Борчладан къутулур амал

 

Хурметли жамауат!

Къабарты-Малкъарны кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу Фонду «Жангы жылгъа - борчсуз» деген акциясын бардырып башларыгъыны юсюнден билдиреди. Кёп фатарлы юйню ремонтуна берилирге керек тёлеуню борч этген эсегиз, бу акцияны кезиуюнде аны саулай жапсагъыз, сизден къошакъ ахча (пеня) алынырыкъ тюйюлдю. Къысхасы: сиз борчугъузну эмда кезиулю тёлеуюгюзню бересиз, регион оператор а сизге салыннган тазирни жокъгъа санаргъа сёз береди.

Акцияны регион операторну Попечительство совети къурагъанды. Ол кеси да быйыл биринчи ноябрьден башлап, 30 декабрьге дери бардырыллыкъды.

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: