01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
03.04.2019 - 09:45 | 👁 20

Подробности...

Тюз да эркинлик берилгенлей…

Халкъыбыз кёчюрюлгенде, кёп адамыбыз шахарладан,уллу элледен окъуна узакъ жерлеге тюшгендиле. Сора ол орналгъан жерлеринден комендант эркин этмей чыгъаргъа  онглары болмагъаны ючюн, таулула ал...

Жамауат
03.04.2019 - 09:40 | 👁 18

Подробности...

Хунерликлерин кёргюзтюрге онг чыкъгъанда…

Озгъан заманын билмеген халкъны келир заманы да болмайды. Малкъар, къарачай, къалмукъ, ингуш, чечен халкъланы сюргюнде болгъан жыллары аланы жамауат-политика эм культура жашаудан иги кесек...

Жамауат
03.04.2019 - 09:25 | 👁 18

Подробности...

Билим бериуге, ариу къылыкъгъа юйретиуге да бирча къайгъыра

Элбрус районну битеулю билим берген учрежденияларындан бирине Нейтрино посёлканы орта школуна – бу окъуу жыл отуз бешинчиди. Абаданланы айтханларына кёре, Губасанты черекни жагъасында...

Жамауат
03.04.2019 - 09:20 | 👁 15

Подробности...

Саулукъларына къаратхандыла, чабакъ тутхандыла, той-оюннга да къатышхандыла

Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасыны адамланы саулукъларына кюндюз къарагъан бёлюмюнде  Малкъар халкъны жангырыу кюнюне жораланып  тёрели ишле болгъандыла.

Жамауат
27.03.2019 - 08:23 | 👁 29

Подробности...

Дуния чакъса эди гюллеча

КЪМАССР-ни бла   РСФСР-ни Баш Советлерини депутаты болгъан, Жазыучуланы союзуну члени, подполковник чыны бла уллу къуллукълада ишлеген поэт эди Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет (Максим, 1916-1985...

Жамауат
27.03.2019 - 08:23 | 👁 11

Подробности...

Аны аты бла алтын майдал чыгъарылгъанды

Залийханланы Чокканы жашы Хусей ата-бабаладан келген тёреге кертичи болгъанды, табийгъатны сюерге, тёгерекде къудуретни сыйларгъа, анга къуллукъ этерге аладан юйреннгенди. Ол а аны жашау жолун...

Жамауат
27.03.2019 - 08:19 | 👁 12

Подробности...

Оюмну, сёзню эмда ишни бирлигини юлгюсю

   Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне 

Бир адамда толу халкъны ышанлары-акъыллылыгъы, тёзюмлюлюгю, халал жюреклилиги эм...

Жамауат
27.03.2019 - 08:16 | 👁 104

Подробности...

Сынаулу устаз, огъурлу ана бла ынна

Бир жыл   мындан алгъа Нальчик шахар школлада окъугъан къабарты эм малкъарлы сабийлени ана тиллерин, культураларын, адет-тёрелерин, искусство жаны бла усталыкъларын кёргюзтюуге аталгъан...

Жамауат
27.03.2019 - 08:11 | 👁 22

Подробности...

Бек башы - тазалыкъды

Чеги  инфекцияланы юслеринден биз не зат билирге керекбиз? Билимсизликни хатасындан не палах болургъа  боллукъду? Аны юсюнден СПИД-ге эм башха жукъгъан ауруулагъа къажау араны алтынчы номерли...

Жамауат
27.03.2019 - 08:07 | 👁 8

Подробности...

Бир-бирни ангылау - шуёхлукъну эм мамырлыкъ жашауну жолу

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  Маданият байламлыкъла – мамырлыкъгъа бла келишиулюкге жол деген «тёгерек стол» болгъанды. Аны вузну библиотекасы къурагъанды. 

Жамауат
27.03.2019 - 08:07 | 👁 11

Подробности...

Жай солуу лагерьле - Роспотребнадзорну кёз аллында

Роспотребнадзор сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы окъутуу эмда юйретиу халлагъа дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады, деп билдиредиле ведомствону Къабарты-Малкъарда Управлениясындан. Бёлюмню...

Жамауат
27.03.2019 - 08:00 | 👁 26

Подробности...

Врачла билимлерин эм сынамларын да ёсдюргендиле

Кёп болмай Нальчикде   Диализ арада битеудунияда  бюйрекни кюнюне жоралап «Саулукълу бюйрекле: хар жерде, кимге да» деген аты бла илму-практика конференция ётгенди. Анга  терапевтле, нефрологла эм...

Жамауат
22.03.2019 - 10:05 | 👁 66

Подробности...

Хар бирини юсюнден повесть жазарга боллукъду

  Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге

Бу заман саргъалтхан суратха иги ышанлап къарасанг, республикагъа атлары...

Жамауат
22.03.2019 - 09:50 | 👁 6

Подробности...

Халкъыбызны къачан да тутуругъу болуп тургъан малчылыкъны сансыз этип къояргъа жарармы?

Миллетибизни къалыубаладан бери да жашауу, иши малчылыкъ бла терен байламлы болгъаны хакъды. Кишиле мал кютгендиле, тиширыула жюн ишлегендиле. Алай бла тау ауузлада къолайлы жашау...

Жамауат
22.03.2019 - 09:48 | 👁 14

Подробности...

Эсепле чыгъарыу, ыспас этиу, саугъалау

Тиширыуланы Нальчик шахар совети жылны ичинде кёп ахшы  ишле  бардыргъанды. Жандауурлукъ акцияла, адабият ингирле,  аналаны, кёп сабийли юйюрлени,  урунууда жетишимле болдургъанланы хурметлеуге...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
30.06.2021 - 17:02 | 👁 24

Подробности...

Акъсакъ Тимурну ызы

Жерни башында эм къанлы патчахланы бири акъсакъ Тимур  1395-1396 жыллада Шимал  Кавказны юсю бла  бара, жюзле бла эллени, мингле бла адамланы къырып ётгенди.  «Ол жыллада  жетген заранны...

Тарых
30.06.2021 - 16:57 | 👁 7

Подробности...

Бек ауур эмда багъалы налмас

Кёп къалмай жюз жыл мындан алгъа Къыбыла Африканы тийресинде ары дери бир жерде да болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Бу багъалы затны юч мингден артыкъ карат эди, неда, башхача...

Право
30.06.2021 - 11:09 | 👁 8

Подробности...

Фатарны алырдан алгъа сатыучуну бу ишге эркинлиги болгъанына къараргъа

Къабарты-Малкъарны Кадастр палатасыны экспертлери фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги (дееспособность) болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа юйретедиле...

Маданият
30.06.2021 - 11:08 | 👁 8

Подробности...

Кюнде,Айда,Кечеде къонакъда

Океания къыралны халкъларыны жомагъы

Бир кюн эки адам даулашыргъа къалгъандыла. Аладан бири:

-Кюн бла Ай  бир  тюйюлдюле,-дегенди.

Саулукъ
30.06.2021 - 08:05 | 👁 3

Подробности...

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Къартаяма деп къоркъмай, кюнде къаллай бир заманны турургъа жарайды деген соруу арыкъ болурча не ашаргъа керекди дегеннге ушайды. Быллай оюмгъа алим, биомедицина технологияла эм...

Маданият
25.06.2021 - 15:21 | 👁 15

Подробности...

Уллу фахмусу бла уллу кинода

Бурак Озчивит – тюрклю актёр эм фотомодель. Уллу белгилилик «Королёк – жырлаучу чыпчыкъчыкъ» деген фильмни жангыдан алдыргъанларындан сора келгенди жаш артистге. Дагъыда аны «...

Саулукъ
25.06.2021 - 08:30 | 👁 9

Подробности...

Крандан сууну игилендириу амалла

Сууну качествосун игилендириуню тюрлю-тюрлю амаллары бардыла. Аладан бек игилери къайсыладыла? Аны юсюнден  Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан...

Маданият
25.06.2021 - 08:19 | 👁 13

Подробности...

Акъсакъалны осуяты

Таурух

Ахыры. Аллы 23 июньда чыкъгъанды

Жолну къыйынлыгъыны  несин айтаса, кесинг да сынагъан болурса. Арбазындан чыкъгъанынг окъуна жунчуйса. Бизни жолубуз а узакъ эди. Кёп...

Маданият
23.06.2021 - 12:15 | 👁 6

Подробности...

Акъсакъалны осуяты

Таурух

Андан бери талай жыл  озду. Сабийле тууа, жашдан къарт бола, кёп тёлю бир бирлерин алыша барадыла. Бу таурух а аууздан-ауузгъа ёте, бюгюнлюкде да...

Тарых
23.06.2021 - 12:10 | 👁 7

Подробности...

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу эди. Ол аллай къобузчу эди – элни тарыхында, ауузунда къалгъан, къобузун, ойнатхан угъай да, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жюрек тасхаланы татлылыкъларына...

Тарых
23.06.2021 - 08:33 | 👁 12

Подробности...

«Къандес оюн»

 Анга дагъыда «Айдеш оюн» деп да айтхандыла. Малкъарлыла  сейир оюнла къураргъа не заманда да уста болгъандыла. «Къандес оюн» да аладан бириди. Бишген тауукъну  кёкюрегиндеги айыры сюекчикни алып...

Саулукъ
23.06.2021 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «...

Тарых
23.06.2021 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Халкъыбызны оюнлары къаллай уллу байлыкъ болгъанларын биз толусунлай ангылаялабызмы?

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет...

Тарых
18.06.2021 - 18:44 | 👁 12

Подробности...

Россей бла культура байламлыкъланы кючлеуге себеплик этгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада...

Тарых
18.06.2021 - 18:41 | 👁 14

Подробности...

Атлы аскерни махтаулу жоллары бла

Кесигиз билгенликден, Ростов   областьны Мартыновка району Къабарты-Малкъарны Терк, Чегем, Черек,  Зольск, Басхан районлары бла шуёхлукъ жюрютеди. Анда жашагъанла бу административ -...

Страницы