20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Бирден кюч салып кюрешедиле

Республиканы бирси школларындача, Тёбен Чегемни мектебинде да жангы окъуу жыл башланыргъа ремонтну къадалып бошай турадыла. Аны тышын жангыртхандыла, айбат этгендиле, ичинде да жыл сайын этилиучю жангыртыу ишле бардырылгъандыла. Мында орналгъан сабий садны къабыргъаларын да, жангыдан сюртюп, омакъ этгендиле, полуна да паркет салгъандыла.

Тырныауузда автостанция ачылыргъа кёп къалмагъанды

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны профильли ведомстволарыны келечилери Тырныауузда автостанцияны къурулушу къалай баргъаны бла шагъырейленнгендиле, деп билдиредиле Транспорт эм связь жаны бла къырал комитетни пресс-службасындан.  

Нартюх ёсдюрюуню жашырынлыкъларына тюшюннгендиле

Кёп болмай КъМР-ни Эл мюлк министерствосу бла «Нартюх эмда чёплеу урлукъла ёсдюрюучюлени миллет ассоциациясы семинар бардыргъандыла. Аны Прохладна районда «Отбор» предприятияда бла Бахсан шахарда нартюхню урлукъгъа хазырлагъан «Гибрид СК» заводда ётдюргендиле.

Юрий Коков Къобанда автокатастрофада жоюлгъанланы жууукъларына бла ахлуларына къайгъы сёз бергенди

«Къабарты-Малкъарны жамауатыны атындан, кесим энчи да вахталы автобус тенгизге кетип ёлгенлени юйюрлерине, жууукъларына бла ахлуларына къайгъы сёз береме. Аварияны хатасы онжети адамгъа жетгенди.

Бирге ишлеуню жоллары белгиленнгендиле

Нальчикде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну Транспортха надзор этген федерал службаны таматасы бла тюбешиую болгъанды. Ала бусагъатлада, контроль-надзор ишде структуралы реформала баргъан кезиуде, Ространснадзорну жер-жерли управлениясыны иши къалай къуралгъанына къарагъандыла.

Юрий Коков шейх Равиль Гайнутдинни туугъан кюню бла алгъышлагъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А.Коков Россей Федерацияны Муслийманларыны дин управлениясыны председателин, Россейни Муфтийлерини советини таматасын туугъан кюню бла алгъышлагъанды:

Сёлешиуню баш магъанасы - келе тургъан байрамланы кюнлеринде право низамны бла къоркъуусузлукъну жалчытыуду

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков орта кюн Правительствону юйюнде Терроризмге къажау комиссияны бла Къабарты-Малкъарда Оператив штабны бирге къуралгъан жыйылыуларын бардыргъанды. Анда сёз сентябрь айда боллукъ къууанчланы кезиуюнде жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыуну юсюнден баргъанды.

Заранлы болумланы алгъадан билип тыяр ючюн, хауаны тюрлениулерин дайым да тинтип турургъа тийишлиди

Россейни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде кенгеш бардыргъандыла эмда къыйын болум сакъланнган Тырныаууз шахарда халны сюзгендиле. Жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-ни къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министри В.Х.

Тюзню ётюрюкден айырыргъа болуша

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле бу кюнледе дин къуллукъчула бла тюбешгендиле. Анда сёз радикал ниетлени, экстремизмни да юслеринден баргъанды. Бу жарыкъландырыу ишге КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны председателини орунбасары Аслан Гедгафов, Пятигорск эмда Черкесск епархияны иерейи Виталий Бондарь къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге УФСИН-ни пресс-службасындан.

Ушкокдан атдырыудан эришиуге къатышыргъа чакъырабыз

«Къабарты-Малкъар Регион Спортинг Клуб» республиканы Спорт министерствосу эм Россейни Ушкокдан атдырыучуларыны союзуну республикада бёлюмю бла бирге 25 августдан 3 сентябрьге дери тепген илишанлагъа ушкокдан атдырыудан эришиу бардырады. Ол Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 460 жыл толгъанына аталып къуралады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS