12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

03.10.2018, 14:46 - Статьи

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды.

Последнее


Жетишимли болур ючюн не тындырыргъа кереклисини юсюнден сейир сёлешиу

КъМР-ни Парламентинде  Жаш тёлю палатаны «Жетишимни багъасы» деген проектини чеклеринде КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары -билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова бла тюбешиу болгъанды.Республикада белгили политикле, жамауат къуллукъчула, артистле бла быллай тюбешиуле къурау иги тёреге айланнганды.

Аманлыкълагъа къатышдыргъанланы жууапха тартыу къатыланырыкъды

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты, «Единая Россия» политика партияны фракциясыны башчысыны биринчи орунбасары Адальби Шхагошевни башламчылыгъы бла жарашдырылгъан федерал законну проектинде террористлени санына адамланы чакъырыу бла кюрешгенлени, аманлыкъчы къауумлагъа ахча болушлукъ этгенлени жууапха тартыу къатыланады.

Коррупцияны жолун кесер амалланы излегендиле

Бу кюнледе Тырныауузда бардырылгъан «тёгерек столда» Элбрус районда коррупциягъа къажау профилактика мадарла сюзюлгендиле. Аны районну администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Арслан Улимбашев бардыргъанды. Ушакъгъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны коррупциягъа къажау управлениясыны, прокуратураны, право низамны сакълаучу органланы келечилери къатышхандыла.

«Кёрген, эшитген затларыбызны жаратханбыз, сукъланнган да этгенбиз»

Россейни Фермер мюлклерини эмда эл мюлк кооперативлерини ассоциациясы (АККОР) Германияны фермерлерини союзу бла бирге кооперация проектни бардырады. Аны чеклеринде озгъан айда ол къыралда семинар болгъанды. Аны ишине Ассоциацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню вице-президенти Тилланы Фердау да къатышханды. Бу жолоучулукъну кезиуюнде не бла шагъырейленнгенини юсюнден ол кеси айтханды.

Аланла, ёз тилибизден нек къачабыз?

Бу материалны жазар акъыл неден келгенди? Тюзюн айтханда, эрттеден сагъыш этип тура эдим. Аны уа тепдирген не болду дегенде, алгъаракълада  автобус бла элден шахаргъа келе, тиширыуланы хапарларына тынгылагъаным.

Сюйюнюу, махтау бериу, ёхтемлениу, юлгюге салыу

Озгъан орта кюн Къарачай-Черкесни Алийланы Умар атлы къырал университетинде КъМР-ни халкъ поэти, СССР-ни, РСФСР-ни да Къырал саугъаларыны, Ленин атлы премияны да лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына жораланып, «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула!» деген адабият – музыка ингир бардырылгъанды.

Къыйын кезиуде абызырап къалмазча

Электрокюч бла жалчытыучу МРСК компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде - «Каббалкэнергода» - бу кюнледе юйрениуле бардырылгъандыла.

Алтын майдал – Занкишиланы Казбекде

Бу кюнледе Нидерландыни Гаага шахарыны "Sportcampus Zuiderpark" спорткомплексинде дзюдодан Гран-прини чеклеринде эришиуле къуралгъандыла. Анга 42 къыралдан 230-гъа жууукъ спортчу къатышханды.

Шериатха келишмеген товарлагъа «халал» деген сёзню жабышдырыргъа энди онг боллукъ тюйюлдю

Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясында стандартизация эм сертификация жаны бла жумушланы толтургъан коммерциялы болмагъан «Халал» автоном организация къуралгъанлы жылдан артыкъ озгъанды.  Ол тамамлагъан жумушланы, шериатны жорукъларына кёре ишлеген индустрияны болумуну эмда аны айнытыуда чырмауланы юслеринден биз республиканы муфтийини орунбасары, организациян

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков - россейли делегацияны къауумунда

Тюнене Берлинде Россейни бла Германияны граждан обществоларыны «Петербургский диалог» деген ХУI форуму ачылгъанды. Россейли делегацияны къауумуна Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков да киреди.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS