Сёз экономиканы тутхучлу бёлюмлерин айнытыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сбербанкны Юг-Запад банкыны таматасы Евгений Титов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Ушакъны кезиуюнде сёз предпринимательликни, жашау журтланы къурулушуну, бизнесге бла халкъгъа уллу магъананы тухан къырал программаланы,  транспортну айнытыуну, школлада цифралы амалланы кенг сингдириуню юсюнден баргъанды.

Казбек Коков Сбербанк бюгюнлюкде хар жаны бла да айный, аны бла бирге къолайлыгъын ёсдюре баргъан структурагъа айланнганын чертгенди. «Аны Къабарты-Малкъарда бардырылгъан проектлери хайырлылыкъларын кёргюзтюп башлагъандыла. Бизни бирге ишлеуюбюзню юсюнден айтханда, ол  финансла жумушла бла чекленип къалмай, адамларыбызны къолайлыкъларын кётюрюрге себеплик этерик башламчылыкъланы да биз бирге жашауда бардырлыкъбыз»,-дегенди.

Евгений Титов  ол башчылыкъ этген банк Къабарты-Малкъарда кёп жумушла тындыргъанын чертгенди – магъаналы инвестиция проектлеге багъа бериуден башлап битеу бёлюмледе цифралы амалны кийириуге, финансла жаны бла билимни ёсдюрюуге эмда инновациялы товарла бла жумушла республикада хар адамгъа да жетерча этиуге дери.

Ол билдиргенича, Проект офисни ишине кёре 2020 жылдан бери республикагъа уллу магъананы тутхан 28 проектге экспертиза бардырылгъанды. Бизнесге бла халкъгъа банк  16 миллиард сомгъа кредитле бергенди. Ипотека кредитге сурам ёседи, регионда аны 3,5 минг чакълы бир юйюр хайырланнганды. Ол а жеринден тепдирилмеген ырысхыны кёбейе баргъанына себеплик этеди. Сбербанк жашау журтланы 25 минг квадрат метрин ишлеуге ахча бёледи. 

-Сбер дагъыда Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа бла аны къонакъларына цифралы инфраструктураны айнытыргъа болушады. Банкны юсю бла жумушларын тындыргъанланы 80 проценти чакълы бири регионда финанс онлайн-сервислени хайырланады. Мында социал магъаналы бизнесге бла адамланы жашауларын бла ишлерин бютюн тынчлыкълы, солууларын а ырахатлы этерге болушхан инвестпроектле бла бирге ишлеуге энчи эс бурулады. Сбербанкны регион ESG-проектлеге деп бёлген ахчасы 1 миллиард сомгъа жетеди, - деп билдиргенди Евгений Титов.

Къабарты-Малкъарны Башчысы кредитлени асламысы  туризмде, къурулушда эмда эл мюлкде гитче эм орта бизнесге тюшгенин айтханды. Инвестиция проектлеге эксперт багъа бериуде бирге ишлеу бютюн магъаналы боллугъун чертгенди. Тюбешиуде банк бла байламлыкъланы андан ары кенгертиуню онглары да сюзюлгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: