22.06.2018, 21:05 - Статьи

Нальчикде ара сатыу-алыу базарда татлы ашарыкъла сатылгъан павильонда отну ким эсе да билип салгъанды.  Тюрлю-тюрлю экспертизаладан сора анда бензинни эмда солярканы ызлары болгъаны ачыкъланнганды.

22.06.2018, 21:05 - Статьи

Тюнене Нальчикде, Уллу Ата журт уруш башланнганлы 77 жыл толгъанына аталып, «Махтаулукъну ёмюрлюк оту» мемориалны къатында  «Свеча памяти»  халкъла аралы патриот акция болгъанды. Танг аласында,  04:00 сагъатда, жаш тёлю жау чыракъла жандырып, аладан  «77» деген  жазыуну  къурагъандыла. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

Бюгюнлюкде футболдан дунияны чемпионатыны экинчи туруну оюнларыны асламысы бошалгъандыла. Анда кёплени мындан ары къадарлары белгили болгъанды. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

КъМР-де МВД-да бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону оператив иши бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

22.06.2018, 21:01 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифровой айныу министр Владимир Болотоковну таматалыгъы бла бардырылгъан кенгешде сёз республикада отлукъну багъасыны юсюнден баргъанды.

22.06.2018, 21:00 - Статьи

Элбрус районда Терс-Къолда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине ишленнген бек бийик тау эсгертмени эмда къарындаш къабырны къатында немислиле СССР-ге чабыууллукъ этгенли 77 жыл толгъанына аталып бушуулу жумушла бардырылгъандыла. 

22.06.2018, 20:59 - Статьи

Озгъан ыйыкъда Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны Гуманитар тинтиулени институтунда «Жазыу тёрелени тагыларында» деген регионла аралы илму-практика конференция баргъанды.  Ол Отарланы Саидни 115-жыллыгъына эм Этезланы Омарны 105-жыллыгъына аталгъанды.

Последнее


Студентле иги окъургъа сёз бергендиле

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

Юйретиучюле профессионал хазырлыкъларын ачыкълайдыла

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады. Эришиуге Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствобуз эмда окъутууда ишлегенлени профсоюзлары себеплик этгендиле.

«Коммуналканы» юсюнден - жик жиги бла

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханды.

Аламат эмда таукел кюреш

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков кесини Instagram страницасында  Европаны дзюдодан биринчилигинде алтын майдал алгъан Муртаз Шериевни алгъышлагъанды.

Сёлешиуню баш темасы - эл мюлк кооперацияланы къурау

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары, эл мюлк министри Сергей Говоровну башчылыгъында Анзорейде эл мюлк кооперацияланы къурау эм жерлени игилендириу жаны бла кенгеш бардырылгъанды, деп билдиредиле Лескен районну администрациясыны пресс-службасындан.  

Спорт къыралланы бла континентлени бирикдиреди, ёсюп келген тёлюню жетишимлеге, хорламлагъа кёллендиреди

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады. Эр кишилени бла тиширыуланы араларында тюрлю-тюрлю ауурлукълада бек кючлюле сайланнганлары бла бирге команда эришиуле да барадыла.

Аты айтылгъан журналистни къыйматлы дерси

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде белгили журналист, жазыучу, «Российская газетаны» халкъла аралы информация бёлюмюню редакторуну орунбасары Максим Макарычев эмда аны коллегасы редакцияны филиалыны таматасы Галина Адерехина тарых, филология эм журналистика бёлюмледе окъугъан студентле бла тюбешгенди.   

Хакъсыз онлайн билим бериу программа

«Жюзкюнлюк воркаут» билим бериу программаны кюз арты кесеги 23  сентябрьде башланырыкъды. Аны кезиуюнде жаланда орамлада спорт майданланы хайырланып кесинги тап халгъа къалай келтирирге боллугъуну юсюнден сёз барлыкъды.

Жунчумагъандыла, терк болушхандыла

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда управлениясыны башчысы полицияны полковниги Геграланы Маратны атына Карашаев атлы орамда жашагъанладан ыспас письмо келгенди. Ала Управленияны участка уполномоченныйлерине 77-жыллыкъ эр кишиге болушханлары ючюн жюрек ыразылыкъларын билдирип жазгъандыла.

Чамы-кюлкюсю, тепсеулери...оюмлары бла да бай оюн

Бу кюнледе Башкъортостанны Мустай Карим атлы Миллет жаш тёлю театры бизни республикабызгъа келгенди. Ала Нальчикде Музыка театрда Ч. Айтматовну, Ф. Булаковну чыгъармаларына кёре салыннган, «Чиполлино» жомакъны мурдорунда труппа кеси къурагъан постановкаланы кёргюзтюрюкдю. Къонакъла бери «Уллу гастрольла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS