Право

Ток баргъан чыпынлагъа хата жетмезча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ# Каббалкэнерго» компанияны келечилери  Черек, Лескен, Зольск эм Бахсан районлада ток чыбыкъ тартылгъан  бетон чыпынлада эркинликсиз  волоконно-оптика Интернет ызланы, реклама конструкцияланы, кече жарытхан приборланы, камераланы эм башха затланы да кетерирча рейд бардыргъандыла.

Наркотикле сатханды

Кёп бомай Уголовный управленияны ишчилери КъМР-де МВД-ны Наркотиклеге къажау управлениясыны келечилери бла бирге оператив-излеу иш бардыргъан кезиулеринде Нальчикде Иллазаров атлы орамда ишеклик туудургъан бир кишини тохтатхандыла. Ол Нарткъалада жашагъан 31- жыллыкъ жаш болуп чыкъгъанды.

Жолда жорукълагъа уллу къайгъырмагъанды

Кёп болмай Элбрус районну автоинспекторлары видеорегистраторгъа тюшюрюлген материаллагъа кёре, «Ford Transit» пассажир транспортну жюрютген жаш адамны жууапха тартхандыла. Ол жолну терс жанына чыгъып, кесине эм башхалагъа да къоркъуу салгъанды.   

СНИЛС бла байламлы жангы амалла

СНИЛС-ни – электрон халда

Къагъанакъгъа СНИЛС бла аналыкъ капиталгъа электрон сертификат ананы къырал жумушланы порталында энчи кабинетине жибериледиле. Алай ала бу амал бла хайырланыр ючюн, порталда эсепге тюшерге керекди. Бу жумуш, артда заман къоратылмазча, сабий туугъунчугъа дери толтурулса игиди.

Аманлыкъчылада наркотикле табылгъандыла

Быйыл 10 августа оперативникле «Прохладненский» патруль-постовой службаны келечилери бла бирге Алтуд элде ишекли болуп къолунда полимер пакети бла 37-жыллыкъ алгъын да сюдлюк болгъан эркегырыуну тохтатхандыла.

Кёп фатарлы юйде битеулю жумушла деген неди

Кёп фатарлы юйде жашагъанла кеслери хайырланнган коммунальный жумушладан сора юйню кереклисине къоратылгъан ресурсла ючюн хакъны къалай тёлерге керекдиле деп кёпле сорадыла. Бу материалда КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде аны бла байламлы ангылатханларыны юсюнден айтылады.

Къырал саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа себеплик этеди

Къыралда сакъатлагъа реабилитациягъа керекли оборудование, бир-бир социал мадарла да сакъат эсепге тургъан жерде  бла бирге ол шёндю жашагъан жерде да берилликдиле. Ол жаны бла федерал закон быйыл  февральда кючюне киргенди. Аны бла бирге саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа къыралда къаллай социал льготала тохташдырылгъандыла? Аланы юсюнден статьяда окъугъуз.

Саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа – къырал себеплик

Къыралда саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанланы, сакъатланы социал эркинликлерин къоруулау жаны бла къаллай законла кючлерине киргендиле? Аны юсюнден материалда окъугъуз.

Ахча толтурулмагъан эмда осал тамамланнган жумушлагъа бёлюннгенди

Прокуратура билдиреди

КъМР-ни прокуратурасы  ич ишле органланы келечисине РФ-ни УК-сыны 286-чы статьясыны 1-чи кесегине эмда 292-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол къуллугъун  артыгъы бла хайырланып, жалгъан документлени хазырлап, къырал ахча къоратылгъаны ючюн терсленеди.

Аманлыкъчыла ачыкъланнгандыла

 Жорукъланы бузгъанны ахыры – тутмакъ

Урван районну прокуратурасы жолда авария этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол Россейни УК-сыны 264-чю статьясыны 5-чи кесегине кёре терсленеди – жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этип, сунмай эки  эм андан кёп адамны ёлтюргени ючюн.

Страницы

Подписка на RSS - Право