16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

16.08.2018, 11:52 - Статьи

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Последнее


Инвестициялагъа тап онгла къурау экономиканы алгъа элтген кючдю

Россей Федерацияны субъектлеринде инвестиция болумну игилендирир эмда административ тыйгъычланы азайтыр умутда РФ-ни Правительствосу быйыл 31 январьда 47-р номерли бегими бла бизнес бла кюреширге эмда инвестицияланы келтириуге себеплик этген мадарланы тизмесин къабыл этгенди. Анда бу сфералада болумну онеки жаны бла игилендириу амалланы юсюнден айтылады.

Нальчикни айбатландырыуну планында - экологиягъа энчи магъана

Республиканы ара шахарыны жер-жерли администрациясында бардырылгъан жыйылыуда, муниципалитетни жангыдан жарашдырыла тургъан Генеральный планыны эмда жерлерин хайырланыу эм къурулуш ишлени бардырыу жорукъларыны проектлери сюзюлгендиле.

Энергетикле паспорт къоллу болгъандыла

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» предприятие республикада хайырланыучуланы келир къыш кезиуде электрокюч бла ышаннгылы жалчытыргъа толусунлай хазыр болгъанды.

Сергей Неверов - Къырал Думада «Единая Россияны» фракциясыны башчысы

Тюнене РФ-ни Къырал Думасында «Единая Россия» политика партияны фракциясыны жыйылыуунда партияны Генеральный советини секретары, Къырал Думаны вице-спикери Сергей Неверов федерал парламентни палатасында «Единая Россия» партияны фракциясыны башчысына сайланнганды. Аны жанлы депутатла барысы да бирча къол кётюргендиле, деп билдиргендиле бизге партияны пресс-службасындан.

Цифрли телевидениягъа кёчгенде, миллет сейирлени сакъларгъа керекди

Тюнене КъМР-ни Парламентини Председателинде Жамауат советни кезиулю жыйылыуунда Къабарты-Малкъарны электрон асламлы информацияны органларыны болумлары сюзюлгендиле.

Юрий Коков Терроризмге къажау миллет комитетни жыйылыууна къатышханды

Тюнене Москвада Терроризмге къажау миллет комитетни председатели, Россейни ФСБ-сыны директору А.В. Бортниковну башчылыгъында НАК-ны кенгеши болгъанды. Аны ишине Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коков да къатышханды.

Парапланда учуудан бизни къызыбыз - экинчи

Къабарты-Малкъарда Чегем ауузунда парапланлада учуудан Россейни кубогу бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анга къыралны жер-жерлеринден 100-ден аслам адам къатышханды, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан.  

Даражалы эришиуледен - беш майдал

Нальчикде 2002-2004 жыллада туугъанланы араларында грек-рим тутушуудан республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анда Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школунда жарау этген жашчыкъла жетишимли болгъандыла.  

Жыйымдыкъ командагъа тюшгендиле

Нижегород областьны Бор шахарында грек-рим тутушуудан Олимпиаданы чемпиону, спортну сыйлы устасы Анатолий Парфеновну хурметине битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга къыралны 37 субъектинден 400-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Жаш гёжефлерибиз алчыланы санында

Бу кюнледе грек-рим тутушуудан спортну халкъла аралы устасы Эдуард  Никифоровну хурметине «Владимирская осень» деген битеуроссей турнир бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS