19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

19.09.2018, 23:46 - Статьи

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

19.09.2018, 23:43 - Статьи

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

19.09.2018, 23:40 - Статьи

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Последнее


Ботталаны Хадис бла байламлы иш тинтиле турады, таулу базар энчи иеге къалай тюшгенине къараллыкъды

КъМР-ни прокуратурасында бардырылгъан пресс-конференцияда ведомство озгъан тогъуз айны ичинде тамамлагъан ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны республиканы прокуроруну орунбасары Артур Махов бардыргъанды. Журналистле бла тюбешиуге бёлюмлени башчылары да къатышхандыла.

Эрттегили малкъар жырла - Будапешт шахарда

Бу кюнледе Черек райондан бир къауум адам Венгрия Республиканы ара шахары Будапештге барып къайтханды. Делегациягъа районну администрациясыны маданият арасыны таматасы Къазийланы Рамазан башчылыкъ этгенди.

Жигерлигини белгиси - Ленинни ордени

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле. Жерлешлерибизни араларында анга тийишли болгъанладан бири Жанхотия элден Ёзденланы Шаухалды.

Башкъортостаннга уллу сюймеклик бла!

Башкъортостанны ара шахары Уфада 7-14 сентябрьде тюрк тилли театрланы «Туугъанлыкъ» (Родство) VI Халкъла аралы фестивальлары озгъанды. Анга Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр да мени «Жашау – ёрлеудю!» деген пьесама кёре спектакль бла къатышханды.

Жашау журтланы санына танг къошулгъанды

Къабарты-Малкъарда быйыл январь-сентябрь айлада къурулуш организацияла жюз мингнге жууукъ квадрат метрни тутхан 1199 фатар ишлегендиле. Ол былтыр бу замандан эсе 2,6 кереге кёпдю, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, жашау журтла-коммунал эмда жол мюлк министерствосундан.

Мал ауруула жайылмазына дайым сакъ болуп турургъа

КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары- эл мюлк министр Сергей Говоров регионну тийресинде мал аурууланы жайылыуларына къажау ишге кёз-къулакъ болгъан республикалы комиссияны кенгешин болжалдан алгъа бардыргъанды. Ол Башкъортостан Республикада силегей ауруу ачыкъланнганы бла байламлыды.

Студентлеге бла преподавательлеге - энчи карта

Къабарты-Малкъарны къырал университети Сбербанкны республикада бёлюмю бла байламлыкъ жюрютюрге келишгенди. Тийишли документ бёлюмню таматасы Хамидби Урусбиев бла вузну ректору Юрий Альтудов къатышып къабыл этилгенди.

Инвестицияланы кёбейтиуге - баш магъана

РФ-ни Президентини май буйрукъларын толтуруу жаны бла Къабарты-Малкъарда быйылны тогъуз айыны ичинде не мадар этилгенин сюзер муратда республиканы Правительствосуну юйюнде кенгеш болгъанды. Аны КъМР-ни къырал кенгешчиси Натби Бозиев бардыргъанды, кесине да толтуруучу власть органланы, районланы эмда шахар округланы башчылары къатышхандыла.

Ишсизликни сылтауларын, аланы кетериуню жолларын да сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы инсанларын иш бла жалчытыуну эм ишсизлеге социал болушлукъ этиуню проблемалары сюзюлгендиле.

Халкъны бла экономика объектлени къоркъуусузлукъларын жалчытыуну жангы амалларыны юсюнден сёлешгендиле

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде Росгидрометни оноучусу Максим Яковенко бла тюбешгенди. Ала буз уруудан, къар тюшюуден, ырхыдан сакъланыуну мадарларын сюзгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS