Электроэнергияны къоранчларын азайтырча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»- компанияны бёлюмюню башчысы  Муртаз Каров районлада электросетьлени таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Ол  ток бла жалчытхан организацияны объектлеринде къоранчланы азайтырча мадар этилирге кереклисине эмда башха соруулагъа  жораланнганды.  

Тюбешиуде  къыш  бла жай кезиуледе электросетьле уллу ауурлукъ бла ишлегенлери ючюн, алагъа  аслам эс бурулургъа кереклиси  айтылгъанды.  Быйыл  республикада хауа болум терк-терк тюрленнгени ючюн токчула аварияланы оператив халда кетерирге хазыр болгъанлай турадыла. Сёз ючюн, кюн иссиледе  электрокюч объектледе от тюшерине  къоркъуу сакълана эсе, къаты желлени хатасындан жууукъда ёсген  терекле  ток ызланы юзедиле эм чыпынла да  сынаргъа боладыла. 

Былтыр бла быйыл «Россети Северный Кавказ» кесини мюлкюне Нальчик шахар округда,  Элбрус,Терк эм Урван  районлада энергообъектлени  къошханды. Аны  себеплиги бла энди сууукълагъа заманында  хазырланыргъа, ол санда ремонт эм жангыртыу ишлени да тынгылы бардырыргъа жарарыкъды. 
Жыйылыуда быйыл биринчи августдан башлап  республикада ток бла жалчытыу  «Россети Северный Кавказ»  компанияны борчуна киргени бла байламлы аны стратегиялы иши да сюзюлгенди.  Баш муратладан бири токну къоранчларын азайтыргъады, ол санда тас болмазча этергеди.  

Муртаз Каров абонентле  жунчумаз ючюн РЭС-ни таматаларына сагъынылгъан кезиуге учёт бардырып бошаргъа – эсеплеген приборлада кёрюмдюлени жазаргъа эм тёлеуле да жангы бланкалагъа кёре этилликлерин билдирирге тийишлисин чертгенди. Аны чеклеринде контролёрла 132 минг адам бла 21 организация да болургъа керекдиле. Бу ишни юйню иелери кеслери да тамамларгъа эркиндиле. Аны ючюн жангы реквизитлери бла  квитанциягъа эсеплеген приборлада не болгъанын жазып, компанияны бёлюмлерине элтирге тийишлиди.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: