18.10.2017, 20:11 - Новости

Бу кюнледе эркин тутушуудан талай эришиу бардырылгъанды. Алагъа къатыша, «Хасания», «Къашхатау» бла «Огъары Малкъар» спорт клублада жарау этген жашчыкъла аслам майдал къытхандыла.

18.10.2017, 20:10 - Новости

Ишчи борчларын толтургъан кезиуде жоюлгъан полициячыланы эсгериуню кюнюнде РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню къуллукъчулары, аны башчысы Хапаланы Далхатны таматалыгъында, донор акциягъа къатышхандыла. Быллай оноуну полициячыла оператив кенгешде барысы да бирча тюзге санагъандыла.

18.10.2017, 20:10 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн эки неда андан кёп айны ичинде тёленмей турса, абонентни юйюне неда мюлкюне баргъан ток кесиледи. «Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл сентябрьде аны бла байламлы 4637 заявка берилген эди. Ол былтырдан эсе минг бла жарымгъа аслам болгъанды.

18.10.2017, 20:09 - Статьи

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну билмеген, анда юйреннгенлени аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Ол школ ачылгъанлы беш жылдан аслам болады. Бу проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди.

18.10.2017, 20:08 - Новости

Жыйырманчы ёмюрню бек белили поэти Къулийнланы Къайсыннгы 100-жыллыгъына атап республикада, андан тышында да белгили публицистле, жазыучула, китап чыгъарыучула Мария бла Виктор Котляровла бир къауум китап чыгъара турадыла.

18.10.2017, 20:08 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Гуманитар тинтиулени институтунда «Къабарты-Малкъарны жазыучулары эсгертмелени юсюнден» деген ат бла жыйылыу болгъанды. Аны Тарых эм культура эсгертмелени сакълау жаны бла Битеуроссей биригиуню регионал бёлюмюню таматасы, КъМР-ни халкъ поэти Созайланы Ахмат къурагъанды.

18.10.2017, 20:07 - Новости

Нальчикни юч поликлиникасында «Аяулу поликлиника» деген проект бардырылады. Аны магъанасы технология амалланы толу хайырланып, башха тыйгъычланы да кетерип, саусузгъа заманында эмда качестволу медицина болушлукъ бериргеди.

Последнее


Битимчиликде къармашханлагъа - субсидияла

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосунда кезиулю субсидияланы бериуге хазырланыу башланнганды. Бу жол ахча битимчилик бёлюмде къармашханлагъа юлешинирикди.

Сочини къырал университети бизде туризм жаны бла кадрланы билимлерин ёсдюрюрге хазырды

Сочини къырал университетини бла Къабарты-Малкъарны Правительствосуну араларында келишимни проекти къабыл кёрюлгенди. Аны чеклеринде республикада рекреация эм туризм сферада ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрюрге, бу жаны бла илму тинтиулени бардырыргъа белгиленеди.   

ЕГЭ-ни бузукъсуз бардырыугъа себеплик

Жыл сайын школну бошагъанла ЕГЭ-ни бередиле. Экзамен тап къуралыр ючюн аслам эксперт кюрешеди, алай аны бергенле бла байламлыкъла уа жюрютюлмейдиле. Аны магъанасы уа уллуду.

Жерлешлерибиз самолётну сайлайдыла

Бу кюнледе «Нальчик» хакъла аралы аэропорт 2017 жылны биринчи жарымында ишини эсеплерин туура этгенди. Аны хайырланнганланы саны, былтыр бла тенглешдиргенде, 40 процентге ёсгенин айтырчады. Алай бла алты айны ичинде хауа транспорт бла учууну 115 025 адам сайлагъанды. Былтыр а ол кёрюмдю 81729 эди.

Сюймекликлери, кертиликлери ючюн - ыспас эм майдалла

Элбрус районну Къулийланы Къайсын атлы маданият юйюнде Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны кезиуюнде бири бирсисини акъылына тюшюнюп, келишип, бирге 25 жылдан аслам заман жашагъан тёрт юйюрге «За любовь и верность» деген майдалла да берилгендиле.

Ара шахарда жоллагъа, юйлени арбазларына да тийишли эс бурулгъанлай турлукъду

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Арсен Алакаев муниципалитетде жоллагъа быйыл ремонт этиуню юсюнден пресс-конференция бардыргъанды.

Къарыулу, бирикген юйюр - кючлю къыралны мурдору

Нальчик шахарны администрациясында Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюню къууанчлы белгиленнгенди. Тёреде болуучусуча, ол кюн кёп жылланы бир юйюр болуп жашагъанла алгъышланнгандыла, алагъа «За любовь и верность» майдалла, грамотала, гюлле да берилгендиле.

Аварияланы, алада ачыгъанланы саны да азайгъанды, алай бир-бир районлада уа ёсгенди

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны кезиулю жыйылыуунда РФ-ни Президентини  буйрукълары къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди, «2020 жылгъа дери КъМР-де транспорт системаны айнытыу» къырал программа къалай тамамланнганына да къаралгъанды. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Сабийле кёз ачхандыла

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къоруулау министерствосуну Нальчик шахарда арасы «Дом Надежды» коммерциялы болмагъан организация бла бирге Мороженоени кюнюн белгилегендиле. Ала аны тюнене Къабарты орамда бардыргъандыла. Ары уллу эмда къолайсыз юйюрледен сабийлени, санларында къыяулары болгъан балачыкъланы да чакъыргъандыла.

Иги продукция чыгъарыргъа кёллендирир умутда

Къабарты-Малкъарны Башчысыны качество жаны бла премиясына конкурс бардырылып башланнганды. Ол республиканы Правительствосуну атындан Промышленность эмда сатыу-алыу министерствону эмда КъМР-де Стандартизация, метрология эм сынаула жаны бла къырал регион араны башламчылыгъы бла къуралгъанды, деп билдиредиле «КБР-Медиа» агентстводан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS