19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Аналыкъ ахчаны сабийни билим алыууна къората эсегиз

Аналыкъ капиталны сабийни окъуууна жояргъа экинчи не андан сора туугъан балагъа юч жыл толгъандан сора эркин этиледи. Алай билим алыргъа сюйген 25 жылдан абадан болмазгъа керекди. Берилген ахчаны юйюрден къайсы сабийни окъуууна да жояргъа жарайды, алай билим берген учреждение уа Россейде болургъа тийишлиди.

Басманы туризмни айнытыугъа къошумчулугъу уллуду

Бу кюнледе «Восхождение» III Битеуроссей медиафестивальны чеклеринде «Шимал Кавказда туризмни айнытыу ишде асламлы информация органланы магъаналары» деген темагъа эксперт сессия бардырылгъанды. Аны кезиуюнде айтылгъан оюмла СКФО-да 2035 жылгъа дери туризмни айнытыу жаны бла мадарланы старатегиясында хайырланыллыкъдыла.

Сакъатла тургъан интернатха - себеплик

«Единая Россия» политика партияны «Тамата тёлю» деген проектини чеклеринде партияны Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюню, аны жанлыланы советини эм Жаш гвардияны келечилери Нальчикде абаданла эм сакъатла тургъан интернатда болгъандыла. Анда жашагъанла бла тюбешиуде къонакъла тамата тёлюню излемлерин толтуруу, ала ючюн къайгъырыу партияны баш борчу болгъанын айтхандыла.

Заводну кёчюре турмай, жангысын ишлерикдиле

КъМР-ни власть органлары бла Гидрометаллург заводну иеси аны кёчюре турмай, орунуна Прохладна районда жангысын ишлеуню юсюнден оноулашхандыла. Аны юсюнден ИТАР-ТАСС агентствогъа Къабарты-Малкъарны промышленность эм сатыу-алыу министри Залим-Гери Губашиев билдиргенди. Ол айтханнга кёре, жангы заводну къурулушу 2019 жылны ахырына бошаллыкъды.

Элбрус районну ара район больницасыны тамата врачыны къуллугъун Геграланы Лилия толтурлукъду

Къабарты-Малкъар Республиканы саулукъ сакълау министри Светлана Расторгуева эм Элбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий Элбрус муниципал районну ара район больницасыны коллективин тамата врачны къуллугъун толтурлукъ Геграланы Лилия бла шагъырейлендиргендиле.

Къулийланы Къайсын атлы къаяны башында мермер эсгертме орнатыллыкъды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны халкъ поэти Къулийланы Къайсынны 100- жыллыгъына жоралап Чегем ауузунда аны атын жюрютген 4,200 метр бийиклиги болгъан къаяны башында мермер ташдан эсгертме орнатыллыкъды.

Таза жюрекден келген сёзле, саугъала эм жырла

Бу кюнледе Нальчикде «Акрополь» культура – солуу арада республикабызны битеу районларындан да ишлеринде жетишимли устазла жыйылгъандыла.

Юрий Коков Къабарты-Малкъар къырал университетни юбилей бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Х. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлерин бла устазларын вузгъа 85 жыл толгъаны бла алгъышлагъанды.

Байдаланы Алийни хурметин кёргендиле

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт комплексинде ветеран командаланы араларында Байдаланы Алийни хурметине волейболдан онбиринчи тёрели турнир бардырылгъанды.

Даражалы эришиуден – беш майдал бла

Ейск шахарны «Солнечный» спорт комплексинде И.М. Поддубныйни хурметине тёрели битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анда хорлагъанлагъа «Спотну устасы» деген ат берилгени ючюн эришиу бек даражалыгъа да саналады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS