14.11.2018, 20:16 - Статьи

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транспорт министри Евгений Дитрихни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

14.11.2018, 11:30 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жууапха тартыу системаны иши сюзюлгенди.

14.11.2018, 11:28 - Статьи

«AZIMUT» биригиу Россейде бек уллугъа саналады. Анга шёндю  7 минг къонакъ юй киреди. Аладан бири шабат кюн Нальчикде  ачылгъанды. Ол бюгюнлюкде  даражалыгъы бла Къабарты-Малкъарда биринчи тизмедеди.  Аны битеу да  74 отоуу барды.  Ол жангы излемлеге толусунлай келишеди. 

14.11.2018, 11:27 - Статьи

Белгилисича, бизни къыралда жазыулары болгъан жюзден артыкъ миллет барды. Ана тилибизни, миллет адабиятны сакълар мурат бла 2012 жылдан бери «Россейни маданияты» деген аты бла федерал программа ишлейди. Аны хайырындан эки уллу антология китап чыкъгъанды: «Сабий адабият» эм «Поэзия».

14.11.2018, 11:26 - Статьи

Энди Минги тауну тийресинде жашагъанлагъа эмда ары солургъа келгенлеге къанларына биохимиялы анализ этер ючюн  район аралы больницагъа барып айланмай, ол жумушну Элбрус элни больницасында тамамларгъа боллукъду.

14.11.2018, 11:23 - Статьи

Кърымда каратеден сабийлени, жаш эм абадан спортчуланы араларында къырал даражада  турнир къуралгъанды. Анга Россейни онтёрт регионундан бла Украинадан спортчула къатышхандыла. 

14.11.2018, 11:22 - Статьи

Озгъан ыйыкъны байрым кюнюнде Бабугентде 2-чи  номерли кадет школ-интернатны курсантларыны къаууму – элли эки окъуучу – ант этгендиле.

Последнее


Кемчиликле туура этилгендиле, аланы кетериуню мадарлары белгиленнгендиле

Кёп болмай Терк районну администрациясыны башчысы Муаед Дадов суу, газ, коммунал, транспорт инфраструктура бла жалчытыу, къурулуш ишле эмда жерлени хайырланыу бла байламлы кенгеш бардыргъанды, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Усталыкъларында айырмалыла энди Москвагъа чакъырыллыкъдыла

Чекленнген онглары болгъан адамланы араларында бардырылгъан «Амбиликс» конкурс бошалгъанды, аны жабылыуу къууанчлы халда республиканы белгили артистлерини къатышыулары бла ётгенди.

Харкюнлюк партия ишни тирилтирге, съездге бет жарыкълы тюберге

«Единая Россия» политика партияны Баш советини председатели Борис Грызлов бла партияны Генеральный советини секретарыны къуллугъун толтургъан Андрей Турчак 25 октябрьде болгъан тюбешиулеринде харкюнлюк партия ишни эмда  ХVII съездге хазырланыуну борчларын сюзгендиле.

Баш финанс документни сюзюуге тийишли министерствола бла ведомствола да къошуллукъдула

КъМР-ни Парламентини къараууна «Къабарты-Малкъар Республиканы 2018 жылда эмда 2019-2020 жылланы план кезиуюнде бюджетини юсюнден» республикалы законну проекти берилгенди.

Поэтни туугъан кюнюне майдан хазыр боллукъду

Бу кюнледе Нальчикде Къулийланы Къайсынны атын жюрютген проспектде Къурулушчуланы маданият юйюню аллында майданда тапландырыу ишле къыстау барадыла. Закий поэтни эсгертмесине элтген жолчукъла кенгертилгендиле, ала тюрсюнлю плиткала бла айбатландырылгъандыла, фонтан салыннганды, аны тёгерегин тюрсюнлю чыракъла жарытырыкъдыла.

«Бийик усталыкъны, чыдамлылыкъны эмда жигерликни юлгюсюн кёргюзтесиз»

29 октябрь Автомобиль эмда шахар транспортда ишлегенлени кюнюндю. Бу бёлюмде уруннганланы бла аны ветеранларын профессионал байрам бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Instagramны юсю бла алгъышлагъанды.

Къабарты-Малкъар «Лидеры России» Битеуроссей конкурсха къатышырыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коков кадрла политика бла байламлы кенгеш бардыргъанды. Анда ол хунерли эмда умутландыргъан жаш адамланы ачыкълау, аланы власть органлагъа бла управлениягъа кёргюзтюу жаны бла ишни кючлендирирге керек болгъанын энчи чертгенди, аны республиканы социал-экономика борчларын жетишимли толтурууну магъаналы амалларындан бирине санагъанды.

Сёз бюджетни файдаларын бла къоранчларын бирге келишдириуню, казна ахчаны аяулу жюрютюуню юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков шабат кюн республиканы Правительствосу бла бардыргъан кенгешде сёз бюджетни файдаларын бла къоранчларын бирге келишдириуню, казна ахчаны жюрютюуню игилендириуню юсюнден баргъанды. Жылны озгъан кезиую тынч болмагъанды, дегенди Коков. Алай, анга да къарамай, 2017 жылны тогъуз айында битеу макроэкономика кёрюмдюле Россейдеги орта ёлчемлеге жете келедиле.

Ахшы тёреге кертичи бола

Тюнене Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну музыка колледжинде   кадет корпусну ант этиуюне жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды.

Тау элни айбатлыгъы, асыл адамлары оруслу жолоучуну жюрегине тюшгендиле

Белгили оруслу жолоучу Александр Соборнов 1898 жылда Санк-Петербургда чыкъгъан «Родина» журналны «Всемирный путешественник» деген къошагъында Малкъаргъа келгенини, мында кёрген затларыны юсюнден очерк басмалагъанды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS