13.07.2018, 21:41 - Статьи

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды. 

13.07.2018, 21:40 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Парламентини кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда депутатла федерал законланы проектлерин сюзгендиле. Ол санда пенсия системагъа кийирирге белгиленнген жангычылыкълагъа кеслерини эсгертиулерин этгендиле. Битеу да бирге 14 соруугъа къаралгъанды.

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды. 

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Дунияны футболдан 21-чи чемпионаты ахырына жете келеди. Бюгюнлюкде финалгъа чыкъгъан къыралла белгили болгъандыла. Ала Франция бла Хорватиядыла. 

13.07.2018, 21:38 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетини биология эм геоэкология каефдрасы къурап, Кёчген кёлде комплекс халда илму-тинтиу иш  биринчи кере бардырылгъанды. Экспедициягъа география илмуланы доктору Сергей Шагин башчылыкъ этгенди.

13.07.2018, 21:38 - Статьи

«Эльбрусское кольцо-2018» аскер конкурс бошалгъанды.

13.07.2018, 21:37 - Статьи

Абдуллаланы Мадина Элбрус посёлканы орта школуну башланнган классларыны устазыды. Ол усталыкъны уа Нальчикде алгъыннгы педагогика училищени тауусханындан сора алгъанды. Эм алгъа Огъары Бахсанда кеси окъугъан мектепге къайтып, анда сурат ишлеуден дерсле бергенди.

Последнее


Турнирге келгенлени саны дайым ёседи

Тырныауузда «Геолог» спорт комплексде грек-рим тутушуудан СССР-ни спортдан усталары Байзуллаланы Юсюпню бла Мырзаланы Хызирни хурметлерине жораланнган тёрели турнирни ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 11 регионундан 120 чакълы спортчу къатышадыла.

Адеплиликге адепли болуп юйрет

Бизни халкъыбыз: «Ичген акъылын ичеди», - дегенди. Да алай эсе, юйюне кеф болуп келген киши - ол эси бла келмейди. Алай бла дауур къозгъалады. Тюйюш-уруш башланады, тынчлыкъ къуруйду. Къатыны, анасы,сабийлери тангнга жукъусуз чыгъадыла.

Айырмалыланы атлары айтылгъанды

Къырал концерт залда «Кавказны ауазы» деген алтынчы битеуроссей радиофестивальда хорлагъанла саугъаланнгандыла эм гала–концерт болгъанды. Бу фестиваль Чеченни биринчи президенти, Россейни Жигити Ахмат хажи Кадыровха аталып бардырылады.

Кёп тюрлю, аслам бетли фахму

Алгъаракълада Россейни халкъ устасы, РФ-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси Мокъаланы Владимирни жангы китабы – «Два истока» - чыкъгъанды. Не жаны бла да хунерли адам эндиге дери «Спасение», «Чёрное окно», «Кругами Кроноса», «Боборика», «Сонные воды» деген изданиялары бла белгилиди. Аны жазыучулукъ иши бла толусунлай шагъырейле биледиле аланы арасында назмула, роман, хапарла да болгъанларын.

Не къыйын болумда да тюз амал тапхан, тутхан жолундан таймагъан алим

Россейни Илмула академиясыны член-корреспонденти, физика-математика илмуланы доктору, академик, космонавтиканы мурдорун къураугъа уллу къыйын салгъан алим Энейланы Магометни жашы Тимур бу кюнледе кесини 93-жыллыгъын белгилегенди.

Ишни башы - халны къалай боллугъун билиу, мычымай тийишли мадарла этиу

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий Элбрус районда кенгеш бардыргъанды. Сёз анда алгъаракълада келген ырхы салгъан хата-палахны кетериуню, быйылгъы кюз арты–къыш кезиуге эмда къышда тау лыжала кезиуге хазырланыуну юсюнден баргъанды.

Тёлеулени жыйыу бла - ал сатырда

КъМР-ни Жамауат палатасыны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм ЖКХ жаны бла комиссиясы алгъаракъда Май районда кенгеш бардыргъанды. Жыйылыуда бу муниципалитетде кёп фатарлы юйлени жумушларына къоратылгъан токну багъасы къалай тергелгенини юсюнден айтылгъанды.

Саулукълу жашауну жорукъларын таукел сингдирирге, профилактиканы магъанасын тохтамай ангылатыргъа

КъМР-ни Парламентини пленар жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республикада онкологиядан къыйналгъанлагъа медицина болушлукъ бериуню игилендириуню мадарларын сюзгендиле. Аны юсюнден докладны саулукъ сакълау министрни къуллугъун толтургъан Асанланы Алим этгенди.

Предприятиялагъа финанс жаны бла болушургъа оноулашхандыла

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну юйюнде премьер-министр Мусукланы Алийни корпоратив сетьни департаментини башчысы – ВТБ банкны тамата вице-президенти Руслан Ерёменко бла ишчи тюбешиую болгъанды. Анда АПК предприятиялагъа финанс жаны бла билеклик этиу, ол санда льготалы кредитле, гитче эм орта предпринимательствону субъектлерини инвестиция  проектлери бла байламлы вопросла сюзюлгендиле.

Даражалы организацияланы тири къошулууу - къоркъуусузлукъну жалчытыуну себеби

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Запасдагъы эм резервдеги офицерлени организацияларыны Халкъла аралы консультатив комитетлерини Генеральный секретары Анатолий Кумахов бла тюбешгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS