Право

Налог тёлеулени азайтыргъа амал барды

Жыл сайын  къыралда инсанла налогларын декабрьни биринчисине дери тёлеп бошаргъа керекдиле.

Ич ишле органланы келечилерине – алгъышлаула, саугъала

МВД-ны республикада управлениясында Ич ишле органла келечисини кюнюн белгилегендиле. Байрамны Россейни ич ишле министри полицияны генералы Владимир Колокольцев бардыргъанды. Анга видеоконференцсвязь амал бла ведомствону регионда управлениясыны таматасы полицияны генерал-майору Василий Павлов да къатышханды.

Юч килограммгъа жууукъ наркотик сыйырылгъанды

Кёп болмай  КъМР-де МВД-ны Наркотиклеге къажау управлениясыны полициячылары, оператив-излеу жумушланы кезиуюнде алгъадан сюдлюк бола тургъан ишеклилик туудургъан эр кишини тутхандыла.

Къабакъланы урлагъандыла

Кёп болмай МВД-ны Нальчик шахар округда  управлениясына эр киши келип белгисизле аны  къабакъларын эм  темирден  аберилерин урлагъанларын билдиргенди. 

Борчугъуз коллектор компаниягъа тюшген эсе

Борчлары болгъанлагъа коллекторла сёлешип башлагъанлары бюгюн кимге да сейир тюйюлдю. Аллай болумгъа алгъаракълада эки нёгерим тюшгендиле. 

Ауушханны асырауда - себеплик

  Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, быйылны 1 февралындан башлап ёлген адамны асыраугъа берилген социал пособияны ёлчеми, кёбейтилип, 6 424 сом болгъанды. 

Адам эм закон

Эсирип, жангыдан къолгъа тюшгенди

ГИБДД-ны Черек районда бёлюмюню инспекторлары «Урвань-Уштулу» жолдан чыкъгъан жерде «УАЗ-3303» машинаны тыйгъандыла. Экспертиза тохташдыргъаннга кёре, аны руль артында олтургъан 50-жыллыкъ аушигерчи киши эсирип болгъанды.

Мектеплени бла садиклени ашханалары – къаты контрольда

Кёп болмай Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны келечилери республикада 290 чакълы садикни ашханаларыны болумлары бла шагъырейленнгендиле, - деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Роспотребнадзорну излемлери бузулмазча – къаты контроль

Бахсан районда тюкенледе, кафеледе, маданият аралада эм жамауат аслам хайырланнган башха жерледе Роспотребнадзорну излемлери бузулмазча профилактика халда рейдле бардырыладыла. Муниципалитетде Роспотребнадзорну, администрацияны Экономика эм предпринимательство управленияларыны эм полицияны «Баксанский» бёлюмюню келечилери Заюково, Атажукино эм Исламей элледе бир къауум объектни жокълагъандыла.

Газны багъасын тёлемегенлени приставла жокълагъандыла

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны Урван районда бёлюмюню специалистлери, сюд приставла бла бирге Урванда эмда Кахунда рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде 25 абонентни жокълагъандыла. Компаниядан билдиргенлерине кёре, бу адамланы барында да газ ючюн къадар борчлары барды. Аны орталыкъ ёлчеми жюз минг сомдан озады.

Страницы

Подписка на RSS - Право