Аналыкъ капиталны – турмуш болумланы игилендириуге

2023 жылны аллындан башлап республикада 2343 юйюр аналыкъ капиталны болушлугъу бла жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле. Ол ишлеге Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю застройщиклеге, банклагъа, жашау журт кооперативлеге бла юйле неда фатарла сатханлагъа бир миллиарддан аслам сом тёлегенди.

Аналыкъ капиталны программасы кийирилгенли юйюрлени асламысы аны турмуш болумларын игилендириуге хайырланадыла. Сертификат бла быллай жумушланы тамамларгъа боллукъду:

- юйню къурулушу баргъанда кеслерини юлюшлерин тёлерге;

- энчи юй ишлегенде аны къурулушун тёлерге неда жангыртыргъа;

- юй ишлегенлери неда жангыртханлары ючюн къоранчланы кесегин къайтарыргъа;

- фатар неда юй алыр ючюн берилген ипотеканы неда башха кредитни биринчи тёлеуюн этерге;

- алгъадан алыннган ипотеканы неда кредитни кесин неда процентлерин жабаргъа;

- сертификатны иеси жашау журт, жашау журт-къурулуш кооперативге кире эсе, биринчи неда пай тёлеуюн этерге.

Кредит алмагъанлай, сертификатны юй алыргъа хайырланыргъа жангызда балагъа юч жылы толгъанындан сора эркин этиледи. Аны юсюнден заявленияны МФЦ-лада, Социал фондну жер-жерли бёлюмюнде (къайда жашагъанына къарамагъанлай), сора къырал жумушланы порталында электрон амал бла берирге жарайды.

Капиталгъа юй неда фатар кредит ахча да къошулуп алына эсе, сабийге юч толурун сакъларгъа керек тюйюлдю. Аны хайырланыуну юсюнден заявленияны банкны кесинде толтурургъа боллукъду, заявленияны, башха данныйлени фондха ол кеси ётдюрлюкдю. Аны юсюнден фондну бла кредит учрежденияланы араларында келишимле алгъаракълада тауусулугъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: