Тирилиги, къармашыуу юлгюге тутарчады

   Тырныауузну 6-чы номерли школуну окъуучусу Жаппуланы Хусей муратларына жетерге итиниулюгю, бола тургъан ишлеге тири къатышханы бла айырмалыды. Хар жыл сайын ол регион, битероссей эм халкъла аралы эришиуледе жетишимли болады. Физикадан «Инфо дерс» халкъла аралы дистанционный олимпиадада 15 баллдан барын да алгъанды.
          «Кюзгю сессия», «Къонакъбай Кавказ», биологиядан «Росток» блиц-турнирде, «Жомакълы къыралны жоллары бла» деген битеукъырал викторинада алчыланы санына къошулгъанды. Хунерли жаш «Креативность. Интеллект. Талант» конкурсну «Тарых бетледе» деген номинациясында лауреат болгъанды, жазыучула Лиуан Губжоковну бла Чыпчыкъланы Борисни чыгъармачылыкъларына жораланнган эришиуде эм башха конкурслада атын айтдыргъанды.
    Андан тышында, Хусей «Успех» аскер-патриот клубну школ советине башчылыкъ этеди, жаш аскерчилени командасына киреди. Ала уа Уллу Хорламны бла Россейни кюнюне аталгъан регион аскер-спорт эришиуледе, чекчилени жаш шуёхларыны конкурсунда, «Урунуугъа эм къорууланыугъа хазырма» физкультура-спорт комплексде, «Зарница» аскер-спорт оюнда алчы жерлеге дайым чыгъадыла. Быйыл жаш Москвада «Юнармия» биринчи битеуроссей слётха къатышханды, анда «Юнармейская доблесть» деген белги бла саугъаланнганды.
    Алгъаракълада сабий чыгъармачылыкъны «Кюнлю шахар» академиясында сабий эм жаш тёлю биригиулени башчыларыны араларында «Лидер XXI века» деген эришиу къуралгъан эди. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу айырмалыланы ачыкълар муратда къурагъанды. Хар конкурсант кесини эм жетишимлерини юсюнден айтыргъа эм социальный проектин къорууларгъа керек эди. Хусейни проекти «Спортивные игры и забавы моих предков» деген темагъа жораланнганды.
    - Шёндюгю ёсюп келген тёлю эрттегили оюнланы юслеринден бек аз биледи. Мен ишимде ата-бабаларыбызны жашауларында ала къаллай магъананы тутханларын ачыкъларгъа эм аланы къайтарыргъа кереклисине тюшюндюрюрге кюрешгенме. Бу затла бек сейирдиле, аланы мурдорларына таулу миллетни жаны, тарыхы салыныпдыла. Ала инсанны къарыуун, хорламгъа итиниулюгюн ёсдюредиле. Аны бла бирге байламлыкъла къураргъа, социальный мардалагъа бла жорукълагъа юйретедиле, алай бла уа инсанны кёз къарамын тохташдырадыла.
         Биз, Элбрус районда таматаладан соруп, эрттегили эришиулени къауумун жыйышдыргъанбыз, энди 28 мартда – Малкъар халкъны жангырыу кюнюнде - абадан классланы окъуучуларыны араларында «Нарт оюнланы» бардырыргъа сюебиз. Алагъа ташны атыу, бел бауладан тутуп тутушуу, скандырбек, илишаннга атдырыу, канатны тартыу эм башхалары кирликдиле. Кесини адетлерин тутхан жаш адамла уа башха миллетлени тёрелерине да хурмет эте билликдиле, - дегенди Жаппуланы Хусей.
    Окъуучу «Успех» аскер-патриот клуб не бла кюрешгенини юсюнден да  билдиргенди. Аны мураты инсанны патриот, интеллектуал, ниет жаны бла юйретиудю. Ала клубда къорууланыуну эм къутхарыуну энчиликлерине тюшюндюредиле, аскерде къуллукъ этиуге хазырлайдыла. Тёлюле алышыннганлыкъгъа, жаш патриотланы къымылдауларында «Успех» Элбрус районда 25 жылны ичинде биринчиликни ычхындырмагъанлай турады, республика, къырал даражада да дайым жетишимли болады.
    Школну бошагъандан сора Хусей аскер-инженер жаны бла усталыкъ алыргъа сюеди. Бусагъатда уа «Лидер XXI века» конкурсда биринчи жерге чыкъгъанды. Бу жетишими ючюн ол Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону диплому бла саугъаланнганды, энди кесин эришиуню битеукъырал кезиуюнде сынарыкъды.

 

Анатолий Темиров.
Поделиться: