02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Жаш тёлюню аскер-патриот ниетде юйретиуню игилендириу – власть органланы бла жамауат биригиулени магъаналы борчларыды

Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисини резиденциясында бу кюнледе болгъан кенгешде жаш тёлюню аскер-патриот ниетде юйретиу ишни игилендириуню эмда  СКФО-да «Юнармия» къымылдауну айнытыуну амаллары сюзюлгендиле.

Келир окъуу жылгъа - жангыртылгъан залла

«Эл школлада спорт залланы жангыртыу» деген федеральный целевой программаны толтуруу быйыл да бардырылады. Аны борчу билим бериу учреждениялада физкультура эм спорт залланы тап халгъа келтирип, сабийле саулукъларын кючлерча битеу онгла къураргъады.

Хар суратында - поэзия

Нальчикде Культура фондда художник Фариза Кипни  суратларыны биринчи кёрмючю ачылгъанды. Анда авторну отуздан артыкъ чыгъармасы салыннганды. Ала барысы да жаулу бояула бла ишленнгендиле.

Жорукъланы билмеумю огъесе уллу кёллюлюкмю?

Бир танышыма, ауруучу сабийи болгъаны себепли, терк-терк Москвагъа барыргъа тюшеди. Онг болгъан къадарда ол самолётну сайлайды. Алай хар жолдан да «Нальчик» аэропортда кёп тюрлю чырмаулагъа бла анда ишлегенлени уллу кёллюлюклерине тюбемей къалмайды. Озгъан ыйыкъда да ма алай болгъанды.

Жараулу затла кетселе, сёзле да унутуладыла

Тилибиз байды, бир да болмагъанча, бек бай. Алай биз аны толу билалмайбыз, хайырланалмайбыз. Бир-бир сёзле уа аз-аздан унутула окъуна барадыла. Ол санда сауут-саба, жер-суу атла эм дагъыда кёп башхала.

«Орусбийланы Исмайыл ушакъларында Достоевскийни жазыуларындан юзюкле окъугъанды»

Онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында Малкъаргъа бир тюрлю бир жумуш бла келген россейли жолоучула, араларында белгили алимле, тарыхчыла, этнографла, картографла, адабиятчыла, композиторла, биологла да, кёп болгъандыла. Аланы барысына да Бахсан ауузунда  Орусбийланы Мырзакъулну жашы Исмайыл къонакъбайлыкъ этгенди.

Студентле, энергетикле да ыразыдыла

МРСК СК – «Каббалкэнерго» компанияны «Нальчик-110» подстанциясы республиканы ара шахарыны ючден бирин ток бла жалчытып башлагъанлы быйыл 81 жыл толгъанды. Кёп болмай а анда КъМКъАУ-ну студентлеринден къуралгъан «Эльбрус» къурулуш отрядны къауумуна экскурсия бардырылгъанды.

Гитлерчиле аман ниетлерине жеталмагъандыла

«Эдельвейс» деген операция бла вермахт Кавказны къолгъа этиу эмда Къара тенгиз флотну къурутуу жаны бла борчну толтурургъа умут этгенди. Алай болса, Совет Союз бютюн къарыусузгъа кетерикди эмда аны тыш дуния бла байламлыгъы юзюллюкдю деп, аны мураты алай эди. Анга жетсе, фашист Германия нефть къоллу болуп, Жууукъ эмда Орта Востокга кирирге кесине жол ачарыкъды.

Терек бахчачылыкъгъа себепликге

Къабарты-Малкъарда терек бахчаланы буздан къоруулагъан ауланы чыгъарыу бла кюрешген «Бетанет» предприятие ишлеп башлагъанды. Быллай продукцияны жарашдырыу жаны бла ол саулай Россейде жаланда кесиди.

Кенг майданла, гюл бахчала, тюрсюнлю фонтанла

Бизни ара шахарыбыз кюнден-кюннге ариудан-ариу бола барады. Гюл бахчала, айбат юлкюле аны жасайдыла, кёзге хычыуун кёрюнедиле, жюрекни къууандырадыла. Тереклени салкъынларында шахарчыла, аны къонакълары да солуйдула, къызыу кюнледе эс табадыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS