12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Профессионалланы араларында биринчи эришиуюнден – махтау бла

Нальчикде «Универсальный» спорткомплексде пауэрлифтингден Россейни чемпионаты бардырылгъанды. Аны кюч многоборьядан «Витязь» деген ассоциация къурагъанды.

Революцияны юсюнден кёп соруулагъа жууапла излегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Уллу Октябрь социалист революцияны 100-жыллыгъына жоралап, «По тропам Клио» биригиу жыйылыу бардыргъанды. Анга вузну тарых бёлюмюню экинчи, тёртюнчю курсларыны студентлери къатышхандыла.

Ботталаны Хадис бла байламлы иш тинтиле турады, таулу базар энчи иеге къалай тюшгенине къараллыкъды

КъМР-ни прокуратурасында бардырылгъан пресс-конференцияда ведомство озгъан тогъуз айны ичинде тамамлагъан ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны республиканы прокуроруну орунбасары Артур Махов бардыргъанды. Журналистле бла тюбешиуге бёлюмлени башчылары да къатышхандыла.

Эрттегили малкъар жырла - Будапешт шахарда

Бу кюнледе Черек райондан бир къауум адам Венгрия Республиканы ара шахары Будапештге барып къайтханды. Делегациягъа районну администрациясыны маданият арасыны таматасы Къазийланы Рамазан башчылыкъ этгенди.

Жигерлигини белгиси - Ленинни ордени

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле. Жерлешлерибизни араларында анга тийишли болгъанладан бири Жанхотия элден Ёзденланы Шаухалды.

Башкъортостаннга уллу сюймеклик бла!

Башкъортостанны ара шахары Уфада 7-14 сентябрьде тюрк тилли театрланы «Туугъанлыкъ» (Родство) VI Халкъла аралы фестивальлары озгъанды. Анга Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр да мени «Жашау – ёрлеудю!» деген пьесама кёре спектакль бла къатышханды.

Жашау журтланы санына танг къошулгъанды

Къабарты-Малкъарда быйыл январь-сентябрь айлада къурулуш организацияла жюз мингнге жууукъ квадрат метрни тутхан 1199 фатар ишлегендиле. Ол былтыр бу замандан эсе 2,6 кереге кёпдю, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, жашау журтла-коммунал эмда жол мюлк министерствосундан.

Мал ауруула жайылмазына дайым сакъ болуп турургъа

КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары- эл мюлк министр Сергей Говоров регионну тийресинде мал аурууланы жайылыуларына къажау ишге кёз-къулакъ болгъан республикалы комиссияны кенгешин болжалдан алгъа бардыргъанды. Ол Башкъортостан Республикада силегей ауруу ачыкъланнганы бла байламлыды.

Студентлеге бла преподавательлеге - энчи карта

Къабарты-Малкъарны къырал университети Сбербанкны республикада бёлюмю бла байламлыкъ жюрютюрге келишгенди. Тийишли документ бёлюмню таматасы Хамидби Урусбиев бла вузну ректору Юрий Альтудов къатышып къабыл этилгенди.

Инвестицияланы кёбейтиуге - баш магъана

РФ-ни Президентини май буйрукъларын толтуруу жаны бла Къабарты-Малкъарда быйылны тогъуз айыны ичинде не мадар этилгенин сюзер муратда республиканы Правительствосуну юйюнде кенгеш болгъанды. Аны КъМР-ни къырал кенгешчиси Натби Бозиев бардыргъанды, кесине да толтуруучу власть органланы, районланы эмда шахар округланы башчылары къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS