Право

Прокуратура ангылатады

Россей Федерацияны Президентини 2021 жылда 16 августда чыгъарылгъан 478-чи номерли Указы бла Коррупциягъа къажау кюрешни 2021-2024 жыллагъа жарашдырылгъан миллет планы къабыл кёрюлгенди.

Прокуратура ангылатады

20 эмда 45 жыл толгъанла россейли паспортларын алышындырыргъа борчлудула. Алай ала жангы паспортла алгъынчы, эскилерин 90 кюннге дери жюрютюрге эркиндиле.

Уручу терк табылгъанды

Алгъаракълада Россейни МВД-ны Черек районда бёлюмюне Огъары Малкъардан тиширыу келип, элде кафелени биринде аны сегиз минг сом тургъан телефонун урлагъанларыны юсюнден билдиргенди.

Прокуратура ангылатады

Быйыл 1 сентябрьден башлап урунуу китапчыкъланы жюрютюуню жангы жорукълары кючлерине киргендиле.

Россей Федерацияны 2021 жылда 24 июльда чыгъарылгъан 1250-чи номерли бегимине кёре жангы урунуу китапчыкъла 2023 жылны 1 январындан жюрютюлюп башланырыкъдыла. Аны бла бирге ишчилени алгъыннгы урунуу китапчыкълары да кертиге саналадыла, аланы алышындырыргъа керек тюйюлдю. Урунуу китапчыкъланы иш бериучюледе болгъан алгъыннгы бланклары бла вкладышланы да тыйгъычсыз хайырланылыргъа боллукъдула, аланы болжалларына чек салынмайды.

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Тас болгъанланы терк табаргъа телефонла болушурукъдула

«Оператив-излеу ишни юсюнден Федерал законну 8-чи статьясына кийирилген тюзетиуле быйыл 12 июльда кючлерине киргендиле, деп билдиредиле Май районну прокуратурасындан. Алагъа кёре  тас болгъан адамланы телефонлары къалайда болгъанларыны юсюнден шартланы мобиль оператордан сюдню оноуу болмай алыргъа эркин этиледи. Анга излеуню бардыргъан органны башчыларындан бирини бегими да тамамлыкъ этерикди.

Аманлыкъчылыкъны жолун кесерге

Жаш тёлюге жорукъланы юсюнден дерс

МВД-ны Нальчикде бёлюмюню къырал автоинспекциясыны келечилери Къабарты-Малкъарны автомобиль-жол колледжини окъуучулары бла тюбешгендиле. Полициячыла жаш тёлюге жоллада жюрюуде жорукъланы юсюнден дерс бардыргъандыла. Аны башларны аллында окъуучуланы республикада жол-транспорт болумланы статистикасы бла шагъырейлендиргендиле.

Эл мюлк жерде кир-кипчик тёбе

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы «Степной» племзаводну жууапха тартханды.

Жангы тюрлениуле

Мардала, излемле да тюрленедиле

Май районну прокуратурасындан билдиргенлерича, быйыл биринчи сентябрьден башлап жукъгъан аурууладан сакъланыуну санитар-эпидемиология излемлери тюрленедиле, жангы жорукъла эмда мардала кийириледиле (Роспотребнадзорну «Жукъгъан аурууладан сакъланыуну санитар-эпидемиология жаны бла баш магъаналыгъа саналгъан излемлени юсюнден» 2021 жылда 27 сентябрьде чыгъарылгъан оноууна тийишлиликде).

Министр коллегаларын алгъышлагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-ны КъМР-де ич ишлерини министри полицияны генерал-майору Василий Павлов штабны бёлюмлерини сотрудниклерин профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды. Аны юсюнден бизге сагъынылгъан министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Борчларын толтуруугъа хазырлыкъларына бийик багъа

Россейни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюнде ачыкъ инструктаж бардырылгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Право