19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

19.09.2018, 23:46 - Статьи

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

19.09.2018, 23:43 - Статьи

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

19.09.2018, 23:40 - Статьи

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Последнее


Университетге - гитче футбол майдан

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде гитче футбол майданны ачхандыла.

«Таула эмда таулула мени тамашагъа къалдыргъандыла»

Бу кюнледе республикагъа Словениядан келген къонакъ бла танышханма. Ол жолоучу, жазыучу, басмачы Франтишек Храбалды. Кеси чехлиди, алай орус тилде иги сёлешеди. Къабарты-Малкъаргъа аны «Къайсыннга жюз атлам» фондну таматасы Тетууланы Хадис чакъыргъанды.

Хайырланыучулагъа коммунал жумушланы юсюнден

Къабарты-Малкъарны Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетине гражданла бир ненча кере сёлешип тургъанлары себепли андан билдиредиле: быйыл биринчи январьдан башлап, коммунал жумушланы бериу жорукълагъа тюрлениуле сингдирилгендиле. РФ-ни Правительствосуну аны бла байламлы 354 номерли бегими 2011 жылда 6 майда къабыл этилген эди.      

Дунияларын алышханлагъа - жаннет, сау тургъанлагъа саулукъ эмда монглукъ

Бу сиз кёрген суратны озгъан ыйыкъда Устазны кюнюне жоралап («Заман» №187) басмалагъан эдик. Ол жетмишинчи жыллада алыннганды, аны себепли андагъыланы барысын да билалмагъанбыз.

Бай сынаулары, иш кёллюлюклери, жууаплылыкълары къыйын борчларын толтурургъа болушадыла

Элбрус районну жол управлениясы муниципалитетни иелигинде болгъан жолланы барына да къарайды. Ала Бахсан ауузуну битеу тарларына, туристле солугъан жерлеге, тау жайлыкълагъа бла чаллыкълагъа эмда башха объектлеге дери созулгъандыла, узунлукълары 240 километрге жетгендиле. Алай аланы жаланда алтыдан биринде барды асфальт, къалгъанлары зыгъыр къуюлуп бла чекленипдиле.

Жангы кезиуюн жарыкъ оюн эмда аслам къараучу бла башлагъанды

Бу кюнледе Къулийланы Къайсын атлы малкъар къырал драма театр кесини кезиулю сезонун къараучула бек жаратхан «Киеулюк» эмда «Африканец» деген кюлкюлю оюнла бла башлагъанды.

Чегемден деменгили поэт эм инсан!

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъаны бла байламлы къууанчлы ишлеге республикада, андан тышында да хазырланадыла. Анга аталып магъаналы тюбешиуле, адабият окъуула, презентацияла къураладыла.

Электрокючню асламыракъ чыгъарыу амалланы юсюнден баргъанды сёз

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде «РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчылары бла тюбешиу болгъанды. Сёз анда республиканы тийресинде ишлеген гидроэлектростанциялада токну кёбюрек чыгъарыу амалларыны юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле комитетни пресс-службасындан.

Социал объектлени бир-бирлерине жылыу келгенди

Бу кюнле сууукъ болгъанлары ючюн Нальчикде магъаналы социал объектлени – школланы, сабий садланы эмда больницаланы башчылары ол объектлеге жылыу жиберип башлагъыз деп, Нальчикде жылыу бла жалчытыу компаниягъа сёлешгендиле. Алай бла, экинчи октябрьде окъуна бу жаны бла мадар этилип тебирегенди.

«Кавказгъа мамырлыкъ» чеклерин кенгертеди

Кёп болмай КъМКъУ-гъа Юг федерал университетни келечилери регионла аралы конференция бардырыргъа келгендиле. Ол студентлени, илму, фахмулу жаш тёлюню «Кавказгъа мамырлыкъ» деген фестивальларыны чеклеринде бардырылады. Аны магъанасы миллетлени араларында шуёхлукъну, мамырлыкъны кючлергеди эмда байламлыкъланы къурау жаны бла къырал политиканы айнытыргъады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS