22.06.2018, 21:05 - Статьи

Нальчикде ара сатыу-алыу базарда татлы ашарыкъла сатылгъан павильонда отну ким эсе да билип салгъанды.  Тюрлю-тюрлю экспертизаладан сора анда бензинни эмда солярканы ызлары болгъаны ачыкъланнганды.

22.06.2018, 21:05 - Статьи

Тюнене Нальчикде, Уллу Ата журт уруш башланнганлы 77 жыл толгъанына аталып, «Махтаулукъну ёмюрлюк оту» мемориалны къатында  «Свеча памяти»  халкъла аралы патриот акция болгъанды. Танг аласында,  04:00 сагъатда, жаш тёлю жау чыракъла жандырып, аладан  «77» деген  жазыуну  къурагъандыла. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

Бюгюнлюкде футболдан дунияны чемпионатыны экинчи туруну оюнларыны асламысы бошалгъандыла. Анда кёплени мындан ары къадарлары белгили болгъанды. 

22.06.2018, 21:02 - Статьи

КъМР-де МВД-да бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону оператив иши бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

22.06.2018, 21:01 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифровой айныу министр Владимир Болотоковну таматалыгъы бла бардырылгъан кенгешде сёз республикада отлукъну багъасыны юсюнден баргъанды.

22.06.2018, 21:00 - Статьи

Элбрус районда Терс-Къолда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине ишленнген бек бийик тау эсгертмени эмда къарындаш къабырны къатында немислиле СССР-ге чабыууллукъ этгенли 77 жыл толгъанына аталып бушуулу жумушла бардырылгъандыла. 

22.06.2018, 20:59 - Статьи

Озгъан ыйыкъда Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны Гуманитар тинтиулени институтунда «Жазыу тёрелени тагыларында» деген регионла аралы илму-практика конференция баргъанды.  Ол Отарланы Саидни 115-жыллыгъына эм Этезланы Омарны 105-жыллыгъына аталгъанды.

Последнее


Нальчикни сыфаты нек бузулуп барады?

Нальчик… Кёплерибизни эсибиздеди, къаллай ариу, сейирлик курорт шахар болуучу эди ол. Гюлледен толу, жап-жашил, юйле да тизгинлиле. Бюгюнлюкде  бизни республиканы ара шахары адам танымазча тюрленнгенди. Тереклени иги кесегин кесип къурутхандыла, машинала кёпден-кёп болуп барадыла, алагъа да жер керекди деген сылтау бла.

Китапларына - бийик багъа

21 сентябрьде Москвада бардырылгъан «Солуу-2017» Халкъла аралы Россейли турист форумну чеклеринде жол кёргюзтюучюлени, карталаны эм SMART  къошулмаланы (Россейде) конкурсуну эсеплери чыгъарылгъандыла.

Кичибалыкъда таза суу хар юйге да къачан жетер?

Исси кюнледе таза сууну хайырланыу иги да кёбейеди, бир-бир жерледе уа ол жетишмей окъуна башлайды. Жарсыугъа, бу проблема бизни республикада бир талай элде да барды, ол санда Кичибалыкъда.

«Белгиленнген программаны тамамласакъ, ол тийреде къоркъуусузлукъну жалчыталлыкъбыз»

Бу айда Бахсан ауузунда ырхы келгенини сылтауун ачыкълау эм мындан ары аллай зат болмазча амалланы излеп кюрешгенледен бири РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны къыйын болумланы кетериу эм граждан къоруулауну жумушлары бла кюрешген бёлюмню таматасы полковник Аналаны Азретни жашы Магометди.

Усталыгъын тийишлисича кёргендиле

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, МРСК СК компанияны бёлюмюню - «Каббалкэнергону» башчысыны орунбасары – тамата инженер Малкъарланы Якубну усталыгъына бийик багъа бергенди. Алгъаракълада Элбрус районда ырхы келген кезиуде ток бла жалчытыуну терк къолгъа алгъаны ючюн бёлюмге жиберилген письмода Мусук улу анга ыразылыгъын билдиргенди.

Сынауларын бир бирге айта

Къабарты-Малкъар къырал университет Шимал Кавказда илму-билим бериу медицина кластерни тёрели кенгешине къатышханды болмай. Бу проектге, КъМКъУ-дан сора да, Дагъыстанны, Ингушетияны, Чеченни къырал университетлери, Пятигорскени медико-фармацевтика институту, Шимал-Кавказны къырал гуманитар-технология академиясы, Шимал Осетияны къырал медицина академиясы киредиле.

Журналистлени байыкъландыргъан фестиваль

22 сентябрьде «Синдика» къонакъ юйде битеу Россейден радиожурналистле жыйылгъан эдиле. Анда бардырылгъан пресс-конференцияда Чечен Республиканы биринчи президенти, Россейни Жигити Ахмат Кадыров атлы «Голос Кавказа»VI битеуроссей радиофестивальны эсеплерини юсюнден айтылгъанды.

Журналистлени байыкъландыргъан фестиваль

22 сентябрьде «Синдика» къонакъ юйде битеу Россейден радиожурналистле жыйылгъан эдиле. Анда бардырылгъан пресс-конференцияда Чечен Республиканы биринчи президенти, Россейни Жигити Ахмат Кадыров атлы «Голос Кавказа»VI битеуроссей радиофестивальны эсеплерини юсюнден айтылгъанды.

Нартюхню эм чеплеуню жыядыла

Бахсан районда мирзеулюк нартюхню жыйыу башланнганды, деп билдиредиле муниципалитетни жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Арсен Барагунов - Спорт эм туризм комитетни башчысы

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессияда биринчи жыйылыуунда Арсен Барагунов законла чыгъарыучу органны Спорт эм туризм жаны бла комитетини башчысына айырылгъанды.    

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS