Сёлешиуню темасы - къыш сууукълагъа хазырланыу

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёлешиннгенди. Аны ишин республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев бардыргъанды. Жыйылыугъа министерстволаны,  ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы башчылары эмда келечилери къатышхандыла.

Министерствону башчысыны кенгешчиси Борис Балагов республикада хазырланыу ишлени баргъанлары бла шагъырейлендиргенди. Ол айтханыча, тийишли жумушлагъа быйыл битеуда 739 миллион сом бёлюннгенди. Сёз мында жаланда муниципалитетлени угъай, ресурсла бла жалчытхан организацияланы, къырал эм башха учрежденияланы юслеринден барады. Ала бары да ишни тамам этип, паспортларын сентябрьни онбешинчисинде кёргюзтюрге керекдиле. Алай быйыл а тирирек болуп, бу айны биринчисинде окъуна берип бошагъандыла.

Ахчаны хайырланыуну юсюнден айтханда, жер-жерли администрацияла аны кёп къалмай барын да хайырланып бошагъандыла, анга кёре этер ишлерин да ол чекге жетдиргендиле. Предприятияла бла организацияла уа къышха хазырланыу жумушлагъа бёлюннген ахчаны 91 процентине мадар этгендиле.

Къалай-алай болса да, бу кюнлеге 2584 кёп фатарлы юй къышха хазырды, дегенди Балагов. Котельняладан хайырланыуда 389-су барды да, аланы да 96 проценти тап халдады. Мында Нальчик шахар округ иги да артха къалгъанын белгилегенди докладчы. Районла бла башха шахар округла уа ишлерин тынгылы тамамлап бошагъандыла, дегенди. Жылыу бериу сетьледе да болум алайды: артха къалгъан республиканы ара шахарыды. Таза суу бла жалчытыуда чурум жокъду. Коммунал инфраструктураны тозурагъанын ачыкълагъан кёрюмдю 60 процентди. Ол кеси да Россейде орта кёрюмдю чакълы бирди. Хауаны орталыкъ жылыуу бир-бири ызындан баргъан беш кюнню ичинде сегиз градусдан кётюрюлмей турса, юйлеге жылыу бериу башланырыкъды. Аны оноуун муниципалитетле кеслери этерикдиле.

Ызы бла газ эмда электрокюч бла жалчытхан компанияланы келечилери къысха отчётла этгендиле. Къышха хазырланыуну, тийишли жумушлагъа къоранчларын да билдиргендиле. «Газпромгазораспределение Нальчик» компанияны башчысыны орунбасары – тамата инженери Анзор Тутуков айтханнга кёре, ала анга 101 миллион сом хазырлагъандыла, бюгюнлюкге уа 57 миллион сом багъасына мадар этгендиле. Тири къармашып октябрьни биринчисине жумушланы бошаргъа таукелдиле. «Россети» компанияны башчысыны орунбасары Алибек Яганов да ышандыргъанды: ишле графикге кёре барадыла, къыш кезиуде аварияла неда башха чурумла чыкъсала, 23 бригада мычымай жетип мадар этерикдиле.

Нальчик шахар округ башхаланы арасында артха нек къалгъанын мэрни орунбасары Анатолий Тонконог туура этгенди. Ол айтханнга кёре, кемчиликле шахарда жылыу бла жалчытыу жумушну жангы организация къолгъа алгъаны бла байламлыдыла. Къышха хазырланыу ишлеге ахча заманында келмей тургъаны ючюн изленнген оборудованияны эмда материалланы жаланда августну аллында алып башлагъандыла. Аны хатасындан жылыу сетьле – 62 процентге, котельняла уа 57 процентге хазырдыла. Ол организацияны келечиси Залим Озроков аллай кемчиликлени юсюнден толуракъ айтханды, сагъынылгъан инфраструктура эки ыйыкъны ичинде хазыр боллугъуна ышандыргъанды.

Кенгешде муниципалитетлени, Ростехнадзорну келечилери, башхала да сёлешгендиле. Тарифлени тохташдырыуну, ресурсла бла жалчытхан организацияла бла келишимле этиуню, муниципалитетледе котельнялагъа районла кеслери жууаплы болургъа кереклисини юсюнден хапарлагъандыла. Ахырында Муаед Кунижев бар кемчиликлени болжалгъа салмай кетерирге чакъыргъанды эмда тийишли оноула этгенди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: