18.05.2018, 20:56 - Новости

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла.

18.05.2018, 20:55 - Новости

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.05.2018, 20:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентинде бардырылгъан жамауат тынгылаулада 2017 жылда республиканы баш финанс документи къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.

18.05.2018, 20:45 - Статьи

Бу кюнледе Грозныйде А.А.Айдамиров атлы Миллет библиотекада белгили малкъар поэт, тилманч, драматург, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, Кавказны жазыучуларыны регионла аралы клубуну президенти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни 80-жыллыгъы кенг халда бел

18.05.2018, 20:39 - Новости

Аликберланы Алан Россейни боксдан жаш тёлю командасыны санында кёп болмай Мароккону Марракеш шахарында Битеудуния гимназиадагъа (Окъуучуланы араларында олимпиада оюнла) къатышханды. Былайда бизни республикадан бу эришиулеге жаланда ол сайланнганын чертирчады.  

18.05.2018, 11:58 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин «Толтуруучу властьны федерал органларыны структурасыны юсюнден» указгъа къол салгъанды.

Последнее


Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Адыглыланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлауу
Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Жюрегимден сизни Адыглыланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлайма!

Уллуну-гитчени да ауур атлетикагъа сейирлерин къозгъагъан тренер

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди. Анда жарау этгенле, къатышхан эришиулеринде алчыланы санына къошула, атларын дайым айтдыргъанлай турадыла.

Юч къолайсыз матчладан сора къууанчлы оюн

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

Кимге да ангылашыулу дерсле

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

Маданият байламлыкъланы кючлей

«Уллу гастрольла. Регионла» федерал битеуроссей программаны чеклеринде РФ-ни Культура министерствосуну тутхучлулукъ этиую бла Али Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрны эм Краснодарны Максим Горький атлы академиялы драма театрыны араларында алышыу гастрольла боллукъдула.

Сабийликни къыйыры-чеги кёрюнмеген жоллары

Эссе

Сыфаты айбатлы, кеси заранлы

Амброзия заранлы хансха саналады.Талай къыралда аны къурутурча дайым ишле бардырадыла. Ол биринчи Шимал Америкадан жайылгъанды. Европагъа уа аны урлугъу 1873 жылда клевер бла бирге келтирилгенди. Ол терк жайылгъаны бла аслам жерни бийлегенди.

Жигитни аты тохташдырыллыгъына ышаныулукъ барды

РФ-ни ФСБ-сыны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны къуллукъчулары къырал чекни сакълаугъа бурулгъан борчларын толтургъан кезиуде Элбрус районда Тонгуз-Орун ауушда совет аскерчини ёлюгюн эмда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде хайырланылгъан окъланы, башха сауутланы тапхандыла. Аны  юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Реестрге тюрлениуле кийирилликдиле

Роскомнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы эсгертеди: 2006 жылда 27 июльда къабыл этилген 152-ФЗ номерли «О персональных данных» Федерал законнга тийишлиликде 2018 жылда биринчи июльгъа дери адамла бла байламлы энчи информацияны жыйыу эм жарашдырыу бла кюрешген операторла быллай жумушну тамамлаучуланы реестрине тюрлениуле этгенлерини юсюнден ведомствогъа информация письмо жиберип билдирирге

Студентле иги окъургъа сёз бергендиле

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS