12.12.2017, 11:05 - Новости

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысыны орунбасары Владимир Болотоковну бла «Каббалкэнерго» компанияны таматасы Аслан Докшукинни тюбешиуюнде бюджет организацияланы эмда жашау журт-коммунал предприятияланы электрокюч ючюн тёлеулерин жыйыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билд

12.12.2017, 10:57 - Новости

Бу кюнледе «Газпром межрегионгаз Нальчик» обществону Чегемде бёлюмю  районну администрациясыны келечилери бла бирге  Нартанда кёк отлукъ ючюн кёп заманны  ахча тёлемей тургъанланы жокълагъандыла, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

11.12.2017, 11:39 - Новости

Алгъаракъда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда республиканы Кёп функциялы арасыны башламчылыкълары бла «Къабарты-Малкъарны эм иги Кёп функциялы арасы» деген республикалы конкурс бардырылгъанды.

11.12.2017, 11:23 - Статьи

Школ жылла!.. Къалай терк озадыла ала, кёзню жумуп ачхынчы.

07.12.2017, 11:10 - Новости

Нальчик шахарны администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни тийресинде жолланы бу къыш кезиуде тийишли халда тутуу, келир Жангы жылны белгилеу эмда культура бёлюмню айнытыу вопросла сюзюлгендиле, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

06.12.2017, 11:17 - Новости

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Арсен Алакаев Хасанияда бу кюнледе приём бардыргъанды.

06.12.2017, 11:10 - Статьи

Интернетни хайыры бла Москвада, башха уллу шахарлада  бардырылгъан концертледе ариу ёню  бла кёплени сейирсиндирген, кесин  сюйдюрген жырчы, актриса Алла Бойченкону кёпле таныйдыла.  Ол къауум заманны сахнагъа Камиля  деген ат бла чыгъып тургъанды.

Последнее


Жюз мингден артыкъ карта юлешиннгенди

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю хайырланыучулагъа битеу да 120 минг карточка бергенди. Аладан 75 проценти иш хакъларын банкда счётха кёчюрюп алай алгъанладыла, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Электрон амалгъа кёчюуге жораланнган ушакъла

Социал страхование фондну Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюнде бу кюнледе  юйретиу, ангылатыу семинарла болгъандыла. Ала больничный листле бла байламлы жумушланы электрон амалгъа кёчюрюуге жораланнгандыла. Аланы ишлерине республикада болгъан жюз элли медицина организацияны келечилери къатышхандыла.

Эм гиртчилеге - кубокла, сыйлы грамотала

Бу кюнледе Элбрус посёлкада «Сакля» турист комплексни мурдорунда «Вертикаль» сабий-жаш тёлю клуб ачылгъанды. Бу иш быйыл СССР-ни спортдан устасы Залийханланы Чокканы жашы Хусей туугъанлы 100 жыл толгъанына жораланнганды.

Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны бла ассоциацияда - жангы келечиле

Ассоциацияны Железноводскда болгъан жыйылыуунда аны санына беш жангы СМИ киргенди: СКФО-да Россейни «ТАСС» информагентствосу, Ставрополь крайда «Победа 26», «Вечерний Ставрополь» эмда «Терские ведомости» газетле, «Территория контрастов» деген интернет-портал.

Къышха хазырланыу сёлешиуде энчи жер алгъанды

Кёп болмай Бахсан районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Рустам Канаметов коллегия бардыргъанды. Анга КъМР-ни къурулуш, жашау журтла-коммунальный мюлк эмда жол мюлк жаны бла министрини кенгешчиси Борис Балагов, районну прокурору Аслан Башоров, администрацияны келечилери, эллени эмда билим бериу учрежденияланы таматалары къатышхандыла.

Минги тау дайым тазаланып, жылтырап турурча

Минги тауну тийресинде «Элбрусну таза бетлери» деген экология акция бардырылгъанды алгъаракъда. Бу магъаналы ишге республиканы жамауат  организацияларыны, КъМР-ни Парламентини Жаш тёлю палатасыны, толтуруучу власть органланы келечилери эм башхала – битеу да жюзден артыкъ адам къатышханды, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосундан.

Арбазланы тыш кёрюмдюлери тюрленеди

Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Арсен Алакаев бла жер-жерли самоуправленияны Советини председателини орунбасары Владимир Назранов муниципалитетде «Шёндюгю шахар тийре» деген программа къалай бардырылгъанына жеринде къарагъандыла, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Парашют бла секириуюн байрамгъа атагъанды

Нальчикден интернационалист аскерчи Харитон Локов парашют бла секириуюн Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 460-жыллыгъына атагъанды. Аны юсюнден Афганистанда урушну инвалидлерини «Ветеран» деген битеуроссей жамауат организациясыны Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюню председатели Беслан Белимготов билдиргенди.

Буруннгу маданият хазналаны сакълар муратда

Къабарты-Малкъар миллетле аралы келишиулюк жаны бла «Маяки дружбы.Башни Кавказа» деген халкъла аралы жаш тёлю маданият-тарых проектге къошулгъанды.

Къабарты-Малкъарда Тутхучлу айныуну арасы ачыллыкъды

Россейни Промышленность эмда сатыу-алыу министерствосу Къабарты-Малкъарда «Этана» промышленность комплексни бла Х.М. Бербеков атлы КъМКъУ-ну мурдорунда Тутхучлу айныуну арасын къурауну ниетин къабыл кёргенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS