19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

19.09.2018, 23:46 - Статьи

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

19.09.2018, 23:43 - Статьи

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

19.09.2018, 23:40 - Статьи

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Последнее


Алгъан тирликлерине ыразыдыла, алай аны бла тынчайып къалыр умутлары жокъду

Къабарты-Малкъар жерчилик иги айный баргъан регионланы санындады. Арт жыллада импортну алышындырыуну программасын толтуруугъа да республика юлюшюн къошады. Терк жетген тереклени ёсдюрюуге уа энчи эс бурады.

Диабетден багъыуну амалларын излегендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни факультатив терапия кафедрасыны ассистенти, сахарный диабетни тинтиу жаны бла европалы ассоциацияны (EASD) келечиси, врач-эндокринолог, медицина илмуланы кандидаты Лариса Бугова Португалияны Лиссабон шахарында бардырылгъан 53-чю Европалы конгрессге къатышханды.  

Тырныауузну ара орамы айбатланнганды

Элбрус районну администрациясы шахарланы бла эллени орамлары айбат эм жарыкъ болурларына аслам эс бурады. Кёп болмай Тырныауузну ара орамында Элбрус проспектде да отуздан артыкъ омакъ чыракъ орнатылгъанды. Аланы салдырыргъа «Элбрус районну электросетьлери» болушханды. Энди проспект жарыкъ эм къоркъуусуз болгъанды. Чыракъла кеси алларына ингирде танг аласына дери жанадыла.

Пенсиячыла бла ачыкъ ушакъларында законланы ангылатхандыла, соруулагъа жууапла этгендиле

Бу кюнледе Россейни Пенсия фондуну Нальчик шахар управлениясыны башчысы Моллаланы Шарафутдинни жашы Махмут бла пенсияланы тохташдырыу эмда пособияла бериу жаны бла бёлюмюню баш специалисти Любовь Нартокова пенсиячыла бла тюбешгендиле.

Промышленностьда алгъа барыу шарт эсленеди

Къабарты-Малкъар Республикада быйыл биринчи тогъуз айны ичинде промышленность производствону индекси 101,4 процент болгъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосундан.

Къулийланы Къайсынны юбилейин Москвада, Тюркде эмда башха регионлада бла шахарлада кенг белгилерикдиле

Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинни, СССР-ни эмда Максим Горький атлы къырал саугъаланы лауреаты Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыу ишле къыстау барадыла, ол санда байрамны программасы хазырланнганды, музейинде жангыртыу ишле толтурулгъандыла. Къууанчлы жумушла уа 1 эм 2 ноябрьде Нальчикде эмда Къайсынны туугъан элинде бардырыллыкъдыла.

Бирикдирген, ёхтемлендирген эмда кёллендирген байрам

Шабат кюн таулу халкъ, аны бла бирге уа республиканы башха миллетлери да Къырал концерт залны аллында майданда Малкъар халкъны Россейге къошулгъаныны 190-жыллыкъ байрамын этгендиле.

Ич ишлени органларына профессионал кадрла хазырлауну къайгъысын кёргендиле

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы Башчысы Ю.А. Коков Россейни МВД-сыны Къырал служба эмда кадрла жаны бла департаментини таматасы, ич службаны генерал-лейтенанты В.Л. Кубышко бла тюбешгенди.

Социал объектлени къурулушларын ахырына жетдириуню онглары сюзюлгендиле, тийишли буйрукъла берилгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алийни, КъМР-ни биринчи премьер-министри Таймураз Ахоховну, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны башчыларыны къатышыулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда уллу социал объектлени къурулушларын эмда ремонтларын бошауну онгларына къаралгъанды.

Даражалы эришиуден - онбир майдал

КъМР-ни физкультурасыны эм спортуну сыйлы ишчиси Нургали Битоковну  хурметине Терек шахарда грек-рим тутушуудан республикалы эришиу бардырылгъанды. Анга 2002-2007 жыллада туугъан жашчыкъла къатышхандыла.  

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS