19.03.2018, 16:51 - Новости

Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа хакъсыз кружоклагъа битеу сабийле жюрюрча онгла къураргъа мурат барды. Бусагъатда ол жетмиш процентден аз-маз атлайды. 

13.03.2018, 10:47 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде бу кюнледе волонтёр ара ишлеп башлагъанды. Аны вузну юйретиу эм социальный иш жаны бла Управлениясы студент совет бла бирге къурагъандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

06.03.2018, 13:13 - Новости

Нальчикде мас-рестлингден Кавказны кубогу бардырылгъанды. Бизни республикада ол ючюнчю кере къуралады. Анга Къабарты-Малкъардан, Ставрополь эм Пермь крайладан, Москвадан, Чувашиядан, Свердловск областьдан бла Саха Республикадан 100-ден аслам спортчу къатышханды. 

20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

Последнее


Жаш жазыучулагъа - адабиятны юсюнден сейир хапарла

Бу кюнледе Тюркде тюрк тилли миллетлерини жаш жазыучуларыны бла назмучуларыны форуму болгъанды. Аны ол къыралны Культура министерствосу, Жазыучуланы евразиялы союзу къурагъандыла.

Къурау вопрослагъа къарагъандыла, союзну жарсыуларына да жетгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Журналистлерини союзуну правленини кезиулю пленуму болгъанды. Жыйылыуну «Советская молодежь» газетни баш редактору Мухамед Карданов бардыргъанды. Ол болжаллы халда чыгъарма биригиуню таматасын айырыргъа кереклисин билдиргенди. Ол къуллукъгъа союзну председателини орунбасары Шауаланы Разиятны тийишли кёргенин да айтханды.

Асламлы информация органлада законну излемлери къалай сакъланнганларына - энчи эс

Роскомнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде республиканы тийресинде басма органлагъа деп семинар бардырылгъанды. Сёз анда бу сферада законланы энчиликлерини, алагъа асламысында къаллай бузукълукъла этилгенлерини эмда аланы болдурмаз амалларыны юсюнден баргъанды.

Къымылдау жангыды, алай белгилилиги бла магъанасы терк ёседи

КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда «Юнармия» битеуроссей сабий-жаш тёлю аскер патриот жамауат къымылдауну регион бёлюмюню жыйылыуу болгъанды.

«Кинону кечесинде» - айырмалы фильмле

«Кинону кечеси» саулай къыралда быйыл бла экинчи кере бардырыллыкъды. Аны аллында уа адамла Интернетде къол кётюрюу бла къайсы фильмлени кёрюрге сюйгенлерин билдиргендиле. Алай бла, 27 августда шахарланы майданларында бла кинотеатрларында «Время первых», «Кухня. Последняя битва» эм «28 панфиловцев» деген фильмле кёргюзтюллюкдюле. Ол ючюсюн россейлиле 15-ден сайлагъандыла.

«Балкариягъа» Европа къарс къагъады

Алгъаракъда билдиргенибизча, «Балкария» тепсеу ансамблибиз арт эки айда Европада бардырылгъан бир ненча фестивальгъа къатышады. Коллектив Францияда, Испанияда, Португалияда болгъанды, тюнене уа Белгиягъа тебирегенди.  

Халкъларыбызны бирликлерин кючлендирир мурат бла

Эки ай мындан алгъа Магадан шахарда башланнган «Уллу Россей» автопробегге къатышханланы къаууму бараз кюн Нальчикге жетгенди. Аны «Миллет-азатлау къымылдауну» (НОД) келечилери къурагъандыла. Ол саулай къыралда «Россейни жалынчакъсызлыгъы ючюн!» деген ат бла бардырылады. Аны баш мураты - Россейде жашагъан миллетлени бирикдириуге себеплик этиудю.

Ачылгъан жол - кенг, ариу, тынгылы, асыулу

Тюнене Нальчикде Мальбахов эм Киров атлы орамла бирге къошулгъан жерде жол ачылгъанды. Ол кенгди, ариуду, сыйдамды, жюрюгеннге тынчлыкълыды. Эки жанында назыла, ортасында гюлле ёседиле.

Кендирни ауурлугъу - килограммдан аслам

РФ-ни «Урванский» муниципалитетле аралы бёлюмюню участка  уполномоченныйи Чёрная Речка элде алгъын да башы сюдлюк болгъан 40-жыллыкъ эр кишини тохтатханды. Аны тинтгенде, полициячы кырдыгы бла чулгъам тапханды.

Къыйынлыкъдан къутхаргъандыла

Кёп болмай Шимал Осетия – Алания Республикадан къауум адам Пятигорск шахаргъа бара тургъанларынлай, машиналары тютюн этип, ызы бла уа мотору кюйюп башлагъанды. Ичинде баргъан шофёр бла юч пассажир, олсагъат окъуна тышына чыгъып, бир жанына къачхандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS