Право

Жамауатха аш этген предприятиялагъа налогла жаны бла онгла бериледиле

Быйыл биринчи январьдан башлап, ресторанлада, кафеледе, ашханалада эмда алагъа ушашлы объектледе, сора дагъыда тышына чыгъып адамлагъа аш этиу иш бла кюрешгенле НДС-ни тёлеуден эркиндиле.

Жамауат тынчлыкъ сакъланнганды

Жангы жылны байрамыны кечесинде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны бла Звездный элде аскер бёлюмню 200 аслам къуллукъчусу, полициячыла бла бирге жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыу жумушланы бардыргъандыла.  

Жалгъан аракъы сатханы ючюн – жууапха

Россейни МВД-сыны  «Прохладненский» муниципалла аралы бёлюмюню кёргюзтюую бла маркировкасы болмагъан аракъы эм  спирт продукция сатханы ючюн Алтутдан 39-жыллыкъ жашха уголовный иш ачылгъанды. 

Урунуу келишимде тюрлениуле

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир бирде анданалгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.

14 жылы толмагъан сабий ючюн урунуу келишимни аны атасы неда анасы этерге боллукъдула, алай андан алгъа гитчени саулугъуна медицина учрежденияда къаратыргъа тийишлиди. Ол ишде къаллай бир заман турлугъу аны жыл санына кёре тохташдырылады.

РФ-ни Урунуу кодексине кёре (63-чы статьяны 2-4-кесеклери,348.8 статьяны 5-чи кесеги) 16 жылы толмагъан бла келишим бегитирге быллай болумла да жарайды:

Паспортну жарашдырыуда жангы жорукъла

Келир жыл биринчи июльдан башлап, Россей Федерацияда паспортла бериуню эмда алышындырыуну болжалы бирча боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-ни прокуратурасындан.

Россейни МВД-сыны быйыл 8 ноябрьде чыкъгъан 854-чю номерли буйругъуна кёре, паспортну бериу эмда алышындырыу жумуш талай жорукълагъа келиширча этилгенди.

Жалгъан продукцияны чыгъаргъанла бла кюрешиуню баш амалы – аланы жууапха тартыу

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тутмакъгъа олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.

Пенсиягъыз къыралныкъы болмагъан фондха кёчюрюлген эсе

Ахыр заманда кёплеге «Сизни пенсиягъыз Къыралныкъы болмагъан пенсия фондда жыйылады» деген жазыулары бла письмола келип башлагъандыла. Алай сиз кесигиз аны юсюнден заявление жазмагъан эсегиз, былайда аманлыкъчыла да ишлегендиле деген къоркъуу барды, деп билдиредиле РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Прокуратура билдиреди

РФ-ни Президентини 2021 жылда 26 июльда чыгъарылгъан 437-чи номерли Указы бла сакъат сабийлени бла аланы биргелерине келгенлени жумушлары тюкенледе, кафеледе, ресторанлада, поликлиникалада, больницалада, сабий садлада бла школлада биринчи болуп тамамланыладыла.

Башхалагъа салгъан хатаны тёлеп жабаргъа тийишлиди

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

Страницы

Подписка на RSS - Право