16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

16.08.2018, 11:52 - Статьи

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Последнее


Айырмалы устазлагъа - алгъышлаула, ыспас сёзле, саугъала

1994 жылдан башлап 5 октябрьде Устазны битеудуния кюню белгиленеди. Сабийлеге билим бергенден, аланы фахмуларын ачыкълагъандан тышында, устазла ала ахшы, иги, жамауатны аллында жууаплылыкъларын сезген адамла болуп ёсерлерине къайгъырадыла. Жаш адамла аман ниетлеге алданмазча, терс жолгъа сюелмезча уллу къыйын саладыла, огъурлулукъну, кертиликни юлгюсю боладыла.

Университетибизни командасы - чемпионатны финалында

Кёп болмай КъМКъУ-ну командасы Адыгеяны къырал университетинде бардырылгъан вузла аралы WorldSkillsRussia - «Жаш профессионалла» ачыкъ чемпионатда «Программное решение для бизнеса» деген кесегинде хорлагъандыла. Чемпионат 19-23 сентябрьде Майкопда баргъанды. Бу эришиуледе хорлагъанла ноябрьде Москвада ётерик финалгъа къатышырыкъдыла.  

Жыйырмадан артыкъ предприятиябыз къатышырыкъды

Жууукъ кезиуде бардырыллыкъ «Алтын кюз арты-2017» битеуроссей агропромышленность кёрмючге Къабарты-Малкъардан жыйырмадан артыкъ эл мюлк предприятие къатышырыкъды. Анда алмаларын эмда андан жарашдырылгъан продукцияларын «Элбрусну бахчалары», «Бахсанны бахчалары» эмда «Фрукт-Трейд» компанияла кёргюзтюрюкдюле.

Илму эм студент алышындырыула бла байламлы вопросла сюзюлгендиле

Тюнене Правительствону Юйюнде Юрий Коков Россей Федерацияны Президентинде Халкъ мюлкню эм къырал службаны россей академиясыны спорт эм турист индустрияда менеджмент факультетини деканы Ирина Шойгу бла тюбешгенди. Орус география обществону регион бёлюмюн да къатышдырып, илму эм студент алышындырыуланы къурау жаны бла практика атламла сюзюлгендиле.

Адыгеяны къарындаш халкъына мамырлыкъ бла жашнау!

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Мурат Кумпиловну Адыгея Республиканы Къуралыууну кюню бла алгъышлагъанды:

Диспансерде саусузлагъа, медиклеге да тап халла къуралгъандыла

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчикде республикалы врачебно-физкультура диспансерде жангыртыу ишле къалай толтурулгъанлары бла шагъырейленнгенди. Ол бу саулукъ сакълау учрежденияны отоуларында болгъанды, оборудованияны кёргенди эмда анда кеслерине бакъдыргъан спортчула бла ушакъ этгенди.

Алты спортчубуз майдалла къытхандыла

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде каратеден эр кишилени бла тиширыуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Север Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Астрахань областьдан спортчула, кадетле да къатышхандыла.

Уллу-гитче да зауукълукъ тапхандыла

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр Хасаниягъа терк-терк келип, сахна оюнларын кёргюзтеди. Ала Жангы жылны байрамында, сабийлени жай солууларыны кезиуюнде да унутмайдыла эллилени. Озгъан геуюрге кюн а ала анда Маданият юйде Маммеланы Ибрагимни пьесасына кёре салыннган «Шамай къала» спектакльни кёргюзтгендиле.

Тириди, шёндюгю излемлеге келишеди

Насыпха, арт заманда жаш устазланы санына къошула барады. Бюгюнлюкде аланы асламысы дерс бериуде компьютерлени (интернетни) хайырланадыла. Ол себепден берген материаллары жангы стандартлагъа келишедиле эмда байдыла.

Ишчи китапчыгъында - 61 ыразылыкъ

Тырныауузну ючюнчю номерли школунда Жолаланы Жаннет орус тилден бла литературадан окъутуп келгенли отуз жыл толгъанды. Аны юсюнден айта, мектепни директору Хутуйланы Любовь Шарапиевна адамны жашауунда юч болумну юсюнден эсгертгенди: кимни юйюрюнде тууаргъа; кимни къолунда окъургъа; ким бла юйюр къураргъа.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS