12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Адамланы эркинликлерин къоруулауну эм башха салып

Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйде эксперт советни жыйылыуу ётгенди. Анда «Он жылны инсанлары эркинликлерин къоруулауда» деген китапны презентациясы болгъанды, «Россей Федерацияны субъектлеринде адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйлени къурауну эмда аланы ишлерин бардырыуну жорукъларыны юсюнден» федерал законну проекти тинтилгенди.

Белгили жырчыланы, музыкантланы да эшитирге – ахшы онг

Нальчикде Музыкалы театрда симфония музыканы Юрий Темирканов атлы VI халкъла аралы фестивали къууанчлы халда ачылгъанды. Анга келгенле бек алгъа айтхылыкъ дирижёрну жашаууна, чыгъармачылыгъына жораланнган сурат кёрмючге къарай эдиле.

Сабийлеге багъыуну жангы амалларын сюзгендиле

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Светлана Расторгуева республикалы сабий клиника больницаны 30-жыллыгъына жораланнган илму-практика конференциягъа къатышханды. Министр жыйылыугъа келгенлеге ыразылыгъын билдирип, педиатрияны саулукъ сакълауда магъанасы уллу болгъанын белгилегенди.

Бизге хар бала да багъалыды

«Единая Россия» политика партияны «Россейге хар сабий да багъалыды» деген проектини чеклеринде къыралны 74 субъектинде «Сабийлеге право жаны бла болушлукъ» деген акция ишлеп башларыкъды. Ол ноябрьни ахырына дери бардырыллыкъды, деп билдиргендиле бизге партияны пресс-службасындан.

Къошакъ билимни устазларына – саугъала эм алгъышла

Бу кюнледе къошакъ билим бериуде ишлегенлени профессионал усталыкъларын ачыкълау жаны бла «Сердце отдаю детям!» Битеуроссей конкурсну республика даражалы кесегини бошалгъаны, анда хорлагъанла да белгили болгъаны бла байламлы къууанчлы ингир озгъанды.

Бюджетле аралы байламлыкъланы къыйматын кётюрюрге

КъМР-ни Парламентини Бюджет, налогла эм финансла жаны бла комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» къырал властьны бла жер-жерли самоуправление органланы араларында бюджет байламлыкъланы игилендириуню вопрослары сюзюлгендиле.

Хатадан сакъланыр ючюн дарман салдырыгъыз

Къоркъуулу полиомиелит Россейге къайтханды. Эм алгъа аны хатасы гитчелеге жетеди. Полиомиелит, башхача айтханда уа, сабий паралич вируслу аурууду. Андан асламысында кичиле къыйналгъанлыкъгъа, ол абаданлагъа да жугъады. Кеси да таматалада бютюн ауур окъуна ётеди. Полиомиелитни вирусу адамны чархына ауузу бла аш эритген системасына тюшеди.

Сабийни ышаргъанына жетген не барды?

Кёп функциялы арада сакъат сабийлеге эм аланы ата-аналарына байрам къуралгъан эди. Аны МФЦ эм Нальчик шахарны Халкъны иш бла жалчытыу эм социал къоруулау арасы бирге къурагъандыла. Араны ишчиси Амина Бадракова бу ишни мураты синдром Дауна аурууну юсюнден хапарны жамауатха жетдириудю, деп алай ангылатханды. «Битеу дунияда да аллай саусузлагъа жылдан-жылгъа аслам эс бурулады.

Майдалланы асламы – бизни спортчуларыбызда

Алгъаракълада Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъну кючлеу комплексде каратеден эришиу бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны бла Ставрополь крайны республикаларындан 220-дан аслам адам къатышханды.

Даражалы турнирни призёру

Бакуда къатыш единоборстволадан даражалы халкъла аралы турнир къуралгъанды. Анга тюрлю-тюрлю къыралладан эм кючлю гёжефле къатышхандыла, аланы араларында тырныауузчу Аппайланы Азамат да болгъанды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS