23.01.2018, 11:04 - Новости

Белгилисича, бизни къыралда былтыр жангы 200 эм 2000-сомлукъ къагъыт ахчала жюрюп тебирегендиле. Ала башхалагъа хазна ушамайдыла, кеслерини да энчиликлери  кёпдюле.

22.01.2018, 11:05 - Новости

Тюнене Пятигорскда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

22.01.2018, 10:58 - Новости

Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бу кюнледе Москвада Гайдар атлы форумну чеклеринде  бардырылгъан «Россия и мир: цели и ценности» деген пленар  жыйылыугъа къатышханды.  Анда  РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев сёлешге

18.01.2018, 11:11 - Новости

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди.

15.01.2018, 11:36 - Новости

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди.

11.01.2018, 11:24 - Статьи

Огъары Малкъарда жашагъан Таукенланы Айшат жангы жылны аллында кюнледе 85-жыллыгъын белгилегенди. Аны районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды.

10.01.2018, 11:20 - Новости

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды.

Последнее


«Окъууну бошагъаныгъызлай, бизге таукел келигиз!»

МРСК СК компанияны «Эльбрус» деген бирикген къурулуш отрядыны урунуу семестри бардырылып бошалгъанды. Алгъаракъда предприятияны бизни республикада бёлюмюнде - «Каббалкэнергода» аны бла байламлы къууанчлы тюбешиу болгъанды. Анда Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни ол отрядха къатышхан студент къауумуна дипломла бергендиле.

Маданият юйню къурулушу графикге кёре битерикди

Кёп болмай Къырал Думаны депутаты Геккиланы Заур, «Единая Россия» партияны республикада бёлюмюню таматасы, КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары Михаил Афашагов, культура министр Мухадин Кумахов, депутат  Владимир Бердюжа, Май районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Сергей Евтушенко, Ново-Ивановское элни таматасы Инна Головня эм Къурулуш, жашау журтла-коммунал эмда жо

Тогъуз адамны тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды

Россей Федерацияны Адамны эркинликлери жаны бла бла уполномоченныйи Татьяна Николаевна Москалькова 17 августда Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа деп видеоконференция халда энчи приём бардыргъанды.

Республикалы бюджет жарым жылгъа къалай толгъанына къаралгъанды, жаш тёлю чыгъармачы араланы къурау дурус кёрюлгенди

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда  жыйырмагъа жууукъ вопросха къаралгъанды. Аны Мусукланы Алий бардыргъанды.

Бек изленнген продукцияны болдурур муратлыдыла

Нальчикде бийик вольтлу аппаратураны заводу кеси ырысхысына, тышындан мажаргъан ахчагъа да конкуренциягъа чыдамлы изделияланы жарашдырып эмда производствогъа хазырлап башлагъанды. Сёз локомотивлеге бла электропоездлеге керекли ток ёчюлтюучюлени, бийик вольтлу контакторланы, локомотивледе токну айырыучуланы, электропоездлеге заземлительлени юслеринден барады.

Юч байрамны да уллу магъаналылыкъларын чертгендиле, алагъа тынгылы тюберге кереклисин айтхандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коков Билимни кюнюне, КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне, республика Россейге къошулгъанлы 460-жыллыгъына аталгъан къууанчлагъа хазырланыу эмда аланы бардырыу жаны бла къурау комитетни жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы М.М. Кодзоков, КъМР-ни Жамауат эмда экономика къоркъуусузлукъ жаны бла советини секретары К.Б.

Таза ниет бла жюрек кётюрюлюулюкде атланнгандыла сыйлы жумушха

Тюнене хаж къылыргъа баргъанланы биринчи къаууму бу сыйлы жолоучулукъгъа атланнганды. Алтмыш тогъуз адам башчылары Мисирланы Хызыр бла Минеральные Воды шахардан тюзюнлей Мединагъа учарыкъдыла.

Жаш жазыучулагъа - адабиятны юсюнден сейир хапарла

Бу кюнледе Тюркде тюрк тилли миллетлерини жаш жазыучуларыны бла назмучуларыны форуму болгъанды. Аны ол къыралны Культура министерствосу, Жазыучуланы евразиялы союзу къурагъандыла.

Къурау вопрослагъа къарагъандыла, союзну жарсыуларына да жетгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Журналистлерини союзуну правленини кезиулю пленуму болгъанды. Жыйылыуну «Советская молодежь» газетни баш редактору Мухамед Карданов бардыргъанды. Ол болжаллы халда чыгъарма биригиуню таматасын айырыргъа кереклисин билдиргенди. Ол къуллукъгъа союзну председателини орунбасары Шауаланы Разиятны тийишли кёргенин да айтханды.

Асламлы информация органлада законну излемлери къалай сакъланнганларына - энчи эс

Роскомнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде республиканы тийресинде басма органлагъа деп семинар бардырылгъанды. Сёз анда бу сферада законланы энчиликлерини, алагъа асламысында къаллай бузукълукъла этилгенлерини эмда аланы болдурмаз амалларыны юсюнден баргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS