12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Организацияланы ырысхыларына салыннган налогну тергеуню низамы тюрленнгенди

КъМР-ни Парламентини вице-спикери Михаил Афашаговну башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуу бардырылгъанды.

Законла жарашдырыуну энчиликлери бла шагъырейлениу

КъМР-ни Парламентинде «Къырал сагъат» проектни чеклеринде республиканы законла чыгъарыучу органыны депутатлары Бахсан районну школларыны окъуучулары эмда Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Къырал эм муниципал оноу этиу» факультетини студентлери бла тюбешгендиле.

Саулукъ сакълауда эмда билим бериуде шёндюгю амалланы сингдириуге аслам эс бурулады

Бу айны ал кюнлеринде Сочиде, «Взгляд в цифровое будущее» деген битеуроссей конференцияны чеклеринде, жашау болумну игилендириуде эмда предпринимательство бла кюреширге себеплик этиуде информация технологияланы хайырланыу жаны бла правительстволу комиссияны советини кенгеши болгъанды.

Республиканы он школу - Россейни эм иги мектеплерини тизмесинде

Москвада математикадан тохтаусуз билим берген ара «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» проектни, «Учительская газетаны» информация жаны бла тутхучлулукъ этиулеринде эм РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосуну себеплигинде выпускниклени бийик даражада хазырлауну жалчытхан битеулю билим берген организацияланы тизмелерин хазырлагъанды.

Тирлик байды, аны сакъларгъа къошакъ жерле керекдиле

Къабарты-Малкъарны аграрийлери тахта кёгетлени бла жемишлени сакъларча жерлени санын 2020 жылгъа юч кереге кёбейтир умутлудула. Алай болса, аладан 300 минг тоннаны сакъларгъа къолдан келликди, деп билдиредиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

«МИР» кюч ала барады

Россей Федерацияда жарашдырылгъан «МИР» деген миллет тёлеу система аз-аздан кюч ала барады. Россельхозбанк да анга къошулгъан финанс учрежденияланы санындады. Энди банкны клиентлери – быллай карточкала къоллу болгъанла, аны бла не тюрлю тёлеуле этселе да, къоратхан ахчаларыны бир кесеги артха кеслерине къайтарыллыкъды.

Культурагъа – бир миллионнга жууукъ сом

Россейни премьер-министри Д.А. Медведевни буйругъу бла Къабарты-Малкъаргъа сабий эм гинжи театрланы техника жаны бла кереклерин жалчытыугъа бла чыгъармачылыкъны айнытыугъа 899,5 минг сом бёлюннгенди. Субсидия «2013-2020 жыллада культураны бла туризмни айтыныу» деген къырал программаны чеклеринде берилгенди.

Владимир Путин Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды

Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде регионда социал-экономика болум эмда регион проблемала сюзюлгендиле. Къабарты-Малкъарда къыйын болумлагъа къажау мадарланы программасына энчи эс бурулгъанды.

Полициячыланы намысларына - каратеден эришиу

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде ич ишле органланы борчларын толтура ёлген келечилерини хурметлерине каратеден эришиу бардырылгъанды. Анга СКФО-ну 6 регионундан 200-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Ёксюзлеге деп ишлене тургъан юйню заманында бошаргъа буюрулгъанды

КъМР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары – билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова бу кюнледе Терк районда болгъанды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS