20.05.2024, 09:00 - Билим

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024, 09:00 - Жамауат

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора жарашдырыргъа жарайды.

20.05.2024, 08:59 - Билим

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла эришиуню финалына уа республиканы башха-башха школларыны онунчу классларындан жыйырмадан аслам жаш бла къыз къатышханды. 

19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

 

   

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
20.05.2024 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

Юйюрню жылына аталгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.
Билим
20.05.2024 - 08:59 | 👁 4

Подробности...

Алчыла белгиленнгендиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла...
Жангылыкъла
20.05.2024 - 08:52 | 👁 7

Подробности...

Газетни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Жангылыкъла
14.01.2019 - 09:05 | 👁 39

Подробности...

Эм учуз жашау журтла - Къабарты-Малкъарда

          Росстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда биринчи къолдан сатылгъан жашау журтну бир квадрат метри 25292 сом турады. Бу тизмеде экинчи болуп Калмыкия барады. Анда бир квадрат метр 30155...
Саулукъ
14.01.2019 - 09:00 | 👁 42

Подробности...

Жаш тёлю эм табийгъат – тамблагъы кюнюбюз

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха...
Жангылыкъла
14.01.2019 - 08:55 | 👁 7

Подробности...

Багъыу амаллагъа – федерал бюджетден 149 миллион сом

    2019 жылда «Онкология ауруулагъа къажау сюелиу» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъар федерал бюджетден 149 миллион сом аллыкъды.
Жангылыкъла
11.01.2019 - 08:40 | 👁 26

Подробности...

Сансызлыкъ ажымлыкъгъа келтиргенди

      Бараз кюн 18.10 минутда Элбрус излеу-къутхарыу къауумну дежурныйине Москвадан келген тиширыу сёлешип, баш иеси эрттенликде лыжалада учаргъа кетип, шёндюге дери къайтмагъанын билдиргенди....
Экономика
11.01.2019 - 08:32 | 👁 17

Подробности...

Фатарны ортакъгъа бериуню неда алыуну женгил амалы

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде...
Спорт
11.01.2019 - 08:26 | 👁 37

Подробности...

«Хасанияны» келечилеринде – ахшы кёрюмдюле

    Прохладна районну эркин тутушуудан кубогуна республиканы спорт клубларындан бла школларындан 2004-2007 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.
Спорт
11.01.2019 - 08:23 | 👁 27

Подробности...

Эки устаны хурметине – тёрели турнир

   Тырныауузда В.А. Губанов атлы спорт-саулукъну кючлеу комплексде боксдан, тренер Муаед Дышековну бла спортну устасы Текуланы Маратны хурметлерине тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анга 2002-...
Маданият
11.01.2019 - 08:20 | 👁 52

Подробности...

Закийге багъырдан эсгертме ишлейди

   Белгили суратчы Ахматланы Леуанны республикадан тышында да иги таныйдыла. Суратларында жерибизни айбатлыгъын, адамларыбызны ариулукъларын, субайлыкъларын кёребиз. Хар бирине къарасанг да жашны...
Жангылыкъла
11.01.2019 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

Борчунг бар эсе, аны тёлеп къутулгъандан игиси жокъду

   Сюд приставланы федерал службасыны  КъМР-де Управлениясында  былтырны эсеплерин чыгъаргъандыла.
Жангылыкъла
11.01.2019 - 08:08 | 👁 22

Подробности...

Доклады кёплени сейирсиндиргенди

   Рахайланы Масхутну къызы Альбина   Башкъортостанны Москвада  Дайым   представительствосунда бардырылгъан “Россейни тюрк тилли жаш тёлюсюню шёндюгю болумгъа кесин жарашдырыу эмда россейли миллетни

Страницы