14.11.2018, 20:16 - Статьи

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транспорт министри Евгений Дитрихни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

14.11.2018, 11:30 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жууапха тартыу системаны иши сюзюлгенди.

14.11.2018, 11:28 - Статьи

«AZIMUT» биригиу Россейде бек уллугъа саналады. Анга шёндю  7 минг къонакъ юй киреди. Аладан бири шабат кюн Нальчикде  ачылгъанды. Ол бюгюнлюкде  даражалыгъы бла Къабарты-Малкъарда биринчи тизмедеди.  Аны битеу да  74 отоуу барды.  Ол жангы излемлеге толусунлай келишеди. 

14.11.2018, 11:27 - Статьи

Белгилисича, бизни къыралда жазыулары болгъан жюзден артыкъ миллет барды. Ана тилибизни, миллет адабиятны сакълар мурат бла 2012 жылдан бери «Россейни маданияты» деген аты бла федерал программа ишлейди. Аны хайырындан эки уллу антология китап чыкъгъанды: «Сабий адабият» эм «Поэзия».

14.11.2018, 11:26 - Статьи

Энди Минги тауну тийресинде жашагъанлагъа эмда ары солургъа келгенлеге къанларына биохимиялы анализ этер ючюн  район аралы больницагъа барып айланмай, ол жумушну Элбрус элни больницасында тамамларгъа боллукъду.

14.11.2018, 11:23 - Статьи

Кърымда каратеден сабийлени, жаш эм абадан спортчуланы араларында къырал даражада  турнир къуралгъанды. Анга Россейни онтёрт регионундан бла Украинадан спортчула къатышхандыла. 

14.11.2018, 11:22 - Статьи

Озгъан ыйыкъны байрым кюнюнде Бабугентде 2-чи  номерли кадет школ-интернатны курсантларыны къаууму – элли эки окъуучу – ант этгендиле.

Последнее


Аны фахмулулугъу, асыллыгъы, журтуна сюймеклиги юлгюге саналып турлукъду

Эллилери-жерлилери Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, РФ-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Залийханланы Жанакъайыт туугъанлы 100 жыл толгъанын белгилегендиле.

«Анда юйреннген затларымы толтурургъа ашыгъама»

Абхазияда ноябрьни 15-20 дери Кинону бла телевиденияны «Кунаки» деген халкъла аралы фестивалы баргъанды. Биринчи кере ол 2007 жылда «Вся Россия» деген халкъла аралы медиафорумда къуралгъанды. Сагъынылгъан атны уа былтырдан бери жюрютеди.  Къарауну директору, документальный кинолары бла Россейде, андан тышында да белгили Багъатырланы Илиясды.

Москвадан элбрусчу сабийлеге – оюн комплексле, илляула, китапла

Элбрус элни орта школуну сабий садында алгъаракълада къууанчлы иш болгъанды – Москвадан «Созидание» жандауурлукъ фонд мебель, оюн комплексле, илляула, китапла да ийгенди.

Келир Олимпиадагъа аталгъан ахчала

Россельхозбанк келир жыл Корея Республикада Пхенчхан шахарда бардырыллыкъ Къыш Олимпиада оюнлагъа атап, кюмюшден этилген ахчаланы сатып башлагъанды, деп билдиргендиле финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.

Курорт комплексни айнытыуун тыйгъан сылтауланы излегендиле

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла КъМР-ни курортла эм туризм жаны бла министри Мурат Шогенцуковну «Зарагиж» туркластерни къурауну юсюнден докладына тынгылагъандыла. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.  

Келир онжыллыкълада Россейни халкъыны саны азаймазына бюгюнлюкде къайгъырыргъа эмда тийишли мадарла этерге керекбиз

В.ПУТИН: Кюн ахшы болсун, хурметли коллегаларым!

Шимал Кавказда журналистика не халда болгъанын тынгылы сюзгендиле, аны магъанасын бла хайырлылыгъын кётюрюуню амалларын ачыкълагъандыла

Тюнене Ингушетия Республиканы Магас шахарында Шимал Кавказны асламлы информация органларыны кезиулю бешинчи форуму ишин башлагъанды.  Анга округну баш магъаналы изданияларыны келечилери, белгили россейли экспертле, властьны федерал эмда регион органларыны оноучулары да келгендиле.

Аналагъа - ыспас, назмула, жырла

Пачев атлы  шахар библиотекада  Ананы кюнюне  аталып  «Илхам» деген  клубну  кезиулю жыйылыуу болгъанды. Ол байрам халда озгъанды, келгенле жырлагъа тынгылагъандыла, назмула окъугъандыла, аналарын эсгергендиле.

Кесини къарыуу бла тогъай жолланы табаргъа кюрешмей

Таулуланы араларында, ауанада тургъанча, алгъа чыкъмай, менсинмей, кеслерини ишлерин къаугъасыз, сабыр, тынгылы  бардыргъанла кёпдюле. Улбашланы Азнорну уланы Сахадин аладан бириди. Ол алтмыш беш жыл мындан алгъа Къазахстанны Талды-Курган областыны Къаратал районуну Сталинни атын жюрютген колхозунда туугъанды.

Агъач мотоцикл

1885 жылда 10 ноябрьде  Германияда Бад-Каннштатдан Унтертюркхайм шахар таба  ол кезиуледе болмагъанча алай терк – бир сагъатха 12 километр къызыулукъ бла – биринчи мотоцикл къызынып тебирейди. Мотоцикл деп да анга къалай айтхын…Мотору болгъан велосипед  десе, тюзюрек болур. Рамасы, чархлары да агъачдан ишленнген.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS