19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

19.09.2018, 23:46 - Статьи

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

19.09.2018, 23:43 - Статьи

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

19.09.2018, 23:40 - Статьи

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Последнее


Игилени эсгериуню къууанчы чексизди

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Юрий Коков халкъ поэтни эсгертмесине гюлле салгъанды

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан къууанчлы ишле 1 ноябрьде эрттенликде закийни атын жюрютген орамда аны эсгертмесине гюлле салыудан башланнгандыла.                    

Болушлукъгъа аш-азыкъдан - 20 тонна

Къабарты-Малкъарны коммунистлери Донецк эм Луганск областьлада жашагъанлагъа болушлукъгъа 20 тонна аш-азыкъ продуктла ийгендиле. Анда республикада ёсдюрюлген тахта кёгетле, кесибизде чыгъарылгъан гара суула, консервала да бардыла.

КъМР-ни Башчысы сюд приставланы профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков республиканы сюд приставларын, бу службаны ветеранларын да профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.

«Владимир Путинни регионлагъа рынок борчларын кетерирге кредитле бёлюуню юсюнден оноуу бизге бек магъаналыды»

«Россейни Правительствосу бла тюбешиуде къыралны башчысы Владимир Путин регионланы артыкъда бек жарсытхан проблеманы – коммерциялы борчланы кеси файдаланы жартысына дери азайтыуну – юсюнден айтханды. Борчлары бюджетлерини файдаларындан кёп болгъан регионланы араларында Къабарты-Малкъар да барды (75 процент). Биз быллай болумгъа нек тюшгенибиз белгилиди.

Оюмла

Гузеланы Жамал,
филология илмуланы доктору, профессор

Къайсыннга

Къайсын деп таныучу эдим адам,
Миллет атын бийик кётюралгъан!
«Ёлгенди», – деп айталмайма анга,
Ол ачы сёз келмей акъылыма.

Жашайды ол бизни эсибизде,
Саугъа эди поэт Къайсын бизге!
Жюрек жылыу къалды жазмалада,
Ол къурагъан ариу назмулада.

Чегемде той

Огъары Чегемни башында,
Къууана фахмулу жашына,
«Жюз атлам – Къайсыннга» байрамгъа
Жыйылгъанды халкъым къараргъа.

Миллетими жыйып къоюнуна,
Чегем тары Жылгы боюнунда
Тепсетеди къызны эм жашны,
Хар кимни да кёкдеди башы!

Сериуюн да учады тауда,
Эл тюбюнде той ариу бара,
Акъылман Къайсынны хакъына
Жырлары айтыла халкъына.

Къайсынны окъуйма

Артдан-артха бютюнда бек сюе,
Алай окъуйма мен сизни, Къайсын.
Бир – къууана, бир – жюрегинг кюе,
Алай этдинг назму сёзледен сын.

Окъуйма мен, сени сагъышларынг
Манга кёче барадыла аздан.
Минги тауну намысча башларын
Кёреме мен сени арбазынгдан.

Илхамдан жаратылгъан графика

Малкъарны айтхылыкъ поэти Къулийланы Къайсыннга атап, хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген адам аны хурметине эсде къаллыкъ сёз айтыргъа, жыр тагъаргъа, сурат ишлерге кюрешеди. Жаш художник Оракъланы Мариям да кесини диплом ишин бу байрамгъа атагъанды. Поэтни «Къулийланы Къайсыннга – жюз атлам»деген фонд сюеген хунасында жазылгъан бир къауум назмугъа графика суратла этгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS