19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

19.09.2018, 23:46 - Статьи

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

19.09.2018, 23:43 - Статьи

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

19.09.2018, 23:40 - Статьи

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Последнее


Майдалла аслам эдиле

Бу кюнледе эркин тутушуудан талай эришиу бардырылгъанды. Алагъа къатыша, «Хасания», «Къашхатау» бла «Огъары Малкъар» спорт клублада жарау этген жашчыкъла аслам майдал къытхандыла.
Алай бла республиканы 2002-2004 жыллада туугъанланы араларында бардырылгъан биринчилигинде доммакъ майдалланы Биттийланы Расул бла Сарбашланы Таулан алгъандыла.

Тюрлениуле хайырлы болурла деп ышанырчады

Бу кюнледе КъМР-де Ич ишле министерствону Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу инспекциясында бир къауум норма праволу актлагъа тюрлениуле кийирилгенине жораланнган брифинг ётгенди.

Нёгерлерин огъурлу иш бла эсгергендиле

Ишчи борчларын толтургъан кезиуде жоюлгъан полициячыланы эсгериуню кюнюнде РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню къуллукъчулары, аны башчысы Хапаланы Далхатны таматалыгъында, донор акциягъа къатышхандыла. Быллай оноуну полициячыла оператив кенгешде барысы да бирча тюзге санагъандыла.

Ток ючюн тёлерге сюймегенле ансыз къаладыла

Хайырланылгъан электрокюч ючюн эки неда андан кёп айны ичинде тёленмей турса, абонентни юйюне неда мюлкюне баргъан ток кесиледи. «Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл сентябрьде аны бла байламлы 4637 заявка берилген эди. Ол былтырдан эсе минг бла жарымгъа аслам болгъанды. Аланы юсю бла жыйылгъан борчланы ёлчеми 69,7 миллион сомгъа жетгенди.

«Атыбыз тыш къыраллада айтыла башланнганлы, андагъы фестивальлагъа чакъыргъанлай турадыла»

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну билмеген, анда юйреннгенлени аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Ол школ ачылгъанлы беш жылдан аслам болады. Бу проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди.

«Багъасына къарамай, иги бояуну сайлагъыз»

Тиширыуну ариу кекеллерин кёрсек, бек сукъланабыз. Ариу чач адамгъа туугъаны бла берилипми къалады, огъесе къарай билгенни башы жылтырап, билмегенни уа мутхузмуду? Аны таплай тутар ючюн къаллай амалла бла хайырланылыргъа боллукъду? Мен бийик билимли специалист дизайнер-парикмахер Кючмезланы Мадинагъа тюбеп, аны юсюнден бир къауум соруу бергенме.   

Поэтни жашаууну юсюнден кертилик эм ачыкълыкъ бла

Жыйырманчы ёмюрню бек белили поэти Къулийнланы Къайсыннгы 100-жыллыгъына атап республикада, андан тышында да белгили публицистле, жазыучула, китап чыгъарыучула Мария бла Виктор Котляровла бир къауум китап чыгъара турадыла. Ала окъуучулагъа уллу саугъа болгъанлары, аланы эслерин кеслерине бурлукълары сёзсюздю.

Эсгертмелерибизге уллу кёллю болмазгъа

Бу кюнледе КъМР-ни Гуманитар тинтиулени институтунда «Къабарты-Малкъарны жазыучулары эсгертмелени юсюнден» деген ат бла жыйылыу болгъанды. Аны Тарых эм культура эсгертмелени сакълау жаны бла Битеуроссей биригиуню регионал бёлюмюню таматасы, КъМР-ни халкъ поэти Созайланы Ахмат къурагъанды.

Кредит бохчасында – бир миллиард сом

Къабарты-Малкъарда гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге Россельхозбанкны бёлюмю кредитге быйыл 500 миллиондан аслам сом бергенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан. Аны бла бюгюнлюкге банкны кредит бохчасыны ёлчеми бир миллиард сомгъа жетгенди.

«Аяулу поликлиника» саусузлагъа сакъды

Нальчикни юч поликлиникасында «Аяулу поликлиника» деген проект бардырылады. Аны магъанасы технология амалланы толу хайырланып, башха тыйгъычланы да кетерип, саусузгъа заманында эмда качестволу медицина болушлукъ бериргеди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS