13.07.2018, 21:41 - Статьи

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды. 

13.07.2018, 21:40 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Парламентини кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда депутатла федерал законланы проектлерин сюзгендиле. Ол санда пенсия системагъа кийирирге белгиленнген жангычылыкълагъа кеслерини эсгертиулерин этгендиле. Битеу да бирге 14 соруугъа къаралгъанды.

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды. 

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Дунияны футболдан 21-чи чемпионаты ахырына жете келеди. Бюгюнлюкде финалгъа чыкъгъан къыралла белгили болгъандыла. Ала Франция бла Хорватиядыла. 

13.07.2018, 21:38 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетини биология эм геоэкология каефдрасы къурап, Кёчген кёлде комплекс халда илму-тинтиу иш  биринчи кере бардырылгъанды. Экспедициягъа география илмуланы доктору Сергей Шагин башчылыкъ этгенди.

13.07.2018, 21:38 - Статьи

«Эльбрусское кольцо-2018» аскер конкурс бошалгъанды.

13.07.2018, 21:37 - Статьи

Абдуллаланы Мадина Элбрус посёлканы орта школуну башланнган классларыны устазыды. Ол усталыкъны уа Нальчикде алгъыннгы педагогика училищени тауусханындан сора алгъанды. Эм алгъа Огъары Бахсанда кеси окъугъан мектепге къайтып, анда сурат ишлеуден дерсле бергенди.

Последнее


Тюзлюк жакъсыз къалмагъанды

2016 жылда 18 ноябрьде 316-чы номерли аскер гарнизон прокуратурагъа Гусов Мурат Мусович анга аскер къаугъаланы ветераны деген атны тохташдыргъанда болушлукъ тилеп келгенди, деп билдиргендиле бизге ведомстводан.

Аламат дуниягъа кийирген дерсле

Тырныауузда Абайланы Солтан-Бек атлы искусстволаны сабий школунда окъуу жылны аллында жети бёлюм ачылгъанды эм асламысы, суратла ишлерге юйретгенден бирсилери, музыка бла байламлыдыла. Махкемени директору Наталья Викторовна Ридингер айтханнга кёре, аланы хар биринде да кеслерини ишлерин иги билген, сабийлени хунерлерине эс бургъан педагогла урунадыла. Гитчеле да музыкагъа сюйюп юйренедиле.

Жырла, тепсеуле, конкурсла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университет Туризмни халкъла аралы кюнюне жоралап, Нальчикни Арбатында «Победа» кинотеатрны къатында уллу байрам къурагъанды. Анга университетни чыгъармачылыкъ коллективлери бла студентлери, волонтёрла къатышхандыла. Ала концерт кёргюзтгендиле, тюрлю-тюрлю конкурслада эришгендиле.

Жашауу - махтаулу тиширыуларыбызны ышанларын кёргюзтген юлгю

Бу дунияда насып неде болгъанын билген къыйынды. Нек дегенде хар бирибиз да аны кесибизча ангылайбыз. «Къарт да бола билирге керекди», - деселе халкъда, ол сёзлеге уа ийнанама. Аллах санга аллай даражаны, ол чекни сезмекликни бере эсе, айхай да, аны уллуду магъанасы. Баям, насып да андады - бирсиледен аслам заманны бу дунияны жарыгъын кёргенде.

Ауур операция тап ётгенди

Кёп болмай Нальчикни къан тамырлагъа бакъгъан арасында нейрохирургия жаны бла къыйын операция бардырылгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

«Ветеранлагъа болушалсакъ, аланы кёллерине жеталсакъ - манга ол уллу саугъады»

Уллу Ата журт урушну, урунууну Ветеранларыны Нальчик шахарда советини башчысы Абдуллаланы Мустафа бла интервью бардырыуну юсюнден келишим этген бек тынчды. Ол бир заманда да угъай демейди. Кеси да тюз айтхан болжалындан кеч къалмайды.

Агъачларыбыз дайым шууулдап турурча

Экологияны жылында эмда къырал заказгъа кёре, «Каббалклесопитомникде» республиканы агъач фондуна бериллик эмда орамланы жашиллендириуде хайырланыллыкъ тереклени бла юлкюлени урлукъларын хазырлап башлагъандыла, деп билдиредиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну пресс-службасындан.

Минги тауну тийресинде турмуш алгъыннгы ызгъа къайтады

Элбрус район ырхыла тюшгенден сора кесине келип башлагъанды. Аладан бири уа ахыр 50 жылда табийгъат къыйынлыкъланы барысындан да уллу болгъанды. Ырхыла келтирген заранны, аны хатасы къалай кетерилгенини эмда бу жумушлагъа къаллай бир ахча керек болгъаныны юслеринден «РИА-Новости» информация агентство, жер-жерли власть органланы келечилери бла тюбешип, ушакъ бардыргъанды.  

Сабанчылагъа – беш жюз миллионнга жууукъ розницалы кредит

Быйыл биринчи сентябрьге белгиленнгенича, Къабарты-Малкъарда «Россельхозбанкны» бёлюмю берген розницалы кредитни ёлчеми 2,6 миллиард сомгъа жетгенди. Жылны башында окъуна банк 1,7 минг адамгъа 492 миллион сом бергенди. Клиентлени 50 проценти ахчаны бир жукъгъа хайырланырча аладыла. Ипотекалы кредитлени саны уа 36 процент болады.

Тирлик жыядыла, урлукъ себедиле

Эл мюлк Республиканы сабанларыны бирлеринде тирликни жыя турадыла, башхаларында уа кюзлюк битимлени себип башлагъандыла. Бу бек магъаналы кезиудю. Зольск районну «Псынадаха» эл мюлк предприятисында да бу кюнледе жумушну къолгъа алгъандыла. Кюзлюклеге мында жюз гектарлыкъ сабанны бёлгендиле,тракторла себиучю агрегатлары бла сабанда къыстау жюрюйдюле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS