцияны чеклеринде «Вершина»  санаторийде солугъан сабийле бла тюбешгендиле, деп билдиргендиле ведомстводан.

Чапханланы бек кичисине - тёрт, эм абаданына уа - жетмиш жыл

Тиширыуланы Нальчик шахар совети эмда Пенсиячыланы жер-жерли  союзу, Физкультурачыны кюнюне атап, «Кристалл» спорт комплексде эришиуле бардыргъандыла. Алагъа ата-анала сабийлери бла бирге, школчула, студентле, пенсиячыла да къатышхандыла. Бек гитчеге - тёрт, эм абаданнга уа -70 жыл болгъанды.

Регионну айнытыугъа себеплик этерик магъаналы проектлени сюзюуню даражалы майданы

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Пятигорскда Шимал Кавказны жаш тёлюсюню  «Машук-2018» деген тогъузунчу билим бериу форумуну ачылыууна къатышханды. 

Жарашыулукъда, бир ниетликде эмда шуёхлукъда жашагъан къалай игиди!

Озгъан шабат кюн  республикада жашагъан тюрклю-месхетинлиле Май районда жыйылгъандыла. Ала маданият аралары къуралгъанлы онбир жыл толгъанын  белгилерге эмда тарых илмуланы доктору Аккыланы Исмайылны къызы Светлана жазгъан «Турки-месхетинцы в КБР: демографическое и этнокультурное развитие» деген китапны презентациясына къатышыргъа келген эдиле.

Аны къайгъырыуу - уллайгъанланы турмушларын женгиллендириу

Алгъаракълада Битеуроссей конкурс бардырылгъанды. Аны республикалы кесегини «Социал жумушланы тамамлау учрежденияны бёлюмюню эм иги таматасы» деген номинациясында Элбрус районда тийишли бёлюмюню таматасы  Элмурзаланы Лиза хорлагъанды.

Жашау нёгерлени суратларын къараучула бек жаратхандыла

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Ол Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS