12.12.2017, 11:05 - Новости

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысыны орунбасары Владимир Болотоковну бла «Каббалкэнерго» компанияны таматасы Аслан Докшукинни тюбешиуюнде бюджет организацияланы эмда жашау журт-коммунал предприятияланы электрокюч ючюн тёлеулерин жыйыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билд

12.12.2017, 10:57 - Новости

Бу кюнледе «Газпром межрегионгаз Нальчик» обществону Чегемде бёлюмю  районну администрациясыны келечилери бла бирге  Нартанда кёк отлукъ ючюн кёп заманны  ахча тёлемей тургъанланы жокълагъандыла, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

11.12.2017, 11:39 - Новости

Алгъаракъда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда республиканы Кёп функциялы арасыны башламчылыкълары бла «Къабарты-Малкъарны эм иги Кёп функциялы арасы» деген республикалы конкурс бардырылгъанды.

11.12.2017, 11:23 - Статьи

Школ жылла!.. Къалай терк озадыла ала, кёзню жумуп ачхынчы.

07.12.2017, 11:10 - Новости

Нальчик шахарны администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни тийресинде жолланы бу къыш кезиуде тийишли халда тутуу, келир Жангы жылны белгилеу эмда культура бёлюмню айнытыу вопросла сюзюлгендиле, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

06.12.2017, 11:17 - Новости

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Арсен Алакаев Хасанияда бу кюнледе приём бардыргъанды.

06.12.2017, 11:10 - Статьи

Интернетни хайыры бла Москвада, башха уллу шахарлада  бардырылгъан концертледе ариу ёню  бла кёплени сейирсиндирген, кесин  сюйдюрген жырчы, актриса Алла Бойченкону кёпле таныйдыла.  Ол къауум заманны сахнагъа Камиля  деген ат бла чыгъып тургъанды.

Последнее


Жемишлени сакълаугъа бёлюннген субсидияланыкёплюгю бла биз алчыланы санындабыз

Россей Федерацияны Эл мюлк министерствосуну инвестиция проектлени  кёплюгю жаны бла комиссиясы къырал субсидияла бла себеплик этерик инвестиция проектлеге къарагъанды. Алай бла 41 проектге 14,8 миллиард сомгъа къырал болушлукъ этилликди. Къабарты-Малкъар да жемиш продукцияны сакълаугъа башхаладан эсе аслам субсидия аллыкъланы санына тюшгенди.

Качествосу игиди, импортнукъуна оздурмайды

Къабарты-Малкъарда «Кавказкабель» заводда МонКаб деген жангы кабель чыгъарып башлагъандыла. Аны жарашдыргъанда шёндюгю технологияла, ол санда мылылыкъдан сакълагъан амалла да, хайырланыладыла.

Атышыулагъа – бийик белги

Балтий флотну бу кюнледе бардырылгъан юйрениулерине «Къабарты-Малкъар» МПК да къатышханды. Сынауланы кезиуюнде суу тюбюнде жюзген кемелени излеу, аланы ызларындан болуу жаны бла мадарла толтурулгъандыла. Ызы бла реактив бомба установкаланы бла торпеда сауутланы хайырланып, душман кеме жокъ этилгенди.

Тынгылагъанды, буйрукъла бергенди

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Арсен Алакаев бу кюнледе Кенжеге барып, анда жашагъанлагъа приём бардыргъанды. Тюбешиуде кёп проблемала сюзюлген эдиле. Адамла талай орамда жюрюуде къоркъуусузлукъну кючлендирирге чыракъла бла жарытыргъа кереклисин чертгендиле.

Налогларын толусунлай тёлейдиле

Республиканы электрокюч бла жалчытхан «Каббалкэнерго» компаниясы быйылны биринчи жарымында къыралны бюджетине налогла бла 56 миллион сом тёлегенди. Республикалы эмда жер-жерли бюджетлеге уа 200 минг сом бергенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Ёзен жерле къаты иссилик сынарыкъдыла

Юч кюнню ичинде Къабарты-Малкъарны ёзен жерлеринде бек исси боллукъду. Аны юсюнден Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасы Гидрометеорология эмда тёгерекде къудуретни халин тинтиу жаны бла республикалы араны шартларына таянып билдиреди.

Ана уа ахыр кюнюне дери сакълап, ышанып турду...

Газаланы Таусолтан бла Къудайланы Жалдуз Чегем ауузунда Эл-Тюбюнде тынч-ырахат жашай эдиле. Аланы беш уланлары бла юч къызлары бар эди: Къайсын, Абдул-Керим, Алий, Сагъыт, Омар, Сафият, Асият, Булжаман.

Зауукъландыргъан эмда саулукъ къошхан сагъатла

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал айнытыу министерствосуну Нальчикде арасында ишлегенле кеслери къарагъан адамлагъа байрамла къурай туруучудула. Бу кюнледе да къыяулу, жангыз къалгъан къартланы Ново-Ивановское элни къатындагъы Къызыл талада кёлню жагъасында солутхандыла, уллу къазанда чабакъ шорпа, мангалда уа шишликле да биширип сыйлагъандыла.

Субсидиялагъа, лизингни онгларына таяна, аграрчыла танг аякъланадыла

Бизде эл мюлкде уруннганлагъа къырал кёп жаны бла болушады. Субсидияла, себеплик этиу программаладан сора да, мюлклеге техниканы эмда башха затланы лизинг амал бла алыргъа онг бериледи. «Росагролизинг» акционер обществогъа Къабарты-Малкъарда быллай ишни тамамларгъа республиканы Элли-фермер мюлклерини бла эл мюлк кооперативлерини ассоциациясы да бир жанында турмайды.

Устазла, окъуучула да бирлешип кюрешедиле

Бусагъатда республикабызны окъуу учрежденияларыны къызыу кезиулериди. Сёз ючюн, Чегем районну Булунгу элини орта школуну директору Мызыланы Азрет билдиргеннге кёре, ала бюгюн окъуна сабийлени келирлерине хазырдыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS