19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Юнармиячыла тиридиле, аланы сейирлери кенгди

Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерини запасдагъы офицерлерини «Мегапир» миллет ассоцияцияларыны себеплиги, «Россейни жаш интеллектуаллары» Битероссей жамауат организацияны вице-президенти Аталаны Жашарбекни энчи къатышыуу бла быйыл жаз башында Терс-Къолну орта школунда юнармия класс къуралгъанды.

Бай кёгетле жыяргъа ышанадыла

Бахсан районну администрациясыны пресс-службасындан билдиргенлерича, бюгюнлюкде терк айныгъан терек бахчалада бирсиледен алгъаракъ бишген «Гала» сортну жыйып башлагъандыла. Ол сентябрьни ортасында окъуна юзерча болады, алай ашарча уа ноябрьге бишеди.

Граждан университетни борчу - партия активни билимин ёсдюрюудю

«Единая Россия» политика партияны «Граждан университет» деген проекти жашауда 2011 жылдан бери бардырылады. Энди уа ол окъуу арагъа бурулгъанды – организацияны «Граждан университети» автоном коммерциялы болмагъан къошакъ билим бериу биригиуге. 28 августда уа ол юридический магъанасы бла эсепге тургъанды. Аны юсюнден партияны Генеральный советини башчысы Сергей Неверов билдиргенди.

Къарындаш халкъгъа - насып, мамырлыкъ, монглукъ

Юрий Коков Instagramда кесини энчи бетини юсю бла Рамзан Кадыровну Чечен Республиканы кюню эмда Граждан келишиулюкню бла бирликни кюню бла алгъышлагъанды.

Трассаны бузулгъан жерлерин тюзетедиле

Росавтодорну бойсунууунда болгъан «Кавказ» ФКУ А-158 трассаны ырхы ашагъан кесеклерин ишлеуню къыстау бардырады. Материал басмагъа хазырланнган кезиуге Нейтринону тийресинде 84-чю эм 86-чы километрледе таш эм загъыр бла жолну толтуруу эм аны тюзетиу бардырылады.

Газ берилгенди, сууну кеси ызына бурургъа къадалып кюрешедиле

Минги тауну этегинде ырхыдан тюшген къыйынлыкъланы кетериу жаны бла РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны штабы Элбрус районну администрациясында кече-кюн демей ишлейди. Информация алада хар юч сагъатдан жангыргъанлай турады. Материал басмагъа хазырланнган кезиуге, ала бизге билдиргеннге кёре, жолланы тапландырыргъа чырмагъан ташланы чачдырыу ишле бардырылгъандыла.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Элбрус эм Бахсан районлада табийгъат кюч салгъан халекликни кетериу бла байламлы ишлени биринчи эсеплерине къарагъанды

Тюнене КъМР-ни Башчысы къыйынлыкъ жетген тийрелени башларында вертолётда учуп къарагъанындан сора федерал жолну жангыдан ишленнген жерлеринде болгъанды. Анда 5 сентябрьден башлап улоула жюрюп тебирегендиле. Къалгъан эки кесегинде да кюнню ахырына автомобильле жюрюп башларча этерге борч салыннганды.

Волонтёрланы къошумчулукълары

Алгъаракълада «Руль артына кеф болуп олтургъанланы юсюнден билдир» деген ат бла бардырылгъан акциягъа Нальчик шахарны уллу жолларына жаш волонтёрла чыкъгъандыла. Ала къолларына: «Эсирген водительни ачыкъларгъа болуш!», «Полициячылагъа аны юсюнден билдир!», «Адамны жашауун сакъла!» деген чакъырыулары бла плакатланы кётюрюп сюелгендиле.

Терроризмни тыяргъа таукелленип

РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары, жамауат советни келечиси Газаланы Зухура бла бирге 3 сентябрьде Терроризмге къажау кюрешде бир ниетлиликни кюнюне аталгъан жумушлагъа къатышхандыла. Тырныауузда Эсгериуню майданында бардырылгъан митингге районну администрациясыны къуллукъчулары, шахарны билим бериу учрежденияларыны окъуучулары, жамауат да келгендиле.  

Уруннганлары ючюн хакъ бермей тургъанды

РФ-ни Следствие комитетини Чегем районда бёлюмюню къуллукъчулары «Анд и К» предприятияны таматасына ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол РФ-ни Уголовный кодексини 145.1-чи статьясыны 2-чи кесегине бузукълукъ этгени ючюн терсленеди. Башхача айтханда, ол ишчилерине хакъларын эки айдан кёп заманны тёлемей тургъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS