Право

Эркинликсиз алтын-кюмюш сатханды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар Республикада МВД-ны дознание бёлюмю эркинликсиз алтын-кюмюш сатхан 52-жыллыкъ нальчикчи тиширыугъа Уголовный кодексни 171.1-чи статьясыны 1-чи кесегине тийишлиликде уголовный иш ачханды, деп билдиредиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Кеслерин тап жюрютюрге кёллендирген атлам

Бу кюнледе РФ-ни УФСИН-ини Къабарты-Малкъарда 4-чю номерли тюзетиучю колониясында ачыкъ эшиклени кюню бардырылгъанды. Ары тутмакъда тургъан онеки тиширыуну жууугъу, ахлусу келгендиле, аланы араларында аналары, баш иелери, сабийлери да бар эдиле.

Экстремистге болушуп тургъаны ачыкъланнганды

Кёп болмай РФ-ны МВД-сыны Къабарты-Малкъарда следствие бёлюмю Экстремизмге къажау араны материалларына кёре ачылгъан уголовный ишни бардырып бошагъанды.

Тыш къыраллада жашагъанлагъа себеплик этилликди

РФ-ни Пенсия фондуну правленини башчысы Максим Топилин бла Росcотрудничествону таматасы Евгений Примаков бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла. Анга кёре Россейни Законодательствосуна эм аны халкъла аралы актларына тийишлиликде фонддан тыш къыраллада жашагъан жерлешлерибизге социал эм пенсия тёлеулени этиуню юсюнден видеосвязь бла консультацияла берилликдиле. Бу амал бла, эм алгъа, Израильде жашагъан пенсиячыла хайырланаллыкъдыла.

Иш табалмагъанлагъа тёлеуле – болжалдан алгъа

Бир тюрлю сылтау бла, сёз ючюн, предприятие жабылып неда штатны азайтыу бла байламлы ишсиз къалгъан предпенсиячылагъа, ала жангы иш табалмай эселе, пенсиягъа эки жылгъа алгъа чыгъаргъа онг бериледи.

Иги кесек заманны жалгъан диплом бла ишлегенди

Кёп болмай РФ-ны МВД-сыны Къабарты-Малкъарда ёз къоркъуусузлукъ бёлюмюню оператив-излеу келечилери тинтиуле бардыргъан кезиулеринде ведомствода къуллукъ бардыргъанладан бири законнга бузукълукъ этгени ачыкъланнганды.

Сайлау этерден алгъа – талай эсгертиу

Жыл сайын, жай эм кюз арты солуу сезон жетгенлей, биркюнлюк турист фирмала жайылып башлаучудула - ала жалгъан амалла бла, алдап, адамланы ахчаларын аладыла, экинчи кюннге уа ол ахча бла бирге жокъ болуп кетедиле. Жангыз да «Турпомощь» ассоциациягъа хар ыйыкъдан аллай компаниялагъа 3-5 тарыгъыу келеди. Бошунакъгъа къоратылгъан ахчаны сюдню юсю бла къайтарыргъа боллукъду, алай быллай фирманы алгъадан билип, андан путёвканы алмай къойгъан а тынчыракъды.

Тюрмеледе эм кёп тиширыу - Америкада

Тюрме ведомствону эсеплерине кёре, Россейде арт жылда эркинликлери сыйырылгъан тиширыуланы саны эки мингнге азайгъанды, деп билдиредиле «Российская газетада».

Пенсия фонддан билдириуле

Юйюрню тутхан адам ёлгени бла байламлы берилген ахчала къаллай кезиуледе тыйылмайдыла

Юйню тутхан адам ёлгени бла байламлы аны сабийлерине пенсия тёленирге тийишлиди. Ахча ала очный халда окъуй эселе, 23 жыллары толгъунчугъа дери бериледи. Академ отпуск, юйдегили болуу, бала туугъаны – бу шартла тёлеулени тыймайдыла. Алай академ отпуск жаш аскерге чакъырылгъаны бла байламлы берилген эсе, ол къуллукъ этген кезиуге пенсия тохтатылады. Инсан жангыдан окъуугъа къайтса, ол да берилип башлайды.

Сабийле эм ПДД

Билимни кюнюне хазырлана Элбрус районда сабийле жоллада жюрюуде жорукъланы (ПДД) юсюнден тест ётедиле. «Акъылбалыкъ болмагъан велосипедчи» деген ишни чеклеринде тийишли акцияны ГИБДД-ны муниципалитетде бёлюмюню келечилери Тырныауузда бардыргъандыла, деп билдиргендиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Право