19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Ётгюр эмда мадарымлы тасхачы

Улбашланы Таулуну жашы Малик 1916 жылда туугъанды. Гитчелигинден да ата-анасы аны, жигер болургъа юйретгендиле. Ол а, иш кёллюден сора да, жангычылыкълагъа ачыкъ, билимге итиниулю болуп ёсгенди. Бир къыйын жумушдан да къачмагъанды, таматаланы аяп, не ауур жюкню да кеси боюнуна алыргъа кюрешгенди.

Къыш сууукъла билмей тургъанлай келип къалмазча

Къабарты-Малкъарны предприятияларын бла организацияларын кюз арты-къыш кезиуге хазырлау жаны бла правительстволу комиссияны кезиулю жыйылыуун премьер-министрни орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Энди машинала, поездле да чырмаусуз ётедиле

Нальчикде темир жолну Къабарты орамда кесегине тынгылы ремонт этилгенди. Автомобилистлеге чырмаулукъ этмез ючюн, къурулушчула ишлерин эрттенликде сагъат алтыдан башлап, ингир къарангысына дери бардыргъандыла эмда эки кюнню ичинде тамамлагъандыла.
Темир жолну ол кесеги энди къоркъуусуз болгъанды. Алайдан автомобильле, поездле да чырмаусуз ётерча мадарла этилгендиле.

Къабарты-Малкъаргъа льготалы дарманла бла жалчытыугъа – 100 миллион сомдан аслам

Россейни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев РФ-ни субъектлерине федерал бюджетден халкъны бир къауумун дарманла, медицина керекле эмда сакъат сабийлеге багъыу халда чыгъарылгъан энчи аш-азыкъ продуктла бла жалчытыугъа деп бёлюннген ахчаны ёлчемин кёбейтиуню юсюнден буйрукъгъа къол салгъанды. Къабартьы-Малкъаргъа ол ишлеге 105,241 миллион сом бериледи.

Тирлик жыйыу белгиленнген болжалдан алгъа барады

Республиканы сабанларында мирзеулюк нартюхню оруу башланнганды. Быйыл ол 152 033 гектаргъа салыннганды – былтырдан эсе 24 035 гектаргъа кёп.

Юрий Коков: Битеу этилген оноулада къыйын халланы алгъадан окъуна болдурмауну мадарлары баш магъананы тутаргъа керекдиле

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков, Тырныауузда табийгъат къыйынлыкъ келтирген хаталаны кетериуге атап, ишчи кенгеш бардыргъанды. Хауа болумла осаллай къалгъанлары себепли шахарда сакълыкъны низамы кетерилмегенди. Алимлени тергеулерине кёре, бузла эрип баргъанлары ючюн, ырхы суула энтта да тюшюп къалыргъа боллукъдула.

Кёп функциялы арада иш бютюн терк эмда тынгылы барыр ючюн

Россей Федерацияны Социал страхование фондуну Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюню специалистлери Кёп функциялы арада ишлегенлеге семинарла къурагъандыла. Ала ведомстволаны араларында алгъадан этилген келишимге кёре бардырыладыла.

Адам эм закон

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганды   
Къабарты-Малкъарны право низамны сакълаучулары банкладан бирини оноучусун кесини къуллугъун артыгъы бла хайырланнганына ишекликде тутхандыла. Ол законлагъа бузукълукъла этип, 123 миллион сомну кредитге бергени ачыкъланнганды. Ол зат банкны къоркъуусузлукъ службасы бардыргъан  тинтиуледен сора тохташдырылгъанды.

Тазирни кезиуюнде тёлеген ачхасыны жартысын аярыкъды

Озгъан ыйыкъда республиканы жолларында 20222 бузукълукъ этилгени эсепге алыннганды. Жолда жюрюуню жорукъларын сакъламагъанлагъа 12,3 миллион сом тазир салыннганды. Бу кезиуде къыралгъа 4 миллион сом тёленнгенди. Ол а битеу тазирлени 32,2 проценти тенгли бирди.

Хорларгъа не бек кюрешген эселе да, тенг эсеп бла къалгъандыла

«Спартак-Нальчик» командабыз бешинчи турда оюнун Махачкъалада бардыргъанды. Аны «Легион-Динамо» команда бла тюбешиую тенг 1:1 эсеп бла бошалгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS