16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

16.08.2018, 11:52 - Статьи

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Последнее


Профилактиканы хайыры - губула жайгъан ауруудан киши да аурумагъанды

Къабарты-Малкъарны тийресинде губула тири болгъан кезиу бошалгъанды деп айтыргъа боллукъду. Аны дагъыда бир игилиги – кърым геморрагия безгек бла быйыл бир адам да аурумагъанды. Губула къапхан сылтау бла медицина учреждениялагъа келгенлени саны бу кюнледе иги да азайгъанды, деп айтылады Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны интернет сайтында.

Аяулукъгъа гитчеликден тюшюндюрюу

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери энергияны аяу жаны бла #ВместеЯрче деген битеуроссей фестивальны чеклеринде «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ арада окъугъанлагъа Къашхатау ГЭС-ге экскурсия къурагъандыла. Аны кезиуюнде сабийлеге токну аяулу хайырланыуну жорукъларын ангылатыу дерс да бардырылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Тепсерге сюйгенле, хош келигиз

Къарачай-Малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фондну ахшы ишлери кёпдюле. Сабийлени миллет тепсеулеге юйретгенлери да аладан бириди. Жыл сайын ала белгили хореографланы чакъырып, дерсле бардырадыла.

Эсде къаллыкъ жарыкъ такъыйкъала

Озгъан бараз кюн Къабарты-Малкъар Республиканы  Пенсиячыларыны союзу эмда Нальчик шахарны Тиширыуларыны совети къурап, отуз эки адам эки автобус бла  Чегем районну Эл-Тюбю элине барып, анда Фардык талада кешенелени, «Къайсыннга жюз атлам» эсгертмени, поэтни юйюн да кёргендиле.

Жаланда санга ышанама…

Элдар бла Сакинат бир классда окъугъандыла. Школну бошагъандан сора университетде да бир-бирлерине кёз-къулакъ бола, шуёхлукъ жюрютгендиле. Жангы фильмлеге, театрда спектакльлеге, концертлеге барып, бош заманларын зауукълу ётдюрюп тургъандыла. Кюнлени биринде жаш: «Оюн-кюлкю тюйюлдю бизни байлагъан сезим», - дейди.

Ышаннгылы адам, фахмулу алим, тынгысыз жюрекли жамауат къуллукъчу

КъМР-ни Гуманитар тинтиулени институтунда бу кюнледе «Формирование российского многонационального государства через взаимодействие и взаимопонимание народов» деген ат бла Битеуроссей академиялы илму конференция озгъанды. Ол, сагъынылгъан махкемени бла КъМКъУ-ну башламчылыкъларында къуралып, Къабарты-Малкъар Россей къыралгъа къошулгъанлы 460-жыллыгъыны чеклеринде бардырылгъанды.

Юйретиу ишде таулуланы бай сынауларын ачыкълаялгъанды

Гуртуланы Бертни къызы Мариям Къабарты-Малкъарны жамауатына, андан кенглеге да илму ишлери бла, атасыны юсюнде этген асыл жумушлары бла белгилиди. Бу кюнледе ол кесини юбилейин белгилейди

Майдан Къулийланы Къайсынны юбилейине дери жангыртыллыкъды

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Адальби Шхагошев «Единая Россия» политика партияны башламчылыгъы бла тамамланнган «Городская среда» проектни чеклеринде Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы орамда закий поэтибизни эсгертмесини тийресинде майданны тапландырыу жумушла къалай бардырылгъанлары бла шагъырей болгъанды.

Республиканы аграрийлери Москвада продукцияларын кёргюзтгендиле

Бу кюнледе Москвада «Алтын кюз арты - 2017» агропромышленность кёрмюч бардырылады. Аны ишин РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев ачханды. Ол къыралны эл мюлк бёлюмю тири айный баргъанын, кеси да экономикагъа аслам къошумчулукъ этгенин белгилегенди.

Бет жарыкълы уруннганлары ючюн – грамотала, саугъала, гюлле

Бу кюнледе «Единая Россия» партияны Къабарты-Малкъар регион бёлюмюнде  билим бериуде ишлегенлени хурметлегендиле. Ары республиканы эллеринде школлада, сабий садлада иги ишлеген устазла, юйретиучюле да чакъырылгъан эдиле - битеу да отуз беш адам. Ала ишлерин бет жарыкълы тамамлагъанлары  ючюн грамотала, саугъала, гюлле бла да саугъаланнгандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS