Ток ючюн тёлеуде низам игилене барады

Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде адамла хайырланылгъан электрокючню багъасыны 98 процентин тёлегендиле. Ахча бла тергегенде, ол 1,2 миллиард сомдан артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада «Каббалкэнергода» бёлюмюнден.

Башха муниципалитетлени арасында низам бегирек да Черек эмда Чегем районлада иги болгъанды, дейдиле энергетикле. Аны бла бирге уа электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу – аны багъасы заманында тёленнгенине кёре болгъанын эсге саладыла.

Борч этип тургъанланы къапха жыярча закон бла белгиленнген амалла табыладыла. Ол санда: ишлерин сюдге бериу, токну кесиу да. Тёлеу жыйылып турса, аны юсюне тазир да къошулады. Алай болмазча уа хар айны онунчусуна дери битеу берликледен къутулса игиди.

Токну багъасын компанияны https://gp-lc.rossetisk.ru/ сайтында, «Свет онлайн» приложенияда, Адамланы жумушларына къарагъан аралада тёлерге боллукъду.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: