Право

Уулу кырдык сыйырылгъанды

«Шах-шах-2021» ведомствола аралы операцияны эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол республикада майдан октябрьге дери кезиуде бардырылгъанды. Кеси да наркотиклени хайырланыу жаны бла аманлыкъланы тохтатыр, уулу кырдык ёсген жерлени ачыкълап, аланы жокъ этер мурат  бла къуралгъанды. Андан сора да, наркотиклери болгъан кырдыкланы ёсдюрюу, аны сатыу бла кюрешгенлени ачыкълау жаны бла тийишли жумушла да толтурулгъандыла.  

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганды

КъМР-де МВД-ны Следствие управлениясыны къуллукъчулары Чегем райондан 35-жыллыкъ тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол культура хазнаны эсгертмелерин къоруулау жаны бла къырал учрежденияны башчысыны къуллугъун толтургъанды алгъаракълада.

Студентлеге бир ненча квалификацияны бирден алыргъа эркин этилликди

Вузланы студентлери бир жолгъа бир ненча усталыкъгъа юйренирге эркиндиле. Дагъыда экинчи курсдан сора башха усталыкъны сайларгъа, факультетни алышыргъа да болллукъдула. Ол жаны бла федерал закон быйыл 1 сентябрьде кючюне киргенди.

Жыйырма жылны бугъуп тургъанды

Аскер бёлюмден эркинликсиз кетгени ючюн федерал излеуде болгъан прохладначы Краснодарда табылгъанды. Ол право низамны сакълаучуладан 20 жылны бугъуп тургъанды.

Ёмюрлени теренинден къуралгъан тёрелеге кертичидиле

Ич ишле министерствону миграцияны соруулары жаны бла бёлюмлерини къуллукъчулары профессионал байрамларын белгилейдиле.

Больничный хакъ тенгли тёленирикди

Сакъатлагъа электрон сертификатла, «гараж амнистия», 7 жыл толгъунчу сабийге къарагъаннга тёлеуле – сентябрьде кючюне къаллай законла киргендиле.

Машинасыз, телефонсуз да къалгъанды

Кёп болмай Зольск районда ОМВД-ны келечилерине такси службада ишлеген эр киши ол элтген адам алдау бла машинасын алгъанын эм тюйюп хуржун телофонун сыйыргъанын билдиргенди. Аны аты Рамазан болгъанын да билдиргенди.    

Эки машина да жаннганды

«Кавказ» федерал жолда эки машина къагъышханды, ачыгъанла бардыла.

Заманында тёленнген тазир – къыйматлыды

Къырал автоинспекцияны управлениясындан билдиргенлерине кёре, тазирни заманында тёлемегеннге артыкъ къоранч этерге тюшерикди. Аны бла бирге ол саулай тёленнгинчи жабылгъаннга саналмайды.

Жорукъларын сакълагъан хайырлыды эмда магъаналыды

Жолда жюрюуню жорукъларына этилген бузукълукъла ючюн тазирни заманында тёлеген  инсан къаллай хайыр алады, аны ёлчемин къалай азайтыргъа боллукъду? Соруулагъа жууапны УГИБДД-ны пресс-службасындан бергендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Право