18.05.2018, 20:56 - Новости

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла.

18.05.2018, 20:55 - Новости

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.05.2018, 20:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентинде бардырылгъан жамауат тынгылаулада 2017 жылда республиканы баш финанс документи къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.

18.05.2018, 20:45 - Статьи

Бу кюнледе Грозныйде А.А.Айдамиров атлы Миллет библиотекада белгили малкъар поэт, тилманч, драматург, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, Кавказны жазыучуларыны регионла аралы клубуну президенти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни 80-жыллыгъы кенг халда бел

18.05.2018, 20:39 - Новости

Аликберланы Алан Россейни боксдан жаш тёлю командасыны санында кёп болмай Мароккону Марракеш шахарында Битеудуния гимназиадагъа (Окъуучуланы араларында олимпиада оюнла) къатышханды. Былайда бизни республикадан бу эришиулеге жаланда ол сайланнганын чертирчады.  

18.05.2018, 11:58 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин «Толтуруучу властьны федерал органларыны структурасыны юсюнден» указгъа къол салгъанды.

Последнее


Илмуда, жарыкъландырыуда да - ал сатырда

Къачан да миллетибиз деп айтдыргъан, бирсилеге тенг болгъанлары бла чекленмей, ал сатырда таукел баралгъан жашларыбыз бла къызларыбыз ёхтемлигибиздиле. Ала илмуда, медицинада, билим бериуде, бирси бёлюмледе да жетишимли уруна, тамблагъы кюнюбюзге ышанмакълыкъны бютюн кючлейдиле.

Ата журтубузну душмандан жигитлеча къоруулагъандыла, жигерликлери бла аны кючлендиргендиле

Миллетибизни сайлама жашлары, къызлары къазауатда, урунууда болсала да, кишиликлери, жегирликлери, адамлыкълары, адепликлери, тизгинликлери бла да атларын айтдыргъандыла, халкъгъа махтау келтиргендиле.

Миллетибизни арасындан чыкъгъан, аны келечилери болгъан белгили оноучула

Малкъар халкъны ахшы, фахмулу адамлары, совет къырал тохташхан кюнден башлап, бюгюннге дери да кеслерини атларын законла чыгъарыучу, аланы толтуруучу органлада белгили этгендиле. Октябрь революцияны ниетлери, чакъырыулары Малкъар таулагъа да жетгендиле.

Байламлыкъланы жюрютюп башлагъанла, жууукълукъну кёпюрлерин салгъан айтхылыкъ инсанла

Патчах Россей аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди.  Ол къырал регионлада  къан тёгюуню, урушну, къазауатны болушлукълары бла тохташалмазлыгъын ангылап, аны орунуна мамыр мадарланы хайырланыугъа кёчеди.

«Ол тарыхлы келишимден сора жашау арталлыда башха ызгъа бурулгъанды»

Быйыл бизни халкъ кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы-190 жыл толады. Малкъарлыланы къадарында ол бек уллу, магъаналы ишледен бири эди. Ол бир заманда унутуллукъ тюйюлдю. Нек дегенде ол кюн миллет жангы жашауун башлагъанды.

«Ата-бабаларыбыз халкъны сейирлерин сакълагъандыла, ол кезиуде политика болумгъа тюз багъа бичгендиле»

Кавказ халкъланы тарых жоллары тынч болмагъанды.

Майдан, эсгертме да иги халгъа келтирилгендиле

Нальчикде Къабарты Россейге къошулгъанына 400-жыллыгъына аталгъан майданда «Формирование городской среды» федерал эм «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год» деген муниципал программаланы чеклеринде майданда фонтанланы, ол санда насосларын, фильтрлерин, электрооборудованияланы, мермер ташдан плиталарын да жангыртхандыла, омакъ плитка жасагъа

Татарстанны делегациясы Нальчикге келгенди

Нальчикге Татарстан Республиканы Къырал Советини делегациясы къырал жумуш бла келгенди. Анга Татарстан Республиканы Къырал Советини Председатели Фарид Мухаметшин башчылыкъ этеди. Аэропортда къонакълагъа КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, вице-спикерле Михаил Афашагов бла Жанатайланы Салим эмда башха къуллукъчула тюбегендиле.

Бет жарыкълы уруннганлагъа - ариу сёзле эмда къырал саугъала

Республиканы билим бериу, саулукъ сакълау, культура, производство сфераларында, право низамны сакълаучу органлада ишлеген 70-ден аслам специалистни Къабарты-Малкъарны бийик къырал саугъаларына тийишли кёрюлгендиле. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыу Къабарты-Малкъар кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы 460 жыл толгъанына жораланнганды.

Эм усталаны атлары айтылгъанды

Терек шахарны юзмезден майданында КъМР-ни Спорт министерствосуну бла волейболдан федерациясыны болушлукълары бла республиканы пляжный волейболдан чемпионаты бардырылгъанды. Ол Терроризм бла къажау кюрешде биригиуню кюнюне жораланып, адамланы саулукълу жашау бардырыргъа кёллендирир муратда къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS