Право

Терекчиклени законсуз сатханла тутулгъандыла

Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясы алгъаракъда Нальчик шахарда терекчиклени эркинликсиз сатыуну жолун кесгендиле. Бу бузукълукъну ведомствону адамлары мониторинг бардыргъан кезиуде тохташдыргъандыла.

Прокуратура билдиреди

Быйыл  1 ноябрьден башлап,  тыш къыраллы электрон ахчаларын банкда счёт ачмай ётдюргенле Россей Федерацияны Административ право бузукълукъланы юсюнден кодексини 13.25-чи статьясына кёре административ жууапха тартыладыла. 

СИЗО-да кечиннген акъылбалыкъ болмагъанлагъа орта билим берликдиле

Аманлыкъ этгендиле деп ишекликге тюшген, терсленнген эмда жууапха тартылгъан акъылбалыкъ болмагъанланы араларында билим бериу ишни тамамлаугъа пенитенциарный системада уллу магъана бериледи, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан. 

Бузукълукъ этгенле жууапха тартылгъандыла

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы, электрон сертификацияны жалчытхан «Меркурий» деген система бла ишлеуде Къабарты-Малкъарда эки социал учреждение бузукълукъ этгенлерин тохташдыргъанды.

Женгил ахча тюшюрюрге сюйгенле жукъламайдыла

Озгъан эки суткада Къабарты-Малкъарда дистанциялы халда эки хыйлачылыкъ этилгени ачыкъланнганды. 

Энчи юйню къурулушуна – ипотека

Россейни Правительствосуну «Кредит эм башха организацияла жыйылмагъан файдаларын къайтарырча 2020-2022 жыллада РФ-ни гражданларына жашау журт (ипотека) кредитлени (займла) ёлчемлерин тохташдырыу энчиликлени эм РФ-ни Правительствосуну бир-бир актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 1758-чи номерли бегимине тийишлиликде энчи иели юй ишлерге неда сатып алыргъа сюйген адамлагъа ипотека кредит берирге эркин этиледи. Аны ставкасы 7 процентден башланады. 

Танышы тюйюп эм тонап кетгенди

Россей МВД-ны Къабарты-Малкъарда бёлюмю Нальчикде жашагъан 35-жыллыкъ тиширыуну иши бла байламлы следствие бардырады.  Ол кеси айтханнга кёре, танышы аны тюйюп эм тонап кетгенди. 

Кадастр палатаны архивинден документни копиясын къалай алыргъа боллукъду?

Аны алырча не зат этерге эмда къайры барыргъа керекди - аны барын да Къабарты-Малкъарны Кадастр палатасында ангылатхандыла.

Страховой пенсияны тёлеуде жангычылыкъла

2022 жылны 1 январындан башлап РФ-ни Правительствосуну 2021 жылны 10 сентябринде къабыл кёрюлген 1532-чи бегими кючюне киреди. 

Кассация тарыгъыуну бериу болжалыны юсюнден ишге къаралгъанды

Россей Федерацияны Граждан кодексини 112-чи статьясыны 6 кесегине тийишлиликде, кассация неда надзор тарыгъыуланы бериу заманлары чыкъсала, аланы сюдню эркинлиги бла энтта да къайтарып берирге боллукъду. 

Страницы

Подписка на RSS - Право