16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

16.08.2018, 11:52 - Статьи

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Последнее


Жаш бизнесменлени таукеллендирген дерсле

Управление институтну къурулуш бёлюмюню тёртюнчю курсуну студенти Черкесланы Мустафа бла Мыртазланы Мариям бизнесде биринчи атламла этип башлагъандыла. Жаш адамла билдиргенлерича, жангы проектлени къурагъан, бизнес планла жарашдыргъан, къурулуш бла кюрешген алагъа бек сейирди.

Къагъытланы орунларына электрон амалла

Келир жылны январь айындан башлап эл мюлк продукцияны ташыу, жюрютюу, аны бир жерден башхасына кёчюрюу къагъытлада угъай, электрон амал бла жарашдырылгъан документледе сакъланырыкъды. Ол онгну бусагъатда битеу регионлада да хайырланып башлагъандыла. Къабарты-Малкъарны Россельхознадзор управлениясы да бу ызда аслам жумуш тамамлайды.

Къыралны баш геральдмейстери - КъМКъУ-ну сыйлы профессору

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни илму советини ыразылыгъы бла Къырал Эрмитажны таматасыны орунбасары, тарых илмуланы доктору, профессор, Россей Федерацияны Президентинде Геральдика советни председатели, КъМКъУ-ну Попечитель советини келечиси Георгий Вилинбаховха «КъМКъУ-ну сыйлы профессору» деген ат берилгенди.

Культурада башланнган битеу проектле да бюджетде кеслерине жер табаргъа керекдиле

Федерал бюджет экинчи окъулууунда сюзюлгенде, «Единая Россия» политика партия культурада башланнган битеу жумушлагъа ахча бёлюнюрюн къаты сурарыкъды. Аны юсюнден «Жер-жерли маданият юй» партия проектни жашауда бардырыугъа жууаплы болгъан Ольга Казакова РФ-ни Къырал Думасында культура жаны бла вопрослагъа жораланнган жыйылыуда айтханды, деп билдиргендиле бизге партияны пресс-службасындан.

Жолда жорукъланы бузгъанланы жууапха тартылмай къалмазлыкъларына тюшюндюрюу

Къабарты-Малкъарда жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны кезиулю жыйылыуунда жорукълагъа бузукълукъла этген водительлени жууапха тартыуну юсюнден бегимле къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди. Кенгешни премьер-министрни орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Тюз сайлау этерге себеплик

2017 жылны октябрь айындан башлап 27 ноябрьге дери «Я выбираю» деген ат бла любитель видео- эм аудиороликлени жаш тёлю эришиуюне заявкала алынырыкъдыла. Аны къураучулары: Россейни ЦИК-инде РЦОИТ, РФ-ни эркин айырыуларыны фонду, «Жангылыкъланы Миллет Службасы» информация агентствосу. Алагъа себепликни М.В. Ломоносов атлы МГУ эм «Экономиканы бийик школасы» НИУ этедиле.

Майдалла аслам эдиле

Бу кюнледе эркин тутушуудан талай эришиу бардырылгъанды. Алагъа къатыша, «Хасания», «Къашхатау» бла «Огъары Малкъар» спорт клублада жарау этген жашчыкъла аслам майдал къытхандыла.
Алай бла республиканы 2002-2004 жыллада туугъанланы араларында бардырылгъан биринчилигинде доммакъ майдалланы Биттийланы Расул бла Сарбашланы Таулан алгъандыла.

Тюрлениуле хайырлы болурла деп ышанырчады

Бу кюнледе КъМР-де Ич ишле министерствону Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу инспекциясында бир къауум норма праволу актлагъа тюрлениуле кийирилгенине жораланнган брифинг ётгенди.

Нёгерлерин огъурлу иш бла эсгергендиле

Ишчи борчларын толтургъан кезиуде жоюлгъан полициячыланы эсгериуню кюнюнде РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню къуллукъчулары, аны башчысы Хапаланы Далхатны таматалыгъында, донор акциягъа къатышхандыла. Быллай оноуну полициячыла оператив кенгешде барысы да бирча тюзге санагъандыла.

Ток ючюн тёлерге сюймегенле ансыз къаладыла

Хайырланылгъан электрокюч ючюн эки неда андан кёп айны ичинде тёленмей турса, абонентни юйюне неда мюлкюне баргъан ток кесиледи. «Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл сентябрьде аны бла байламлы 4637 заявка берилген эди. Ол былтырдан эсе минг бла жарымгъа аслам болгъанды. Аланы юсю бла жыйылгъан борчланы ёлчеми 69,7 миллион сомгъа жетгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS