20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Быллай сёзлюкле бла алай кёп миллет махтаналлыкъ тюйюлдю

Бу кюнледе Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны Гуманитар тинтиуле институтуну ана тилибиз бла кюрешген бёлюмюню алимлери  халкъыбызгъа уллу саугъа этгендиле - «Къарачай-малкъар тилни синонимлерини сёзлюгюн» чыгъаргъандыла.

Хар саусузну жарсыуун жюрегинден ётдюреди

Не тюрлю коллективге да башчылыкъ этерге, багъыу ишни да бардырыргъа, аны бла бирге уа менсинмеген, адепли, халал жюрекли болуп къалыргъа алай тынч тюйюлдю. Черек районну больницасыны баш врачы Аккыланы Махти  ма аллайладанды.

«Эски жырларыбызны жангыртыргъа, эрттегили адетлерибизни уа къайтарыргъа сюеме»

Фахмулу инсан неде да фахмулуду деп бошдан айтылмайды. Булунгучу жаш Сарбашланы Аскер да аллайладан бириди. Бюгюнлюкде ол Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны алчы артистлеринден бириди.

Усталыгъыгъызны ёсдюрюрге итине эсегиз...

2020 жылгъа дери Россей Федерацияны халкъ мюлкюню организацияларыны оноучуларын хазырлау жаны бла къырал (президент) программа жашауда андан ары бардырылады. КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан бизге билдиргенлерича, 2017-2018 окъуу жылда специалистлени хазырлау жаны бла конкурс 21 августда башланнганды. Документлени 15 сентябрьге дери берирге жарарыкъды.

Онглары чекленнгенлеге ахшы амалла къурайдыла

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнде сакъат адамла жумушларын къыйынсыз тамамлаялырларына дайым къайгъырадыла. Ол мурат бла фонд «жол картаны» планын толтурады, анга кёре, чекленнген онглары болгъанла мекямгъа киралырча, транспорт, информация эм связь бла хайырланалырча мадарла этиледиле, чурумла кетериледиле.

Багъа бичиуню ёлчеми - къаллай бир бузукълукъну ачыкълау угъай, ала не къадар аз болурча этиу

Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия – Алания Республикада ветеринар эмда фитосанитар надзорлукъ этиу жаны бла федерал службаны (Россельхознадзорну) Управлениясы КъМКъАУ-да кенгеш бардыргъанды. Аны ишине бу ведомствону, Роспотребнадзорну, Эл мюлк министерствону, Ветеринария управленияны эмда вузну таматалары бла келечилери, эл мюлкде уруннганла, предпринимательле да къатышхандыла.

Къыйын болумгъа тюшгенлеге эс тапдыра

Элбрус районда бир тюрлю сылтау бла къыйын болумгъа тюшгенлени саны аз тюйюлдю. Алагъа социал болушлукъ берген комплексде къолларындан келгенлерича болушлукъ тапдырадыла. Ара ишлегенли быйыл жыйырма жыл болады. Ол тюрлю-тюрлю жумушланы тамамлайды. Ол санда адамланы юйлерине барып болушхан эки бёлюм барды. Ала саулай районда къармашадыла, эсепде тургъан 295 адамгъа къарайдыла.

Деменгилиликни, сыйлылыкъны эм батырлыкъны белгиси

Россейни Къырал байрагъыны кюню – жаш байрамладан бириди. Быйыл ол 23 кере белгиленеди. Болсада байракъны тарыхы уа ёмюрлени теренине кетеди.

Социал проблемаланы тамамларгъа алланып

850 проект сюзюлгенди

Гидроэлектростанцияны къурулушуна 1,3 миллиард сом къошуллукъду

«РусГидро» ПАО Къабарты-Малкъарда кючю 10 МВт боллукъ гитче гидроэлектростанцияны къурулушуна 1,3 миллиард сом къошарыкъды. ГЭС Черек районда орналлыкъды. Станцияда хар бирини 3,46 МВт кючю болгъан юч гидроагрегат салыргъа белгиленеди. Битеу ишле келир жыл 30 ноябрьге дери тамамланыллыкъдыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS