22.06.2018, 21:05 - Статьи

Нальчикде ара сатыу-алыу базарда татлы ашарыкъла сатылгъан павильонда отну ким эсе да билип салгъанды.  Тюрлю-тюрлю экспертизаладан сора анда бензинни эмда солярканы ызлары болгъаны ачыкъланнганды.

22.06.2018, 21:05 - Статьи

Тюнене Нальчикде, Уллу Ата журт уруш башланнганлы 77 жыл толгъанына аталып, «Махтаулукъну ёмюрлюк оту» мемориалны къатында  «Свеча памяти»  халкъла аралы патриот акция болгъанды. Танг аласында,  04:00 сагъатда, жаш тёлю жау чыракъла жандырып, аладан  «77» деген  жазыуну  къурагъандыла. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

Бюгюнлюкде футболдан дунияны чемпионатыны экинчи туруну оюнларыны асламысы бошалгъандыла. Анда кёплени мындан ары къадарлары белгили болгъанды. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

КъМР-де МВД-да бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону оператив иши бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

22.06.2018, 21:01 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифровой айныу министр Владимир Болотоковну таматалыгъы бла бардырылгъан кенгешде сёз республикада отлукъну багъасыны юсюнден баргъанды.

22.06.2018, 21:00 - Статьи

Элбрус районда Терс-Къолда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине ишленнген бек бийик тау эсгертмени эмда къарындаш къабырны къатында немислиле СССР-ге чабыууллукъ этгенли 77 жыл толгъанына аталып бушуулу жумушла бардырылгъандыла. 

22.06.2018, 20:59 - Статьи

Озгъан ыйыкъда Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны Гуманитар тинтиулени институтунда «Жазыу тёрелени тагыларында» деген регионла аралы илму-практика конференция баргъанды.  Ол Отарланы Саидни 115-жыллыгъына эм Этезланы Омарны 105-жыллыгъына аталгъанды.

Последнее


Сиз мектеп устазларыгъызны эсигизге тюшюремисиз?

Къайсы бирибизни да школ, окъутхан устазларыбыз бла байламлы эсгериулерибиз бардыла. Аланы юслеринден билирге сюйюп, педагогланы байрамларыны аллында бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Манаслу таугъа да ёрлегенди

КъМР-ден белгили альпинист, республиканы Жамауат палатасыны члени, «Нальп» клубну башчысы Карина Мезова Непалны шимал жанында таугъа ёрлегенди эм аны башында Къабарты-Малкъарны байрагъын орнатханды. Манаслу, анга башхача Кутанг да дейдиле, дунияны эм бийик тауларыны араларында сегизчи жердеди. Аны бийиклиги 8156 метрди.

Бир-бирлени тилеклери алайда окъуна тамамланнгандыла

КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова «Единая Россия» политика партияны таматасыны жамауат приёмныйинде республиканы инсанлары бла тюбешип, аланы тилеклерине бла сорууларына тынгылагъанды.
Келгенле асламында жашау журт бла жалчытыуну, ЖКХ-ны иши бла байламлы проблемаланы кётюргендиле. Битеу тилеклеге, тарыгъыулагъа, соруулагъа жууапла берилгендиле, законла ангылатылгъандыла.

Жарсыуланы бир ненчасы ауур саусузлагъа багъыу бла байламлы болгъандыла

Тюнене Правительствону Юйюнде Юрий Коков энчи соруулары болгъан гражданланы приёмгъа алгъанды. Республиканы таматасындан Нальчик, Бахсан, Прохладна шахар округлада, Терк районда жашагъанла болушлукъ излегендиле.

Европада къолайлы банкланы арасында Сбербанк да барды

Euromoney журнал бардыргъан сорууланы эсеплерине кёре, ара эмда кюнчыгъыш Европада ишлеген банкланы арасында Сбербанк эм кючлю финанс учрежденияланы санына киреди. Ол тёрт номинацияда хорлагъанды, деп билдиргендиле банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.

Тёрт айгъа - эки сегизминглик

Бу кюнледе халкъла аралы класслы къутхарыучу, Элбрус излеу-къутхарыу  отрядны къуллукъчусу Аккайланы Азнауур Гималайлада орналгъан Манаслу (8156 метр) таудан къайтханды.

Метеорология жаны бла жетишимлери ючюн

Россей Федерацияны Президентини 2017 жылда 10 сентябрьде №416 Указына тийишлиликде метеорология жаны бла жетишимлери эмда кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Байсыланы Хасанны жашы Хаджи-Муратха, «Бийик тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учрежденияны гидрометеорология процесслени тюрлендириу мадарла лабораториясыны таматасына, «Россей Федерацияны сыйлы метеорологу» деген сыйлы ат

Владимир Васильев – къыралына керти къуллукъ этиуню юлгюсю

«Россейни Президенти Владимир Путинни Указына тийишлиликде Дагъыстан Республиканы башчысыны къуллугъун болжаллы халда Владимир Абдуалиевич Васильев толтурлукъду. Ол бу къуллукъда кёп жылланы регионнга жетишимли башчылыкъ этип тургъан, аны айныууна уллу къыйын салгъан Рамазан Гаджимуратович Абдулатиповну алышындыргъанды.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Устазны кюню бла алгъышлауу

Кечикген тюрлениуле хайыр келтирмедиле

«Прохладныйни» кесини майданында «ЛогоВАЗ» бла оюнну 0:0 эсеп бошагъаны анга артыкъ игиди деп айталмайбыз. Жарсыугъа, республиканы футболдан чемпионатыны бийик дивизионунда къалмазлыгъы толусунлай ачыкъ болгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS